Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 151/1992 Sb.Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů

Částka 33/1992
Platnost od 24.04.1992
Účinnost od 01.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

ZÁKON

ze dne 12. března 1992

o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Rozsah platnosti

Tento zákon upravuje platové poměry soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů.

ČÁST DRUHÁ

PLATY SOUDCŮ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

§ 2

Plat soudců

(1) Předsedovi Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky náleží plat ve výši 22 000 Kčs měsíčně, místopředsedovi Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 20 000 Kčs měsíčně.

(2) Ostatním soudcům náleží

a) základní plat,

b) příplatky podle tohoto zákona.

§ 3

Základní plat

Základní plat soudců činí 16 000 Kčs měsíčně.

§ 4

Funkční příplatek

Funkční příplatek náleží

a) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 2500 Kčs měsíčně,

b) předsedovi senátu Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 1500 Kčs měsíčně.

§ 5

Příplatek za zastupování

(1) Zastupuje-li soudce na příkaz předsedy Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky nepřítomného soudce vykonávajícího vyšší funkci v plném rozsahu jeho činnosti po dobu delší než čtyři týdny, náleží mu od počátku zastupování funkční příplatek (§ 4).

(2) Zastupuje-li soudce za podmínek uvedených v odstavci 1 předsedu nebo místopředsedu Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, náleží mu od počátku zastupování příplatek ve výši 10 % dosavadního platu, nejvýše však plat místopředsedy tohoto soudu. Příplatek za zastupování nenáleží místopředsedovi Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

ČÁST TŘETÍ

PLATY SOUDCŮ A JUSTIČNÍCH ČEKATELŮ VOJENSKÝCH SOUDŮ

§ 6

Platy soudců vojenských soudů

Soudcům vojenských soudů náleží

a) základní plat ve výši odpovídající jejich zařazení do platové skupiny a platového stupně,

b) příplatky podle tohoto zákona.

§ 7

Platové skupiny a platové stupně

(1) Soudci vojenských obvodových soudů se zařazují do platové skupiny I, soudci vyšších vojenských soudů do platové skupiny II.

(2) Soudci vojenských soudů se zařazují do 12 platových stupňů podle doby započitatelné praxe.

§ 8

Základní plat

Základní plat soudců vojenských soudů v jednotlivých platových skupinách a platových stupních činí měsíčně Kčs:

  III
1.do ukončení 5. roku praxe6 0006 200
2.od počátku 6. roku praxe7 0007 200
3.od počátku 9. roku praxe7 4007 600
4.od počátku 12. roku praxe7 8008 000
5.od počátku 15. roku praxe8 1008 400
6.od počátku 18. roku praxe8 4008 800
7.od počátku 21. roku praxe8 7009 200
8.od počátku 24. roku praxe9 0009 600
9.od počátku 27. roku praxe9 3009 900
10.od počátku 30. roku praxe9 60010 200
11.od počátku 33. roku praxe9 80010 500
12.od počátku 36. roku praxe10 00010 800
    

§ 9

Započitatelná praxe

(1) Do doby praxe rozhodné pro zařazení do příslušného platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") se započítává

a) doba přípravné služby justičního čekatele,

b) doba výkonu funkce soudce,

c) soudcem prokázaná doba jiné právní praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání.

(2) Doba, po kterou soudce nemohl vykonávat funkci soudce z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně,1) se posuzuje jako doba právní praxe podle odstavce 1 písm. b).

(3) Do doby započitatelné praxe se podle odstavce 1 započítává také

a) doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby,

b) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.

(4) Do doby započitatelné praxe se započítávají všechny doby započítané za výsluhu let podle dosavadních předpisů.

(5) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr obrany České a Slovenské Federativní Republiky započíst jiné doby do doby započitatelné praxe.

(6) Soudce může postoupit z prvního do druhého platového stupně, jen vykonával-li skutečně funkci podle odstavce 1 písm. b) nejméně po dobu dvou let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 3.

§ 10

Funkční příplatek

(1) Funkční příplatek náleží

a) předsedovi vojenského obvodového soudu ve výši 1600 Kčs měsíčně,

b) místopředsedovi vojenského obvodového soudu ve výši 800 Kčs měsíčně,

c) předsedovi vyššího vojenského soudu ve výši 3200 Kčs měsíčně,

d) místopředsedovi vyššího vojenského soudu ve výši 1800 Kčs měsíčně,

e) předsedovi senátu vyššího vojenského soudu ve výši 1000 Kčs měsíčně,

f) soudci vyššího vojenského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, ve výši 500 Kčs měsíčně.

(2) V případě souběhu náleží soudci pouze ten funkční příplatek, který je pro něho výhodnější.

§ 11

Soudcům vojenských soudů náleží za výkon služebních povinností při zabezpečování připravenosti a mobilizační pohotovosti příplatek v částce 800 Kčs měsíčně.

§ 12

Příplatek za výchovu čekatelů

Soudcům vojenských soudů pověřeným výchovou justičního čekatele náleží po dobu výkonu funkce školitele příplatek ve výši 500 Kčs měsíčně. Je-li tento soudce pověřen výchovou více než jednoho čekatele, náleží mu příplatek ve výši 800 Kčs měsíčně.

§ 13

Příplatek za zastupování

(1) Zastupuje-li soudce vojenského soudu na příkaz předsedy soudu nepřítomného soudce vykonávajícího vyšší funkci v plném rozsahu jeho činnosti po dobu delší než čtyři týdny, náleží mu od počátku zastupování funkční příplatek (§ 10).

(2) Příplatek za zastupování nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností.

§ 14

Odměna za pracovní pohotovost

Za každou hodinu pracovní pohotovosti náleží soudcům vojenských soudů odměna podle zvláštního předpisu.

§ 15

Plat justičních čekatelů

(1) Justičním čekatelům náleží

a) v prvních šesti měsících přípravné služby plat ve výši 3500 Kčs měsíčně,

b) od počátku sedmého měsíce přípravné služby do ustanovení do funkce soudce plat ve výši 4500 Kčs měsíčně.

(2) Justičním čekatelům, kterým byla do doby přípravné služby započtena doba nejméně jednoho roku předchozí právnické činnosti, náleží od počátku přípravné služby plat podle odstavce 1 písm. b).

(3) Justičním čekatelům náleží za výkon služebních povinností při zabezpečování připravenosti a mobilizační pohotovosti příplatek v částce 800 Kčs měsíčně.


ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 16

(1) Základní plat náleží soudcům Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudcům vojenských soudů ode dne jejich ustanovení, funkční příplatek ode dne jmenování do funkce.

(2) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží soudci vojenského soudu od prvého dne měsíce, ve kterém dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 17

(1) Soudci Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudci vojenských soudů mají v kalendářním roce, v němž pracovali v těchto funkcích nejméně po dobu devíti měsíců, nárok na jeden plat navíc, a to ve výši platu náležejícího podle tohoto zákona za měsíc listopad.

(2) Plat podle odstavce 1 je splatný ve výplatním termínu stanoveném pro výplatu platu za měsíc listopad.

(3) Vznikne-li nárok podle odstavce 1 až v prosinci, je plat podle odstavce 1 splatný ve výplatním termínu stanoveném pro výplatu platu za měsíc prosinec.

(4) Plat podle odstavce 1 náleží i za kalendářní rok, v němž tento zákon nabývá účinnosti.

§ 18

Soudci vojenského kolegia Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudci a justiční čekatelé vojenských soudů mají nárok též na naturální náležitosti a materiální zabezpečení podle zvláštního předpisu.2)

§ 19

Příplatky za práci přesčas

Soudcům Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudcům a justičním čekatelům vojenských soudů nenáleží příplatek za práci přesčas.

§ 20

(1) Po dobu dočasného přidělení náleží soudcům dosavadní plat s výjimkou příplatku za výchovu čekatelů. Tento příplatek náleží soudci vojenského soudu, jen vznikne-li mu na něj nárok v místě dočasného přidělení.

(2) Byl-li soudce vojenského soudu dočasně přidělen za účelem zastupování nepřítomného soudce vykonávajícího vyšší funkci, náleží mu příplatek za zastupování.

§ 21

Do doby započitatelné praxe se započítávají ke dni účinnosti tohoto zákona všechny doby započítané podle dosavadních předpisů.

§ 22

Snížit základní plat soudce lze jen na základě pravomocného rozhodnutí kárného soudu podle zákona o kárné odpovědnosti soudců.3)

§ 23

(1) Jestliže byl soudce vojenského soudu nebo vojenského kolegia Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky zproštěn funkce z důvodů, že jeho zdravotní stav mu trvale nedovoluje řádně vykonávat soudcovské povinnosti, náleží mu po dobu tří měsíců od zániku jeho funkce vyrovnání ve výši dosavadního platu, popřípadě ve výši rozdílu mezi dosavadním platem a výdělkem, kterého dosahuje na novém pracovním místě. Vyrovnání mu nenáleží, má-li nárok na starobní nebo invalidní důchod. Částka vyrovnání se sníží o částečný invalidní důchod, který byl soudci přiznán, jakož i o peněžní náležitosti, na které má v tomto období nárok podle zvláštního předpisu4) při propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání.

(2) Jestliže byl soudce vojenského soudu nebo vojenského kolegia Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky zproštěn funkce nebo uvolněn z funkce nebo jestliže byl jmenován do nižší funkce, náleží mu po dobu tří měsíců vyrovnání ve výši rozdílu mezi dosavadním a novým platem. Vyrovnání mu nenáleží, jestliže byl z funkce uvolněn proto, že byl pravomocně kárně postižen.

§ 24

Výši platu předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a základních platů soudců upravených v § 3 a 8 tohoto zákona může se zřetelem k růstu životních nákladů upravit zákon Federálního shromáždění o státním rozpočtu federace na běžný rok.

§ 25

Zrušuje se čl. 78 písm. f) předpisu federálního ministerstva obrany Všeob.-P-16 (práv.) o peněžních náležitostech vojáků v činné službě.

§ 26

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1992.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

2) § 6 odst. 3 věta druhá, § 12 zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců.

4) § 31 odst. 3 a 5, § 33 odst. 1 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru