Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 89/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii

Částka 19/1991
Platnost od 21.03.1991
Účinnost od 27.08.1990
Zrušeno k 20.12.1999 (56/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 1989 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 27. srpna 1990. České znění se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělaní a dokladu o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii

Vláda Československé socialistické republiky a Svazová výkonná rada Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie vedené přáním dále rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělání a vědy k dalšímu rozvoji,

se dohodly:

Článek 1

Vysvědčení o maturitních zkouškách vydaná v Československé socialistické republice a vysvědčení o ukončení studia vydaná středními školami a středními školami s odborným zaměřením v Socialistické federativní republice Jugoslávii se uznávají za rovnocenná. Tato vysvědčení potvrzují, že jejich držitelé získali vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro přijetí na vysokoškolské studium.

Článek 2

Diplomy vydané v Československé socialistické republice a diplomy vydané v Socialistické federativní republice Jugoslávii po ukončení vysokoškolského studia se uznávají za rovnocenné. Tyto diplomy potvrzují, že jejich držitelé získali vysokoškolské vzdělání v rozsahu vyžadovaném k přijetí do výchovy vědeckých pracovníků v Československé socialistické republice nebo do postdiplomového studia v Socialistické federativní republice Jugoslávii.

Článek 3

Tituly a označení přiznané absolventům vysokých škol v Československé socialistické republice a tituly a označení získané absolventy vysokých škol v Socialistické federativní republice Jugoslávii odpovídajících směrů se vzájemně uznávají.

Článek 4

Diplomy o udělení vědecké hodnosti „kandidát věd" vydané v Československé socialistické republice a diplomy o získání akademického stupně „magistr věd" vydané v Socialistické federativní republice Jugoslávii se vzájemně uznávají.

Článek 5

Diplomy o udělení vědecké hodnosti „doktor věd" vydané v Československé socialistické republice a diplomy o získání vědecké hodnosti „doktor věd" vydané v Socialistické federativní republice Jugoslávii se vzájemně uznávají za rovnocenné.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně vymění vzory dokladů, uvedených v této dohodě, budou si vyměňovat dokumentaci o soustavách studijních a vědních oborů a budou se informovat o změnách v systému vzdělávání a organizaci vědecké práce.

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci podle této dohody v souladu s vnitrostátními předpisy.

Článek 7

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 8

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět s jednoroční výpovědní lhůtou.

Dano v Bělehradě dne 12. září 1989 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a srbochorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Ján Husák v. r.

Za Svazovou výkonnou radu Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie:
Marijan Strbašica v. r.

Přesunout nahoru