Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 65/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane

Částka 14/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (317/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

65

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 1990

o úľavách z domovej dane

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 bodu 2. zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani nariaďuje:


§ 1

Daňovníkom, ktorým sa vyrubuje domová daň (ďalej len "daň") podľa nájomného a ceny užívania,1) sa poskytuje úľava z dane tak, aby sa daň rovnala 15 % základu dane do 6000 Kčs a 20 % základu dane nad 6000 Kčs.

§ 2

Obec, ktorá vykonáva správu dane,2) zníži daňovníkovi uvedeným v § 1 základ dane o 50 % nákladov vynaložených na vykonanie stavebných opráv, rekonštrukcií a modernizácií zdaňovanej budovy v dvoch rokoch nasledujúcich po roku, v ktorom bola oprava vykonaná, najviac však do výšky základu dane.

§ 3

Daň podľa tohto nariadenia sa vyrubí po prvý raz na rok 1991.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.

2) § 13 zákona č. 143/1961 Zb.
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Přesunout nahoru