Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c69/1991 Sb.Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů

Částka 69/1991
Platnost od 12.09.1991
Účinnost od 12.09.1991
Zrušeno k 01.01.1998 (125/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

OPATŘENÍ

Federálního výboru pro životní prostředí

ze dne 1. srpna 1991,

kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů

Federální výbor pro životní prostředí podle § 2 odst. 1 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, a po dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy vyhlašuje:


Kategorizaci a katalog odpadů

Úvodní ustanovení

Zařazení odpadu podle katalogu odpadů, tj. přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení jeho kategorizace, je nutnou podmínkou pro další nakládání s ním. Podle vlivu na životní prostředí jsou odpady členěny na zvláštní a ostatní. Zvláštní odpad,1) který je škodlivinou, nebo který má významné nebezpečné vlastnosti pro člověka nebo pro životní prostředí, může být též nebezpečným odpadem.2) Vlastnosti způsobující nebezpečnost odpadu jsou uvedeny v příloze katalogu. Meze obsahu škodlivin, které mohou též způsobovat nebezpečnost odpadu, stanoví zvláštní předpisy.3)

Škodlivinou pro účely tohoto katalogu je zpravidla látka, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností a je obsažena v odpadu v takovém množství (koncentraci), že - s ohledem na nejnovější poznatky vědy a techniky - může být příčinou poškození zdraví lidí, smrti lidí nebo poškození životního prostředí.

Členění katalogu

Katalog odpadů je členěn podle smíšeného systému, který vychází ze složení odpadu a jeho původu.

Odpady jsou v katalogu tříděny do čtyř systematických úrovní, které jsou definovány takto:

jednomístné desetinné číslo - nadskupina
dvoumístné desetinné číslo - skupina
trojmístné desetinné číslo - podskupina
pětimístné desetinné číslo - druh odpadu.

Katalog bude upravován Federálním výborem pro životní prostředí podle potřeby.

Vysvětlivky k jednotlivým položkám katalogu

Položka 1 - kód druhu odpadu
2 - název druhu odpadu
3 - příklady původu druhu odpadu
4,5 - kategorie odpadů
0 = ostatní odpad
Z = zvláštní odpad
6 - N = zvláštní odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti

Určení druhu odpadu

Při určování druhu odpadu dle katalogu je třeba odpad zatřídit do příslušné nadskupiny, skupiny a podskupin. V případě, že se odpad skládá z více složek, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je pro daný odpad z hlediska ochrany člověka i životního prostředí nejzávažnější.

V případě nejasností a sporů při přiřazování konkrétního druhu odpadu ke katalogu odpadů je závazné konečné rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

PŘEHLED NADSKUPIN, SKUPIN A PODSKUPIN KATALOGU ODPADŮ

1 Odpad rostlinného a živočišného původu

11 Odpad potravin, pochutin a krmiv

111 Odpad potravin

114 Odpad pochutin

117 Odpad krmiv

12 Odpad rostlinných a živočišných tukových produktů

121 Odpad rostlinných a živočišných tukových produktů

123 Odpad rostlinných a živočišných tuků a vosků

125 Emulze a směsi z výroby rostlinných a živočišných tuků

126 Odpad výrobků z rostlinných olejů

127 Kal z výroby rostlinných a živočišných tuků

129 Zbytky z rafinace rostlinných a živočišných tuků

13 Odpad z chovu zvířat, z porážky a zpracování

131 Odpad z porážky a zpracování

134 Těla zvířat

137 Zvířecí fekálie

14 Odpad kůží a usní

141 Odpad kůží a kožek

144 Odpad z koželužen

147 Odpad usní

15 Rostlinný odpad

151 Sláma

153 Části rostlin

155 Znehodnocené produkty

159 Ostatní rostlinný odpad

17 Dřevní odpad

171 Dřevní odpad

172 Dřevní odpad z oblasti využití

18 Odpad celulózy, papíru a lepenky

181 Odpad z výroby celulózy

184 Odpad ze zpracování celulózy

187 Odpad papíru a lepenky

19 Ostatní odpad živočišného a rostlinného původu

199 Ostatní odpad ze zpracování a zušlechťování živočišných a rostlinných produktů

3 Odpad minerálního původu včetně zušlechťovacích procesů

31 Odpad minerálního původu (bez kovového odpadu)

311 Odpad z pecních vyzdívek, z parních kotlů a spalovacích zařízení, hutní a slévárenské sutě

312 Hutnické strusky, stěry a prach

313 Popel, struska, škvára, popílek a prach ze spalování, tuhé reakční produkty z čištění plynů

314 Ostatní tuhý minerální odpad

316 Minerální kal

35 Odpad s obsahem kovů

351 Odpad železa a oceli

353 Odpad neželezných kovů

355 Kal s obsahem kovů

39 Ostatní odpad minerálního původu včetně zušlechtěných produktů

399 Ostatní odpad minerálního původu

5 Odpad z chemických procesů

51 Oxidy, hydroxidy, soli

511 Kal z galvanoven

513 Ostatní oxidy a hydroxidy

515 Soli

52 Kyseliny, hydroxidy, koncentráty

521 Kyseliny anorganické

522 Kyseliny organické

524 Hydroxidy

527 Koncentráty a roztoky

53 Odpad prostředků na ochranu rostlin a pro boj proti škůdcům včetně farmaceutických výrobků

531 Odpad prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcům

533 Odpad kosmetických přípravků

535 Odpad farmaceutických výrobků

54 Odpad ze zpracování ropy, zušlechťování uhlí a z dálkové dopravy plynu a ropy. Odpad z využití ropných produktů a produktů ze zušlechťování uhlí

541 Ropné látky

542 Tuky a vosky z minerálních olejů

544 Emulze a směsi produktů z minerálních olejů

545 Zbytky z těžby ropy

547 Kal s obsahem ropných látek

548 Zbytky z rafinace minerálních olejů

549 Ostatní odpad produktů z minerálních olejů a zpracování ropy a zušlechťování uhlí

55 Organická rozpouštědla, nátěrové hmoty, lepidla, tmely a pryskyřice

552 Organická rozpouštědla halogenovaná a jejich směsi

553 Organická rozpouštědla nehalogenovaná a jejich směsi

554 Kal a čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel

555 Barviva a nátěrové hmoty

559 Lepidla, tmely, nevytvrzené pryskyřice

57 Odpady plastů a pryže

571 Odpad vytvrzených plastů

572 Odpad nevytvrzených plastů, složek plastů

573 Kal a emulze s obsahem plastů

575 Tuhý pryžový odpad

577 Kal a emulze s obsahem pryže

58 Textilní odpad

581 Textilní odpad

582 Znečištěné textilie

59 Ostatní odpad z chemických procesů

591 Výbušniny

593 Laboratorní odpad a zbytky chemikálií

594 Odpad detergentů a pracích prostředků

595 Katalyzátory

597 Destilační zbytky

599 Ostatní odpad z chemických procesů

7 Radioaktivní odpad

71 Radioaktivní odpad

711 Radioaktivní odpad

9 Odpad z obcí

91 Komunální odpad

911 Domovní odpad

913 Objemný odpad

915 Uliční smetky

917 Odpad ze zeleně

94 Odpad z úpravy vody, z čištění odpadních vod a údržby vodních toků

941 Kal z úpravy vody

945 Kal z mechanicko-biologického čištění odpadních vod

947 Odpad ze stokové sítě a z čištění odpadních vod

949 Odpad z údržby vodních toků a vodních nádrží

95 Kapalný odpad ze zařízení na úpravu a zneškodňování odpadu

951 Odpad ze septiků a žump

953 Průsaková voda ze skládek

954 Kapalný odpad z termické úpravy odpadu a z topenišť

97 Odpad specifický pro zdravotnická zařízení

971 Odpad specifický pro zdravotnická zařízení

99 Ostatní odpad z obcí

991 Ostatní odpad z obcí

KATEGORIZACE A KATALOG ODPADŮ

Číslo odpaduNázev odpaduPříklady původuKategorie odpadu
OZN
123456
1Odpad rostlinného a živočišného původu (bez odpadů pryže, textilu a odpadů ze sídel)
11Odpad potravin, pochutin a krmiv (bez od- padů ze zpracování tuků a jatečných odpadů)
111Odpad potravin
11102Potraviny s prošlou záruční lhůtouPotravinářská výroba a obchod, závodní jí- delny, stravovací zařízeníO
11103Otruby, plevy, pluchy, obilní prachMlýny a loupárny zrna, obilní silaO
11104Zbytky obilí a zrninVýroba piva a lihuO
11107Kal z výroby octaVýroba octaO
11108Zbytky z výroby konzervVýroba konzerv a hotových jídelO
11109Zbytky z výroby zmrzlinyVýroba zmrzlinyO
11110Zbytky melasyRafinace cukru, výroba syntetické kyseliny citrónovéO
11111Zbytky mouky, těsta, pečiva a chlebaPekárny, výroba těstovinO
11112Řepné řízky a skrojkyCukrovarnický průmyslO
11113Kal z výroby cukruCukrovarnický průmyslO
11114Zbytky z arašídů, hrachu, sójiPotravinářský průmyslO
11115Zbytky z výroby potravinových koncentrátůPotravinářský průmyslO
114Odpad pochutin
11401Pochutiny s prošlou záruční lhůtouVýroba a zpracování pochutinO
11402Tabákový prach, stonky a části listů, drť, kalZpracování tabákuO
11403Vadné šarže cigaretVýroba cigaretO
11404Sladové mláto, sladové klíčky, sladový prach, květPivovary a sladovnyO
11405Chmelové mlátoPivovaryO
11406Odpad z čištění ječmene, splavky z ječmenePivovary a sladovnyO
11407Ovocné výpalkyLihovaryO
11408Obilní výpalkyLihovaryO
11409Bramborové výpalkyLihovaryO
11410Sulfitové výpalkyLihovaryO
11411Mladinový kalPivovaryO
11412Pivovarský kalPivovaryO
11413Kal z výroby vínaVýroba a zpracování vínaO
11414Kal z palírenLihovaryO
11415Výlisky, pecky, slupky, dřeň a podobné zbytkyZpracování ovoceO
11416Zbytky ze zpracování kávyZpracování kávyO
11417Zbytky ze zpracování čajeZpracování čajeO
11418Zbytky ze zpracování kakaaZpracování kakaaO
11419Zbytky kvasnic a podobný odpadPivovary, lihovary, výroba vínaO
11420Kondenzát z tabákového kouřeTabákový průmysl, výzkum ZN
11421Vyplachovací a prací vody znečištěné organickými škodlivinamiČištění nádrží a zásobníků ZN
11422Zbytky kořeníZpracování kořeníO
11423Odpad z výroby pochutin a přísad do pečivaPotravinářský a chemický průmyslO
11424Odpad z výroby chuťových a vonných látekPotravinářský a chemický průmyslO
11425Odpad z výroby etylvanilinuPotravinářský a chemický průmyslO
117Odpad krmiv
11701Odpad krmiv rostlinného původuVýroba krmivO
11702Odpad krmiv živočišného původuVýroba krmivO
12Odpad rostlinných a živočišných tukových produktů
121Odpad rostlinných a živočišných olejů
12101Výlisky z olejnatých semenLisovny oleje, výroba tukůO
12102Znehodnocené rostlinné olejeLisovny oleje, výroba pokrmových tuků, obchod Z
12103Odpadní éterické oleje (silice)Výroba farmaceutických výrobků a kosmetických přípravkůO
12104Odpadní lecitinVýroba lecitinuO
123Odpad rostlinných a živočišných tuků a vosků
12301Odpadní voskyVýroba prostředků pro čištění a údržbu, voskové zbožíO
12302Odpadní tuky neznečištěné škodlivinamiJatky, zpracování masa, stravovací zařízeníO
12303Zbytky mazadel pro tažení drátůTažírny drátů Z
12304Zbytky mastných kyselinVýroba pokrmových tuků a mýdel Z
12305Odpadní tuky znečištěné zejména polychlorovanými bifenylyJatky, zpracování masa, stravovací zařízení ZN
125Emulze a směsi z výroby rostlinných a živočišných tuků
12501Obsah odlučovačů tukůJatky a zpracování masa, stravovací zařízení Z
12502Odpad ze zpracování mlékaMlékárny, výroba sýrůO
12503Odpadní olejové, tukové a voskové emulzeLisovny oleje, výroba mýdel, prostředků pro čištění a údržbu, voskového zboží, čištění nádrží Z
12504Odpadní masové vývaryPotravinářský průmysl, stravováníO
126Odpad výrobků z rostlinných olejů
12601Mazací a hydraulické oleje (bez minerálních olejů) Z
127Kal z výroby rostlinných a živočišných tuků
12702Kal z výroby pokrmových tukůVýroba pokrmových tukůO
12703Kal z výroby pokrmových olejůLisovny olejeO
12704Kal z odstředivek mlékaMlékárnyO
129Zbytky z rafinace rostlinných a živočišných tuků
12901Použitá bělicí hlinkaLisovny oleje, výroba pokrm. tuků Z
13Odpad z chovu zvířat, z porážky a zpracování
131Odpad z porážky a zpracování
13101Chlupy, štětiny, rohy, kopytaJatky a zpracování masa Z
13102Kosti a zbytky kůžeJatky a zpracování masa Z
13103Odpadní vnitřnostiJatky ZN
13104Odpad z drůbežeDrůbeží porážky Z
13105Odpad z rybZpracování ryb Z
13106Odpadní krevJatky Z
13107Odpadní peříDrůbeží porážky, zpracování peří Z
13108Obsah žaludků a střevJatky ZN
13109Odpad ze zvěřinyObchod a zpracování zvěřiny Z
13110Odřezky z masaJatky, obchod Z
13111Odpad vaječných skořápek, vajec a embryíPotravinářský průmysl, chov drůbeže ZN
13112Ostatní odpad z masné výrobyJatky a zpracování masa ZN
134Těla zvířat
13401Pokusná zvířataÚstavy a farmaceutická výroba ZN
13402KonfiskátyJatky ZN
13403Uhynulá zvířataChov zvířat ZN
13404Části těl zvířatJatky ZN
137Zvířecí fekálie
13701Drůbeží trusChov drůbežeO
13702Prasečí kejdaChov vepřůO
13703Hovězí kejdaChov skotuO
13704HnůjChov zvířatO
13705Infekční hnůj, trus a kejdaÚstavy, farmaceutická výroba, chov pokusných zvířat ZN
14Odpad kůží a usní
141Odpad kůží a kožek
14101Odpadní klihovkaKoželužny, zprac. surových kožek Z
14102Odpadní surová štípenkaKoželužny, zprac. surových kožek Z
14103Odpadní želatinová štípenkaKoželužny, zprac. surových kožek Z
14104Odpad kožek a kůžíKoželužny, zprac. surových kožek Z
144Odpad z koželužen (bez tříslovin)
14401Kal z louženíZpracování surových kožek ZN
14402Kal z koželuženKoželužny, zprac. surových kožek ZN
14403Tuk z koželuženKoželužny, zprac. surových kožekO
147Odpad usní
14701Odpad usní z chromočiněníKoželužny ZN
14702Odpad z chromočiněných usní ze zpracovatelských závodůZpracování usní, výroba obuvi ZN
14703Odpad kožešin a nechromočiněných usníVýroba a zpracování usní, zpracování kožek a kožešinO
14704Kal z broušení usní, postružinyZpracování usní, výroba obuvi ZN
14705Odpad ze zpracování usníZpracování usní, výroba obuvi ZN
14706Ostatní odpad ze zpracování kožešin a usníZpracování kožešin a usní ZN
15Rostlinný odpad
151Sláma
15101Sláma obilnáRostlinná výrobaO
15102Sláma kukuřičnáRostlinná výrobaO
15103Sláma ostatníRostlinná výrobaO
153Části rostlin
15301Zbytky rostlinRostlinná výrobaO
15302Chrást z ovocných dřevin a vinné révyRostlinná výrobaO
15303Lusky z bobovitých rostlinRostlinná výrobaO
15304Chrást a pleveleCukrovarnictví, rostlinná výrobaO
155Znehodnocené produkty
15501Skladováním znehodnocené rostlinné produktySkladování rostlinných produktů Z
159Ostatní rostlinný odpad
15901KlestRostlinná výrobaO
15902Ostatní odpadRostlinná výrobaO
17Dřevní odpad
171Dřevní odpad
17101KůraPily, zpracování dřevaO
17102Krajinky, odřezky, třískyPily, zpracování dřevaO
17103Piliny, hoblinyPily, zpracování dřevaO
17104Dřevní prach a kal z broušení dřevaVýroba překližek a dřevovláknitých desek, zpracování dřevaO
17105Odpadní dřevěné obalyKomunální hospodářství, obchodO
17106Odpadní stavební dřevo, dřevo z demolicStavebnictví, demolice budovO
17107Odpadní dřevitá vlnaKomunální hospodářství, obchodO
17108Odpadní průvodnice a zbytky výdřevyHornictvíO
17109Dřevěné rošty z čištění koksárenského plynuKoksovny, plynárny Z
17110Dřevěné rošty znečištěné sírouKoksovny, plynárnyO
17111Železniční pražceŽeleznice, městská doprava ZN
17112Kůly a sloupyElektrické vedení, spoje, železnice ZN
17114Kal z výroby dřevotřískových desekVýroba a zpracování dřevotřískových desek ZN
17119Odpad dřevotřískových desekDřevařský průmysl Z
17120Korkový odpad včetně drtíDřevařský průmyslO
172Dřevní odpad z oblasti využití
17208Sloupy a stožáry ošetřené kyanidyElektrická vedení, chmelnice ZN
17211Dřevní moučka, piliny a dřevní odpad znečištěné olejem nebo organickými škodlivinamiAbsorpce olejů a organických kapalin a kalů, impregnace dřeva, zneškodňování havárií ZN
17212Dřevní moučka, piliny a dřevní odpad znečištěné anorganickými škodlivinamiAbsorpce kapalin a kalů, impregnace dřeva, zneškodňování havárií ZN
18Odpad celulózy, papíru a lepenky
181Odpad z výroby celulózy
18101Kal z výroby celulózyVýroba celulózyO
18102Zbytky z regenerace chemikálií při výrobě celulózyVýroba celulózy Z
184Odpad ze zpracování celulózy
18401Zbytky z výroby papíru (výměty)Výroba papíru a lepenky, úprava sběrového papíruO
18402Kal z výroby papíruVýroba papíru a lepenkyO
18403Kal z výroby umělého hedvábíVýroba umělého hedvábí ZN
18404Kal z výroby celulózových vlákenVýroba celulózových vlákenO
18405Odpad alkylcelulózyVýroba alkylcelulózyO
18406Odpad alkalicelulózyVýroba produktů z celulózyO
18407Odpad xantogenátu celulózyVýroba produktů z celulózy ZN
18408Odpad z viskózyVýroba produktů z celulózy ZN
18409Odpad ze zvlákňování, zblaňování viskózyVýroba produktů z celulózy ZN
18410Odpad ze zpracování viskózových fólií a vlákenVýroba produktů z celulózyO
187Odpad papíru a lepenky
18701Odřezky a zbytky papíru a lepenkyZpracování papíru a lepenky, tiskárny a knihařstvíO
18702Znečištěná buničinaKomunální hospodářstvíO
18703Odpadní fotografický papírVýroba fotomateriálu, tiskárny, reprografie ZN
18704Odpadní voskovaný papírVýroba balicího papíru, obchodO
18705Odpadní dehtová lepenka a papír nasycený živicí a dehtemVýroba a zpracování střešní lepenky, stavebnictví Z
18706Odpadní barevný papír, makulatura a papírové štočkyTiskárny, chemigrafieO
18707Sběrový papírKomunální hospodářstvíO
18709Papírové filtry nasycené olejemČištění oleje, automobilové dílny ZN
18710Filtrační materiály na bázi papíru a buničiny znečištěné organickými škodlivinamiČištění vzduchu a plynu, filtrační procesy, chemický průmysl ZN
18711Filtrační materiály na bázi papíru a buničiny znečištěné anorganickými škodlivinamiČištění vzuchu a plynu, filtrační procesy, chemický průmysl ZN
18714Obalový materiál znečištěný organickými škodlivinamiVýroba a použití ZN
18715Obalový materiál znečištěný anorganickými škodlivinamiVýroba a použití ZN
19Ostatní odpad živočišného a rostlinného původu (bez odpadu pryže a textilu)
199Ostatní odpad ze zpracování a zušlechťování živočišných a rostlinných produktů
19901Škrobový kal z odlučovačůVýroba škrobu, výrobků z bramborO
19902Kal z výroby želatinyVýroba želatinyO
19903Odpad ze zpracování želatinyZpracování želatinyO
19904Zbytky z výroby bramborového škrobu, zdrtkyVýroba bramborového škrobuO
19905Zbytky z výroby kukuřičného škrobuVýroba kukuřičného škrobuO
19906Zbytky z výroby rýžového škrobuVýroba rýžového škrobuO
19907Kal z výroby střívkových strunZpracování přírodních střívek Z
19908Mydlářské spodní louhyVýroba mýdel Z
19909Kotelní zbytky z výroby mýdla aželatinyVýroba mýdla a želatiny, zužitkování zvířecích těl Z
19910Kal z výroby mýdlaVýroba mýdla Z
19911Odpad střívekZpracování přírodních střev Z
3Odpad minerálního původu včetně zušlechťovacích procesů
31Odpad minerálního původu (bez kovového odpadu)
311Odpad z pecních vyzdívek, z parních kotlů a spalovacích zařízení, hutní a slévárenské sutě
31101Hutní a slévárenská suťVýroba kovů, slévárenstvíO
31102Střep křemenných kelímkůVýroba kovů, slévárenstvíO
31105Vyzdívky z topných a spalovacích zařízeníParní kotle, spalovací zařízeníO
31106Odpadní dolomitHutní peceO
31107Odpadní chrommagnezitHutní peceO
31108Odpad z pecí metalurgických procesů se škodlivými příměsemiHutní výroba, slévárenství, zpracování kovů ZN
31109Odpad z pecí nemetalurgických procesů se škodlivými příměsemiHutní výroba, slévárenství, zpracování kovů ZN
312Hutnické strusky, stěry a prach
31202Strusky z kuplovenSlévárny železa a litinyO
31203Strusky z výroby neželezných kovůVýroba a tavení neželezných kovů ZN
31004Olověné stěrySlévárny olova, tiskárny ZN
31205Stěry lehkých kovů s obsahem hliníkuVýroba, slévání a přetavování hliníku ZN
31206Stěry lehkých kovů s obsahem hořčíkuVýroba, slévání a přetavování hořčíku ZN
31207Strusky z tavných elektrolýzVýroba lehkých kovů ZN
31208Sintrované oxidy železaVýroba železa a oceliO
31209Ferrosiliciová struskaVýroba železa a oceli, slévárnyO
31210Zinková struskaVýroba a slévání zinku ZN
31211Solné strusky s obsahem hliníkuTavení hliníku ZN
31212Solné strusky s obsahem hořčíkuTavení hořčíku ZN
31213Cínový popelVýroba cínu Z
31214Olověný popelVýroba olova ZN
31215Prach z kychtových plynůVýroba a slévání železa, oceli a litiny ZN
31216Prach z filtrů s obsahem železných kovůVýroba a slévání železa, oceli a litinyO
31217Prach z filtrů s obsahem neželezných kovůVýroba a slévání neželezných kovů ZN
31218Elektropecní struskaVýroba kovů Z
31219Vysokopecní struskaVýroba železaO
31220Konvertorová struskaVýroba oceliO
31221Ostatní struska z výroby oceliVýroba oceliO
31222Ostatní struska z výroby ferroslitinVýroba slitin Z
313Popel, struska, škvára, popílek a prach ze spalování, tuhé reakční produkty z čištění plynů
31301Popílek a prachTopeniště, spalovací zařízení ZN
31305Popel z uhlí a koksuTopeniště a spalovací zařízení na hnědé ačerné uhlí a koks Z
31306Popel ze dřevaTopeniště na dřevoO
31307Škvára a struska z uhlíTopeniště a spalovací zařízení na uhlí a koks Z
31308Škvára, struska a popel ze spaloven odpadu z obcíSpalovny odpadu z obcí ZN
31309Prach z filtrů ze spaloven odpadu z obcíSpalovny odpadu z obcí ZN
31310Škvára, struska a popel ze spaloven nebezpečného odpaduSpalovny nebezpečného odpadu ZN
31311Prach z filtrů ze spaloven nebezpečného odpaduSpalovny nebezpečného odpadu ZN
31312Tuhé reakční produkty z čištění kouřových plynů ze spaloven odpaduSpalovny odpadu ZN
31313Tuhé reakční produkty z čištění kouřových plynů ze spaloven nebezpečného odpaduSpalovny nebezpečného odpadu ZN
31314Tuhé reakční produkty z čištění kouřových plynů z energetických zařízení kromě energosádrovceTopeniště ZN
31315Sádra z odsiřování kouřových plynů z energetických zařízeníTopeniště Z
31316Tuhé pyrolyzní produktyPyrolyzní zařízení ZN
314Ostatní tuhý minerální odpad
31401Upotřebená formovací směs s přírodním pojivemSlévárny železa, oceli, litiny a neželezných kovůO
31402Zbytky otryskovacích hmotSlévárny železa, oceli, litiny a neželezných kovů Z
31403Odpadní vápencový písekChemický průmyslO
31404Upotřebená formovací směs se syntetickým pojivemSlévárny železa, oceli, litiny a neželezných kovů ZN
31405Odpad skelných vlákenVýroba a zpracování skelných vlákenO
31406Sběrové skloSběrny sklaO
31407Keramický odpad neznečištěný škodlivinamiVýroba keramických výrobkůO
31408Odpadní sklo neznečištěné škodlivinamiVýroba a zpracování skla, plnění skleněných nádobO
31409Stavební suťa ostatní stavební odpadStavebnictví, demolice budovO
31410Materiál z demolic vozovkyStavba a oprava silnicO
31411Výkopová zeminaPozemní a inženýrské stavitelstvíO
31412Odpad a prach z azbestocementuVýroba a zpracování azbestocementu ZN
31413Hlušina a kamenivoTěžba a úprava uhlí a rudO
31414Odpadní šamotVýroba a zpracování šamotuO
31415Odpadní formovací hlínaUmělecké litíO
31416Odpad minerálních vlákenVýroba a zpracování minerálních vlákenO
31417Odpad aktivního uhlíChemický průmysl, výroba aktivního uhlíO
31418Prach z kamene, obrusný prachZpracování přírodního a umělého kameneO
31419Prach z úpravy struskyÚprava strusky Z
31420Zbytky plnivových sazíVýroba pryžového zboží a pneumatik, výroba a zpracování sazíO
31421Uhelný prachMletí, doprava a manipulace s uhlímO
31422Kyzové výpalkyChemický průmysl, výroba kyseliny sírovéO
31423Zemina znečištěná ropnými látkamiRopné havárie, manipulace s ropnými látkami ZN
31424Ostatní znečištěné zeminyHavárie, nežádoucí únik ZN
31426Ú lomky betonu znečištěné škodlivinamiDemolice, rekonstrukce ZN
31427Ú lomky betonu neznečištěné škodlivinamiStavebnictví, demolice budovO
31428Použité materiály pro zachycování olejůHavárie na olejových zařízení ZN
31430Odpad minerálních vláken znečištěný škodlivinamiVýroba a užití, demolice budov a zařízení ZN
31431Odpad minerálních vláken neznečištěný škodlivinamiVýroba a užití, demolice budov a zařízeníO
31432Grafitový odpad, grafitová vlákna, prach a kalVýroba kovů, chemický průmyslO
31433Odpad skla a keramiky znečištěný škodlivinamiVýroba keramických výrobků a skla, zpracování skla, elektrotechnika ZN
31434Upotřebené filtry a adsorpční hmoty (křemelina, aktivní hlinky, aktivní uhlí) znečištěné neškodlivými příměsemiChemický průmysl, čištění plynů a kapalinO
31435Upotřebené filtry a adsorpční hmoty (křemelina, aktivní hlinky, aktivní uhlí) znečištěné škodlivými příměsemiChemický průmysl, čištění plynů a kapalin ZN
31436Azbestový odpadÚprava a zpracování azbestu ZN
31437Azbestový prachÚprava a zpracování azbestu ZN
31438Odpadní sádraVýroba sádrových výrobkůO
31439Minerální zbytky z čištění plynuSuché čištění kouřových plynů Z
31441Stavební suťa výkopová zemina znečištěné škodlivinamiDemolice budov, ropné a chemické havárie ZN
31442Odpad kyseliny křemičité a křemeliny neznečištěnéPrůmysl keramiky, komunální hosp., chemický průmysl, metalurgieO
31444Odpadní brusivaVýroba brusivO
31445Odpadní sádra znečištěná škodlivinamiChemický průmysl ZN
31446Odpad kyseliny křemičité a křemeliny znečištěné organickými škodlivinamiPrůmysl keramiky, komunální hosp., chemický průmysl, metalurgie ZN
31447Odpad kyseliny křemičité a křemeliny znečištěné anorganickými škodlivinamiPrůmysl keramiky, komunální hosp., chemický průmysl, metalurgie ZN
31448Odpad z výroby stavebních hmotCihelny, panelárny, betonárny, lomyO
31449Odpad z modernizací a rekonstrukcí objektůPřestavba měst a obcíO
316Minerální kal
31601Kal z výroby betonuVýroba betonu a výrobků z betonuO
31602Kal z broušení kameneZpracování kameneO
31603Filtrační kal z výroby bělicích hlinekVýroba bělicích hlinekO
31604Suspenze jíluVýroba hrubé a jemné keramikyO
31605Kal z výroby cementuVýroba cementuO
31606Kal z výroby vápnopískových cihelVýroba vápnopískových cihelO
31607Kal z výroby maltyVýroba malty, omítekO
31608Červený kal z výroby hliníkuVýroba hliníku, úprava bauxituO
31609Azbestocementový kalAzbestocementové výrobky ZN
31610Smaltový kal, smaltovací břečkaSmaltování ZN
31611Grafitový kalÚ prava a zpracování grafituO
31612Vápenný kalZpracování vápnaO
31613Sádrový kalVýroba sádrových výrobkůO
31614Kal ze železárenVýroba železa a oceliO
31615Kal z válcoven oceliVálcování za teplaO
31616Kal ze slévárenSlévárnyO
31617Kal z broušení sklaZušlechťování a broušení sklaO
31618Karbidový kalVýroba acetylénu Z
31619Kal z čištění kychtových plynůVýroba železa a oceli, slévárny železa, oceli a litiny ZN
31620Sádrový kal znečištěný škodlivinamiChemický průmysl, neutralizace ZN
31621Vápenný kal znečištěný škodlivinamiChemický průmysl, neutralizace ZN
31622Kal oxidu hořečnatéhoZpracování hořčíkuO
31623Dikalciumfosfátový kalChemický průmyslO
31624Kal oxidů železa z redukčních procesůChemický průmyslO
31625Kal s obsahem zeminy a pískuTěžba písku a štěrku, pozemní a inženýrské stavitelstvíO
31626Kal z metalurgie neželezných kovůVýroba, slévání a přetavování Z
31627Kal oxidu hlinitéhoVýroba a přetavování hliníkuO
31628Kal z kalíren s obsahem kyanidůKalírny ZN
31629Kal z kalíren s obsahem dusičnanů a dusitanůKalírny ZN
31630Kal uhličitanu barnatéhoKalírny ZN
31631Kal síranu barnatéhoChemický průmysl, výroba papíruO
31632Kal síranu barnatého s obsahem rtutiChemický průmysl, výroba chloru ZN
31633Kal z broušení skla znečištěný škodlivinamiZušlechťování a broušení skla ZN
31634Karbonatační kal (saturační)CukrovaryO
31635Zemina z praní řepyCukrovaryO
31636Vrtný kal znečištěný škodlivinamiVrty ZN
31637Fosfatizační kalPovrchová úprava, fosfatizace Z
31638Kal siřičitanu vápenatéhoOdsiřování kouřových plynů Z
31639Kal z ostatních srážecích a rozpouštěcích procesů znečištěný škodlivinamiChemický průmysl, metalurgie, komunální hospodářství, čištění průmyslových odpadních vod ZN
31640Suspenze plniv a separačních prostředků s podíly tuhých minerálních látekVýroba papíru, výroba a zpracování pryže Z
31641Kal fluoridu vápenatéhoNeutralizace kyseliny fluorovodíkové, čištění odpadních plynůO
31642Kal z čištění kotlůTopeniště Z
31660Kal z čištění plynů a výstupních plynůPlynárny, výroba a rozvod plynu Z
31661Kal z ostatních srážecích a rozpouštěcích procesů neznečištěný škodlivinamiChemický průmysl, metalurgie, komunální hospodářstvíO
31662Uhelný kalÚprava uhlíO
35Odpad s obsahem kovů
351Odpad železa a oceli
35101Prach s obsahem železaVýroba železa a oceli, slévárny železa, oceli a litinyO
35102OkujeVálcovny, kovárny, lisovny, tažírny drátuO
35103Železný šrotKomunální hospodářství, průmyslO
35104Odpad z obráběníObrábění železa a oceliO
35106Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivinKomunální hospodářství, průmysl ZN
35107Olejové filtryÚdržba automobilů, strojní zařízení ZN
353Odpad neželezných kovů
35301Odpad z obráběníObrábění neželezných kovů Z
35302Odpad olova a jeho slitinVýroba a odlévání olova, tiskárny, elektrotechnika, výroba akumulátorů a kabelů, zpracování olova ZN
35303Odpad zinku a jeho slitinVýroba a zpracování zinkuO
35304Odpad hliníku a jeho slitinVýroba a zpracování hliníkuO
35307Odpad berylia a jeho slitinVýroba a zpracování berylia ZN
35308Odpad hořčíku a jeho slitinVýroba a zpracování hořčíku Z
35310Odpad mědi a jejích slitinVýroba a zpracování mědiO
35312Šrot neželezných kovů, neželezné obaly bez obsahu škodlivinKomunální hospodářství, průmyslO
35314Odpad kabelůKomunální hospodářství, průmysl Z
35315Ostatní odpad s obsahem neželezných kovůKomunální hospodářství, průmysl Z
35316Prach s obsahem olovaVýroba a odlévání olova, tiskárny, elektrotechnika, výroba akumulátorů a kabelů, zpracování olova ZN
35317Prach s obsahem hliníkuVýroba a zpracování hliníku Z
35318Prach s obsahem beryliaVýroba a zpracování berylia ZN
35319Prach s obsahem hořčíkuVýroba a zpracování hořčíku ZN
35320Prach s obsahem zinkuVýroba a zpracování zinku Z
35321Prach s obsahem ostatních neželezných kovůVýroba a zpracování neželezných kovů ZN
35322Olověné akumulátorySběrny akumulátorů ZN
35323Nikl - kadmiové akumulátoryVýroba, obchod a využití ZN
35324Baterie s obsahem rtutiVýroba, obchod a využití ZN
35325Suché baterie (suché články)Výroba, obchod a využití ZN
35326Odpad rtuti, zbytky s obsahem rtuti, rtuťo vé výbojky, zářivkyVýroba, obchod a využití ZN
35327Obaly a nádoby z neželezných kovů se zbytkovým obsahem škodlivinKomunální hospodářství, průmysl ZN
355Kal s obsahem kovů
35501Kal s obsahem zinkuPozinkování, tiskárny ZN
35502Kal z broušení železných a neželezných kovůObrábění a povrchová úprava ZN
35503Kal s obsahem olovaVýroba a zpracování olova ZN
35504Kal s obsahem cínuVýroba a zpracování cínu ZN
35505Anodový kalElektrolýzy ZN
35506Kal s obsahem ostatních kovů kromě hliníku, železa a manganuVýroba a zpracování kovů ZN
39Ostatní odpad minerálního původu včetně zušlechtěných produktů
399Ostatní odpad minerálního původu
39902Jarositový kalVýroba neželezných kovů Z
39903Zbytky kamenné soli (žilovina)Chemický průmysl Z
39904Plynárenská čistící hmotaKoksovny, plynárny ZN
39905Zbytky hasicích práškůVýroba a použití Z
39906Skoroditový kalVýroba neželezných kovů Z
39907Zbytky s elementární sírouChemický průmysl, výroba viskózy a barviv, čištění plynu Z
39908Zbytky sklářských kmenůVýroba sklaO
39909Zbytky sklářských kmenů znečištěné škodlivinamiVýroba skla ZN
39910Ostatní tuhý odpad minerálního původu znečištěný škodlivinamiChemický průmysl, metalurgie, komunální hospodářství ZN
5Odpad z chemických procesů (včetně textilního odpadu)
51Oxidy, hydroxidy, soli
511Kal z galvanoven
51101Kal z galvanoven s obsahem kyanidůGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51102Kal z galvanoven s obsahem šestimocného chromuGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51103Kal z galvanoven s obsahem trojmocného chromuGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51104Kal z galvanoven s obsahem mědiGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51105Kal z galvanoven s obsahem zinkuGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51106Kal z galvanoven s obsahem kadmiaGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51107Kal z galvanoven s obsahem nikluGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51108Kal z galvanoven s obsahem kobaltuGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51110Kal z galvanoven s obsahem ušlechtilých kovůGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51111Kal z galvanoven s obsahem olova nebo cínuGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
51112Ostatní kal z galvanovenGalvanovny, zneškodňování galvanických lázní a vod ZN
513Ostatní oxidy a hydroxidy
51301Odpadní oxid zinečnatýVýroba a zpracování zinku ZN
51302Odpadní hydroxid zinečnatýGalvanovny, tiskárny, chemický průmysl ZN
51303Odpadní oxid cíničitý, cínovecVýroba a zpracování cínuO
51304Odpadní oxid manganičitý, burelVýroba baterií, chemický průmysl Z
51305Odpadní oxid hlinitýVýroba a zpracování hliníku, chemický průmyslO
51306Odpadní oxid chromitýChemický průmysl, výroba pigmentů ZN
51307Odpadní oxid měďnatýChemický průmysl, výroba kovů ZN
51308Odpadní hydroxid hlinitýPovrchové zušlechťování, eloxováníO
51309Odpadní hydroxid a oxid železitýPovrchová úprava železa a oceliO
51310Oxidy a hydroxidy ostatních kovů, kromě oxidů a hydroxidů hliníku a železaChemický průmysl, komunální hospodářství, výroba polovodičů ZN
515Soli
51502Odpadní soli na činění kůžíKoželužny, zpracování surových kožek, jatky ZN
51503Odpad fosforečnanu sodného a draselnéhoChemický průmysl, výroba pracích a konzervačních prostředků a hnojiv Z
51504Odpad impregnačních solíKonzervace dřeva ZN
51505Odpadní koželužské chemikálie, tříslovinyKoželužny ZN
51507Zbytky minerálních hnojivVýroba hnojiv, obchod, zemědělství Z
51508Odpadní uhličitan draselný (potaš)Chemický průmysl Z
51509Odpadní chlorid amonný (salmiak)Chemický průmysl Z
51511Odpad solných lázníTepelné lázně (taveniny soli) ZN
51512Odpadní hydrogenfluorid amonnýZušlechťování povrchů kovů ZN
51513Odpadní arzenové vápnoVýroba neželezných kovů ZN
51514Odpadní sulfid arzenitýChemický průmysl, výroba pracích pro- středků ZN
51515Kotelní kámenOdsolování a čištění parních kotlůO
51516Odpad brynýrovacích solíPovrchové zušlechťování, výroba nástrojů ZN
51517Odpadní síran sodný (Glauberova sůl)Chemický průmysl Z
51518Odpadní bromid sodnýVýroba fotochemických materiálů Z
51519Odpadní chloridy železaMoření, leptání, chemický průmysl Z
51520Odpadní síran železnatý (zelená skalice)Moření, leptání, chemický průmysl Z
51521Odpadní síran olovnatýVýroba neželezných kovů ZN
51523Odpadní chlorid sodnýChemický průmysl Z
51524Odpadní soli olovaChemický průmysl, výroba kovů ZN
51525Odpadní soli baryaVýroba keramiky a skla, textilní a chemický průmysl, kalírny ZN
51526Odpadní chlorid vápenatýChemický průmysl Z
51527Odpadní chlorid hořečnatýVýroba kovů, stavebních hmot Z
51528Odpadní sulfidy alkalických kovů a kovů alkalických zeminChemický průmysl, výroba usní ZN
51529Odpadní sulfidy těžkých kovůChemický průmysl, výroba neželezných kovů ZN
51530Odpadní chlorid měďnatýChemický průmysl, elektrotechnika, výroba prostředků na ochranu rostlin ZN
51531Odpadní síran hlinitý a fosforečnan hlinitýKoželužny, eloxování, úprava vody ZN
51532Odpadní chlorové vápnoChemický průmysl, dezinfekce Z
51533Odpadní kalírenská sůl s obsahem kyanidůChemický průmysl, kalírny ZN
51534Odpadní kalírenská sůl s obsahem dusitanů a dusičnanůChemický průmysl, kalírny ZN
51535Odpadní soli vanaduChemický průmysl, výroba kovů ZN
51536Odklizové soli z těžbyHornictvíO
51538Zbytky boraxuChemický průmysl, výroba skla a keramiky Z
51539Ostatní odpadní sloučeniny arzenuChemický, sklářský a keramický průmysl ZN
51540Ostatní rozpustné soliChemický průmysl ZN
51543Upotřebený amoniakální roztok na leptání mědiChemický průmysl ZN
52Kyseliny, hydroxidy, koncentráty
521Kyseliny anorganické
52101Odpadní akumulátorová kyselinaDoprava, autoopravny, sběr akumulátorů ZN
52102Odpadní kyseliny, směsi kyselin, mořicí lázně (kyselé)Povrchová úprava kovů, galvanovny, chemický průmysl ZN
52105Odpadní kyselina chromsírováLaboratoře, moření ZN
522Kyseliny organické
52201Odpadní organické kyseliny halogenovanéChemický a farmaceutický průmysl ZN
52202Odpadní organické kyseliny nehalogeno- vanéChemický a farmaceutický průmysl ZN
524Hydroxidy
52402Odpadní hydroxidy, směsi hydroxidů mo- řicí lázně (alkalické)Chemický průmysl, povrchová úprava kovů, laboratoře, akumulátory ZN
52403Odpadní roztok amoniaku (vodný roztok čpavku)Chemický průmysl ZN
527Koncentráty a roztoky
52701Odpadní chlornanové hydroxidy (bělicí chlorové lázně)Výroba buničiny, textilní průmysl ZN
52707Odpadní ustalovačeFotochemické provozy, fotolaboratoře, rentgenové laboratoře, tiskárny ZN
52708Sulfitové výluhyVýroba a zpracování celulózy Z
52710Činicí břečkaKoželužny ZN
52711Odpadní kyselé koncentráty a roztoky s obsahem síranůPovrchová úprava a zušlechťování ZN
52712Odpadní koncentráty a roztoky s obsahem šestimocného chromuPovrchová úprava ZN
52713Odpadní koncentráty a roztoky s obsahem kyanidůPovrchová úprava ZN
52715Odpadní bělicí lázněVyvolávání a kopírování fotomateriálu ZN
52716Odpadní koncentráty a roztoky s obsahem solí kovůPovrchová úprava ZN
52721Odpadní roztok chloridu měďnatéhoChemický průmysl, tiskárny ZN
52722Odpadní roztoky chloridů železaChemický průmysl, tiskárny Z
52723Odpadní vývojkyFotochemické provozy, fotolaboratoře, tiskárny ZN
52724Odpadní anorganické chladicí roztokyChladicí technika, obrábění kovů ZN
52725Ostatní odpadní koncentrátyChemický průmysl, fotochemické provozy, komunální hospodářství ZN
53Odpad prostředků na ochranu rostlin a pro boj proti škůdcům včetně farmaceutických výrobků
531Odpad prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcům
53103Zbytky znehodnocených prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcůmChemický průmysl, výroba prostředků na ochranu rostlin a proti škůdcům, zemědělství ZN
53104Odpad z výroby prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcůmChemický průmysl, výroba prostředků na ochranu rostlin a proti škůdcům ZN
533Odpad kosmetických přípravků
53301Kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtouVýroba kosmetických přípravků, obchodO
53302Odpad z výroby kosmetických přípravkůVýroba kosmetických přípravků Z
535Odpad farmaceutických výrobků
53501Vyřazené lékyLékárny, nemocnice ZN
53502Odpad z výroby a úpravy farmaceutických výrobkůFarmaceutická výroba ZN
53503Odpady a zbytky drogLékárny, nemocnice, obchod ZN
53504Výlisky léčivých rostlinFarmaceutická výroba ZN
53505Mycelium hubVýroba antibiotik ZN
53506Odpad bílkovinFarmaceutická výroba ZN
53507Odpadní desinfekční prostředkyZdravotnictví, farmaceutický a chemický průmysl Z
53508Živné půdy kontaminovanéLaboratoře, biotechnologie ZN
54Odpad ze zpracování ropy, zušlechťování uhlí a z dálkové dopravy plynu a ropy. Odpad z využití ropných produktů a produktů ze zušlechťování uhlí
541Ropné látky
54101Odpadní oleje s obsahem kyselinTextilní průmysl, texturování, průmysl, komunální hospodářství ZN
54104Znečištěné pohonné hmotyČerpací stanice, skladovací nádrže ZN
54106Odpadní transformátorové, teplonosné a hydraulické oleje bez polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylůChemický průmysl, energetika a zemědělství ZN
54107Odpadní transformátorové, teplonosné a hydraulické oleje s obsahem polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylůChemický průmysl, energetika ZN
54108Znečištěný topný olejČerpací stanice, skladovací nádrže ZN
54109Odpadní vrtné, řezné a brusné olejeObrábění kovů, povrchová úprava ZN
54110Vyřazené přístroje a provozní prostředky s obsahem polychlorovaných bifenylůElektrotechnický průmysl ZN
5411Ostatní odpad s obsahem polychlorovaných bifenylůKomunální hospodářský průmysl ZN
54112Odpadní oleje pro spalovací motory a pře- vodovkyČerpací stanice, autoopravny, průmysl ZN
54113Odpadní strojní a turbinové olejeEnergetika, průmysl ZN
54114Odpadní oleje do pohonných a chladicích zařízení s obsahem halogenovaných produktů (včetně polychlorovaných bifenylů)Hornictví, energetika, průmysl, komunální hospodářství ZN
54115Kondenzát z dálkové dopravy plynu a ropyDálková doprava plynu a ropy Z
542Tuky a vosky z minerálních olejů
54201Olejový gáčChemický průmysl ZN
54202Odpadní mazací tukyAutoopravny, průmysl Z
54203Voskové smetkyČištění podlahO
54204Zbytky mastných kyselinChemický průmysl Z
54205Stearinová smolaChemický průmyslO
54206Odpadní kovová mýdlaChemický průmysl Z
54207Odpadní voskyChemický průmyslO
54208Odpadní deriváty mastných kyselinChemický průmysl ZN
54209Odpadní tuhé provozní prostředky znečištěné tuky a olejiPrůmysl, komunální hospodářství Z
544Emulze a směsi produktů z minerálních olejů
54401Odpadní syntetické chladicí a mazací prostředkyObrábění kovů, povrchová úprava ZN
54402Odpadní vrtné a brusné emulzeObrábění kovů, povrchová úprava ZN
54404Odpadní honovací a lapovací olejeObrábění kovů ZN
54405Kondenzát z kompresorůVzduchové a plynové kompresory ZN
54406Odpadní emulze voskůOdstraňování vosků Z
54407Odpadní bitumenové emulzeChemický průmysl, stavebnictví ZN
54408Ostatní směsi olejů s vodouDoprava, komunální hospodářství, havárie ZN
545Zbytky z těžby ropy
54501Vrtné výplachy a vrtná drť, bez olejeTěžba a čištění ropyO
54502Vrtné výplachy a vrtná drť, kontaminované ropouTěžba a čištění ropy ZN
54503Kal z ropyTěžba a čištění ropy ZN
54504Ropou znečištěná zemina, demoliční materiálTěžba ropy, havárie ZN
547Kal s obsahem ropných látek
54701Zbytky lapáků pískuLapáky písku ZN
54702Odpad z odlučovačů olejů a benzinuOdlučovače olejů a benzinu ZN
54703Kal z odlučovačů olejůZařízení pro dělení emulzí ZN
54704Kal z nádrží a sudů pro uskladňování ropy a ropných produktůSkladování ropy a ropných produktů ZN
54705Směs pemzy a olejeZušlechťování povrchů ZN
54706Kal s parafínovým olejemChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
54707Kal z elektroerozivního obrábění (s petrolejem a grafitem)Výroba nástrojů ZN
54708Honovací kalPovrchová úprava kovů ZN
54709Lapovací kalPovrchová úprava kovů ZN
54710Brusný kal s obsahem olejePovrchová úprava kovů ZN
54711Ropné kaly z čistíren odpadních vodČištění odpadních vod a emulzí ZN
548Zbytky z rafinace minerálních olejů
54801Bělicí hlinka s obsahem minerálních olejůRafinace olejů ZN
54802Kyselé pryskyřice, kyselé dehtyRafinace olejů ZN
54803Kal z rafinace minerálních olejůRafinace minerálních olejů ZN
54805Odpadní surová síraZpracování ropy, chemický průmysl, čištění plynů Z
54806Zbytky ze zpracování kyselých pryskyřicZpracování kyselých pryskyřic ZN
54807Odpadní kyseliny s obsahem minerálních olejůRafinace minerálních olejů ZN
54808Zbytky z rafinace upotřebených olejů s obsahem vodyRafinace upotřebených olejů ZN
54809Bělicí hlinka s obsahem parafinuRafinace surového parafinu ZN
549Ostatní odpad produktů z minerálních olejů, zpracování ropy a zušlechťování uhlí
54903Kal s obsahem fenolůKoksovny, plynárny, chemický průmysl ZN
54904Kal s obsahem merkaptanůKoksovny, plynárny, chemický průmysl ZN
54905Zbytky s obsahem antracenuKoksovny, plynárny, chemický průmysl ZN
54906Zbytky s obsahem naftalenuKoksovny, plynárny, chemický průmysl ZN
54907Zbytky s obsahem fenolůKoksovny, plynárny, chemický průmysl ZN
54908Pelety ze zplyňování olejeZplyňování oleje ZN
54909Kal z mokrých odprašovačů, koksoven a plynárenKoksovny, plynárny ZN
54910Odpadní smolaChemický průmysl ZN
54911Odpadní bitumenový koksChemický průmysl, výroba elektrodO
54912Odpad bitumenu a asfaltuChemický průmysl, stavebnictví ZN
54913Zbytky dehtuPlynárny, koksovny, stavebnictví ZN
54914Briketovací smolaChemický průmysl ZN
54915Destilační zbytky z výroby dehtových olejůChemický průmysl, koksovny, plynárny ZN
54916Zbytky černouhelného dehtuKoksovny, chemický průmysl ZN
54917Odpadní tuhý těsnicí a izolační materiál pro těsnění podložíPrůmyslO
54918Fenolová vodaChemický průmysl, koksovny, plynárny ZN
54919Ropný koksChemický průmysl, koksovny, plynárnyO
54920Kal z čištění glyceroluChemický průmyslO
54922Směs uhlí a olejeChemický průmysl ZN
54923Kal s obsahem kyanidůKoksovny, plynárny ZN
54924Ostatní kal z koksoven a plynárenKoksovny, plynárny ZN
54925Ostatní kal z petrochemieChemický průmysl ZN
55Organická rozpouštědla, nátěrové hmoty, lepidla, tmely, pryskyřice
552Organická rozpouštědla halogenová a jejich směsi
55201Odpadní etylenchlorid (1,2-dichloretanChemický a textilní průmysl ZN
55202Odpadní chlorbenzenyChemické čištění, odmašťování, výroba nátěrových hmot ZN
55203Odpadní chloroform (trichlormetan)Chemické čištění, odmašťování, výroba nátěrových hmot ZN
55204Odpadní dichlorfenolChemický průmysl ZN
55205Odpadní fluorchloruhlovodíky, chladicí a hnací media, rozpouštědlaChemický průmysl, chladírenství, výroba sprejů ZN
55206Odpadní metylenchlorid (dichlormetan)Textilní a chemický průmysl, výroba nátěrových hmot a plastů ZN
55207Odpadní monochlorfenolChemický průmysl ZN
55208Odpadní chlorované parafinyChemický průmysl ZN
55209Odpadní perchloretylen (tetrachloretylen)Chemický a textilní průmysl, chemické čištění ZN
55210Odpadní změkčovadla PVCChemický průmysl, zpracování plastů ZN
55211Odpadní tetrachlormetanChemický a textilní průmysl ZN
55212Odpadní trichloretanChemické čištění, odmašťování, výroba nátěrových hmot ZN
55213Odpadní trichloretylenChemické čištění, odmašťování, výroba nátěrových hmot ZN
55214Odpadní čisticí prostředky (čištění za studena)Petrochemie, komunální hospodářství ZN
55220Odpadní směsi rozpouštědel s obsahem halogenovaných organických rozpouštědelChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
55221Odpadní halogenovaná změkčovadlaChemický průmysl, zpracování plastů ZN
55222Odpadní chlorované fenolyChemický průmysl ZN
55223Ostatní odpadní halogenovaná organická rozpouštědlaChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
55224Odpadní směsi rozpouštědel s vodou s obsahem halogenovaných organických rozpouštědelChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
553Organická rozpouštědla nehalogenovaná a jejich směsi
55301Odpadní acetonChemický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot a plastů ZN
55302Odpadní etylacetátChemický průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55303Odpadní etylenglykolChemický, textilní a farmaceutický průmysl ZN
55304Odpadní etylglykolChemický a farmaceutický průmysl, výroba výbušnin ZN
55305Odpadní etylfenolChemický průmysl, čištění, odmašťování ZN
55306Odpadní benzen, toluen, xylenČištění a odmašťování, chemický průmysl, koksovny, plynárny ZN
55307Odpadní butylacetátChemický průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55308Odpadní cyklohexanChemický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55309Odpadní dekahydronaftalen (dekalin)Chemický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55310Odpadní dietyléterChemický a farmaceutický průmysl ZN
55311Odpadní dimetylformamidChemický a textilní průmysl, výroba plastů ZN
55312Odpadní dimetylsulfidChemický a textilní průmysl, výroba plastů ZN
55313Odpadní dimetylsulfoxidChemický a textilní průmysl, výroba plastů ZN
55311Odpadní dioxanChemický a farmaceutický průmysl ZN
55315Odpadní metanolChemický, farmaceutický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55316Odpadní metylacetátChemický průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55317Odpadní metyletylketonChemický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot a plastů ZN
55318Odpadní metylisobutylketonChemický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot a plastů ZN
55320Odpadní pyridinChemický a textilní průmysl, zpracování plastů ZN
55321Odpadní sirouhlíkChemický a textilní průmysl, zpracování plastů ZN
55322Odpadní tetrahydrofuranChemický a farmaceutický průmysl ZN
55323Odpadní tetrahydronaftalen (tetralin)Chemický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55324Odpadní terpentýnový olejChemický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55326Odpadní technický benzin, petroléter, ligroin, lakový benzinChemický průmysl, koksovny, plynárny, čištění a odmašťování ZN
55351Odpadní etanolChemický, farmaceutický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmotO
55352Odpadní alifatické aminyChemický průmysl, zpracování plastů ZN
55353Odpadní aromatické aminyChemický průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55354Odpadní butanolChemický, farmaceutický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55355Odpadní glycerol (glycerin)Chemický, farmaceutický a textilní průmysl, výroba nátěrových hmotO
55356Odpadní glykolérterChemický průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55357Odpadní čisticí prostředky za studena bez halogenovaných organických rozpouštědelPovrchové úpravy Z
55358Odpadní krezolyChemický a farmaceutický průmysl, výroba plastů a nátěrových hmot ZN
55359Odpadní ředidla pro nátěrové hmotyChemický a textilní průmysl, výroba plastů a nátěrových hmot, čištění, odmašťování ZN
55360Odpadní petrolejČištění a odmašťování ZN
55361Odpadní polyéteralkoholyChemický průmysl ZN
55362Odpadní propanolTextilní průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55370Odpadní směsi rozpouštědel bez halogenovaných organických rozpouštědelChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
55371Odpadní chladiva nehalogenovanáVýroba a použití chladiv Z
55372Odpadní změkčovadla nehalogenovanáChemický průmysl, výroba plastů ZN
55373Ostatní organická rozpouštědla nehalogenovanáChemický průmysl, výroba nátěrových hmot ZN
55374Odpadní směsi rozpouštědel s vodou bez halogenovaných organických rozpouštědelChemický a farmaceutický průmysl, rekuperace Z
554Kal a čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel
55401Kal s obsahem halogenovaných rozpouštědelChemický průmysl, chemické čištění, zpracování kovů ZN
55402Kal s obsahem nehalogenovaných rozpouštědelChemický průmysl, chemické čištění, zpracování kovů ZN
55403Zbytky čisticích prostředků s obsahem halogenovaných organických rozpouštědelVýroba a užití čisticích prostředků ZN
5504Zbytky čisticích prostředků s obsahem nehalogenovaných organických rozpouštědelVýroba a užití čisticích prostředků ZN
555Barviva a nátěrové hmoty
55501Odpad z nanášení nátěrových hmotLakovny, povrchové úpravy ZN
55502Staré nátěrové hmotyLakovny, malířství, obchod, povrchové úpravy ZN
55503Kal nátěrových hmotLakovny, povrchové úpravy ZN
55505Odpadní nátěrové hmotyVýroba nátěrových hmot, povrchové úpravy ZN
55509Zbytky tiskařských barevVýroba tiskařských barev, tiskárny ZN
55510Nevytvrzené odpady z nanášení nátěrových hmotLakovny, povrchové úpravy ZN
55512Nevytvrzené staré nátěrové hmotyLakovny, malířství, povrchové úpravy ZN
55514Odpadní organické pigmenty a barvivaVýroba barviv, pigmentů ZN
55515Anorganické pigmenty a barvivaVýroba barviv ZN
55516Odpad z odstraňování nátěrových hmotLakovny, otryskování, povrchové úpravy ZN
559Lepidla, tmely, nevytvrzené pryskyřice
55901Odpad klihu a přírodních lepidelVýroba, obchod, zpracováníO
55903Zbytky nevytvrzených pryskyřicZpracování plastů, výroba nátěrových hmot ZN
55904Odpadní pryskyřičné olejeVýroba umělých pryskyřic ZN
55905Odpadní nezatvrdlá klížidla a lepidlaVýroba a použití ZN
55907Odpadní nezatvrdlé tmelyVýroba a použití Z
57Odpad plastů a pryže
571Odpad vytvrzených plastů
57101Odpadní fenolové a melaminové pryskyřiceZpracování plastů a dřeva Z
57102Odpad polyesterůZpracování plastů a dřeva, textilní průmyslO
57103Odpad licí pryskyřiceElektrotechnika, jemná mechanikaO
57104Odpad impregnačních pryskyřicTextilní průmysl, zpracování dřevaO
57105Odpadní folie (včetně kašírovaných)Výroba a použitíO
57106Odpad polyetylenuZpracování plastů, komunální hospodářstvíO
57107Odpad vytvrzených lisovacích hmot (duro- plastů)Zpracování plastů, elektrotechnikaO
57108Odpad polystyrenu (včetně pěnového)Zpracování plastů, elektrotechnikaO
57109Tvrzený papír, tvrzená tkanina (vulkanfíbr)Zpracování plastů, elektrotechnika, výroba brusivO
57110Odpad polyuretanuZpracování plastů, elektrotechnikaO
57111Odpad polyamidůZpracování plastů, textilní průmysl, elektrotechnika, strojírenstvíO
57112Odpad tvrdé pěnyZpracování plastů, elektrotechnikaO
57113Odpady umělých střívekVýroba střívek, potravinářstvíO
57115Odpad filmu a celuloiduFotolaboratoře, tiskárnyO
57116Odpad PVCZpracování plastů, komunální hospodářstvíO
57117Odpad organického skla (plexiskla, polyakrylátu a polykarbonátu)Zpracování plastůO
57118Obaly a nádoby z plastů neznečištěné škodlivinamiPoužitíO
57119Odpad folií z plastůPoužitíO
57120Odpad polyvinylacetátuChemický průmyslO
57121Odpad polyvinylalkoholuChemický průmyslO
57122Odpad polyvinylacetaluChemický průmyslO
57123Odpad epoxidových pryskyřicZpracování plastů, elektrotechnika, jemná mechanikaO
57124Iontoměničové pryskyřice neznečištěné škodlivinamiÚprava vody, cukrovarnictvíO
57125Iontoměničové pryskyřice znečištěné škodlivinamiChemický průmysl, čištění odpadních vod, galvanotechnika ZN
57126Odpad plastů obsahujících fluorChemický průmysl, zpracování plastůO
57127Obaly a nádoby z plastů se zbytky s obsahem škodlivinPoužití ZN
57128Odpad polyolefinůZpracování plastů, komunální hospodářstvíO
57129Odpad heterogenních plastových materiálůZpracování plastů, komunální hospodářstvíO
572Odpad nevytvrzených plastů, složek plastů
57201Odpadní změkčovadla s halogenovanými organickými složkami (polychlorovanými bifenyly a terfenyly)Chemický průmysl, zpracování plastů ZN
57202Odpad z výroby a zpracování plastůChemický průmysl, zpracování plastů ZN
57203Odpadní změkčovadla bez halogenovaných organických složekChemický průmysl, zpracování plastů ZN
573Kal a emulze s obsahem plastů
57301Kal s obsahem plastů bez rozpouštědelChemický průmysl, zpracování plastůO
57303Odpadní disperze s obsahem plastůChemický průmysl, zpracování plastů ZN
57304Odpadní emulze s obsahem plastůChemický průmysl, zpracování plastů ZN
57305Kal s obsahem plastů a halogenovaných rozpouštědelChemický průmysl, zpracování plastů ZN
57306Kal s obsahem plastů a nehalogenovaných rozpouštědelChemický průmysl, zpracování plastů ZN
575Tuhý pryžový odpad (včetně ojetých pneumatik)
57501Odpady pryžeVýroba a zpracování, použitíO
57502Opotřebované pneumatiky a jejich odřezkyPoužitíO
57503Odpad gumoazbestuVýroba těsnicích materiálů ZN
57504Odpad gumokovuVýroba těsnicích materiálůO
57505Odpad pěnového latexuTextilní průmyslO
57506Odpadní pryžová moučka, prachVýroba a použití pneumatikO
57507Odpadní pryžový granulátVýroba a použití pneumatikO
577Kal a emulze s obsahem pryže
57701Starý latexTextilní průmysl, malířstvíO
57702Kal a odpadní emulze s obsahem latexuTextilní průmysl, malířství ZN
57704Odpadní roztoky kaučukuVýroba a zpracování pryže ZN
57705Kal s obsahem pryžeVýroba a zpracování pryžeO
57706Kal s obsahem pryže a rozpouštědelVýroba a zpracování pryže ZN
58Textilní odpad (z přírodních i chemických vláken)
581Textilní odpad
58101Odpad polyamidových vlákenTextilní a oděvní průmyslO
58102Odpad polyesterových vlákenTextilní a oděvní průmyslO
58103Odpad polyakrylových vlákenTextilní a oděvní průmyslO
58104Odpad celulózových vlákenTextilní a oděvní průmyslO
58105Odpad vlnyTextilní a oděvní průmyslO
58106Odpad rostlinných vlákenTextilní a oděvní průmyslO
58107Zbytky látek a tkaninTextilní a oděvní průmyslO
58108Staré oděvy, hadryKomunální hospodářstvíO
58109Čisticí bavlna a hadryKomunální hospodářství, průmyslO
58110Čisticí suknoKomunální hospodářství, průmyslO
58111Odpadní filtrační plachetkyFiltrační procesyO
58112Odpadní lešticí vlnaLeštěníO
58113Odpadní lešticí plstLeštěníO
58114Kal z textilních továren, barvíren a úpraven textiluTextilní průmysl ZN
58117Kal z prádelen vlnyTextilní průmysl Z
58118Kal z prádelenPrádelny Z
58119Filtrační plachetky a rukávy chemicky neznečištěnéChemický průmyslO
58120Textilní obalový materiál neznečištěnýPoužitíO
58121Ostatní odpadní syntetická vláknaTextilní a oděvní průmyslO
58122Odpadní laminované tkaninyTextilní a oděvní průmyslO
582Znečištěné textilie
58201Filtrační plachetky a rukávy znečištěné organickými škodlivinamiChemický průmysl ZN
58202Filtrační plachetky a rukávy znečištěné anorganickými škodlivinamiChemický průmysl ZN
58203Textilní materiál znečištěný organickými škodlivinamiChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
58204Textilní materiál znečištěný anorganickými škodlivinamiChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
58205Lešticí bavlna a plst znečištěné škodlivinamiKomunální hospodářství, průmysl ZN
59Ostatní odpad z chemických procesů
591Výbušniny
59101Pyrotechnický odpadVýroba a použití ZN
59102Odpady výbušnin a municeVýroba a použití ZN
59103Vícenásobně nitrované organické látkyChemický průmysl ZN
593Laboratorní odpad a zbytky chemikálií
59301Čisté chemikálie vyřazenéLaboratoře, chemický průmysl ZN
59302Zbytky organických chemikáliíLaboratoře, chemický průmysl ZN
59303Zbytky anorganických chemikáliíLaboratoře, chemický průmysl ZN
59304Provozní prostředky znečištěné chemikáliemiLaboratoře, chemický průmysl ZN
594Odpad detergentů a pracích prostředků
59401Zbytky z výroby pracích prostředkůChemický průmysl, komunální hospodářství ZN
59402Odpadní kapalné tenzidyChemický průmysl, komunální hospodářství Z
59403Odpadní tuhé tenzidyChemický průmysl, komunální hospodářství Z
59404Odpadní sulfonová mýdla, sulfonové kyselinyChemický průmysl, komunální hospodářství Z
595Katalyzátory
59504Odpadní kontaktní hmotyChemický průmysl, energetika, automobilový průmysl, autoprovoz ZN
59507Odpadní katalyzátoryChemický průmysl, energetika, automobilový průmysl, autoprovoz ZN
597Destilační zbytky
59701Destilační zbytky bez obsahu solí a rozpouštědelChemický průmysl Z
59702Destilační zbytky s obsahem halogenovaných rozpouštědelChemický průmysl, chemické čištění ZN
59703Destilační zbytky s obsahem nehalogenovaných rozpouštědelChemický průmysl ZN
59704Destilační zbytky s obsahem solíChemický průmysl Z
59705Anorganické destilační zbytkyChemický průmysl ZN
59706Organické destilační zbytkyChemický průmysl ZN
59707Destilační zbytky z chemických čistírenChemický průmysl ZN
599Ostatní odpad z chemických procesů
59901Polychlorované bifenyly a terfenyly (PCB, PCT)Chemický průmysl, aplikace PCB a PCT ZN
59902Obaly od sprejůPrůmysl, komunální hospodářstvíO
59903FenolyChemický průmysl ZN
59904Organické peroxidyChemický průmysl, výroba plastů ZN
59905Anorganické peroxidyChemický průmysl, laboratoře ZN
59906Průmyslové smetkyČištění provozů ZN
59907Šrot z elektrolyzních celChemické čistírny ZN
7Radioaktivní odpad
71Radioaktivní odpad
711Radioaktivní odpad
71101Tuhý radioaktivní odpad z těžby a z mechanické úpravy uranové rudyTěžba a úprava uranové rudy ZN
71102Kal z chemické úpravy uranové rudyChemická úprava uranové rudy ZN
71103Zbytky světelkujících barevVýroba a použití barev ZN
71104Kal z čištění radioaktivních důlních vodČištění důlních vod ZN
71105Odpad s obsahem radioaktivních izotopů z radioizotopových pracovišťRadioizotopová pracoviště, pracoviště nu- kleární medicíny ZN
71106Odpad z fixace radioaktivních koncentrátůFixace koncentrátů ZN
71107Odpad z čištění radioaktivních odpadních vod z jaderných reaktorůČištění odpadních vod z reaktorů ZN
71108Vyhořelé palivové článkyProvoz jaderných reaktorů ZN
71109Kal z čištění prádelenských vodPrádelny prádla z jaderných provozů a ra- dioizotopových pracovišť ZN
71110Ostatní odpad s obsahem radioaktivních izotopůSpalování uhlí s vyšším obsahem radionukli- dů v klasických elektrárnách, demolice ZN
9Odpad z obcí
91Komunální odpad
911Domovní odpad
91101Domovní odpad z domácnostíProvoz domácností Z
91102Ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpaduTechnická a občanská vybavenost, živnosti, doprava, rekreace, sport Z
91103Odděleně vytříděný domovní odpad s obsahem škodlivinOddělený sběr z domácností ZN
913Objemný odpad
91301Objemný odpad z domácnostíProvoz domácností Z
91302Ostatní objemný odpad z obcíTechnická a občanská vybavenost, živnosti, doprava, rekreace, sport Z
915Uliční smetky
91501Uliční smetkyČištění komunikacíO
917Odpad ze zeleně
91701Odpad ze zeleněParky, sady, lesoparky, zahradyO
94Odpad z úpravy vody, z čištění odpadních vod a údržby vodních toků
941Kal z úpravy vody
94101Sedimentační kalÚprava vodyO
94102Kal ze změkčování vodyÚprava vodyO
94103Kal z čiření vodyÚprava vodyO
94105Kal z úpravy napájecí vody a z čištění kotlůÚprava vodyO
945Kal z mechanicko-biologického čištění odpadních vod (bez kalů specifických pro určitou výrobu)
94501Surový kalČištění odpadních vod ZN
94502Stabilizovaný kalČištění odpadních vod Z
947Odpad ze stokové sítě a z čištění odpadních vod
94701Shrabky z česlíČištění odpadních vod Z
94702Odpad z čištění stok a dešťových vpustíČištění stok a dešťových vpustí Z
94704Odpad z lapáků pískuLapáky písku Z
94705Kal z dešťových nádržíDešťové nádržeO
949Odpad z údržby vodních toků a vodních nádrží
94901Kal z údržby vodních toků a vodních nádržíÚdržba vodních toků a vodních nádrží Z
94902Kal a odpad z provozování rybníkůProvozování rybníků Z
95Kapalný odpad ze zařízení na úpravu a zneškodňování odpadu
951Odpad ze septiků a žump
95101Odpad ze septiků a žumpSeptiky a žumpy ZN
953Průsaková voda ze skládek
95301Průsaková voda ze skládek odpadu z obcíJímání vody ze skládky odpadu z obcí ZN
95302Průsaková voda ze skládek nebezpečného odpaduJímání vody ze skládky nebezpečného odpadu ZN
95303Průsaková voda z úložišťstruskyJímání vody z úložiště strusky Z
95304Sedimentační voda z úložišťkalů a usazovacích nádržíÚložiště kalů a usazovacích nádrží Z
954Kapalný odpad z termické úpravy odpadu a z topenišť
95401Prací a procesní vodaTermická úprava odpadu, topeniště ZN
95402Voda z mokrého odstruskováníTermická úprava odpadu, topeniště Z
95403Zbytky z čištění kotlů na straně spalinTermická úprava odpadu, topeniště ZN
97Odpad specifický pro zdravotnická zařízení
971Odpad specifický pro zdravotnická zařízení
97101Odpad specifický pro zdravotnická zařízeníZdravotnická zařízení ZN
99Ostatní odpad z obcí
991Ostatní odpad z obcí
99101Rašelinové a léčivé bahnoLázeňské provozy O

Ministr - předseda Federálního výboru pro životní prostředí:
Ing. Vavroušek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.

2) § 2 odst. 3 zákona č. 238/1991 Sb.

3) Např. § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

14) Následná nebezpečnost Látky nebo odpady schopné jakýmkoliv způsobem uvolňovat po odstranění (uložení) jiné materiály, tj. například výluhy.

Přesunout nahoru