Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 150/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích

Částka 33/1992
Platnost od 24.04.1992
Účinnost od 24.04.1992
Zrušeno k 01.07.2000 (151/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

150

ZÁKON

ze dne 12. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, se mění a doplňuje takto:

1. Preambule zákona se vypouští.

2. Nadpis pod oddílem I. zní: "Telekomunikační zařízení, telekomunikační síť a telekomunikační služby".

3. § 1 zní:

"§ 1

(1) Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a poskytovat telekomunikační služby je možno pouze na základě povolení nebo pověření, vydaného orgány státní správy podle tohoto zákona, pokud zákon výslovně nestanoví, že takové povolení nebo pověření není třeba.

(2) Stát rozhoduje o zřizování a provozování:

a) přenosových cest pro přepravu všech druhů informací pomocí telekomunikačních zařízení, kromě zařízení pro jednosměrné šíření rozhlasových a televizních programů po vedení,

b) zařízení pro poskytování telefonní služby,

c) vysílacích rádiových zařízení rozhlasových a televizních pro vysílání provozovatelů ze zákona.1)

(3) Zařízení uvedená v odstavci 2 zřizují a provozují právnické osoby, které k tomu byly příslušným orgánem státní správy telekomunikací pověřeny podle tohoto zákona (dále jen "organizace spojů").

(4) Pro účely tohoto zákona

a) telekomunikační zařízení jsou zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoliv druhu po vedení, rádiovými, optickými a jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln,

b) telekomunikační síť je soubor telekomunikačních zařízení, který dovoluje přepravu informací mezi koncovými body sítě,

c) koncový bod sítě je technicky specifikované rozhraní mezi telekomunikační sítí a připojovaným zařízením, popř. rozhraním mezi dvěma telekomunikačními sítěmi. Podrobnosti o koncovém bodu sítě stanoví obecně závazný právní předpis,

d) telekomunikační služby jsou služby, jejichž poskytování spočívá zcela nebo převážně v přepravě informací pomocí telekomunikačních zařízení,

e) telefonní služba je telekomunikační služba pro veřejnost, která spočívá v zajišťování přepravy mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body telekomunikační sítě,

f) telekomunikační výkony jsou telekomunikační služby, zřizování, změna, obnova, údržba a provoz telekomunikačních zařízení.".

4. Nadpis pod oddílem II. zní: "Jednotná telekomunikační síť a organizace spojů".

5. § 2 zní:

"§ 2

(1) Jednotná telekomunikační síť je telekomunikační síť určená pro potřebu fyzických a právnických osob; tvoří ji dálková a místní síť. Podrobnosti o dálkové a místní síti stanoví obecně závazný právní předpis. Do jednotné telekomunikační sítě náleží zařízení uvedená v § 1 odst. 2 a dále telekomunikační zařízení organizací spojů pro poskytování telegrafní a dálnopisné služby; nepatří do ní zařízení zřízená a provozovaná podle oddílu III. tohoto zákona.

(2) Jednotná soustava telekomunikací je soubor všech telekomunikačních sítí na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Organizace spojů zřizují a provozují část jednotné telekomunikační sítě, vymezenou v pověření. V rámci pověření se stanoví organizaci spojů podmínky, které je povinna při zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě plnit, a druh a rozsah služeb, které je povinna poskytovat veřejnosti.

(4) Telekomunikační zařízení, zřízená mimo jednotnou telekomunikační síť, mohou být do jednotné telekomunikační sítě začleněna, pokud jsou k tomu způsobilá zejména technicky a provozně. Podmínky a postup tohoto začlenění stanoví dohoda mezi tím, kdo tato zařízení předává, a přejímající organizací spojů. V dohodě je možné stanovit, i odchylně od obecných cenových předpisů, úhrady, popř. poplatky za telekomunikační výkony, poskytované organizacemi spojů.".

6. § 3 odst. 8 zní:

"(8) Organizace spojů jsou povinny dbát o účelné rozšiřování možnosti příjmu rozhlasových a televizních programů provozovatelů ze zákona.".

7. Nadpis pod oddílem III. zní: "Telekomunikační zařízení a telekomunikační služby mimo jednotnou telekomunikační síť".

8. § 4 odst. 1 až 4 zní:

"§ 4

(1) Ke koncovému bodu jednotné telekomunikační sítě je možno přímo nebo nepřímo připojovat pouze schválená zařízení. Způsob, podmínky a postup při ověřování, schvalování a připojování těchto zařízení stanoví obecně závazný právní předpis.

(2) Zřizování , změny, obnova a údržba zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti mohou být prováděny pouze fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo k této činnosti uděleno povolení orgánem, příslušným podle tohoto zákona (dále jen "povolující orgán"). Podmínky pro udělování těchto povolení stanoví obecně závazný právní předpis.

(3) Telekomunikační služby, s výjimkou služby telefonní, může poskytovat fyzická nebo právnická osoba, které byla tato činnost povolena povolujícím orgánem. V povolení se stanoví podmínky pro tuto činnost. Podmínkou udělení povolení je zejména prokázání schopnosti poskytovat požadovanou telekomunikační službu v předepsaném rozsahu a kvalitě. V povolení se zejména stanoví podmínky pro provozování služby k zajištění její obecné dostupnosti, její vzájemné spolupráce mezi různými provozovateli na území státu i mezinárodní spolupráce a podmínky a způsoby zabezpečení i ověření technické způsobilosti používaných telekomunikačních zařízení.

(4) Zařízení pro jednosměrné šíření rozhlasových a televizních programů po vedení lze zřizovat a provozovat jen na základě povolení, uděleného povolujícím orgánem.".

9. Za § 4 odst. 4 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) V odůvodněných případech může povolující orgán výjimečně a za podmínek jím stanovených povolit zřizování a provozování zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) i mimo jednotnou telekomunikační síť.".

10. V § 4 se dosavadní odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 6 a 7.

11. § 5 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic udělí povolující orgán, jde-li o:

a) uspokojení odůvodněných potřeb pohyblivých služeb, nelze-li dosáhnout stanoveného cíle jednotnou telekomunikační sítí a pokud je pro požadované spojení volný kmitočet,

b) vysílací rádiové stanice pevných služeb, nelze-li dosáhnout sledovaného cíle jednotnou telekomunikační sítí, nebo prostředky drátovými, popř. optickými,

c) amatérské vysílací rádiové stanice sloužící technickému sebevzdělání a studiu,

d) vysílací zařízení rozhlasová a televizní, pokud bylo provozovateli zařízení vydáno oprávnění k šíření rozhlasových nebo televizních programů a zařízení bude zřízeno v souladu s plánem využití kmitočtů pro rozhlasová a televizní vysílání,2)

e) vysílací rádiové stanice provozované za účelem vývoje, výroby, údržby, opravy a předvádění,

f) vysílací rádiové stanice zastupitelských úřadů cizích států na základě souhlasu federálního ministerstva zahraničních věcí a za předpokladu vzájemnosti,

g) jiná vysílací rádiová zařízení nesloužící pro účely sdělování, pokud zvláštní okolnosti jejich použití odůvodňují.

(2) Na základě mezinárodních dohod a za předpokladu vzájemnosti lze vysílací rádiové stanice provozovat nebo přechovávat rovněž i na základě povolení vydaného příslušnými zahraničními orgány.".

12. V § 5 odst. 4 v první větě se slova "s povolením ministerstva vnitra nebo orgánů jím pověřených" nahrazují slovy "na základě povolení vydaného povolujícím orgánem".

13. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Podmínky pro udělení povolení podle odstavce 1 stanoví obecně závazný právní předpis.".

14. § 6 zní:

"§ 6

(1) Právo zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a telekomunikační sítě bez povolení mimo jednotnou telekomunikační síť podle tohoto zákona mají:

a) orgány federálního ministerstva obrany a vojenské správy k vojenským účelům,

b) orgány federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služby a ministerstev vnitra republik k bezpečnostním účelům,

c) Československé státní dráhy v železniční dopravě,

d) organizace pověřené zabezpečovací a sdělovací rádiovou leteckou službou, s výjimkou rádiových stanic na letadlech,

e) organizace energetiky k řízení, zabezpečování a automatizaci elektrizační soustavy.

(2) Telekomunikačními zařízeními a telekomunikačními sítěmi Československých státních drah a organizací pověřených zabezpečovací a sdělovací radiokomunikační leteckou službou mohou být v dohodě s organizacemi spojů obstarávány též výkony pro veřejnost ve stanicích drah, ve vlacích a v letadlech.

(3) Povolení podle tohoto zákona není třeba ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení a sítí uvnitř budov nebo na souvislých pozemcích téhož uživatele, popřípadě na pozemcích téhož uživatele rozdělených jednou nebo několika souběžnými veřejnými komunikacemi, pokud nejde o zařízení rádiová. Taková telekomunikační zařízení a sítě mohou být podrobeny státní inspekci telekomunikací a státnímu odbornému technickému dozoru v oboru telekomunikací nad bezpečností a spolehlivostí telekomunikačních zařízení (§ 19 odst. 2). Povolení je však třeba, mají-li být taková zařízení a sítě připojeny na jednotnou telekomunikační síť nebo na telekomunikační zařízení a sítě jiného provozovatele anebo mají-li překračovat státní hranice.

(4) Povolení není třeba ke zřízení a provozování

a) rádiových zařízení o velmi nízkém výkonu, pracujících na vyhrazených kmitočtech,

b) zařízení průmyslové televize s přenosem modulace po kabelu, i když se při tom dočasně použije veřejné cesty nebo cizího pozemku,

c) přijímacích rádiových zařízení, s výhradou uvedenou v § 7.

(5) Podmínky ke zřízení a provozování zařízení uvedených v odstavci 4 stanoví obecně závazný právní předpis.".

15. V § 7 se zrušuje označení odstavce 1 a odstavec 2 se vypouští.

16. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Bez úhrady se dopravují pouze zprávy k odvrácení následků živelních pohrom a ekologických havárií, k záchraně lidských životů, o ohrožení bezpečnosti státu, naléhavá hlášení o infekčních chorobách nebo při závažných dopravních poruchách, služební zprávy státních orgánů spojů, popř. jiné zprávy, jimž byla přiznána tato výhoda obecně závazným právním předpisem.".

17. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Výrobci strojů, přístrojů a zařízení a odběratelé těchto zařízení z dovozu jsou povinni před jejich uvedením do oběhu prokázat orgánům pověřeným federálním ministerstvem spojů, že vysokofrekvenční energie, vznikající při jejich provozu, nepřesahuje úroveň, která by způsobila rušení provozu zařízení jednotné telekomunikační sítě a jiných telekomunikačních zařízení.".

18. § 9 odst. 7 zní:

"(7) Fyzická nebo právnická osoba, která při své podnikatelské činnosti způsobí poškození, ohrožení a škodlivé narušení zařízení jednotné telekomunikační sítě, je povinna kromě náhrady způsobené škody zaplatit pokutu až do výše 200 000 Kčs. Při určení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne zjištění porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.".

19. § 12 zní:

"§ 12

(1) Organizacím spojů přísluší ve veřejném zájmu oprávnění:

a) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech telekomunikační vedení nadzemní a podzemní včetně potřebných opěrných a vytyčovacích bodů,

b) vstupovat a vjíždět v nezbytně nutném rozsahu při projektování, zřizování, provozu, opravách, změnách nebo odstraňování telekomunikačního zařízení na cizí nemovitosti,

c) provádět nezbytné úpravy půdy a jejího porostu, zvláště odstraňovat a oklešťovat stromoví překážející telekomunikačnímu vedení.

(2) Organizace spojů je povinna před zahájením výkonu oprávnění podle předchozího odstavce neprodleně uvědomit vlastníky nebo uživatele dotčených nemovitostí. Dojde-li mezi vlastníky nebo uživateli dotčených nemovitostí a organizací spojů ke sporu o rozsahu oprávnění, předloží organizace spojů spor k rozhodnutí stavebnímu úřadu.

(3) Oprávnění podle odstavce 1 jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech a nezapisují se do evidence nemovitostí.

(4) Pokud je výkonem oprávnění podle odstavce 1 omezeno užívání nemovitosti, poskytne se jejímu vlastníku nebo nájemci přiměřená náhrada.

(5) Nedojde-li mezi vlastníkem nebo nájemcem a organizací spojů k dohodě o náhradě podle odstavce 4, rozhodne na základě jeho žádosti soud.

(6) Žádost podle odstavce 5 musí být podána do 12 měsíců ode dne, kdy k omezení užívání nemovitosti došlo, jinak nárok zaniká.

(7) Po provedení potřebných prací na telekomunikačních zařízeních jsou organizace spojů povinny uvést nemovitost, popřípadě pozemní komunikaci s urychlením na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu.

(8) Vlastník nebo uživatel nemovitosti, které bylo použito pro telekomunikační zařízení, je povinen při jakémkoli užívání nebo pracích na nemovitosti dbát potřebné opatrnosti, aby nebylo ohroženo nebo poškozeno telekomunikační zařízení.

(9) Hodlá-li vlastník nebo uživatel nemovitosti, které bylo použito pro telekomunikační zařízení, provést takové práce nebo úpravu nemovitosti, které by mohly ohrozit plynulý a bezpečný provoz telekomunikačních zařízení, je povinen nejméně šest týdnů před zahájením zamýšlených prací - nehrozí-li nebezpečí z prodlení - uvědomit příslušnou organizaci spojů.

(10) Ve lhůtě stanovené v odstavci 9 musí organizace spojů provést potřebná opatření nebo oznámit investoru, že lhůta šesti týdnů nestačí a že potřebná opatření provede ve lhůtě delší, kterou zároveň stanoví; tato lhůta nesmí být delší než šest měsíců, nejde-li o takovou úpravu telekomunikačního zařízení, která musí být předem plánována.".

20. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Před výstavbou telekomunikačního zařízení jsou vlastníci nebo uživatelé nemovitostí povinni v nezbytném rozsahu a ve lhůtě stanovené organizací spojů učinit na náklad organizace spojů na svých pozemcích potřebná opatření, zejména sklidit polní kultury a oklestit, popřípadě vykácet a odstranit stromoví, které by mohlo bránit výstavbě nebo ohrožovat telekomunikační zařízení. Lhůta stanovená organizací spojů však nesmí být kratší 15 dnů.".

21. § 16 odst. 2 zní:

"(2) Nedojde-li k dohodě o náhradě škody, lze nárok na náhradu škody uplatnit podle obecných předpisů.3)".

22. V § 17 odst. 3 se vypouštějí slova "(uživateli)" a "(uživatele)"; v § 17 odst. 4 se vypouští slovo "(uživatelé)".

23. § 17 odst. 5 zní:

"(5) Pro stavbu venkovních přijímacích rozhlasových a televizních antén a jejich svodů, pokud jsou dodrženy technické normy, popřípadě jiné obecné technické předpisy, pokud toto zařízení nekřižuje pozemní komunikace nebo vedení, není třeba stavebního povolení, ale je třeba předchozího souhlasu vlastníka nemovitosti nebo předchozího rozhodnutí soudu. Není dovoleno zřizovat individuální venkovní přijímací antény na objektech, kde již byla zřízena společná anténa vhodná pro požadovaný příjem. Stavební úřad při státním stavebním dohledu může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.".

24. V § 18 se slova "jiné socialistické organizace" nahrazují slovy "fyzické a právnické osoby".

25. § 19 zní:

"§ 19

(1) Federální ministerstvo spojů stanoví jednotná pravidla pro telekomunikační provoz a pro technickou způsobilost telekomunikačních zařízení a dozírá přímo nebo pomocí orgánů jím pověřených na dodržování těchto pravidel u všech provozovatelů na celém území státu.

(2) Federální ministerstvo spojů a orgány jím pověřené vykonávají státní inspekci telekomunikací, jakož i státní odborný technický dozor v oboru telekomunikací nad bezpečností a spolehlivostí telekomunikačních zařízení [§ 1 odst. 4 písm. a)], přičemž kontrolují, zda jsou dodržována ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě a plněny podmínky stanovené organizacím spojů, fyzickým a právnickým osobám, kterým bylo povoleno zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby.

(3) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na telekomunikační zařízení a telekomunikační sítě orgánů federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služby, ministerstev vnitra republik a na telekomunikační zařízení a telekomunikační sítě federálního ministerstva obrany a Československých státních drah, na letecká zabezpečovací zařízení a na zabezpečovací zařízení pro energetiku.

(4) Federální ministerstvo spojů řídí využívání kmitočtového spektra zařízeními všech odvětví národního hospodářství a resortů. Při tom zejména

a) přiděluje kmitočty nebo kmitočtová pásma v dohodě s federálním ministerstvem obrany a federálním ministerstvem vnitra, a to i pro telekomunikační zařízení, jejichž zřízení a provozování nevyžaduje povolení [§ 6 odst. 1 a odst. 4 písm. a)],

b) vykonává státní dozor nad dodržováním přidělených kmitočtů nebo kmitočtových pásem,

c) spolupracuje s Federální radou pro rozhlasové a televizní vysílání při sestavování plánů využití kmitočtů pro rozhlasové a televizní vysílání.

(5) Federální ministerstvo spojů pečuje o koordinaci projednávání mezinárodních telekomunikačních záležitostí a o provádění mezinárodních dohod a ujednání.

(6) Neplní-li organizace spojů podmínky, které je povinna při zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě a při poskytování telekomunikačních služeb plnit, nebo poruší-li fyzická nebo právnická osoba, které bylo povoleno poskytovat telekomunikační výkony, stanovené podmínky, může jí být uložena pokuta až do výše desetinásobku částky, která je stanovena za neposkytnutou, nebo za nekvalitně poskytnutou službu, popř. do výše desetinásobku částky vybrané za výkon poskytnutý v rozporu s podmínkami stanovenými v předpisech vydaných na základě tohoto zákona a ve vydaném pověření.

(7) Při opakovaném neplnění, popř. porušování stanovených podmínek během 12 měsíců ode dne nabytí právní moci posledního rozhodnutí o uložení pokuty podle odstavce 6 může být tato pokuta zvýšena až pětinásobně.

(8) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne zjištění neplnění nebo porušení podmínek, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k neplnění nebo porušení podmínek došlo.

(9) O uložení pokuty podle odstavců 6 a 7 rozhoduje příslušný orgán státní správy telekomunikací.".

26. § 20 zní:

"§ 20

(1) Právnické a fyzické osoby obstarávající telekomunikační výkony a jejich pracovníci i jiné osoby pověřené úkoly při těchto výkonech nesmějí úmyslně pro jiné než pracovní účely získávat informace o obsahu zpráv přenášených telekomunikačními zařízeními a sítěmi, jakož i o jménech a adresách komunikujících stran a o číslech komunikujících stanic. Jsou povinny zachovávat tajemství, nesmějí sdělovat jakékoli údaje týkající se dopravovaných nebo zprostředkovaných zpráv.

(2) Údaje o dopravovaných nebo zprostředkovaných zprávách mohou být sděleny jen odesílateli a adresátu nebo jejich oprávněným zástupcům (právním nástupcům). Soudům, orgánům prokuratury a orgánům státní správy je umožněno získat informace o obsahu dopravovaných nebo přenášených zpráv; těmto orgánům mohou být sděleny údaje o zprávách, popřípadě mohou být obeznámeny s provozními doklady, nezveřejněnými čísly účastnických stanic nebo mohou využívat pro daný účel telekomunikační zařízení v případech stanovených zákonem.

(3) Údaje předchozích odstavců platí i pro další provozovatele telekomunikačních zařízení a sítí a jejich pracovníky, jakož i pro uživatele telekomunikačních zařízení a sítí, kteří se byť i náhodou při svém telekomunikačním styku seznámí s obsahem informací, přenášených telekomunikačními zařízeními a sítěmi.".

27. Nadpis pod oddílem IX. zní: "Orgány státní správy telekomunikací a řízení před nimi".

28. § 21 zní:

"§ 21

(1) Při rozhodování o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob podle tohoto zákona se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení.4)

(2) Ve správním řízení ve věcech podle tohoto zákona rozhodují federální ministerstvo spojů a orgány státní správy telekomunikací, které stanoví zákony národních rad.

(3) Federální ministerstvo spojů rozhoduje o:

a) udělování oprávnění ke zřízení a provozování vymezených částí jednotné telekomunikační sítě,

b) schvalování způsobilosti telekomunikačních zařízení,

c) udělování povolení ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení mimo jednotnou telekomunikační síť, pokud jejich provoz překračuje hranice státu nebo hranice republik,

d) udělování povolení k poskytování telekomunikačních služeb mimo jednotnou telekomunikační síť, překračující státní hranice nebo hranice republik,

e) přidělování kmitočtů a kmitočtových pásem, provádění výkonu státního dozoru nad jejich dodržováním,

f) udělování povolení ke zřízení a provozování vysílacích rádiových zařízení pohyblivých nebo pevných služeb,

g) ukládání pokut podle tohoto zákona a o projednávání přestupků ve věcech, ve kterých rozhoduje,

h) povolení pro vysílací zařízení rozhlasová a televizní, pokud bylo provozovateli zařízení vydáno oprávnění k šíření rozhlasových nebo televizních programů a zařízení bude zřízeno v souladu s plánem využití kmitočtů pro rozhlasová a televizní vysílání,2)

ch) povolení pro vysílací rádiové stanice zastupitelských úřadů cizích států na základě souhlasu federálního ministerstva zahraničních věcí a za předpokladu vzájemnosti.

(4) Orgány státní správy telekomunikací republik, uvedené v odstavci 2, rozhodují v rozsahu stanoveném zákony národních rad o udělování oprávnění ke zřízení a provozování místní sítě.".

29. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

"§ 21a

(1) Při provádění státní inspekce telekomunikací a státního odborného technického dozoru v oboru telekomunikací nad bezpečností a spolehlivostí telekomunikačních zařízení postupují federální ministerstvo spojů a orgány jím pověřené podle základních pravidel kontrolní činnosti stanovených zvláštním zákonem5) pro orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Pracovníci orgánů státní správy telekomunikací jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděli. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Této povinnosti mohou být pracovníci zproštěni za podmínek a způsobem upraveným zvláštním zákonem.6)

(3) Pracovníkům orgánů státní správy telekomunikací je zakázáno provádět za úplatu poradenskou nebo jinou obdobnou odbornou činnost pro organizace spojů a pro fyzické nebo právnické osoby, které poskytují telekomunikační výkony na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, popř. které o povolení podle tohoto zákona žádají.".

30. Nadpis pod oddílem X. zní: "Společná, přechodná a závěrečná ustanovení".

31. Dosavadní text § 22 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Oprávnění a povolení, udělená podle tohoto zákona, mohou být omezena nebo zrušena orgánem, který je vydal, nebo jeho nadřízeným orgánem při neplnění stanovených podmínek, nebo vyžaduje-li to bezpečnost státu.".

32. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

Do doby nabytí účinnosti zákonů národních rad uvedených v § 21 odst. 4 rozhoduje federální ministerstvo spojů ve správním řízení i v jiných věcech podle tohoto zákona, než uvedených v § 21 odst. 3.".

Čl. II

Kde se v zákoně č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, používá názvu Ústřední správa spojů, rozumí se tím federální ministerstvo spojů.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 a § 9 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

2) § 12 odst. 2 a § 17 zákona č. 468/1991 Sb.

3) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

5) Část druhá zákona č. 405/1991 Sb., o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice.

6) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru