Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách

Částka 17/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu

Slovenskej republiky

z 29. januára 1991 o prijímaní na štúdium na stredných školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA DENNÉ ŠTÚDIUM

§ 1

Základné ustanovenie

Po úspešnom skončení základnej školy možno žiaka základnej školy alebo iného uchádzača o štúdium prijať do prvého ročníka denného štúdia na strednej škole. Po skončení štvrtého ročníka základnej školy možno jej žiaka prijať na osemročné gymnázium, tanečné konzervatórium alebo športovú školu.

§ 2

Prihlášky na štúdium

(1) Žiak základnej školy a iný uchádzač podáva jedinú prihlášku na štúdium na predpísanom tlačive. Na prihláške na druhom mieste môže uviesť aj ďalšiu strednú školu, na ktorej má záujem študovať.

(2) Žiak základnej školy podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje, do 20. januára. Riaditeľ základnej školy ju odošle na strednú školu takto:

a) do 10. februára na študijné a učebné odbory, na ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a zručností

1. 27-55-2 - maliar skla a keramiky

2. 27-83-2 - brusič skla

3. 53-06-6 - rehabilitačný pracovník

4. 53-10-6 - zubný technik

5. 64-51-2 - aranžér

6. 64-52-2 - fotograf

7. 76 - učiteľstvo

8. 82 - umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,

9. 85 - umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,

10. 01 - matematika špeciálne zameranie,

b) do 9. marca na ostatné študijné a učebné odbory.

(3) Iný uchádzač odošle prihlášku priamo na strednú školu v termínoch uvedených v odseku 2.

(4) Žiak základnej školy alebo iný uchádzač (ďalej len "uchádzač"), ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

(5) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o tom, že je úspešným riešiteľom olympiády z profilového predmetu.

§ 3

Podmienky prijímacieho konania

(1) Riaditeľ strednej školy návrh na profilové predmety prijímacej skúšky (ďalej len "profilové predmety") a druhy skúšok pre prijímacie konanie po prerokovaní s pedagogickou radou školy oznámi Ministerstvu školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministertvo zdravotníctva") najneskôr do 10. júla.

(2) Ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva zverejní pre každý školský rok najneskôr do 1. septembra profilové predmety a druhy skúšok pre prijímacie konanie na všetky stredné školy.

(3) Riaditeľ strednej školy návrh na zmenu počtu tried prvého ročníka alebo vyučovacieho jazyka po porade s pedagogickou radou školy a radou školy oznámi najneskôr do 10. júla príslušnej školskej správe, ktorá ho predloží ministerstvu školstva. Riaditeľ strednej zdravotníckej školy oznamuje návrh ministerstvu zdravotníctva.

(4) Ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie o návrhu na zmenu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie oznámi riaditeľovi strednej školy, príslušnej školskej správe, prípadne zriaďovateľovi stredného odborného učilišťa najneskôr do 1. septembra.

§ 4

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy, s príslušnou školskou správou (pri stredných zdravotníckych školách s ministerstvom zdravotníctva) a pri stredných odborných učilištiach aj so zriaďovateľom rozhodne o počte žiakov, ktorých možno do tried prvého ročníka prijať. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr mesiac pred prvým termínom konania skúšok.

(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy určí formu, obsah (podľa učebných osnov základnej školy) a rozsah prijímacej skúšky, ako aj ostatné podmienky prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1.

(3) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní s pedagogickou radou školy určiť kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo časti skúšky. Ak je prihlásených viac uchádzačov, ako možno na príslušný študijný odbor alebo zameranie prijať, podľa týchto kritérií nemožno prijať viac ako 70 % uchádzačov na triedu bez prijímacích skúšok. Kritériá oznámi riaditeľ včas, najneskôr v termíne podľa odseku 1.

(4) Riaditeľ stredného odborného učilišťa môže rozhodnúť, že súčasťou prijímacieho konania do učebných odborov je aj prijímacia skúška. Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z profilových predmetov alebo posúdenia schopností, zručností a spôsobilostí potrebných pre zvládnutie zvoleného učebného odboru.

(5) Do osemročného gymnázia, tanečného konzervatória a športovej školy sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych schopností pre toto štúdium a do tanečného konzervatória a športovej školy aj zdravotnej spôsobilosti. Termín skúšky a ostatné podmienky pre prijatie určí riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

(6) Riaditeľ strednej školy oznámi rozhodnutie o prijatí uchádzača bez prijímacej skúšky podľa odseku 3, najneskôr desať dní pred termínom prijímacích skúšok.

§ 5

Prijímacia skúška

(1) Prijímacia skúška pozostáva z overovania vedomostí z profilových predmetov, alebo z overovania špeciálnych schopností a zručností potrebných na zvládnutie študijného alebo učebného odboru, prípadne z oboch týchto castí.

(2) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom prijímacích skúšok.

(3) Ak pre prijatie uchádzača je potrebné overiť špeciálne schopnosti a zručnosti v odboroch uvedených v § 2 ods. 2 písm. a), riadireľ strednej školy určí termín na konanie tejto skúšky v čase od začiatku druhého do konca tretieho týždňa v marci.

(4) Ostatné prijímacie skúšky sa konajú v prvom úplnom májovom týždni v utorok a v stredu. Ak uchádzač nevykonal úspešne prijímaciu skúšku alebo nebol prijatý z iných dôvodov v tomto termíne, môže sa zúčastniť na ďalšej prijímacej skúške na tej istej alebo inej strednej škole. Ďalšia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a v stredu.

(5) Výsledky prijímacej skúšky platia pre prijatie do prvého ročníka strednej školy len v školskom roku, pre ktorý bola skúška vykonaná.

Rozhodovanie o prijatí

§ 6

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutočnia skúšky v druhom termíne, alebo prijme všetkých žiakov v prvom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr nasledujúci deň po konaní prijímacej skúšky v prvom termíne.

(2) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

(3) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadňuje aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore alebo učebnom odbore a na výkon povolania, a to na základe vyjadrenia príslušného lekára, prípadne ním určeného odborného lekára.

(4) Riaditeľ strednej školy prijme prednostne uchádzača, ktorý je podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam.

(5) Riaditeľ stredného odborného učilišťa rozhoduje o prijatí po dohode s organizáciou, pre ktorú sa uchádzač bude pripravovať, alebo po dohode s vedúcim strediska praktického vyučovania, ak bol splnomocený organizáciu zastupovať.

(6) Ak sa uchádzač bude pripravovať pre občana, ktorý zriadil pracovisko praktického vyučovania,1) rozhodne o jeho prijatí na štúdium riaditeľ stredného odborného učilišťa po dohode s týmto občanom.

(7) Ak sa uchádzač nepripravuje pre určitú organizáciu ani pre občana, rozhodne o jeho prijatí riaditeľ stredného odborného učilišťa po prerokovaní s príslušnou školskou správou.

§ 7

(1) Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača2) na štúdium do troch dní odo dňa konania skúšky. Rozhodnutie o prijatí alebo o možnosti zúčastniť sa na prijímacej skúške aj v druhom termíne na tej istej škole, neodkladne oznámi žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.

(2) Po rozhodnutí o prijatí riaditeľ zverejní zoznam všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov. Zoznam obsahuje poradie a celkový počet bodov získaných pri prijímacom konaní. Riaditeľ strednej školy oznámi mená prijatých žiakov najneskôr do dvoch týždňov aj riaditeľovi základnej školy, ktorú predtým navštevovali.

(3) Proti rozhodnutiu môže uchádzač podať do ôsmich dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy odvolanie na príslušnú školskú správu (v prípade strednej zdravotníckej školy ministerstvu zdravotníctva). Školská správa (ministerstvo zdravotníctva) o odvolaní rozhodne do 14 dní po jeho doručení.

(4) V prípade, keď uchádzač nepodal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, ani si nevyžiadal prihlášku a neprejavil záujem o skúšky v druhom termíne na tej istej škole, riaditeľ pošle prihlášku na školu uvedenú na druhom mieste najneskôr do dvoch týždňov po rozhodnutí o neprijatí.

(5) Riaditeľ strednej školy na požiadanie umožní nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi, ak ide o žiaka základnej školy aj triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet prijímacej skúšky na základnej škole.

(6) Ak o to rada školy na strednej škole požiada, predloží jej riaditeľ kompletnú dokumentáciu o priebehu a výsledkoch prijímacích skúšok na strednú školu.

DRUHÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA OSTATNÉ DRUHY ŠTÚDIA

§ 8

Prijímanie na štúdium popri zamestnaní a na kombinované štúdium na stredné školy

(1) Prihlášku na štúdium popri zamestnaní a na kombinované štúdium na strednú školu podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy môže určiť kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky.

(3) Príjímacia skúška sa koná v dvoch termínoch; v prvom termíne koncom júna alebo v druhom termíne koncom augusta. Termín konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.

(4) Formu, rozsah a obsah prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy najneskôr dva týždne pred prvým termínom prijímacích skúšok.

§ 9

Prijímanie na nadstavbové a pomaturitné štúdium

(1) Prihlášku na nadstavbové a pomaturitné štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási do 31. mája; uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy môže určiť kritériá pre prijatie uchádzačov bez príjímacej skúšky.

(3) Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch; v prvom termíne koncom júna alebo v druhom termíne koncom augusta. Termín konania skúšky určí riaditeľ školy.

(4) Formu, rozsah a obsah prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy najneskôr dva týždne pred prvým termínom prijímacích skúšok.

§ 10

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

(1) Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, a úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy.

(2) Termín, obsah a rozsah prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.


TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Osobitné ustanovenie

Ak sa žiak základnej školy s iným ako slovenským vyučovacím jazykom prihlási na strednú školu so slovenským vyučovacím jazykom, riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi vykonať skúšku aj na inej strednej škole po dohode s jej riaditeľom. Žiak vykoná skúšku z profilových predmetov takto:

a) ak je profilovým predmetom slovenský jazyk, koná z neho skúšku v rozsahu učiva osnov základnej školy, ktorú navštevuje,

b) ak je profilovým predmetom iný predmet, môže žiak požiadať o vykonanie prijímacej skúšky z toho predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval. Túto požiadavku uvedie na prihláške o štúdium na strednej škole. Počnúc príjímacími skúškami pre školský rok 1996/97, koná z tohto predmetu skúšku len v slovenskom jazyku.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1984 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách.

§ 13

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.


Minister:
Pišut v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Přesunout nahoru