Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1992 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

Částka 28/1992
Platnost od 25.03.1992
Účinnost od 25.03.1992
Zrušeno k 01.10.2004 (435/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 21. února 1992

o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Občané se změněnou pracovní schopností a občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením1) (dále jen "občané se změněnou pracovní schopností") mají nárok na pracovní uplatnění, které je přiměřené jejich zdravotnímu stavu a pracovním schopnostem.

(2) Pracovní rehabilitace může na doporučení příslušného zdravotnického zařízení probíhat již v době, kdy občan je práce neschopný.

(3) Úřad práce2) při zabezpečování pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností spolupracuje zejména se zdravotnickými zařízeními provádějícími léčebnou rehabilitaci, orgány sociálního zabezpečení a školství, zaměstnavateli, odborovými orgány, občanskými sdruženími, charitativními sdruženími, církvemi, náboženskými společnostmi, okresními úřady a obcemi.

§ 2

Poradenská služba

(1) Poradenská služba zahrnuje pracovně profesní poradenství a poradenství pro volbu povolání. Poradenskou službu poskytuje úřad práce2) s cílem najít pro občany se změněnou pracovní schopností vhodné pracovní uplatnění, které je přiměřené druhu a stupni jejich zdravotního postižení.

(2) Při poskytování poradenské služby podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, úřad práce

a) informuje občana se změněnou pracovní schopností o jeho právech a povinnostech při provádění pracovní rehabilitace,

b) podává informace občanům, mladistvým a jejich rodičům o možnostech přípravy pro pracovní uplatnění pro občany se změněnou pracovní schopností podle druhu a stupně jejich zdravotního postižení,

c) ve spolupráci se zdravotnickými odborníky a v návaznosti na výsledky léčebné rehabilitace se podílí na zaměření přípravy k práci podle vývoje na trhu práce,

d) napomáhá při výběru vhodného pracovního uplatnění,

e) zabezpečuje v případě potřeby poradenské služby zaměřené na řešení psychických a sociálních problémů občanů se změněnou pracovní schopností,

f) na základě vyhodnocení situace na trhu práce se zřetelem na vývoj pracovního uplatnění mladistvých se změněnou pracovní schopností navrhuje vytváření vhodných učebních a studijních oborů,

g) v případech změny zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností, dává podnět okresní správě sociálního zabezpečení k novému posouzení jeho zdravotního stavu.

Příprava pro pracovní uplatnění

§ 3

(1) Příprava pro pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností se provádí se zřetelem k jejich zdravotnímu stavu a její délka je závislá na náročnosti zaměstnání, pro které se občan se změněnou pracovní schopností připravuje. Příprava pro pracovní uplatnění zahrnuje přípravu pro povolání podle zvláštních předpisů3) a přípravu k práci.

(2) Příprava k práci občanů se změněnou pracovní schopností umožňuje postupné přizpůsobování se k pracovnímu výkonu a provádí se zejména

a) na pracovištích individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu občana se změněnou pracovní schopností,

b) v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích,

c) ve vzdělávacích zařízeních zaměstnavatelů, církví, charitativních sdružení a občanských sdružení a výcvikových střediscích pro občany se změněnou pracovní schopností.

(3) O provedení přípravy k práci uzavírá úřad práce písemnou dohodu

a) se zaměstnavatelem, u něhož je občan se změněnou pracovní schopností v pracovním poměru; tato dohoda obsahuje zejména způsob, výši a podmínky úhrady nákladů až do výše kursovného, včetně nutných školních potřeb, v závislosti na formě obsahu přípravy k práci a její délce,

b) s uchazečem o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností; tato dohoda obsahuje zejména obsah přípravy k práci, dobu a způsob jejího zabezpečení, podmínky hmotného zabezpečení po dobu přípravy k práci, místo konání, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, pracovní činnost, popřípadě další podmínky podle § 4,

c) se zařízením, ve kterém se příprava k práci provádí; tato dohoda obsahuje zejména pracovní činnost, základní kvalifikační a zdravotní předpoklady potřebné pro přípravu k práci, místo a způsob provedení, rozsah teoretické a praktické přípravy, dobu zahájení a ukončení, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, kalkulaci nákladů a dobu a způsob jejich úhrady.

§ 4

Uchazeči o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností, poskytuje úřad práce při přípravě k práci prováděné v rámci pracovní rehabilitace bezplatně nutné školní potřeby a učebnice, pracovní pomůcky a ochranné pracovní prostředky. Dále mu může poskytovat

a) stravné, náhradu prokázaných výdajů za ubytování a náhradu prokázaných jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa přípravy k práci a zpět a při přijímacím řízení, zahájení a ukončení přípravy k práci, popřípadě i náhradu prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny a zpět ve výši stanovené zvláštním předpisem,4) jakož i náhradu prokázaných nutných vedlejších výdajů,

b) náhradu prokázaných jízdních výdajů při denním dojíždění na přípravu k práci,

c) náhradu ve výši pojištění pro případ úrazu jím sjednaného na dobu přípravy k práci.

§ 5

Při provádění přípravy k práci uchazečů o zaměstnání, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností, se přiměřeně postupuje podle ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých. Chráněné dílny a chráněná pracoviště

§ 6

(1) Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou pracoviště provozovaná právnickými a fyzickými osobami, pracuje-li v nich alespoň 60 % občanů se změněnou pracovní schopností. Chráněným pracovištěm je též pracoviště zřízené v domácnosti občana se změněnou pracovní schopností.

(2) Do chráněných dílen a na chráněná pracoviště jsou zařazováni zejména občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, s mentálním postižením, občané se změněnou pracovní schopností, kteří mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce, a občané se změněnou pracovní schopností po dobu přípravy k práci.

(3) Zaměstnavatel při plnění povinností podle § 24 odst. 1 písm. g) zákona eviduje též občany se změněnou pracovní schopností, kteří pracují v chráněných dílnách nebo na chráněných pracovištích.

§ 7

Příspěvek na zřízení chráněných dílen a chráněných pracovišť

(1) Úřad práce poskytuje zaměstnavatelům příspěvek na zřízení pracovního místa pro občana se změněnou pracovní schopností v chráněné dílně nebo chráněném pracovišti nejvýše v částce 100 000 Kč na jedno pracovní místo. Příspěvek může být poskytnut zálohově a zúčtuje se nejpozději do šesti měsíců. Příspěvek se poskytne, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 6 a zaměstnavatel se v písemné dohodě zaváže provozovat pracovní místa v chráněné dílně nebo chráněném pracovišti nejméně po dobu dvou let od poskytnutí příspěvku; dohoda obsahuje rovněž závazek zaměstnavatele, že vrátí úřadu práce příspěvek nebo jeho poměrnou část odpovídající době, kterou nesplnil.

(2) Jestliže to úřad práce uloží, mohou být pracovní místa, na jejichž zřízení byl poskytnut příspěvek podle odstavce 1, obsazována jen uchazeči o zaměstnání, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností.5)

(3) Úřad práce může poskytnout příspěvek na vybavení pracovními prostředky též uchazeči o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností a bude samostatně výdělečně činný, nejvýše však v částce 100 000 Kč. Pokud občan se změněnou pracovní schopností přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost do dvou let od poskytnutí příspěvku, může úřad práce požadovat plné nebo částečné vrácení příspěvku, se zřetelem na dobu trvání samostatné výdělečné činnosti a důvody, které vedly k jejímu ukončení. Vrácení příspěvku nelze požadovat na občanu se změněnou pracovní schopností, který přestal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů.

(4) Jestliže byl poskytnut příspěvek na zřízení chráněné dílny nebo chráněného pracoviště, nenáleží již příspěvek podle zvláštního předpisu o zřizování společensky účelných pracovních míst.6)

§ 8

Příspěvek na provoz chráněných dílen a chráněných pracovišť

Úřad práce poskytuje zaměstnavatelům příspěvek k částečné úhradě provozních nákladů7) chráněné dílny nebo chráněného pracoviště až do výše 40 000 Kč ročně na jednoho občana se změněnou pracovní schopností.


§ 9

Zrušuje se s působností pro Českou republiku § 114 až 118, § 119 odst. 4 a 5 a § 121 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 232/1997 Sb. Čl. II

Práva a povinnosti vyplývající z dohod uzavřených do dne účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními předpisy.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

2) § 13 odst. 1 písm. c) zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

3) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

4) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.

5) § 13 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 9/1991 Sb.

6) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.

7) § 22 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 578/1991 Sb.

Přesunout nahoru