Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost

Částka 16/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. února 1991

o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 2 písm. a) bodů 3 a 4 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje odměňování ředitelů a jim na roveň postavených vedoucích pracovníků (dále jen "ředitel") organizací provozujících podnikatelskou činnost,1) které jsou řízeny federálními ústředními orgány.

§ 2

(1) Řediteli přísluší mzda ve výši a za podmínek písemně dohodnutých s vlastníkem nebo příslušným řídícím orgánem organizace (např. zakladatel, představenstvo, správní rada) v individuální smlouvě (dále jen "smluvní mzda"). Smluvní mzdu tvoří tarifní mzda stanovená podle mzdových předpisů platných v organizaci2) a jiné dohodnuté mzdové složky.

(2) Řediteli lze v individuální smlouvě zaručit nárok na vyšší část smluvní mzdy, než která odpovídá složkám mzdy zaručeným zákoníkem práce3) (dále jen "zaručená část mzdy").

(3) Zřídí-li organizace v dohodě s ředitelem jeho osobní účet mzdy,4) nelze na tento účet převádět zaručenou část mzdy.

§ 3

Vlastník nebo příslušný řídící orgán organizace hodnotí plnění podmínek dohodnutých v individuální smlouvě a v závislosti na plnění těchto podmínek určí výši smluvní mzdy, popř. jejich dohodnutých složek; s výsledkem hodnocení a výší smluvní mzdy ředitele písemně seznámí.

§ 4

Individuální smlouvu lze v průběhu období, na které byla sjednána, měnit pouze písemně a za podmínek v ní dohodnutých.

§ 5

Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení upravující nároky ředitelů na poskytování složek mzdy, které vyplývají ze zvláštních předpisů.5)


§ 6

Zrušuje se výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. dubna 1989 o osobní hmotné zainteresovanosti ředitelů v letech 1989 až 1990 (reg. v částce 11/1989 Sb.).

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 hospodářského zákoníku, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

2) Např. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 22/1984 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 112 odst. 2 zákoníku práce.

4) § 113 odst. 1 zákoníku práce.

5) Např. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 30. 1. 1987 č. j. 514-29340-5119, 251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje (reg. v částce 6/1987 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru