Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 581/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

Částka 110/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

581

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1991

o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

(1) Celkové výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1992 (ďalej len "štátny rozpočet") sa určujú sumou 117 545 200 000 Kčs a na ich úhradu sa rozpočtujú príjmy štátneho rozpočtu v sume 117 545 200 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých kapitol (príloha č. 2).

(3) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 2453900000 Kčs, a to

a)neúčelové dotácie v sume211700000 Kčs,
b)účelové dotácie v sume2242200000 Kčs,
v tom
1.neinvestičně dotácie bytovému hospodárstvu295000000 Kčs,
2.neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu1097000000 Kčs,
3.investičně dotácie pre mestskú hromadnú dopravu850200000 Kčs.

(4) Poskytovanie neúčelových a účelových dotácií podľa odseku 3 a hospodárenie s nimi sa riadi osobitným predpisom.1)

(5) Rezervy a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v sume 5 484 866 000 Kčs (príloha č. 3).

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu, uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona

a) uvoľňovaním prostriedkov z rezerv štátneho rozpočtu,

b) v súlade s organizačnými, metodickými, cenovými a vecnými opatreniami vlády.

(2) Opatreniami podľa odseku 1 nemôžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu o viac ako 5 % sumy uvedenej v § 1 ods. 1 tohto zákona a nesmie sa narušiť vyrovnanosť štátneho rozpočtu. Výdavky do 10 % môžu byť prekročené len po predchádzajúcom prerokovaní v Národohospodárskom a rozpočtovom výbore SNR a jeho súhlase.

§ 3

Minister financií Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby na prekonanie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebehu roka zabezpečoval prostriedky úverom na peňažnom trhu; na to môže vydávať najmä pokladničné poukážky Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Výnos dane zo mzdy je vo výške 81,5 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 18,5 % je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.

(2) Výnos poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien je vo výške 81,5 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 18,5 % je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky časť výnosov dane zo mzdy3) a poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien4) z celej Slovenskej republiky, ktoré sú príjmom rozpočtu obcí podľa odsekov 1 a 2, rozdelí a poukáže obciam Slovenskej republiky pomerne podľa odsekov 1 a 2, rozdelí a poukáže obciam Slovenskej republiky pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 3. marcu 1991. Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže plnením tejto úlohy poveriť niektoré daňové úrady Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Podiel štátneho rozpočtu republiky na daniach a odvodoch spoločných pre štátne rozpočty republík a štátny rozpočet federácie1) sa ustanovuje takto:

a) 23,5 % na celoštátnom výnose dane z obratu5) a dovoznej dane,6)

b) 23,5 % na celoštátnom výnose odvodov zo zisku7) a poľnohospodárskej dane zo zisku.4)

(2) Príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sú odvody z objemu miezd od vnútorných organizačných jednotiek z územia Slovenskej republiky tých organizácií, ktorých sídlo je na území Českej republiky.

§ 6

(1) Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd,8) okrem výnosu tejto dane podľa odseku 2 a výnos poľnohospodárskej dane z pozemkov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd od obecných podnikov je príjmom obce, ktorá ich založila.

(3) Z výnosu penále zaplateného podľa osobitného predpisu9) sa 20 % ponecháva daňovým úradom na zlepšenie ich technického vybavenia a na hmotnú zainteresovanosť pracovníkov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Všeobecne záväzný právny predpis bude vydaný až po jeho odsúhlasení v Národohospodárskom a rozpočtovom výbore SNR.

§ 7

Výnos regulačných odvodov, pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od rozpočtových a príspevkových organizácií a od fyzických a právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

DRUHÁ ČASŤ

§ 8

Na finančné krytie rozostavaných investícií komplexnej bytovej výstavby sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu10) v rozsahu 4,2 mld Kčs s dobou splatnosti do 5 rokov.

§ 9

Na vyberanie odvodu zo zisku a poľnoshospodárskej dane zo zisku zrážkou11) sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 1, 3, 4 a 5 a § 20 ods. 1 osobitného predpisu.8)


TRETIA ČAST

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnost 1. januárom 1992.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 196/1992 Sb. Čl. II

Podľa tohto zákona sa postupuje spätne od 1. januára 1992; finančné vyrovnanie sa uskutoční do 31. mája 1992.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 581/1991 Zb.

CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR NA ROK 1992 (v tis. Kčs)

Príjmy
Príjmy v odvetvovom členení 102554900
v tom:
- z hospodárstva96833420
- z vedy a techniky66547
- z peňažných a technických služieb117698
- zo spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo4220481
- z bezpečnosti87000
- zo správy1229754
Dane od obyvateľstva a poplatky14990300
Príjmy spolu117545200
Výdavky
Výdavky v odvetvovom členení 115091300
v tom:
- na hospodárstvo15893650
- na vedu a techniku2435893
- na peňažné a technické služby2580966
- na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo86735824
- na bezpečnosť4009522
- na správu3435445
Dotácie rozpočtom obcí2453900
Výdavky spolu117545200
Prebytok (+), schodok (-)0

Príloha č. 2 zákona SNR č. 581/1991 Zb.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL (v tis. Kčs)

KapitolaVýdavky spoluVýdavky rozpočtových organizáciív tom
Príspevky a dotácie
nevýrobnej sfére
Dotácie podnikateľskej
sfére
Investičné
výdavky
Neinvestičné
výdavky
z toho:
mzdové
prostr.
neinvest.investičnéneinvest.investičné
a12345678
Kancelária SNR284041820002020264334515
Úrad vlády SR12106010000109260339811800
Ministerstvo hospodárstva SR149737130002216713223640600143000904900184200
Min. medzinárodných vzťahov SR33400200025400760050001000
Ministerstvo financií SR596239100000475123299597131168000
Min. práce a sociálnych vecí SR4027276690000400537663051279300036000
Ministerstvo vnútra SR79143444310007456251144420527093
Slov. kom. pre živ. prostredie154590050000538900218199957000
Min. pre správu a privat. NM SR3252210003152213627
Ministerstvo priemyslu SR2897621000250207127412355515000
Min. výstavby a stavebníctva SR3040008000240808571521019245000
Min. dopravy a spojov SR5707800171180021245603704687244080000169200027000
Min. poľnohospodár. a výživy SR662677510000014059274307634858481350004500000
Min. lesného a vod. hospod. SR26900602200027697955045265381900007357001300000
Min. obchodu a cest. ruchu SR796001000357769124282440000
Min. školstva, mlád. a športu SR181735611055000161454619992664873100100000
Ministerstvo kultúry SR2083400400003098721044651495128238400
Ministerstvo zdravotníctva SR1892860020076001684100065069543000050000
Min. spravodlivosti SR1311977980001213737279207240
Slovenský protimonopolný úrad112351000102355218
Slovenský štatistický úrad153804600014780470428
Slov. úrad geodézie a kartograf.303274330002687141134835601000
Slovenský geologický úrad742190160007260982668792
Slovenský banský úrad10922500104227531
Slov. úrad bezpečnosti práce668851850048382283503
Ministerstvo kontroly SR4245112004125126104
Generálna prokuratúra SR14770021800125891869099
Slovenská akadémia vied6956241500005435343176772090
ČSTK na Slovensku200001000010000
Slovenský rozhlas7210072100
Slovenská televízia10350041642371028887350030000
Všeobecná pokladničná správa422843764200
SPOLU11509130060614009404481421001775461888697240078326001561200
Dotácia do rozpočtov obcí2453900
SPOLU11754520060614009404481421001775461888697240078326001561200

Príloha č. 3 zákona SNR č. 581/1991 Zb.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kčs)

1.Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu618 000
- rezerva na oživenie ekonomiky SR510 000
- rezerva na zriadenie Ústavného súdu SR a rezerva na mzdy pre nevýrobnú sféru108 000
Neúčelová rezerva vlády Slovenskej republiky439 000
2.Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách:
Ministerstvo vnútra:
- na riešenie problematiky utečencov60 500
Ministerstvo kultúry:
- dotácie do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia253 000
- na národnostnú tlač, zoskupenia, divadlá a knižnú kultúru140 000
- na obnovu kultúrnych pamiatok336 000
- na cirkev391 000
- na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy25 000
- na založenie, prevádzku a umelecké projekty rómskeho profesionálneho divadla10 000
Kancelária Slovenskej národnej rady:
- na obnovu Bratislavského hradu38 676
Ministerstvo školstva, mládeže a športu:
- na úhradu výdavkov SOU podľa zák. č. 171/1990 Zb.1 618 190
- na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky20 000
- na meraciu a regulačnú techniku20 000
- na otvorenie nultých ročníkov ZŠ pre deti z jazykovo znevýhodneného prostredia10 000
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy:
- dotácie do štátneho fondu zúrodnenia pôdy224 000
- výdavky na pozemkové úpravy (zák. č. 229/1991 Zb. a zák. SNR č. 330/1991 Zb.)140 000
Slovenská komisia pre životné prostredie::
- dotácie do štátneho fondu životného prostredia950 000
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva:
- dotácie do štátneho fondu na zveľaďovanie lesa180 000
Slovenská televízia:
- na národnostné vysielanie10 000
Slovenský rozhlas:
- na národnostné vysielanie1 500
Spolu v kapitolách4 427 866
Rezervy a účelové prostriedky spolu5 484 866

Poznámky pod čarou

1) Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 574/1991 Zb.

3) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.

6) Zákon č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani.

7) Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.

9) § 20 ods. 1, ods. 2 prvá veta a ods. 3 zákona č. 157/1989 Zb.
§ 23 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.

10) § 18 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

11) § 8 ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 14 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

Přesunout nahoru