Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c76/1991 Sb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane

Částka 76/1991
Platnost od 15.10.1991
Účinnost od 15.10.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. septembra 1991

na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 bod 3 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani ustanovuje:


§ 1

Domovej dani podľa § 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani nepodliehajú budovy, ku ktorým majú právo hospodárenia alebo ich vlastnia:

a) rozpočtové alebo príspevkové organizácie, štátne fondy,

b) štátne podniky, štátne hospodárske organizácie, štátna organizácia Česko-slovenské štátné dráhy a špecializované železničné organizácie,

c) obce,

d) družstvá, ich záujmové organizácie a spoločenské záujmové organizácie a družstevné podniky,

e) podniky zahraničného obchodu,

f) občianske združenia a odborové organizácie, ich podniky a hospodárske zariadenia a právnické osoby, ktoré vznikli na základe zmlúv o spolupráci občianskych združení a odborových organizácií,

g) politické strany a politické hnutia,

h) akciové spoločnosti vydávajúce akcie len na meno, komanditné spoločnosti na akcie vydávajúce akcie len na meno, ostatné obchodné spoločnosti, združenia a spoločné podniky, ktorých zakladateľmi, účastníkmi alebo spoločníkmi sú len osoby uvedené pod písmenami a) až g),

i) nadácie, ktorých zriaďovateľmi sú osoby uvedené pod písmenami a) až h).

§ 2

Do základu domovej dane vyrubovanej podľa nájomného a ceny užívania sa nezapočítava zvýšenie úhrady pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností1) pri byte vlastníka domu.

§ 3

Postup upravený v § 2 tohto opatrenia sa použije po prvý raz pri vyrubovaní domovej dane na rok 1991.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
Dančo v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 11 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a služby spojené s užívaním bytu.
OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. septembra 1991 na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane

Přesunout nahoru