Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1992 Sb.Vyhláška Státní banky československé, kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince

Částka 32/1992
Platnost od 09.04.1992
Účinnost od 09.04.1992
Zrušeno k 01.03.1994 (37/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 16. března 1992,

kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince

Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. b) a c) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:


Příjem zákonných peněz

§ 1

(1) Zákonné peníze1) přijímají Státní banka československá, banky,2) pošty a ostatní právnické osoby (dále jen "právnické osoby") a fyzické osoby podle těchto zásad:

a) platné československé bankovky (dále jen "bankovky") přijímají právnické a fyzické osoby bez omezení,

b) platné československé mince včetně mincí pamětních (dále jen "mince") přijímají bez omezení Státní banka československá, banky a pošty; ostatní právnické osoby a fyzické osoby mohou odmítnout přijetí mincí nad částku 100 Kčs a nad 10 kusů téže nominální hodnoty a přijetí pamětních mincí,

c) právnické osoby přijímají i zákonné peníze opotřebované oběhem, pokud se jimi platí a pokud jsou celé a celistvé; Státní banka československá, banky a pošty za stejných podmínek přijímají i zákonné peníze poškozené jinak než oběhem (dále jen "poškozené zákonné peníze"); oběhem opotřebované a poškozené zákonné peníze se nevydávají zpět do oběhu; fyzické osoby mohou přijetí oběhem opotřebovaných nebo poškozených zákonných peněz odmítnout.

(2) Za celé zákonné peníze se považují takové, kterým nechybí žádná jejich část, za celistvé zákonné peníze takové, které tvoří souvislý a neporušený celek.

§ 2

(1) Není-li dohodou mezi plátcem a příjemcem zákonných peněz stanoveno jinak, přechází na příjemce jejich převzetím odpovědnost za jejich správný počet a pravost. Příjemce však musí mít možnost si správný počet a pravost zákonných peněz zkontrolovat.

(2) Jestliže bankovky nebo mince předkládané jako zákonné peníze jsou padělané nebo pozměněné nebo vznikne-li takové podezření, mohou fyzické osoby jejich přijetí odmítnout. Právnické osoby takové bankovky nebo mince odeberou bez náhrady.

(3) O odebrání bankovek nebo mincí uvedených v odstavci 2 vystaví právnické osoby tomu, kdo je předložil, potvrzení, které musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození toho, kdo bankovky nebo mince předložil, a adresu místa jeho trvalého, popřípadě přechodného nebo krátkodobého pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky; jestliže je plátcem právnická osoba, také její název a sídlo,

b) druh a číslo průkazu, podle kterého byla zjišťována totožnost toho, kdo bankovky nebo mince předložil,

c) druh a nominální hodnotu bankovky a její sérii a číslo nebo nominální hodnotu a letopočet ražby mince,

d) název a sídlo právnické osoby, která bankovky nebo mince odebrala.

(4) Odebrané bankovky nebo mince vloží právnické osoby v přítomnosti toho, kdo je předložil, spolu s kopií potvrzení o jejich odebrání do obálky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí před neoprávněným otevřením lepicí páskou. Osoba, která odebrané bankovky nebo mince předložila, potvrdí svou přítomnost při jejich uložení do obalu vlastnoručními podpisy přes lepicí pásku; své podpisy přes lepicí pásku učiní i osoba, která bankovky nebo mince odebrala. Takto uložené odebrané bankovky nebo mince zašlou právnické osoby k odbornému posouzení Státní bance československé.

(5) Odebrání bankovek nebo mincí uvedených v odstavci 2 se bezodkladně oznámí orgánům policie nebo prokuratury.

(6) Zjistí-li Státní banka československá, že bankovky nebo mince odebrané podle odstavce 2 jsou pravé, vrátí je neprodleně tomu, komu byly odebrány.

(7) Stejně se postupuje, zjistí-li se padělané nebo pozměněné bankovky nebo mince cizí měny3) nebo vznikne-li takové podezření.

§ 3

Výměna zákonných peněz za zákonné peníze jiných nominálních hodnot

Výměnu zákonných peněz určitých nominálních hodnot za zákonné peníze jiných nominálních hodnot provádí Státní banka československá a banky bezplatně; podle stavu svých hotovostí a provozních podmínek provádějí takovou výměnu zákonných peněz i pošty.

§ 4

Balení zákonných peněz

(1) Při předávání zákonných peněz mezi právnickými osobami a mezi právnickými a fyzickými osobami navzájem roztřídí plátce zákonné peníze podle jejich jednotlivých nominálních hodnot. Bankovky téže nominální hodnoty vkládá plátce po 100 kusech do balíčků, které přepáskuje. Do balíčků se bankovky vkládají uhlazené a srovnávají se podle stran a směru tisku. Deset plných balíčků bankovek téže nominální hodnoty tvoří svazek bankovek. Mince téže nominální hodnoty vkládá plátce po 100 kusech do sáčků nebo je balí po 50 kusech do svitků. Dohodou mezi plátcem a příjemcem může být stanoven jiný počet kusů mincí v sáčcích nebo svitcích.

(2) Pásky, kterými jsou opatřeny balíčky bankovek, a sáčky nebo svitky s mincemi se označují počtem vložených kusů, jejich nominální hodnotou a úhrnnou částkou; pokud je plátcem právnická osoba, označují se i jejím názvem a sídlem.

(3) Pokud jsou při předávání zákonných peněz mezi právnickými osobami předávány odděleně zákonné peníze opotřebované oběhem, popřípadě poškozené, označují se balíčky opotřebovaných bankovek a sáčky nebo svitky opotřebovaných mincí textem "Neupotřebitelné peníze" nebo velkým výrazným písmenem "N". Poškozené zákonné peníze, pokud jsou celé, se vkládají do balíčků, sáčků nebo svitků zákonných peněz opotřebovaných oběhem.

Poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince

§ 5

(1) Poškozené bankovky a mince vydané Státní bankou československou, jsou-li celé, vyměňují Státní banka československá, banky a pošty v jejich plné nominální hodnotě bez jakýchkoliv srážek.

(2) Vyměňují se pouze takové poškozené bankovky a mince, u kterých nejsou pochybnosti o jejich pravosti. Má-li banka nebo pošta o pravosti bankovek nebo mincí pochybnosti, postupuje se přiměřeně podle § 2 odst. 2 až 5.

(3) Výměnu bankovek nebo mincí, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý,4) mohou banky a pošty odmítnout.

(4) Jestliže jsou bez náhrady odebrány bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem,5) vystaví se plátci potvrzení o jejich odebrání a zašlou se k posouzení Státní bance československé.

§ 6

(1) Jestliže je k výměně nebo k vyměření náhrady předložena bankovka složená z více částí, je jako celek posuzována pouze tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, že jednotlivé části patří k sobě, například podle série a pořadového čísla, podle tvaru v místě roztržení; v pochybnostech se každá předkládaná část posuzuje samostatně.

(2) Náhradu za necelé bankovky poskytují Státní banka československá a banky podle velikosti plochy předloženého zbytku.

(3) Velikost plochy bankovek se určuje podle mřížek, které rozdělují plochu bankovky na 100 stejných políček. Do plochy zbytku bankovky se započítávají políčka, která jsou zbytkem bankovky zakryta více než z poloviny.

(4) Náhrada se poskytuje ve výši:

a) nominální hodnoty bankovky, jestliže je předložen zbytek větší než tři čtvrtiny původní plochy bankovky,

b) jedné poloviny nominální hodnoty bankovky, činí-li předložený zbytek polovinu až tři čtvrtiny původní plochy bankovky,

c) jedné čtvrtiny nominální hodnoty bankovky, činí-li předložený zbytek nejméně čtvrtinu a méně než polovinu původní plochy bankovky.

(5) Za zbytek bankovky menší než čtvrtina původní plochy se náhrada neposkytuje.

(6) Banky zasílají necelé bankovky, za které vyměřily náhradu, Státní bance československé, která jim částky poskytnuté podle odstavce 3 uhradí.

(7) Na základě písemné dohody se Státní bankou československou může poskytovat náhradu za necelé bankovky i jiná právnická osoba než banka.

§ 7

(1) Poškozené bankovky nebo mince, které banky nebo pošty odmítly v souladu s § 5 odst. 3 vyměnit, a bankovky, které nebylo možné vzhledem k charakteru jejich poškození vyměnit podle § 5 odst. 1, ani za ně vyměřit náhradu podle § 6 odst. 2 až 4, například bankovky zuhelnatělé, zetlelé, rozpadlé na drobné části, mohou právnické nebo fyzické osoby zaslat Státní bance československé se žádostí o posouzení a poskytnutí náhrady. V žádosti se uvede, jakým způsobem k poškození došlo, a zásilka se označí textem "Poškozené peníze".

(2) O poskytnutí náhrady mohou Státní banku československou požádat i právnické nebo fyzické osoby, kterým byly bez náhrady odebrány bankovky podle § 5 odst. 4. V žádosti o poskytnutí náhrady se uvede, jak k poškození bankovky došlo.

(3) Státní banka československá může v odůvodněných případech na žádost právnické nebo fyzické osoby vyměřit a poskytnout náhradu za poškozené bankovky jiným způsobem a v jiné výši, než stanoví § 6 odst. 2 až 5. Takto poskytnutá náhrada nesmí být nižší než náhrada vyměřená podle § 6 odst. 4.


Závěrečná ustanovení

§ 8

Zrušuje se vyhláška Státní banky československé č. 155/1989 Sb., o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 1 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.

3) § 26 zákona č. 22/1992 Sb.

4) § 22 odst. 2 zákona č. 22/1992 Sb.

5) § 22 odst. 3 zákona č. 22/1992 Sb.

Přesunout nahoru