Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 121/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni

Částka 29/1992
Platnost od 31.03.1992
Účinnost od 31.03.1992
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

121

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 31. ledna 1992,

kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni

Ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 15 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, a se zřetelem na ustanovení § 15 odst. 1 zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky:


Čl. I

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni, se mění takto:

1. § 1 odst. 1 písm. c) zní:

"c) vyhotovují podle schválených lesních hospodářských plánů roční plány lesní výroby v pěstební činnosti a ochraně lesa a určují opatření k zlepšování funkcí lesů, informují písemně o úkolech vyplývajících z těchto plánů a opatření uživatele lesů a plnění těchto úkolů vyžadují a sledují;".

2. V § 1 odst. 1 písm. g) se vypouštějí slova: "a dodávek dříví".

3. § 1 odst. 1 písm. h) zní:

"h) vedou lesní hospodářskou evidenci a výkazy o výkonech provedených v lesích v odborné správě;".

4. V § 1 odst. 1 se vypouštějí písmena i) a k). Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

5. § 1 odst. 1 písm. l) zní:

"l) poskytují uživatelům lesů potřebné podklady, popřípadě údaje z lesních hospodářských plánů;".

6. V § 1 odst. 1 se dosavadní písmena m), n), o) a p) označují jako písmena j), k), m) a n).

7. Část druhá vyhlášky se vypouští.

8. V § 5 odst. 2 písm. a) a b) znějí:

"a) uživatelům, u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen, z 1 ha lesních pozemků ............................. 10,- Kčs,

b) ostatním uživatelům z 1 ha lesních pozemků .......................................... 40,-Kčs.".

9. V § 5 odst. 2 se vypouštějí písmena c), d) a e).

10. V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova "podle písm. a) až c)".

11. V § 6 odst. 1 se slovo "ledna" nahrazuje slovem "března".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Kubát v. r.

Přesunout nahoru