Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací

Částka 16/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. února 1991

o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 2 písm. b) bodů 2 a 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům a jim na roveň postaveným vedoucím pracovníkům (dále jen "ředitel") rozpočtových1) a příspěvkových organizací,2) které jsou řízeny federálními ústředními orgány.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ředitele federálních ústředních orgánů státní správy a dalších federálně řízených organizací, u nichž se poskytování odměn řídí zvláštním předpisem.3)

§ 2

(1) Řediteli rozpočtové a příspěvkové organizace přísluší roční odměna ve výši a za podmínek písemně stanovených zřizovatelem. Při stanovení výše odměny řediteli příspěvkové organizace vychází zřizovatel především z hospodářského výsledku příspěvkové organizace stanoveného ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele.

(2) Výši roční odměny může zřizovatel stanovit až do 50 % celkové částky tarifních mezd vyplacených řediteli v příslušném kalendářním roce; řediteli příspěvkové organizace lze v závislosti na zlepšení hospodářského výsledku příspěvkové organizace zvýšit výši roční odměny i nad tuto hranici. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace se hodnotí proti hospodářskému výsledku stanovenému ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele.

(3) Na roční odměnu lze řediteli v průběhu roku poskytovat zálohy.

(4) Zřizovatel hodnotí plnění stanovených podmínek a v závislosti na plnění těchto podmínek určí výši odměny; s výsledkem hodnocení a výší roční odměny ředitele písemně seznámí.

§ 3

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení upravující nároky ředitelů na poskytování složek mzdy, které vyplývají ze zvláštních předpisů.4)

(2) Vedle roční odměny může zřizovatel poskytovat řediteli odměny a osobní ohodnocení podle zvláštních předpisů.5)


§ 4

Zrušuje se výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. listopadu 1985 č. j. 513-21195-5131,311085 o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům státních rozpočtových a příspěvkových organizací (reg. v částce 33/1985 Sb.).

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 60 hospodářského zákoníku, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

2) § 62 písm. a) hospodářského zákoníku, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

3) Např. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. 1. 1976 č. j. II/5-39/76-7313 o poskytování odměn pracovníkům orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (reg. v částce 5/1976 Sb.).

4) Např. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 30. 1. 1987 č. j. 514-29340-5119, 251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje (reg. v částce 6/1987 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

5) Např. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, ve znění pozdějších předpisů.
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. prosince 1987 č. j. 51-37608-5116 o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem (reg. v částce 1/1988 Sb.).

Přesunout nahoru