Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 126/1992 Sb.Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

Částka 30/1992
Platnost od 03.04.1992
Účinnost od 01.07.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

ZÁKON

ze dne 5. března 1992

o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OCHRANA ZNAKU A NÁZVU ČERVENÉHO KŘÍŽE

§ 1

(1) Znaku červený kříž na bílém poli a slov „červený kříž“ nebo „ženevský kříž“ chráněných Ženevskými úmluvami z 12. srpna 1949, o ochraně obětí války, ve znění dodatkových protokolů k těmto úmluvám z 8. června 19771) (dále jen „Ženevské úmluvy“) smí na území České a Slovenské Federativní Republiky v době míru užívat pouze:

a) vojenská zdravotnická služba k označení a na ochranu zdravotnických útvarů a ústavů, personálu a materiálu chráněných Ženevskými úmluvami a ostatními mezinárodními úmluvami upravujícími obdobné věci, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána;

b) Československý červený kříž (§ 3), jeho ústavy a zařízení, při své činnosti v případech uvedených pod písmenem a) a při své jiné činnosti v době míru za podmínek stanovených Ženevskými úmluvami;

c) mezinárodní organizace Červeného kříže a jejich personál;

d) provozovatelé vozidel určených jako ambulance a provozovatelé záchranných stanic výlučně určených k bezplatnému ošetřování raněných nebo nemocných k označení těchto ambulancí a záchranných stanic v době míru, avšak jen s výslovným souhlasem Československého červeného kříže (§ 3).

(2) Pro jiné účely nebo jinými fyzickými nebo právnickými osobami nesmí být znaku a názvu uvedených v odstavci 1 nebo znaku a názvu je napodobujících užíváno.

§ 2

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije znak nebo název uvedený v § 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 10000 Kč,

b) 50000 Kč, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.

(3) Výnosy z pokut uložených podle odstavce 1 plynou ve prospěch Československého červeného kříže.

(4) Neoprávněné označení věci znakem nebo názvem uvedeným v § 1 je povinen neprodleně odstranit držitel věci; neučiní-li tak, rozhodne příslušný správní orgán o odstranění neoprávněného označení na náklad držitele. Nelze-li neoprávněné označení z věci odstranit, vysloví příslušný správní orgán propadnutí nebo zabrání věci, a to i když k projednání přestupku podle odstavce 1 nebo k projednání trestného činu nedošlo; propadlá nebo zabraná věc připadá bez náhrady Československému červenému kříži.

ČÁST DRUHÁ

ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

§ 3

(1) Československý červený kříž je společností ve smyslu zákona o sdružování občanů.2)

(2) Jedinou státem uznanou společností Červeného kříže na území České a Slovenské Federativní Republiky je Československý červený kříž se sídlem v Praze.

§ 4

Československý červený kříž má postavení a oprávnění národní společnosti podle Ženevských úmluv a plní zejména tyto úkoly:

a) působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;

b) působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí;

c) poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;

d) šíří znalost Ženevských úmluv.

e) vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb.

§ 5

(1) Československý červený kříž získává prostředky na svou činnost zejména:

a) členskými příspěvky, výnosy vlastní činnosti, přijímáním darů, dědickými odkazy, jakož i příspěvky státu;

b) vláda České a Slovenské Federativní Republiky poskytne každoročně ze státního rozpočtu společnosti Československý červený kříž prostředky pro výkon jeho činnosti podle Ženevských úmluv v rozsahu úkolů vymezených v § 4 tohoto zákona.

(2) Československý červený kříž je při plnění svých úkolů vyplývajících z Ženevských úmluv a z rezolucí Mezinárodních konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce osvobozen od daní, poplatků a cel.

§ 6

(1) Stát navrátí Československému červenému kříži majetek, který mu byl odňat v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1989 v rozsahu uvedeném v příloze tohoto zákona.

(2) Nemovitý majetek uvedený v příloze tohoto zákona se prohlašuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona za vlastnictví Československého červeného kříže.

(3) O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v příloze tohoto zákona uzavře Československý červený kříž s dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních nebo pro školství, kulturní nebo osvětovou činnost, dohodu. Nedojde-li k dohodě, vzniká Československému červenému kříži nárok na vyklizení nemovitostí uvedených v příloze tohoto zákona, které slouží výše uvedeným účelům, po uplynutí pěti let. Uzavření dohody o užívání bytů a nebytových prostor se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento závazek přechází v uvedené době na všechny další vlastníky.

(4) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v § 6 odst. 3 tohoto zákona a Československým červeným křížem, rozhodne o výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.

§ 7

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může stanovit svým nařízením bližší podmínky k provedení tohoto zákona.


§ 8

Zrušují se:

1. zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže,

2. zákon č. 16/1958 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže,

3. vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 56/1958 Ú.l., o vykonávání zdravotnických úloh Československého červeného kříže,

4. vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 112/1989 Sb., o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


Příloha k zákonu č. 126/1992 Sb.

Přehled nemovitého majetku, který se vrací Československému červenému kříži

I. Nemovitý majetek na území České republiky

1. Dům v Praze 1, Křemencova ul. č. 6

čp. 176 - dům, stavební parcela č. 875, zapsané u SG Praha-město, list vlastnictví č. 10, evidenční list č. 97, kat. území Praha-město

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Praha 1

Uživatel: Čs. stát - Bytový podnik Praha 1, Celetná 29

2. Dům se zahradou v Praze 1, Chotkova ulice

čp. 538 - dům, stavební parcela č. 657, parcela č. 658 zahrada, zapsané u SG Hlavní město Praha, list vlastnictví 236, kat. území Praha

Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 1

Uživatel: Čs. stát - Technická správa komunikací

3. Dům v Praze 5, Štefánikovo nám. 5

čp. 602 - dům, stavební parcela č. 889, zapsané u SG Praha, pozemková kniha č. 611, list a, b, kat. území Praha, Malá Strana

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: OPBH Praha 5

4. Dům v Praze 8, Gabčíkova ul. č. 8

čp. 1224 - dům, stavební parcela č. 929, parcela č. 928 zahrada, zapsané u SG Praha, č. knihovní vložky 2130, list A, B, kat. území Libeň

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: OPBH Praha 8, Vítkova 8

5. Dům v Nesměni, okr. Kolín

čp. 70 - dům, stavební parcela č. 91, 95, 119, zahrada 487/2, 487/7, 487/8, pastvina 490, 491/2, 492, 493/2, 493/3, 494/2, role 495/2, 529/3 les, zapsané u SG Kolín, list vl. č. 1270

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Kolín

Uživatel: Okresní ústav sociálních služeb Kolín

6. Bukovany - dětská ozdravovna, okr. Příbram

čp. 1, zapsané u SG Příbram, č. knihovní vložky č. 188, kat. území Bukovany

Vlastník: Čs. stát - Okresní úřad Příbram

Uživatel: OÚNZ Příbram

7. Zbytkový statek Chraštice,

zapsané u SG Příbram, č. knihovní vložky 435, katastrální území Chraštice, č. knihovní vložky 188, kat. území Bukovany

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Státní statek Chraštice

8. Vila Amálie se zahradou v Jesenici, okr. Rakovník

čp. 220 - dům, stavební parcela č. 303, zahrada č. 293/1, zapsané u SG Rakovník na listu vlastnictví č. 291 pro obec a kat. území Jesenice

Vlastník: Čs. stát - MNV Jesenice

Uživatel: Okresní bytový podnik Rakovník

9. Dům v Najdku, okr. Jindřichův Hradec

čp. 35 - dům, stavební parcela č. 41 a další pozemky č. 101/1, 101/2, 101/4, 102, zapsané u SG Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č. 3, 196, kat. území Najdek

Vlastník: Čs. stát - ONV Jindřichův Hradec

Uživatel: ONV Jindřichův Hradec, JZD 9. květen a Velký Ratmírov

11. Dům ve Stříbře, okr. Tachov

čp. 142 - dům, stavební parcela č. 4, zapsané u SG Tachov na listu vlastnictví č. 2963 pro obec a kat. území Stříbro

Vlastník: Čs. stát - Městský úřad ve Stříbře

Uživatel: Městský úřad - M klub

12. Dům v Trávníku, okr. Česká Lípa

čp. 18 - dům, stavební parcela č. 815, zapsané u SG Česká Lípa na listu vlastnictví č. 815 pro obec a kat. území Trávník

Vlastník: OÚSS Česká Lípa

Uživatel: Grafostroj n.p.

13. Dům v Radějově, okr. Hodonín

čp. 282 - dům, stavební parcela č. 365, les č. 2832//2, zapsané u SG Hodonín, č. knihovní vložky 634

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Domácí potřeby Brno, n.p.

II. Nemovitý majetek na území Slovenské republiky

14. Budova s příslušenstvím a les v Horním Smokovci

čp. 169 - dům, stavební parcela č. 2038/2 a les 2038/1, zapsané u SG Poprad na listu vlastnictví č. 31 pro obec Starý Smokovec, část Horní Smokovec

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ Horní Smokovec

15. Dům se zahradou v Hlohovci, okr. Trnava

čp. 736 - dům, stavební parcela č. 1075/2, zahrada 1075/1, zapsané u SG Trnava na listu vlastnictví č. 3086 pro obec a kat. území Hlohovec

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Okresní odbor sociálních služeb Trnava

16. Dům s příslušenstvím a zahrada v Liptovském Mikuláši

čp. 918 - dům, parcely č. 979, 980 a 981, zapsané u SG Liptovský Mikuláš na listu vlastnictví č. 1116 pro obec a kat. území Lipt. Mikuláš

Vlastník: Čs stát

Uživatel: ministerstvo obrany, KVUSS Banská Bystrica

17. Pionýrský tábor Mladosť Ráztočno, okr. Prievidza

čp. 218 a 219 a les, parcela č. 3519/2 a 3519/3, zapsané u SG Prievidza na listu vlastnictví č. vložky 703, kat. území Ráztočno

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Státní statek, stát. podnik Žiar n. Hronom

18. Dům se zahradou - býv. Ústav M.R. Štefánika, Martin

čp. 585 - dům, parcely č. 155/2, 158/2, zapsané u SG Martin na listu vlastnictví č. 2803 pro obec a kat. území Martin

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ - Střední zdravotnická škola Martin

19. Dům se zahradou v Nitře, Vajanského ul. č. 7

čp. 1856 - dům, parcela č. 1302/9, 1302/11, zapsané u SG Nitra na listu vlastnictví č. 425 pro obec a kat. území Nitra

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ Nitra

20. Dům s dvorem a příslušenstvím Bratislava, Mariánská č. 7

čp. II 876 Bratislava - Staré Město - dům, parcely č. 8271/2, 8271/3, zapsané u SG Bratislava na listu vlastnictví č. 10 pro obec a kat. území Bratislava Staré Město

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: Bytový podnik Bratislava I

21. Dům v ulici Štefana Moyzesa, Martin

čp. 3 - dům, par. číslo 1064, zapsané u SG Martin na listě vlastnictví č. 1319 pro kat. území obce Martin

Vlastník: Čs. stát

Uživatel: ÚNZ v Martině

Poznámky pod čarou

1) Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli,
Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři,
Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci,
Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války a
Závěrečný akt Diplomatické konference (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1954 Sb. a příloha k částce 40 Sbírky zákonů z roku 1954)
Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)
Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II) (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb).

2) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Přesunout nahoru