Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia

Částka 14/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 24. ledna 1991

o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška se vztahuje na studenty postgraduálního studia na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na státní občany České republiky, jakož i na cizince,1) jimž bylo uděleno povolení k trvalému pobytu nebo přiznáno postavení uprchlíka na území České republiky; 2) ustanovení § 4 se vztahuje též na cizince, jimž bylo uděleno povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu na území České republiky.

Druhy stipendií

§ 2

Vysoká škola může poskytovat studentům postgraduálního studia stipendium a mimořádné stipendium.

§ 3

Stipendium

(1) Studentovi postgraduálního studia může být přiznáno stipendium do výše 5000 Kčs měsíčně, a to po stanovenou dobu trvání postgraduálního studia.

(2) Děkan fakulty přiznává a odnímá stipendium, stanoví jeho výši, a to s přihlédnutím

a) k sociálním hlediskům,

b) k dosaženým studijním výsledkům,

c) k dosaženým výsledkům vědecké činnosti studenta a jeho publikační činnosti,

d) k délce odborné praxe.

§ 4

Mimořádné stipendium

Za vynikající a mimořádné studijní nebo vědecké výsledky

v postgraduálním studiu může děkan fakulty přiznat jednorázově, popř. opakovaně mimořádné stipendium až do výše 3000 Kčs, a to na základě návrhu vedoucího pracoviště, kde se postgraduální studium uskutečňuje.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 5, § 6zrušeno

§ 7

Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, plní úkoly děkana podle této vyhlášky rektor.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

2) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.

Přesunout nahoru