Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 118/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.

Částka 29/1992
Platnost od 31.03.1992
Účinnost od 01.04.1992
Zrušeno k 01.04.2000 (359/1999 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

ZÁKON

ze dne 4. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se ve větě první slova "Socialistický stát" nahrazují slovem "Stát", ve větě druhé se vypouštějí slova "socialistického státu" a ve větě čtvrté se slovo "vhodná" nahrazuje slovem "vhodnější".

2. V § 3 se vypouštějí slova "a v souladu se zájmy socialistické společnosti".

3. V § 5 odst. 4 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "orgánu určeného zákony národních rad (dále jen "příslušný orgán")".

4. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Příspěvek činí za kalendářní měsíc

a)800 Kčs, jde-li o dítě do 6 let věku,
b)900 Kčs, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,
c)1100 Kčs, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,
d)1200 Kčs, jde-li o dítě od 15 let do 26 let věku.

5. V § 7 odst. 1 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovem "orgánu".

6. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Nárok na výživné, určené rozhodnutím soudu na dítě, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, přechází až do výše poskytnutého příspěvku na stát a je příjmem státního rozpočtu příslušné republiky. Je-li výživné vyšší než příspěvek, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi.".

7. V § 9 odst. 1 se částka "200 Kčs" nahrazuje částkou "400 Kčs".

8. § 10 zní:

"§ 10

Nároky podle zvláštních předpisů

(1) Pro nároky podle předpisů o nemocenském zabezpečení a pro nároky podle pracovněprávních předpisů se posuzuje dítě svěřené do pěstounské péče stejně jako vlastní dítě, a to i po dosažení jeho zletilosti, pokud mu náleží příspěvek podle tohoto zákona; to platí obdobně pro účely přechodu nájmu bytu podle občanského zákoníku při úmrtí nájemce nebo při trvalém opuštění společné domácnosti nájemcem.2)

(2) Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních (§ 12), jsou účastni nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru s odchylkami uvedenými ve zvláštním předpisu.3)".

9. V § 12 se slova "národními výbory" nahrazují slovy "příslušnými orgány, občanskými sdruženími, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci poskytování sociálních služeb podle předpisů o sociálním zabezpečení4)".

10. V § 13 odst. 2 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "příslušný orgán".

11. V § 15 odst. 2 se slova "národního výboru" a "národních výborů" nahrazují slovy "příslušného orgánu" a "příslušných orgánů".

12. § 15 se doplňuje odstavci 4 a 5, které znějí:

"(4) Před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče může být dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče občana, který má zájem stát se pěstounem a splňuje podmínky stanovené v § 3. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, pokud příslušný orgán nestanoví delší lhůtu, u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, dočasné svěření dítěte uplynutím této lhůty pozbývá účinnosti.

(5) Rozhodnutí příslušného orgánu podle předchozího odstavce zakládá občanu, kterému bylo dítě dočasně svěřeno do péče, a tomuto dítěti, nároky podle ustanovení § 5 až 10 s výjimkou § 10 odst. 1 části věty za středníkem.".

13. V § 16 odst. 1 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "příslušný orgán".

14. V § 18 odst. 1 slova "Okresní národní výbory" a v § 18 odst. 2 slova "Národní výbory" se nahrazují slovy "Příslušné orgány". V § 18 odst. 3 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Příslušný orgán" a v § 18 odst. 4 se slova "orgánu národního výboru" nahrazují slovy "příslušnému orgánu".

15. § 19 se vypouští.

16. § 21 zní:

"§ 21

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením

a) zvýší částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte, jestliže růst životních nákladů u nezaopatřených dětí činí alespoň 10 %,

b) může zvýšit odměnu pěstouna s přihlédnutím k růstu životních nákladů a příjmů z výdělečné činnosti.".

17. V § 22 se vypouští odstavec 1 a zrušuje se číslování odstavců. V dosavadním odstavci 2 se slova "národních výborů" nahrazují slovy "příslušných orgánů" a slova "pokud jsou k tomuto účelu zřízena a spravována národními výbory" se nahrazují slovy "(§ 12)".


Čl. II

Zrušují se:

1. § 1, v § 4 odst. 1 slova "zřízeném a spravovaném národním výborem" a v § 4 odst. 2 věta druhá vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.

2. § 3 a 4 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1984 Sb., o zvýšení některých sociálních dávek na děti.

Čl. III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, jak vyplývá ze znění zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

2) § 706 odst. 1 a § 708 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči, ve zvláštních zařízeních.

4) § 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

Přesunout nahoru