Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

Částka 2/1992
Platnost od 16.01.1992
Účinnost od 01.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1991 bylo v Pretorii podepsáno Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů. Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 odst. 2 dnem 1. prosince 1991.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ
mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky
a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti
pro držitele diplomatických a služebních pasů

Vzhledem k tomu, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Jihoafrické republiky (dále jen „smluvní strany") uznávají přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a jejich národy; a

vzhledem k tomu, že zrušení existující vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů je považováno za žádoucí pro další posílení spolupráce mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Jihoafrickou republikou,

se smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek 1

Státní příslušníci smluvních stran, kteří jsou držiteli platných diplomatických nebo služebních pasů, mohou vstoupit na území druhé smluvní strany a pobývat zde tři měsíce bez víza.

Článek 2

1. Členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, oficiální zástupci jedné ze smluvních stran v mezinárodních vládních organizacích majících sídlo na území druhé smluvní strany nebo úředníci takovýchto mezinárodních organizací, jakož i členové delegací jedné ze smluvních stran vysílaní k mezinárodním jednáním na území druhé smluvní strany, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu svého přidělení bez víz.

2. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky osob uvedených v odstavci 1, pokud jsou držiteli platných diplomatických nebo služebních pasů.

Článek 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 mohou překračovat hranice smluvních stran na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek 5

1. Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání.

2. Takovéto přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Článek 6

Smluvní strany si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických a služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně 30 dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 7

1. Toto Ujednání se sjednává na neurčitou dobu.

2. Toto Ujednání vstoupí v platnost dne 1. prosince 1991.

3. Jakýkoliv dodatek k tomuto Ujednání, na němž se obě smluvní strany dohodnou, nabude platnosti výměnou nót.

4. Toto Ujednání může být vypovězeno jednou ze smluvních stran písemným oznámením daným druhé smluvní straně tři měsíce předem diplomatickou cestou.

Na důkaz tohoto níže podepsaní, k tomu náležitě zmocnění svými vládami, podepsali a stvrdili toto Ujednání.

Dáno v Pretorii ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost, dne 29. října 1991.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Jihoafrické republiky:

Roelof Frederik Botha v. r.

Ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru