Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb.

Částka 2/1991
Platnost od 15.01.1991
Účinnost od 15.01.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

7

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí

Slovenské republiky

ze dne 17. prosince 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb.

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 16 odst. 1 a 2 písm. d) zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1980 Sb. a vyhlášek federálního ministerstva financí č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které zní:

"(4) Osobám literárně a umělecky činným, které jsou účastny sociálního zabezpečení na základě placení pojistného1) a jimž vypočítává daň zúčtovací středisko (§ 6 odst. 5 vyhlášky), se přiznávají tyto daňové úlevy:

a) zaplacené pojistné se odečte od dosaženého příjmu vedle odčitatelných položek podle § 7 odst. 1 zákona;

b) u osob, které nejsou současně účastny sociálního zabezpečení z jiného důvodu,2) se od dosaženého úhrnu ročních příjmů dále odečte za rok 1990 částka 1000,- Kčs za každý měsíc, za který bylo placeno pojistné, nejvýše však 6000,- Kčs a za léta 1991 a 1992 částka 1500,- Kčs za každý měsíc, za který bylo placeno pojistné.

(5) Výši zaplaceného pojistného je povinen prokázat poplatník zúčtovacímu středisku do 31. ledna po uplynutí roku, za který se daň vypočítává.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; použije se jí poprvé pro zdanění příjmů z literární a umělecké činnosti za rok 1990.


Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí České republiky:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí Slovenské republiky:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 145b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb.

2) § 1 nařízení vlády ČSFR č. 257/1990 Sb., o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost.

Přesunout nahoru