Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 16/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky

a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 8. února 1991, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění článku I zákona č. 71/1957 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., vyhlášky č. 86/1984 Sb. a vyhlášky č. 311/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České a Slovenské Federativní Republiky".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "za výsledky v socialistickém soutěžení".

3. § 2 odst. 1 písm. b) zní:

"b) všechna peněžní a naturální plnění, která dostávají pracovníci v souvislosti se svým pracovním poměrem, a to i výnosy z cenných papírů, které plátce vydává jen pro své pracovníky (členy) a které jsou nepřevoditelné.".

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "v národních výborech, ve společenských organizacích" nahrazují slovy "v orgánech obcí, v okresních úřadech, v občanských a jiných sdruženích".

5. V § 2 odst. 3 se vypouštějí ustanovení pod písmeny b) a d).

6. § 2 odst. 5 a 6 zní:

"(5) Naturální požitky se pro účely daně oceňují ve výši ceny s daní z obratu; jde-li o zboží vlastní výroby nebo o výkony poskytované plátcem, použijí se ceny, které plátce uplatňuje u dodávek za ceny s daní z obratu.

(6) Poskytuje-li plátce poplatníkovi byt zdarma, zahrnuje se do základu daně částka, která se rovná úhradě za užívání tohoto bytu vypočtené podle zvláštních předpisů.1) Poskytuje-li plátce poplatníkovi zdarma též otop a osvětlení bytu, oceňuje se pro účely daně otop částkou 60 Kčs měsíčně a osvětlení částkou 10 Kčs měsíčně, a to za každou obytnou místnost (včetně obytné kuchyně). Při společném ubytování více poplatníků se uvedené částky rozdělí poměrnou částí podle počtu ubytovaných osob.".

7. V § 2 odst. 8 písm. f) se vypouští slovo "jednotnými".

8. V § 2 odst. 8 písm. g) se slova "mateřský příspěvek" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek".

9. V § 3 odst. 3 písm. c) se slova "poslanců národních výborů" nahrazují slovy "členů (poslanců) obecních zastupitelstev".

10. V § 3 odst. 3 se vypouští ustanovení pod písmenem h).

11. V § 3 odst. 3 písm. n) se částka 5 Kčs nahrazuje částkou 10 Kčs.

12. V § 3 odst. 3 písm. p) se částka 5 Kčs nahrazuje částkou 10 Kčs.

13. § 4 č. 1 zní:

"1. odměny vyplácené plátci svým pracovníkům (členům) za vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy podle zvláštních předpisů2) a za návrhy na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám, na které se vydalo osvědčení, a to až do výše 20 000 Kčs za každý vynález, vzor nebo návrh;"

14. V § 4 č. 2 se vypouštějí ustanovení pod písmeny b) a c).

15. V § 4 č. 4 se vypouštějí ustanovení pod písmeny c), k), l), m), u) a v).

16. V § 4 č. 4 písm. f) se vypouští slovo "jednotných".

17. V § 4 č. 4 písm. r) se na konci za středníkem doplňují tato slova: "u plátců, kteří netvoří fond kulturních a sociálních potřeb podle zvláštních předpisů, nepeněžní plnění poskytované pracovníkům na socální potřeby za obdobných podmínek (z příjmu nebo ze zisku plátce po zdanění) a příspěvky na stravování poskytované soukromými podnikateli jejich pracovníkům podle zvláštního předpisu.3)".

18. V § 5 se vypouštějí odstavce 3 a 5. Dosavadní odstavce 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.

19. V § 5 odst. 1 se vypouštějí slova "úkol" a "objev".

20 V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova "úkoly" a "objevy".

21. § 6 odst. 7 zní:

"(7) Pracovní příjmy žáků a studujících, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání formou denního studia, se zdaňují, pokud nejde o příjmy z pracovního poměru na dobu neurčitou, funkční požitky (§2 odst. 2) nebo o příjmy žáků středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť z praktického vyučování v období odborného rozvoje, paušální sazbou daně ve výši 5 %.".

22. V § 6 se za odstavec 14 vkládají nové odstavce 15 a 16, které znějí:

"(15) Odměny poskytované členům představenstva, členům správní a dozorčí rady, revizní komise (revizorům) a dalších kolektivních orgánů podniků nebo společností, kteří nejsou k podniku nebo společnosti v pracovním poměru, se zdaňují paušální sazbou daně ve výši 20 %.

(16) Výnosy z cenných papírů, které plátce vydává jen pro své pracovníky (členy) a které jsou nepřevoditelné, se zdaňují paušální sazbou daně ve výši 25 %.".

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 17.

23. V § 7 odst. 1 písm. a) a b) se slova "(vlastní, osvojené, vnuci, děti v péči, která nahrazuje péči rodičů)" nahrazují slovy "(vlastní, osvojené nebo vnuci a jiné děti v péči, která nahrazuje péči rodičů).".

24. V § 7 odst. 8 písm. c) se slova "mateřský příspěvek" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek".

25. V § 7 odst. 10 se slova "(vnuky nebo jiné děti v péči, která nahrazuje péči rodičů)" nahrazují slovy "(vnuky a jiné děti v péči, která nahrazuje péči rodičů)".

26. V § 8 odst. 1 č. 2 písm. c) se vypouštějí slova "okresního národního výboru".

27. V § 8 odst. 6 se na konci doplňuje tato věta: "Přesáhne-li základ daně poplatníka v měsíci hranici 2400 Kčs avšak nepřesáhne 3000 Kčs, poskytne se sleva tím způsobem, že na každou vyživovanou osobu navíc na invaliditu (§ 9 odst. 1 zákona) se od daně vypočtené bez přihlédnutí ke slevě podle § 9 zákona odečte částka 65 Kčs, a to na vyživované osoby navíc na invaliditu, jejichž počet v součtu s ostatními vyživovanými osobami přesahuje jednu vyživovanou osobu a nepřesahuje pět vyživovaných osob.".

28. V § 11 odst. 7 se slova "závodní výbor základní organizace ROH" nahrazují slovy "výbor odborové organizace".

29. V § 72 odst. 3 se vypouští poslední věta.

30. § 12 odst. 5 zní:

"(5) Přeplatek na dani vrátí poplatníkovi plátce. O vrácený přeplatek daně odvede plátce při nejbližším odvodu daně méně a vyznačí toto vrácení na mzdových listech nebo seznamech je nahrazujících (§ 14 odst. 3) a ve výplatních listinách a jejich rekapitulacích.".

31. V § 13 odst. 4 se částka 20 Kčs nahrazuje částkou 100 Kčs.

32. V § 13 odst. 6 se částka 10 000 Kčs nahrazuje částkou 50 000 Kčs.

33. § 13 odst. 7 zní:

"(7) V odůvodněných případech může povolovat odchylky týkající se místa odvodu daně finanční nebo daňové ředitelství a odchylky týkající se způsobu a doby odvodu daně finanční nebo daňový úřad, a to pokud se tyto odchylky týkají plátcových pokladen v jejich obvodu.".

34. V § 14 se vypouští odstavec 5. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

35. V § 14 odst. 5 písm. b) se vypouští slovo "každoročně".

Čl. II

Zrušují se:

1. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-3152/1977 o osvobození od daně ze mzdy náborových příspěvků poskytovaných pracovníkům zúčastněným na výstavbě plynovodu Orenburg, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 8/1977.

2. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-21 551/1977 o zdaňování náborových příspěvků u akce Orenburg, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 24/1977.

3. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-9 819/1978 o zdaňování stabilizačních příspěvků poskytovaných pracovníkům vybraných profesí po skončení základní vojenské služby, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 15/1978.

4. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-19 045/1978 o zdaňování odměn poskytovaných při příležitosti udělení medaile "Za výstavbu plynovodu SOJUZ", registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 32/1978.

5. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-19 044/1978, kterým se od daně ze mzdy osvobozují jednorázové mimořádné odměny vyplácené při příležitosti udělení čestných odznaků národních družstevních svazů, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 32/1978.

6. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-20 705/1979 o oceňování hodnoty zdarma poskytovaného bytu pro účely daně ze mzdy, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 30/1979.

7. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-672/1980 o zdaňování odměn poskytovaných pracovníkům při vyhodnocení socialistické soutěže, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 6//1980.

8. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-13 466/1980, kterým osvobodilo od daně ze mzdy odměny vyplácené sčítacím orgánům za práce při sčítání lidu, domů a bytů, které bude prováděno k 1. 11. 1980, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 32/1980.

9. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VI/1-11 543/1982 o zdaňování náborových příspěvků poskytovaných pracovníkům získaným pro dočasnou výpomoc v koncernu Severočeské hnědouhelné doly Most, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 25/1982.

10. Výnos federálního ministerstva financí č. j. V/1-2 146/1984 o zdaňování některých druhů náborových a stabilizačních příspěvků, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 15/1984.

11. Výnos federálního ministerstva financí č. j. V/1-7 399/1986 o zdaňování odměn členů komplexních racionalizačních brigád a odměn za tematické úkoly, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 13/1986.

12. Výnos federálního ministerstva financí č. j. V/1-8 613/1986 o zdaňování odměn poskytovaných pracovníkům při příležitosti ocenění v soutěži zručnosti ZENIT, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 16/1986.

13. Výnos federálního ministerstva financí č. j. V/1-138/1986 o zdaňování odměn poskytovaných pracovníkům při příležitosti oceňování výsledků, iniciativy pracujících, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 1/1986.

14. Výnos federálního ministerstva financí č. j. V/1-10 800/1987 o zdaňování odměn poskytovaných při udělení čestného odznaku spotřebního družstva, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 21/1987.

15. Výnos federálního ministerstva financí č. j. II/4-1 263/1989 o zdaňování odměn členů správní nebo dozorčí rady podniku se zahraniční majetkovou účastí, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 9/1989.

Čl. III

Podle dosavadních předpisů se po nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje při zdanění

a) náborových příspěvků, na které vznikne nárok ze smluv o jejich poskytování uzavřených před 1. lednem 1991,

b) odměn za úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky vyřešené před 1. dnem 1991 a za tematické úkoly vyhlášené před 1. lednem 1991,

c) odměn za využití zlepšovacích návrhů, na které byl vydán zlepšovatelský průkaz.


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.


Ministr financí ČSFR:
Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí ČR:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí SR:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb. a vyhlášky č. 77/1988 Sb.

2) § 9 odst. 4, § 44 odst. 4 a § 74 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

3) § 14 nařízení vlády ČSFR č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání.

Přesunout nahoru