Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 99/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy

Částka 21/1991
Platnost od 25.03.1991
Účinnost od 25.03.1991
Zrušeno k 11.02.1992 (53/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 25. února 1991

o stanovení minimální mzdy

Vláda České a Slovenské Federativní republiky nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Rozsah platnosti

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy1) pracovníkům v pracovním poměru, popřípadě členům v členském poměru k družstvu, kde součástí členství je též pracovní vztah2) (dále jen "pracovník").

Výše minimální mzdy

§ 2

(1) Výše minimální mzdy činí

a) pro pracovníky odměňované podle mzdových tarifů stanovených

1. na hodinu při stanovené týdenní pracovní době3)
hodinKčs za odpracovanou hodinu
42 1/210,80  
41 1/411,10
4011,40
3612,90
2. na měsícKčs za měsíc
2000

b) pro pracovníky, kteří jsou poživateli částečného invalidního důchodu, odměňované podle mzdových tarifů stanovených

1. na hodinu při stanovené týdenní pracovní době
hodinKčs za odpracovanou hodinu
42 1/28,10
41 1/48,30
408,60
369,70
2. na měsícKčs za měsíc
1500

c) pro pracovníky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, a pro invalidní pracovníky mladší než 18 let,4) odměňované podle mzdových tarifů stanovených

1. na hodinu při stanovené týdenní pracovní době
 hodinKčs za odpracovanou hodinu
42 1/25,40
2. na měsícKčs za měsíc
1000

d) pro pracovníky mladší než 16 let odměňované podle mzdových tarifů stanovených

1. na hodinu při stanovené týdenní pracovní době
hodinKčs za odpracovanou hodinu
33 10,80
2. na měsícKčs za měsíc
1500.

(2) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví; přitom se vychází z výše minimální mzdy při stanovené týdenní pracovní době 42 1/2 hodiny, jde-li o pracovníky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a c), a 33 hodiny, jdeli o pracovníky uvedené v odstavci 1 písm. d).

(3) Pracovníkům odměňovaným podle mzdových tarifů stanovených na měsíc, kteří mají sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu,5) a pracovníkům, kteří neodpracovali v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.

§ 3

(1) Nedosáhne-li mzda6) pracovníka v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, organizace nebo občan, u nichž je pracovník v pracovním poměru (dále jen "organizace"), mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").

(2) Pracovníkům odměňovaným též mzdovými složkami za delší než měsíční období se doplatky poskytují zálohově7) a zúčtují se v měsíci výplaty uvedených mzdových složek.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

(1) Pracovník má nárok na minimální mzdu nezávisle na pracovním zařazení, vykonávané pracovní činnosti, dosažených výsledcích a platební schopnosti organizace.

(2) U domáckých pracovníků se pro účely tohoto nařízení považuje za hodinu práce norma spotřeby práce stanovená organizací na hodinu.8)

§ 5

Do mzdy podle § 3 odst. 1 se nezahrnují

a) mzda za práci přesčas 9) u pracovníků odměňovaných podle mzdových tarifů stanovených na měsíc,

b) věrnostní stabilizační odměny pracovníkům v Severočeském, Západočeském a Jihočeském kraji podle zvláštního předpisu.10)

§ 6

Doplatek do výše minimální mzdy podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc únor 1991.

§ 7

U pracovníka, kterému se poskytuje minimální mzda, nesmí činit průměrný výdělek pro pracovněprávní účely méně než minimální mzda, na níž pracovníku vznikl nebo by vznikl nárok v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba tento výdělek zjistit; to platí obdobně též pro započitatelný výdělek pro účely nemocenského pojištění.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády ČSFR:

v. z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 111 odst. 3 zákoníku práce.

2) Zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

3) § 83 zákoníku práce.

4) § 29 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

5) § 86 odst. 1 zákoníku práce.

6) § 112 odst. 1 zákoníku práce.

7) § 121 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

8) § 114 zákoníku práce.

9) § 116 odst. 1 zákoníku práce.

10) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 30. 1. 1987 č. j. 514-29340-5119 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 6/1987 Sb.).

Přesunout nahoru