Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 95/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry

Částka 20/1991
Platnost od 22.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. februára 1991

o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa štátny fond kultúry1) (ďalej len "fond Pro Slovakia") ako účelový fond určený na podporu rozvoja kultúry Pro Slovakia a na správu prostriedkov na to určených.

(2) Účelom fondu je podnecovať a podporovať kultúrne aktivity, programy, a iniciatívy celospoločenského významu v Slovenskej republike v rámci celonárodnom i miestnom.

§ 2

Správa fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

(2) Poradným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "minister kultúry") pre tvorbu a užívanie fondu je ním zriadená Rada fondu (ďalej len "rada").

(3) Členov rady vymenúva a odvoláva v zmysle štatútu minister kultúry na návrh tvorcov a šíriteľov kultúry, ako aj zo zástupcov mimorezortných a mimoodvetvových orgánov a organizácií.

(4) Členstvo a funkcia v rade sú čestné.

(5) Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá minister kultúry.

§ 3

Tvorba fondu

Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

a) dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb,

b) výnosy z prostriedkov fondu,

c) výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných subjektov,

d) výnosy lotérií2) prevádzkovaných orgánom, ktorý vykonáva správu fondu (§ 2 ods. 1),

e) 50 % z podielu na úsporách výdavkov rozpočtových organizácií a 50 % z podielu na zlepšenom výsledku hospodárenia príspevkových organizácií v odvetví kultúry,

f) dotácia vo výške 0,5 % rozpočtu Slovenskej republiky,

g) iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu

(1) Výdavky fondu sa uhrádzajú do výšky a na účely podľa schváleného rozpočtu fondu a prostriedkov fondu.

(2) Prostriedky fondu sa podľa schváleného rozpočtu a použiteľných prostriedkov používajú na

a) obnovu a spoločenské využitie kultúrnych pamiatok, historických knižničných fondov, archívov a iných kultúrnych hodnôt, predovšetkým celonárodného a regionálneho významu,

b) podporu vybraných projektov výstavby materiálno-technickej základne (nových objektov a osobitne náročných projektov modernizácie),

c) podporu umeleckých hodnôt celospoločenského kultúrneho významu tvorených, šírených a uchovávaných profesionálnymi inštitúciami, združeniami i jednotlivcami,

d) podporu miestnych kultúrno-osvetových aktivít prostredníctvom rozpočtov obcí alebo ich mimorozpočtových fondov kultúry,

e) podporu vybraných programov šírenia kultúry v zahraničí a zo zahraničnej kultúry v Slovenskej republike,

f) úhradu výdavkov spojených s obstarávaním cenných papierov iných emitentov a s prevádzkovaním lotérií,

g) poskytovanie garancií na úvery pre právnické a fyzické osoby na účely podnikania najmä v oblasti rozširovania kultúry a umenia,

h) ďalšie účely v súlade s poslaním fondu.

(3) Prostriedky fondu poskytované podľa ustanovení odseku 2 písm. a) až e) majú formu účelovej dotácie, ktorá je každoročne zúčtovaná s rozpočtom fondu.

(4) O dotáciu z fondu sa môže uchádzať právnická a fyzická osoba. Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. a) sa môžu použiť len na účel podľa vôle darcu.

(5) Dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na výdavky podľa odseku 2 písm. f).

(6) O použití prostriedkov fondu rozhoduje minister kultúry po prerokovaní jednotlivých návrhov v rade.

(7) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.

(8) Činnosť fondu podrobnejšie upravuje štatút fondu.2)

(9) Ten, komu bola poskytnutá dotácia z fondu Pro Slovakia, vyznačí to vhodným spôsobom na reali zovanej kultúrnej komodite alebo podujatí tak, že pri čiastočnom prispení uvedie "S finančným prispením fondu kultúry Pro Slovakia" a pri plnom prispení uvedie "Financované fondom kultúry Pro Slovakia.

(10) Vzťah ministerstva k Ministerstvu financií Slovenskej republiky pri správe fondu upravujú osobitné predpisy.3)


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.


F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách.

2) § 4 ods. 1 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.

3) § 23 ods. 2 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

Přesunout nahoru