Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Částka 13/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 1. zasedání Revizního výboru COTIF, které se konalo ve dnech 14.-24. prosince 1989, byly přijaty změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené č. 8/1985 Sb. Změny vstoupily v platnost dne 1. ledna 1991 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Český překlad změn se vyhlašuje současně.

Přípojek A k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících a zavazadel (CIV) (dále je uváděno jen nové znění, resp. doplňky příslušných ustanovení)

Článek 17

§ 3 se vypouští.

Článek 19

Tento článek zní:

"§ 1 Pokud mezinárodní tarify předem nestanoví výjimku, je cestovní zavazadlo odbaveno jen po předložení jízdenky platné nejméně až do stanice určení cestovního zavazadla. Dovolují-li tarify podej cestovního zavazadla bez předložení jízdenky, platí ustanovení Jednotných právních předpisů o právech a povinnostech cestujícího, pokud jde o cestovní zavazadla, přiměženě pro odesílatele cestovního zavazadla.

§ 2 Železnice si ponechá možnost přepravit cestovní zavazadlo jinou než cestujícím použitou cestou. Ve stanici podání, jakož i v přípojných stanicích, ve kterých musí být cestovní zavazadlo přeloženo, následuje přeprava příštím, pro pravidelnou přepravu cestovních zavazadel určeným vlakem. Cestovní zavazadla se mohou výše uvedeným způsobem přepravovat jen tehdy, nebrání-li tomu při odjezdu nebo po cestě celní nebo jiné předpisy.

§ 3 Pokud mezinárodní tarify nestanoví žádnou výjimku, musí být dovozné za zavazadla zaplaceno při podeji.

§ 4 Tarify nebo jízdní řády mohou přepravu cestovních zavazadel v určitých vlacích nebo druzích vlaků nebo do a z určitých železničních stanic vyloučit nebo omezit.

§ 5 Pokud podej cestovních zavazadel není řešen v tomto článku, platí předpisy platné v podací stanici.".

Článek 20

Text § 4 písm. c) se mění takto:

"c) den a hodina podání,".

Článek 25

Text § 4 se mění takto:

"§ 4 V případě nesprávného použití tarifu nebo dojde-li k omylu při výpočtu nebo výběru přepravní ceny a jiných výdajů, je železnice povinna vrátit přeplatek nebo jí musí být zaplacen nedoplatek jen tehdy, převyšuje-li u každé jízdenky nebo zavazadlového lístku dvě zúčtovací jednotky.".

Článek 38

Text § 1 písm. a) se mění takto:

"a) je-li výše škody dokázána, částku ve výši této škody, nejvýše však 40 zúčtovacích jednotek za každý chybějící kilogram hrubé hmotnosti, nebo 600 zúčtovacích jednotek za každý kus zavazadla.".

Článek 41

Text § 3 a § 4 odst. 1 se mění takto:

"§ 3 ....... nesmí přesahovat 8000 zúčtovacích jednotek

..... § 4 Celková náhrada škody nesmí přesahovat 1000 zúčtovacích jednotek.".

Článek 43

Text § 3 se mění takto:

"§ 3 U cestovních zavazadel mohou být požadovány úroky jen tehdy, přesahuje-li náhrada 8 zúčtovacích jednotek na každý zavazadlový lístek.".

Přípojek B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTTF) z 9. května 1990

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) (dále je uváděno jen nové znění, resp. doplňky příslušných ustanovení)

Článek 3

Text § 4 se mění takto:

"§ 4 Jestliže příslušný orgán rozhodl, aby

a) provoz byl přechodně nebo trvale, zčásti nebo zcela zastaven,

b) určité zásilky byly vyloučeny z přepravy nebo přijímány k přepravě jen za určitých podmínek,

c) určité zboží bylo přijato k přepravě přednostně musí být tato opatření neprodleně oznámena veřejnosti a železnicím, které o nich informují železnice jiných států ke zveřejnění.".

Článek 11

Text § 1 a 2 se mění takto:

"§ 1 Přepravní smlouva je uzavřena ..... se opatří ná kladní list a popřípadě každý doplňkový list otiskem datového razítka odesílací stanice ...

§ 2 Úkony podle § 1 musí následovat ihned po podeji k přepravě všeho v nákladním listu uvedeného zboží a - pokud je tak stanoveno předpisy platnými v odesílací stanici - po zaplacení výdajů, které vzal na sebe odesílatel nebo po složení jistoty podle Článku 15 § 7.".

Článek 12

§ 2 zní:

"§ 2 Železnice stanoví jednotný vzor nákladního listu, jehož součástí musí být druhopis určený pro odesílatele. Pro určité přepravy, zejména pro přepravy mezi sousedními státy, mohou železnice v tarifech stanovit použití nákladního listu podle zjednodušeného vzoru. Pro určité přepravy se zeměmi nezúčastněnými v této Úmluvě, mohou tarify stanovit použití zvláštního postupu.".

Článek 14

§ 8 se vypouští.

Článek 19

§ 5 zní:

"§ 5 Označování zboží odesílatelem je upraveno doplňujícími ustanoveními nebo tarify.".

§ 6 se vypouští.

Článek 24

§ 1 zní:

"§ 1 Kromě doplatku rozdílu dovozného a náhrady případné škody může železnice vybírat:

a) přirážku k dovoznému ve výši jedné zúčtovací jednotky za každý kilogram hrubé hmotnosti celého kusu

1. při nesprávném, nepřesném nebo neúplném označení látek a předmětů vyloučených podle RID z přepravy

2. při nesprávném, nepřesném nebo neúplném označení látek a předmětů, které jsou podle RID připuštěny k přepravě za zvláštních podmínek, nebo nebyly-li dodrženy podmínky RID

Doplňující ustanovení mohou předem stanovit jiné způsoby výpočtu přirážky k dovoznému, zejména paušální přirážku k dovoznému u prázdných vozů přepravců.

b) přirážku k dovoznému ve výši 5 zúčtovacích jednotek za každých 100 kg hmotnosti, která převyšuje dovolenou mez zatížení vozu, byl-li vůz naložen odesílatelem.".

§ 2 se vypouští.

§ 3 přečísluje se na § 2.

§ 4 přečísluje se na § 3.

§ 5 přečísluje se na § 4 a zní takto:

"§ 4 Případy, ve kterých se přirážka k dovoznému nevybírá, upřesňují doplňující ustanovení.".

Článek 27

§ 2, 3 a 4 zní:

"§ 2 Nejsou-li dodací lhůty stanoveny podle § 1 platí

- s výhradou ustanovení následujících paragrafů

- tyto maximální dodací lhůty:

a)pro vozové zásilky:
výpravní lhůta ..........................................................................12 hodin,
přepravní lhůta za každých i jen započatých 400 km .................24 hodin,
b)pro kusové zásilky
výpravní lhůta ..........................................................................22 hodin,
přepravní lhůta za každých i jen započatých 200 km .................24 hodin

Všechny vzdálenosti se rozumí v tarifních kilometrech.

§ 3

Výpravní lhůta se počítá pouze jednou, bez ohledu na počet zúčastněných železnic.

Přepravní lhůta se počítá za úhrnnou vzdálenost z odesílací stanice do stanice určení.

§ 4

Železnice mohou stanovit přirážky k dodacím lhůtám o určité délce v těchto případech:

a) pro zásilky podávané k přepravě nebo dodávané mimo stanici,

b) pro zásilky přepravované:

1. po tratích s rozdílným rozchodem,

2. po moři nebo po vnitrozemských vodních cestách,

3. po silnici, jestliže není železniční spojení,

c) beze změn,

d) beze změn.".

§ 6 zní:

"§ 6 Dodací lhůta počíná uplynutím 24. hodiny dne, kdy byla zásilka přijata k přepravě.".

§ 8 zní:

"§ 8 Dodací lhůta neplyne o nedělích a zákonných svátcích. O sobotách neplyne ve státech, kde to je pro jejich železniční nákladní dopravu stanoveno platnými předpisy.".

V § 9 se vypouští odst. 2.

Článek 29

§ 1 zní:

"§ 1 Bylo-li tarifu užito nesprávně nebo došlo-li k chybám při výpočtu přepravného nebo při jeho vybírání, musí být nedoplatek zaplacen a přeplatek vrácen.

Nedoplatek se nevybere a přeplatek se nevrátí, nedosáhne-li u jednoho nákladního listu 8 zúčtovacích jednotek. Vrácení se uskuteční z vlastního podnětu.".

Článek 30

Text § 2 se mění takto:

"§ 2 Příkazy musí být dány prohlášením podle železnicemi stanoveného vzoru. Toto prohlášení musí odesílatel opakovat a podepsat na druhopisu nákladního listu, který železnici předloží. Podpis může být natištěn nebo nahrazen razítkem odesílatele. Každý příkaz daný jiným způsobem, než je předepsáno, je neplatný.".

Článek 31

Text § 2 se mění takto:

"§ 2 Příkazy musí být dány prohlášením podle železnicemi stanoveného vzoru. Každý příkaz daný jiným způsobem, než je předepsáno, je neplatný.".

Text § 3 písm. d) se mění takto:

"d) označil podle § 1 písm. c) určitou osobu a tato osoba odebrala nákladní list, převzala zboží nebo uplatnila svá práva podle článku 28 § 4.".

Článek 33

Text § 4 se mění takto:

"§ 4 Mění-li pokyny odesílatele označení příjemce nebo stanice určení nebo jsou-li sděleny stanicí, kde se zboží nachází, musí odesílatel své pokyny zapsat do druhopisu nákladního listu a tento předložit železnici.".

Článek 34

Text § 1 se mění takto:

"§ 1 Vznikne-li překážka při dodání, musí o tom železnice podat odesílateli neprodleně zprávu a vyžádat si jeho pokyny.".

Text § 2 se mění takto:

"§ 2 Pomine-li překážka při dodání zboží dříve, než dojdou stanici určení pokyny odesílatele, vydá se zboží příjemci. Odesílatel o tom musí být bezodkladně vyrozuměn.".

§ 5 se vypouští.

§ 6, 7 a 8 se přečíslovávají na § 5, 6 a 7.

Článek 38

Text § 2 se doplňuje o nový odstavec 2, který zní:

"Tato domněnka platí dále, jestliže přepravní smlouva předcházející novému podeji byla podrobena jiné srovnatelné mezinárodní úmluvě o přímé mezinárodní železniční přepravě a tato obsahuje stejnou právní domněnku ve prospěch zásilek podaných k přepravě podle Jednotných právních předpisů.".

Článek 41

Text § 1 písm. a) a b) se mění takto:

"§ 1 a) 2 % hmotnosti u kapalin nebo u zboží podaného k přepravě ve vlhkém stavu

b) 1 % hmotnosti u suchého zboží".

Text § 4 se mění takto:

"§ 4 Při úplné ztrátě nebo při ztrátě jednotlivých kusů se při výpočtu náhrady škody nesráží nic za ztrátu na hmotnosti přepravou.".

Článek 45

Odst. 1 zní:

"Poskytuje-li železnice zvláštní přepravní podmínky zvláštními nebo výjimečnými tarify, které ve srovnání s obecně platnými tarify poskytují slevu z dovozného, může železnice omezit náhradu příslušející oprávněnému za překročení dodací lhůty za podmínky, že toto omezení je v tarifech uvedeno.".

Článek 59

§ 2 a 3 zní:

"§ 2 Odesílací železnice odpovídá za dovozné a jiné výdaje, které nevybrala, ačkoliv je odesílatel podle článku 15 vzal na sebe.

§ 3 Dodá-li železnice určení zboží, aniž by vybrala přepravné nebo jiné pohledávky z přepravní smlouvy, pak za tyto částky odpovídá.".

Článek 65

§ 1 a 2 zní:

§ 1 Může-li hospodářský a finanční stav některého státu způsobit při používání oddílu VI vážné nesnáze, mohou se dva nebo více jiných států dohodami odchýlit od článků 15, 17 a 30 tím, že pro přepravu se státem nacházejícím se v těžkostech stanoví, že

a) zásilky odesílané z každého z těchto států musejí být povinně vyplaceny odesílatelem až po hranice státu, který má těžkosti, ale ne dále,

b) zásilky určené do každého z těchto států musejí být povinně vyplaceny odesílatelem až po hranice státu, který má těžkosti, ale ne dále,

c) zásilky do a ze státu, který má těžkosti, nesmí být zatíženy ani dobírkami, ani zálohami, nebo že tyto jsou dovoleny jen do stanovených částek,

d) odesílatel nesmí změnit přepravní smlouvu, pokud jde o zemi určení, výplatní záznam a dobírku.

§ 2 Za podmínek stanovených v § 1 a se zmocněním svých vlád se mohou železnice, které mají vztahy se železnicí státu nacházejícího se v těžkostech, dohodnout o odchylkách z článků 15, 17, 30 a 31 ve vzájemné přepravě se železnicí státu, který má těžkosti.

Taková odchylka se rozhodne dvoutřetinovou většinou železnic, které mají vztahy se železnicí státu, nacházejícího se v těžkostech.".

Článek 65 se doplňuje o nový § 5, který zní:

"§ 5 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku, může každý stát přijmout jednostranná opatření podle článku 3, § 4 písmena b).".

Přesunout nahoru