Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina

Částka 2/1991
Platnost od 15.01.1991
Účinnost od 15.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 14. prosince 1990

o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd a Suchý vrch

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody:


§ 1

(1) Zřizují se státní přírodní rezervace (dále jen "rezervace") Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách, Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch.

(2) K zamezení rušivých vlivů z okolí se pro rezervace Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz a V rašelinách určuje ochranné pásmo.

(3) Vymezení území, poslání a podmínky ochrany jsou stanoveny:

a) pro rezervaci Borek u Velhartic a její ochranné pásmo v příloze 1,

b) pro rezervaci Čtyři palice a její ochranné pásmo v příloze 2,

c) pro rezervaci Rejvíz a její ochranné pásmo v příloze 4,

d) pro rezervaci V rašelinách a její ochranné pásmo v příloze 5,

e) pro rezervaci Bukové kopce v příloze 6,

f) pro rezervaci Kokšín v příloze 8,

g) pro rezervaci Lopata v příloze 9,

h) pro rezervaci Lípa v příloze 10,

i) pro rezervaci Třímanské skály v příloze 11,

j) pro rezervaci Habrová seč v příloze 12,

k) pro rezervaci Žákova hora v příloze 13,

l) pro rezervaci Praděd v příloze 14 a

m) pro rezervaci Suchý vrch v příloze 15.

§ 2

(1) K operativnímu řízení vývoje rezervací se zpracovávají ochranářské plány, které připravuje Český ústav ochrany přírody1) a které schvalují okresní orgány státní ochrany přírody.

(2) Lesní hospodářství v rezervacích se provádí v souladu s lesními hospodářskými plány.2) Podkladem pro jejich zpracování jsou ochranářské plány, které okresní orgány státní ochrany přírody předkládají Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů nejpozději při zahájení základního šetření k návrhu na zpracování lesního hospodářského plánu.

(3) Výzkum a průzkum v rezervacích pro potřeby státní ochrany přírody je oprávněn organizovat a provádět Český ústav ochrany přírody. Výzkum v rezervacích pro potřeby uživatele a vlastníka lesů jsou oprávněny provádět též výzkumné lesnické ústavy a jednotlivé ústavy pro hospodářskou úpravu lesů. Pokud by v rámci výzkumu nebo průzkumu mohlo dojít k narušení lesního porostu a půdy, je třeba tento záměr předem oznámit tomu, kdo má k dotčeným pozemkům věcná a jiná užívací práva.

§ 3

(1) V terénu jsou hranice rezervací a hranice ochranných pásem, pokud jsou u rezervací zřízena, vyznačeny okresními orgány státní ochrany přírody.

(2) Mapové podklady vymezující jednotlivé rezervace podle této vyhlášky jsou uloženy u ministerstva životního prostředí České republiky a u Českého ústavu ochrany přírody. Mapové podklady jednotlivých rezervací jsou uloženy u územně příslušných okresních úřadů.


§ 4

(1) V § 1 výnosu ministerstva kultury ČSR č. j. 17 094/87 - VI/2 ze dne 21. 12. 1987 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (reg. v částce 26/1987 Sb.) se vypouští bod 1 a příloha I. (rezervace Bílá Opava) tohoto výnosu.

(2) V příloze II. výnosu ministerstva kultury ČSR č. j. 14 200/88-SOUP ze dne 29. 11. 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.) se vypouštějí tyto rezervace: Divoký důl, Malá kotlina, Petrovy kameny, Velká kotlina, Vrchol Pradědu, Rejvíz a Žákova hora.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Moldan CSc. v. r.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace BOREK U VELHARTIC a její ochranné pásmo

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Borek u Velhartic se rozkládá v okrese Klatovy v katastrálním území Velhartice na parcelách č. 914, 916, 917, 918, 920 (část), 922 (část), 977/1 (část), 982/2 (část), v obvodu lesního závodu Kašperské Hory, polesí Svatobor, lesní oddělení 517 C, D, 518 D, 520 A, o celkové výměře 38,09 ha.3)

(2) Posláním rezervace je ochrana reliktního boru v Pošumaví jako zbytku přirozeného rozšíření borovice.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) údržba dosavadních komunikací v prostoru vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena; za běžnou údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace;

d) údržba toků, při níž však musí zůstat zachovány charakteristické vlastnosti vodního a půdního prostředí a nesmí být dotčeny břehové porosty ani ostatní plocha rezervace;

e) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškozování zvěří a přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů);

g) výkon rybářského práva s výjimkou zavádění geograficky nepůvodních druhů vodních živočichů a výstavby všech rybářských zařízení.

Čl. 3

Vymezení ochranného pásma

K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Klatovy v katastrálním území Velhartice na parcelách č. 905, 914 (část), 922 (část), 982/2 (část), v obvodu lesního závodu Kašperské Hory, polesí Svatobor, lesní oddělení 518 C, 521 A, 522 A, o celkové výměře 1745 ha.5)

Čl. 4

Podmínky ochrany ochranného pásma

V ochranném pásmu je zakázáno:

1. měnit druh kultury;

2. vjíždět do území motorovými vozidly s výjimkou služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených v čl. 2 písm. a);

3. odvodňovat pozemky;

4. budovat vodohospodářská díla;

5. provádět stavební a zemní práce;

6. letecky aplikovat prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

7. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu;

8. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy zvěře.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace ČTYŘI PALICE a její ochranné pásmo

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslámí

(1) Rezervace Čtyři palice se rozkládá v okrese Žďár nad Sázavou v katastrálním území Milovy na parcelách č. 512/14 (část) a 939/2 (část) a v okrese Svitavy v katastrálním území Březiny na parcelách č. 1598 1 (část) a 1601/2 (část), v obvodu lesního závodu Polička, polesí Čachnov, na lesních odděleních 254 E 1, 2, 6, 12, 255 A 1 (část), 2 (část), 4 (část), 12, 255 B 2, 4, 12 a na bezlesích 101 a 102, o celkové výměře 37,25 ha6)

(2) Posláním rezervace je ochrana skalních útvarů jako význačných geomorfologických jevů a přirozených lesních ekosystémů v jejich okolí.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup veřejnosti po turisticky značených cestách a po lesní cestě; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, osoby oprávněné k provozování horolezecké činnosti podle čl. 2 písm. g) při provozování této činnosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti smí do rezervace vstupovat i mimo cesty;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) těžební a výchovné práce podle lesního hospodářského plánu pouze v období od 1. října do 31. března následujícího roku; přitom budou uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) údržba dosavadních komunikací v prostoru vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom narušena; za údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace;

f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů);

g) horolezecká činnost na Čtyřpaličaté skále celoročně a na skále Tvrz vždy od 16. července do 28. února následujícího roku; z obou skal lze sestupovat pouze slaněním.

Čl. 3

Vymezení ochranného pásma

K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Žďár nad Sázavou v katastrálním území Milovy na parcelách č. 512/15, 512/18, 516/1 (část), 871/1, 871/2, 884, 885/11, 932/2 (část) a 940 (část) a v okrese Svitavy v katastrálním území Březiny na parcelách č. 1598/2 a 1601/2 (část), v obvodu lesního závodu Polička, polesí Čachnov, na lesních odděleních 256 A 0 (část), 1 (část), 3 (část), 5 (část), 11 (část), 256 B 1, 3, 12 a na bezlesí 201 (část), o celkové výměře 7,3667 ha.7)

Čl. 4

Podmínky ochrany ochranného pásma

V ochranném pásmu je zakázáno:

1. měnit druh kultury;

2. letecky aplikovat průmyslová hnojiva nebo prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

3. těžit nerostné suroviny, zeminy a substráty;

4. provádět stavební nebo zemní práce s výjimkou běžné údržby komunikací, jež však nesmějí být rozšiřovány;

5. zřizovat skládky materiálů a odpadů s výjimkou dočasných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu;

6. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů.

Příloha č. 4 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace REJVÍZ a její ochranné pásmo

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Rejvíz se rozkládá v okrese Bruntál v katastrálním území Rejvíz na parcelách č. 278, 282, 323, 337, 341, 342, 346, 347, 349, 351, 360/1 (část), 361, 387 (část), 391 (část), 393 (část) a v okrese Šumperk v katastrálním území Seč na parcelách č. 1136 (část) a 1168 (část), v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Rejvíz, na lesních odděleních 303 B, C, D, 304 C, D, E, 305 A, B, C 306 A, B, C, 307 A, B, 308 A, D, E, 309 A, D, E, o celkové výměře 331,29 ha.10)

(2) Posláním rezervace je ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup veřejnosti po turisticky značených cestách; mimo tyto cesty mohou do rezervace vstupovat jen orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské, lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, osoby oprávněné k výkonu rybářského práva při výkonu tohoto práva a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti; v případě ohrožení rezervace mohou okresní orgány státní ochrany přírody v součinnosti se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky rozhodnout o omezení doby provozu naučné stezky;

b) vjezd služebních a hospodářských vozidel orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) používání chemických prostředků pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

d) nutná údržba dosavadních komunikací (včetně naučné stezky) v prostoru vymezeném jejich tělesem, jejich technických zařízení a objektu terénní stanice; přitom nesmí být použito hmot, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci;

e) nutná údržba a obsluha měrných vodohospodářských zařízení, při níž však nesmí být porušena ostatní plocha rezervace;

f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů);

g) výkon rybářského práva s výjimkou zavádění geograficky nepůvodních druhů vodních živočichů a výstavby všech rybářských zařízení.

Čl. 3

Vymezení ochranného pásma

K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se zřizuje ochranné pásmo, které se rozkládá na okrese Bruntál v katastrálním území Rejvíz na parcelách č. 309/1, 315, 322, 323, 337, 338, 360/1 (část) a 387 (část), v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Rejvíz v lesních odděleních 303 A, 304 A a B, o celkové výměře 65,34 ha.11)

Čl. 4

Podmínky ochrany ochranného pásma

V ochranném pásmu je zakázáno:

1. vstupovat do lesních porostů "mimo lesní cesty; mimo cesty mohou do ochranného pásma vstupovat jen orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské, lesnické a členové Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

2. měnit druh kultury, rekultivovat nebo odvodňovat pozemky;

3. hnojit, vápnit a používat prostředky chemické ochrany rostlin k jiným účelům než pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

4. budovat vodohospodářská díla;

5. těžit nerostné suroviny a zeminy;

6. provádět stavební nebo zemní práce s výjimkou nutné údržby komunikací, jež však nesmějí být rozšiřovány;

7. zřizovat skládky odpadů a materiálů s výjimkou dočasných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu;

8. používat při obnově lesa geograficky nepůvodních druhů dřevin nebo zavádět jiné geograficky nepůvodní druhy rostlin;

9. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů.

Příloha č. 5 Vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace V RAŠELINÁCH a její ochranné pásmo

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace V rašelinách se rozkládá v okrese Sokolov v katastrálním území Studenec na parcele č. 1043 (část), v obvodu lesního závodu Kraslice, lesní správa Krajková, lesní oddělení 16 A, o celkové výměře 23,19 ha.12)

(2) Posláním rezervace je ochrana přirozeného ekosystému rašelinného boru s populací kříženců borovice lesní a borovice blatky a se všemi ostatními druhy rostlin a živočichů, jakož i ochrana všech charakteristických vlastností prostředí tohoto ekosystému.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti, pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

b) vjezd pouze služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) těžební a hospodářské práce podle lesního hospodářského plánu (včetně vyklizení dřevní hmoty); lze je však provádět jen v období od 1. října do 31. března následujícího roku a budou při nich uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů, přikrmování spárkaté a drobné užitkové zvěře a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Čl. 3

Vymezení ochranného pásma

K zabezpečení rezervace před rušivými vlivy z okolí se určuje ochranné pásmo, které se rozkládá v okrese Sokolov v katastrálním území Studenec na parcelách č. 5, 1043 (část), 1137/1, 1137/2 a 1257, v obvodu lesního závodu Kraslice, lesní správa Krajková, lesní oddělení 16 B, C, D, o celkové výměře 35,11 ha.13)

Čl. 4

Podmínky ochrany ochranného pásma

V ochranném pásmu je zakázáno:

1. těžit nerostné suroviny a rašelinu;

2. provádět stavební a zemní práce;

3. odvodňovat pozemky a udržovat odvodňovací příkopy v lese;

4. zasahovat do vodních toků s výjimkou jejich běžné údržby;

5. provádět umělou obnovu lesních porostů s výjimkou buku a smrku;

6. letecky aplikovat průmyslová hnojiva nebo prostředky chemické ochrany rostlin s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

7. zřizovat skládky materiálů s výjimkou přechodných složišť dřeva vytěženého podle lesního hospodářského plánu;

8. zřizovat intenzívní chovy zvěře a zavádět geograficky nepůvodní druhy živočichů.

Příloha č. 6 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace BUKOVÉ KOPCE

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Bukové kopce se rozkládá v okrese Jindřichův Hradec v katastrálním území Chlum u Třeboně na parcele č. 1712/3 (část), v obvodu lesního závodu Třeboň, polesí Spáleniště, lesní oddělení 608 A, o celkové výměře 10,44 ha.14)

(2) Posláním rezervace je ochrana květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou, která je v Třeboňské pánvi výjimečně se vyskytujícím lesním společenstvem.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) údržba dosavadních komunikací v prostoru vymezeném jejich tělesem; plocha rezervace nesmí být přitom narušena; za údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu porostů proti poškozování zvěří a přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů zvěře a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Příloha č. 8 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace KOKŠÍN

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Kokšín se rozkládá na okrese Plzeň-jih v katastrálním území Hořehledy na parcele č. 1456/2, v obvodu lesního závodu Spálené Poříčí, lesní správa Obora, lesní oddělení 250 A, o celkové výměře 20,65 ha.18)

(2) Posláním rezervace je ochrana zbytků přirozených lesních ekosystémů, zejména květnatých bučin a jedlobučin.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se ve vymezeném rozsahu povolují tyto činnosti:

a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) těžební a výchovné práce (včetně vyklizení dřevní hmoty) podle lesního hospodářského plánu pouze v období od 1. října do 31. břez na následujícího roku; přitom budou uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškozování zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Příloha č. 9 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace LOPATA

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Lopata se rozkládá v okrese Plzeň-jih v katastrálním území Milínov na parcele č. 988/23, v obvodu lesního závodu Spálené Poříčí, lesní správa Kamýky, lesní oddělení 323 C, bezlesí 77 a 78, o celkové výměře 6,67 ha.19)

(2) Posláním rezervace je ochrana zbytků přirozených lesních ekosystémů, zejména lipových javořin.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup veřejnosti po turisticky značené cestě; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti mohou do rezervace vstupovat i mimo turistickou cestu;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) těžební a výchovné práce (včetně odvozu dřeva a odpadu) pouze v období od 1. října do 31. března následujícího roku; přitom budou uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškozování zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Příloha č. 10 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace LÍPA

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Lípa se rozkládá v okrese Rokycany v katastrálním území Ostrovec na parcelách č. 357 (část), 358/1, 358/2, 358/3 v obvodu lesního závodu Zbiroh, polesí Mlečice, lesní oddělení 626 A, C (a bezlesí 59, o celkové výměře 24,91 ha.21)

(2) Posláním rezervace je zachování lesních porostů charakteristických pro Křivoklátskou vrchovinu.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským a lesnickým při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníkům orgánů i odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) údržba dosavadních cest tak, aby nebyla přímo ani nepřímo porušena ostatní plocha rezervace, cesty nelze zejména rozšiřovat, rekonstruovat nebo při jejich údržbě používat hmot, které mají nepříznivý vliv na společenstva v rezervaci;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu porostů proti poškození zvěří s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů), přikrmování spárkaté a drobné užitkové zvěře a zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů;

f) kosení a sklizeň bezlesí na parcele č. 358/1; tento pozemek však nelze mechanicky či chemicky zúrodňovat a přisévat.

Příloha č. 11 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace TŘÍMANSKÉ SKÁLY

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Třímanské skály se rozkládá v okrese Rokycany v katastrálním území Třímany na parcelách č. 518 (část), 519, 526/1 (část) a v katastrálním území Hřešihlavy na parcelách č. 229/1 (část), 230, 231 a 232, v obvodu lesního závodu Zbiroh, polesí Mlečice, lesní oddělení 604 A, B, C, bezlesí 9 a 10, lesní oddělení 605 E, o celkové výměře 27,10 ha.22)

(2) Posláním rezervace je zachování původních porostů skalních stepí a reliktních borů.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup jen po lesních cestách; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické při výkonu služby, uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti mohou do rezervace vstupovat i mimo cesty;

b) vjezd do rezervace služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) údržba lesních cest v prostoru vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena;

d) používání chemických prostředků pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, rozšíření stávající sítě krmných zařízení a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Příloha č. 12 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace HABROVÁ SEČ

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Habrová seč se rozkládá v okrese Třebíč v katastrálním území Nové Syrovice na parcele č. 851/14 (část), v obvodu lesního závodu Znojmo, polesí Dešov, lesní oddělení 120 B, o celkové výměře 13,15 ha.23)

(2) Posláním rezervace je ochrana přirozených ekosystémů listnatých lesů se všemi druhy rostlin a živočichů.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup veřejnosti po obvodových lesních cestách; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti mohou do rezervace vstupovat i mimo cesty;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) těžební a výchovné práce podle lesního hospodářského plánu; tyto práce (včetně odvozu dřeva) však mohou být prováděny jen v období od 1. října do 31. března následujícího roku a budou při nich uplatňována příslušná sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) údržba dosavadních lesních cest v prostoru vymezeném jejich tělesem, ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena; cesty nelze rozšiřovat, rekonstruovat nebo při jejich údržbě používat hmot, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci;

f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů, přikrmování spárkaté a drobné užitkové zvěře a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Příloha č. 13 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace ŽÁKOVA HORA

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Žákova hora se rozkládá v okrese Žďár nad Sázavou v katastrálním území Cikháj na parcelách č. 421/1 (část), 421/41 (část) a 421/43 (část), v obvodu lesního závodu Nové Město na Moravě, polesí Cikháj, na lesních odděleních 507 A, B, C (část), 508 A, o celkové výměře 38,10 ha.24)

(2) Posláním rezervace je ochrana přirozených ekosystému smíšených lesů, charakteristických pro vyšší polohy Žďárských vrchů.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup veřejnosti jen po značených turistických stezkách a po lesní silnici; orgány bezpečnostní, požární ochrany, zdravotnické, vodohospodářské a lesnické při výkonu služby, vlastníci a uživatelé pozemků a jejich pracovníci při obhospodařování těchto pozemků, uživatelé honitby při výkonu práva myslivosti, pracovníci orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti mohou do rezervace vstupovat i mimo cesty;

b) vjezd pouze služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) těžební a výchovné práce podle lesního hospodářského plánu (včetně vyklizení dřevní hmoty) pouze v období od 1. října do 31. března následujícího roku; přitom budou uplatňována sanitární opatření proti tracheomykózním onemocněním;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona č. 96/1977 Sb.;

e) údržba dosavadních komunikací v prostoru trvale vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena; za údržbu se nepokládají úpravy spojené se zemními pracemi, zejména rozšíření, rekonstrukce, penetrace;

f) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Příloha č. 14 vyhláška č. 6/1991 Sb.

Rezervace PRADĚD

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Praděd se rozkládá v okrese Bruntál v katastrálním území Karlov na parcelách č. 624/1 (část), 625/1 (část), 627 (část), 632, 633, 634, 635, 636, 637/1 (část), 676 (část), 681, 685/1 (část), 705 (část), v katastrálním území Malá Morávka na parcelách č. 1355/1, 1355/2, 1356, 1357, 1358, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1360/5, 1360/6, 1360/7, 1360/8, 1360/9, 1364/2, 1396/1 (část), 1396/11 (část), 1396/14 (část), 1533/1 (část) a v katastrálním území Mnichov na parcelách č. 2076/1, 2076/2, 2076/3, v okrese Šumperk v katastrálním území Domašov na parcele č. 6913 (část), v katastrálním území Kouty nad Desnou na parcelách č. 534/5 (část), 534/8, 534/9, 535/1 (část), 535/4, 536 (část), 537/1 (část), 537/7, 538/2 (část), 538/4, 558 a v katastrálním území Rejhotice na parcelách č. 1509/1, 1509/2, 1509/3 (část), 1509/6, 1509/7, 1509/8, 1509/9, 1509/10, 1509/11, 1510/26 (část), 1637/13 (část), 1637/14, 1637/16, 1637/17 a 1640, v obvodu lesního závodu Loučná, lesní správa Kouty, na lesních odděleních 135 B 1, 136 A 1, 137 A 1, B 1, 138 A 1, B 1, 139 A 1, B 1, 140 A 1, B 1, C 1, 141 A 1, B 1, C 1, 142 A 1, A 2, A 3, A 4, lesní správa Loučná na lesních odděleních 337 A 1, 342 A 0, A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, 343 A 1, B 1, 344 A 1, A 2, B 1, 345 A 1, A 2, 346 A 1, A 2, v obvodu lesního závodu Janovice, lesní správa Karlov na lesních odděleních 101 a1, a2I, a2II, a2III, a3I, a3II, a3III, 103 b1, b2, 104 a1I, a1II, a1III, a1IV, 130 a1, a2, a4, b1, b2, b3, b4, 131 a1, a2, 132 a1, a2, b1, b2, lesní správa Malá Morávka na lesních odděleních 212 a1, a2I, a2II, b1, 218 a1I, a1II, a1III, a2, b1I, b1II, 219 a1I, a1II, 220 a1I, a1II, a2, b1, b2, b3, 223 a1I, a1II, a3, a4, a6, 224 a1I, a1II, a2, a3, 225 a1I, a1II, a3, v obvodu lesního závodu Karlovice, lesní správa Vrbno na lesních odděleních 438 A, B 01, B 02, B 03, C 00, C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, 439 A 01, A 02, B 01, B 02, C 01, C 02, D 01, D 02, E 01, 440 A 01, B 01, 441 A 01, A 02, A 03, A 04, B 01, B 02, lesní správa Vidly, lesní oddělení 227 A 01, A 02, 228 A 01, B 01, C 01 a v obvodu lesního závodu Jeseník, lesní správa Domašov na lesních odděleních 620 D 14 a 621 C 13, o celkové výměře 2031,40 ha.25)

(2) Posláním rezervace je ochrana komplexu přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf nejvyšších poloh pohoří Hrubý Jeseník.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským, lesnickým; dále členům Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti, osobám oprávněným k výkonu rybářského práva při výkonu tohoto práva a pracovníkům orgánů a odborných organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

b) vstup veřejnosti výhradně po silničních komunikacích, po letních a zimních turisticky značených cestách a v zimě též po vyznačených lyžařských tratích a plochách; okresní orgány státní ochrany přírody v součinnosti se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky mohou v případě ohrožení rezervace rozhodnout o dočasném omezení rekreačního využívání rezervace; tyto orgány rozhodují rovněž o organizovaných sportovních akcích s hromadnou účastí (závodech, srazech apod.) a vydávají podmínky jejich pořádání;

c) vjezd po silnici z Hvězdy na vrchol Praděda a na Švýcárnu pouze vozidlům opatřeným povolením k vjezdu vydaným v součinnosti se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky; bez tohoto povolení mohou do rezervace vjíždět jen služební a hospodářská vozidla orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

d) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškození zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se postupuje ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

e) údržba cest, silnic, lyžařských tratí a ploch ve stavu schopném provozu, údržba jejich značení a technických zařízení; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom přímo ani nepřímo dotčena; nelze zejména jmenované komunikace a plochy rozšiřovat, rekonstruovat je, vybavovat je dalšími technickými zařízeními nebo používat při jejich údržbě hmot, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci;

f) užívání stávajících rekreačních a loveckých chat dosavadním způsobem a jejich udržování v dosavadním stavu; provoz ani údržba však nesmí přímo ani nepřímo narušit ostatní plochu rezervace; chaty nelze zejména rozšiřovat, upravovat jejich vnější vzhled, budovat k nim další zařízení nebo jinak zvyšovat jejich ubytovací kapacitu nebo rozšiřovat jejich provoz;

g) provoz pohostinských a ubytovacích zařízení nacházejících se v bezprostředním sousedství rezervace (Ovčárny, Barborky, Sporthotelu Kurzovní a Švýcárny), pokud žádný z důsledků tohoto provozu nenaruší přímo ani nepřímo plochu rezervace;

h) užívání a údržba elektrovodů a trafostanic ve vymezených manipulačních prostorech; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena;

i) užívání budovy radiotelevizního vysílače a meteorologické stanice a zařízení k nim náležejících a jejich udržování ve vymezených prostorech tak, aby ostatní plocha rezervace nebyla dotčena;

j) používání lyžařských vleků v prostorech vymezených pro jejich provoz a v období, které určí okresní orgán státní ochrany přírody v součinnosti se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky; údržba těchto vleků, při níž však nesmí být narušena ostatní plocha rezervace;

k) údržba vodohospodářských děl a protierozních opatření, při níž však musí být zachovány charakteristické vlastnosti vodního a půdního prostředí a nesmí být ani jinak porušena ostatní plocha rezervace;

l) výkon práva myslivosti s výjimkou používání otrávených návnad, zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění nových geograficky nepůvodních druhů živočichů a budování mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů);

m) výkon rybářského práva s výjimkou zavádění geograficky nepůvodních druhů vodních živočichů a budování všech rybářských zařízení.

Příloha č. 15 vyhlášky č. 6/1991 Sb.

Rezervace SUCHÝ VRCH

Čl. 1

Vymezení rezervace a její poslání

(1) Rezervace Suchý vrch se rozkládá v okrese Bruntál v katastrálním území Železná na parcelách č. 537 (část) a 540 (část), v obvodu lesního závodu Město Albrechtice, polesí Heřmanovice, v lesním oddělení 37 A 01, 02, 03, 04 a v obvodu lesního závodu Karlovice, polesí Bílý Potok, v lesním oddělení 124 C 01, 02 a 03, o celkové výměře 49,56 ha.26)

(2) Posláním rezervace je ochrana morfologicky výrazných křemencových skal s kamennými moři, přirozených lesních ekosystémů, které se vyvinuly v těchto extrémních podmínkách, a význačného paleontologického naleziště.

Čl. 2

Podmínky ochrany rezervace

V rezervaci, v níž je třeba dodržovat podmínky ochrany stanovené zákonem,4) se povolují ve vymezeném rozsahu tyto činnosti:

a) vstup orgánům bezpečnostním, požární ochrany, zdravotnickým, vodohospodářským, lesnickým a členům Horské služby Jeseníky při výkonu služby, vlastníkům a uživatelům pozemků a jejich pracovníkům při obhospodařování těchto pozemků, uživatelům honitby při výkonu práva myslivosti a pracovníkům orgánů a organizací státní ochrany přírody při výkonu pracovní činnosti;

b) vjezd služebním a hospodářským vozidlům orgánů, organizací a fyzických osob uvedených pod písmenem a) jen pro účely, pro něž tam mají povolen vstup;

c) používání chemických prostředků jen pro lokální ochranu lesních porostů proti poškozování zvěří nebo proti přemnožení škůdců (feromonové prostředky) s výjimkou mimořádných okolností, kdy se ve spolupráci s okresním orgánem státní ochrany přírody postupuje podle § 21 odst. 1 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.;

d) nutná údržba lesních cest při okrajích rezervace v prostoru trvale vymezeném jejich tělesem; ostatní plocha rezervace nesmí být přitom dotčena; cesty nelze zejména rozšiřovat, rekonstruovat nebo při jejich údržbě používat hmoty, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy v rezervaci;

e) výkon práva myslivosti s výjimkou zřizování intenzívních chovů zvěře, zavádění geograficky nepůvodních druhů živočichů a výstavby mysliveckých zařízení všeho druhu (kromě posedů).

Poznámky pod čarou

1) Český ústav ochrany přírody byl zřízen rozhodnutím ministra životního prostředí ČR ze dne 25. 6. 1990 č. j.
1153/KM/90 s účinností od 1. 7. 1990.

2) § 2 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

3) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Klatovy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1984—1993.

4) § 11 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

5) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Klatovy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1984—1993.

6) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Žďár nad Sázavou a v okrese Svitavy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

7) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Žďár nad Sázavou a v okrese Svitavy a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

8) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Ústí nad Orlicí a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Hanušovice pro decenium 1985—1994.

9) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Ústí nad Orlicí a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Hanušovice pro decenium 1985—1994.

10) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a v okrese Šumperk a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Jeseník pro decenium 1987—1996.

11) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Jeseník platného pro decenium 1987—1996.

12) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Sokolov a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1981—1990.

13) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Sokolov a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1981—1990.

14) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Jindřichův Hradec a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

15) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Cheb a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1974—1983 s prodloužením do r. 1988.

16) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Plzeň-jih a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

17) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Plzeň-jih a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

18) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Plzeň-jih a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

19) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Plzeň-jih a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

20) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Plzeň-jih a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1983—1992.

21) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Rokycany a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1986—1995.

22) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Rokycany a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1986—1995.

23) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Třebíč a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1986—1995.

24) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Žďár nad Sázavou a podle lesního hospodářského plánu platného pro decenium 1987—1996.

25) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a v okrese Šumperk a podle lesních hospodářských plánů pro decenium 1986—1995 (lesní závod Loučná), 1978—1990 (lesní závod Janovice), 1984—1993 (lesní závod Karlovice) a 1987—1996 (lesní závod Jeseník).

26) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a podle lesních hospodářských plánů lesního závodu Město Albrechtice pro decenium 1982—1991 a lesního závodu Karlovice pro decenium 1984—1993.

27) Vymezení bylo provedeno podle podkladů Střediska geodézie v okrese Bruntál a podle lesního hospodářského plánu lesního závodu Karlovice platného pro decenium 1984—1993.

Přesunout nahoru