Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Částka 19/1991
Platnost od 21.03.1991
Účinnost od 21.03.1991
Zrušeno k 01.07.1992 (342/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 22. februára 1991

o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti ustanovuje:


§ 1

(1) Ponuky na vytvorenie spoločensky účelných pracovných miest1) posudzuje konkurzná komisia zložená zo zástupcov úradu práce, peňažného ústavu, zástupcov odborových zväzov, záujmových zväzov družstiev a prizvaných odborníkov, alebo poradný orgán.2)

(2) Členov konkurznej komisie vymenúva vedúci príslušného úradu práce. Predsedom komisie je zástupca vyhlasovateľa konkurzu.

§ 2

Pri posudzovaní ponúk na vytvorenie spoločensky účelného pracovného miesta zamestnávateľom sa prihliada najmä na

a) efektívnosť využitia vytvoreného pracovného miesta,

b) možnosť čo najdlhšieho využitia pracovného miesta,

c) možnosť vytvoriť nové pracovné miesto v čo najkratšom čase.

§ 3

Úrad práce uzavrie so zamestnávateľom vybraným v konkurze alebo odporučeným poradným orgánom písomnú dohodu o vytvorení spoločensky účelného pracovného miesta.

§ 4

Dohoda uzavretá podľa § 3 obsahuje najmä

a) počet a druh pracovných miest, ktoré zamestnávateľ vytvorí,

b) počet pracovných miest, ktoré zamestnávateľ obsadí uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii úradu práce,

c) spôsob a výšku úhrady nákladov na vytvorenie každého spoločensky účelného pracovného miesta,

d) záväzok zamestnávateľa, že pri nedodržaní dohodnutých podmienok vráti úradu práce finančné prostriedky, ktoré mu poskytol na úhradu nákladov na vytvorenie spoločensky účelného pracovného miesta.

§ 5

(1) Úrad práce môže poskytnúť zamestnávateľovi finančné prostriedky na úhradu nákladov na vytvorenie spoločensky účelných pracovných miest najmä formou

a) dotácie,

b) úhrady úrokov, prípadne ich časti z úveru, ktorý poskytol penažný ústav zamestnávateľovi na vytvorenie spoločensky účelných pracovných miest,

c) návratnej finančnej výpomoci.

(2) Finančné prostriedky na úhradu nákladov podľa odseku 1 na každé vytvorené pracovné miesto môže úrad práce poskytnúť až do výšky dvanásťnásobku priemerného mesačného hmotného zabezpečenia, ktoré sa vyplatilo uchádzačom o zamestnanie v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

§ 6

(1) Úrad práce môže uzavrieť písomnú dohodu o vytvorení spoločensky účelného pracovného miesta aj s uchádzačom o zamestnanie, ktorého vedie v evidencii a ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov.3)

(2) Dohoda uzavretá podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) podmienky, ktoré musí uchádzač o zamestnanie podľa § 2 splniť,

b) spôsob a výšku finančných prostriedkov na úhradu nákladov na vytvorenie nového pracovného miesta,

c) záväzok uchádzača o zamestnanie, že úradu práce vráti finančné prostriedky poskytnuté na úhradu nákladov na vytvorenie pracovnélao miesta, ak bez vážnych dôvodov prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

(3) Úrad práce nebude trvať na vrátení finančných prostriedkov poskytnutých na úhradu nákladov na vytvorenie pracovného miesta, ak uchádzač o zamestnanie prestal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov.

(4) Vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov na vytvorenie pracovného miesta môže úrad práce čiastočne alebo celkom odpustiť; pritom prihliadne na dobu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a na dôvody, ktoré boli príčinou ukončenia tejto činnosti.

(5) Pri poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu nákladov na vytvorenie spoločensky účelného pracovného miesta na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti sa postupuje podľa § 5.

§ 7

(1) Úrad práce môže uzavrieť s orgánmi samosprávy obcí, s orgánmi miestnej štátnej správy alebo zamestnávateľmi písomnú dohodu o vytvorení a organizovaní verejnoprospešných prác.4)

(2) Dohoda uzavretá podľa odseku 1 obsahuje najmä

a) počet a druh pracovných miest, ktoré vytvoria,

b) dobu, na ktorú sa pracovné miesta vytvoria,

c) výšku finančných prostriedkov na úhradu nákladov na vytvorenie týchto miest.

(3) Úrad práce môže poskytnúť finančné prostriedky na úhradu nákladov na vytvorenie verejnoprospešných prác až do výšky skutočných mzdových nákladov vyplatených uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa umiestnia na týchto pracovných miestach.

§ 8

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na vytvorenie spoločensky účelných a verejnoprospešných pracovných miest poskytujú úrady práce z účelových prostriedkov na zabezpečenie zamestnanosti.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 355/1991 Sb. Čl. II

Prechodné ustanovenie

Finančné prostriedky na úhradu nákladov podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť aj zamestnávateľom, ktorí uzavreli s úradom práce písomnú dohodu o vytvorení spoločensky účelného pracovného miesta už v júli 1991.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti.

2) § 7 zákona SNR č. 83/1991 Zb.

3) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

4) § 3 ods. 2 zákona SNR č. 83/1991 Zb.

Přesunout nahoru