Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků

Částka 13/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 30. ledna 1991

o vymezení obsahu mzdových prostředků

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na právnické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti,1) fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost,2) rozpočtové a příspěvkové organizace a občanská a zájmová sdružení3) (dále jen "organizace").

Mzdové prostředky

§ 2

(1) Mzdové prostředky jsou prostředky, kterých používají organizace k odměňování práce, nebo které vynakládají v přímé souvislosti s pracovní a obdobnou činností fyzických osob na základě jejich právního vztahu k organizaci. Zahrnují prostředky, z nichž organizace uhrazují

a) mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru a obdobná plnění poskytovaná na základě služebního a členského poměru,

b) mzdy (odměny) žákům středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť za práci v období provozního výcviku,

c) odstupné s výjimkou odstupného poskytovaného pracovníkům v hornictví podle zvláštního předpisu,4) mzdové vyrovnání a obdobná plnění,

d) odměny za práci, popřípadě obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního a členského poměru,

e) částky, které organizace refundují jiným organizacím k úhradě plnění uvedených v písmenech a) až d) (např. refundace náhrad mzdy poskytnutých při uvolnění pracovníků k výkonu veřejných funkcí, k plnění občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, refundace mzdových vyrovnání při přechodu pracovníků do nového zaměstnání v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, popř. další refundace, na kterých se zaměstnavatelé dohodnou).

(2) Mzdy poskytované na základě pracovního poměru [odstavec 1 písm. a)] zahrnují

a) tarifní (základní) mzdy (časové mzdy včetně osobních platů, úkolové mzdy, podílové mzdy, smíšené mzdy),

b) mzdové příplatky a doplatky a jiná obdobná plnění,

c) osobní ohodnocení,

d) prémie a odměny,

e) podíly na hospodářských výsledcích,

f) naturální požitky, které se poskytují jako součást mzdy, popřípadě peněžité náhrady za ně,

g) jiné mzdy poskytované podle obecně závazných nebo vnitřních mzdových předpisů nebo ustanovení kolektivní smlouvy.

(3) Odměny za práci a obdobná plnění [odstavec 1 písm. d)] zahrnují zejména

a) odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

b) odměny za práci (činnost) poskytované podle zvláštních předpisů v případech, kdy nevzniká pracovní vztah k organizaci (např. odměny za posudky znalců, odměny obyvatelům ústavů sociální péče za pracovní činnost při provozu ústavu, odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, odměny závodním lékařům, odměny funkcionářům družstev, odměny zprostředkovatelům a rozhodcům, odměny předsedům a členům privatizačních komisí),

c) odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a za vyhodnocená řešení tématických úkolů a obdobné odměny,

d) odměny podle předpisů o autorském právu,

e) odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů.

(4) Organizace nemá povinnost ze mzdových prostředků uhrazovat plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) až d), jestliže se jí refundují ze mzdových prostředků jiné organizace; uhradí-li tato plnění ze mzdových prostředků, vyloučí je z nich při přijetí refundované částky.

(5) Pokud organizace poskytují plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) a d) a vyplácí je podle zvláštních předpisů částečně nebo zcela v jiné než v československé měně, zahrnují do mzdových prostředků jen částky vyplacené v československé měně.

§ 3

(1) Mzdové prostředky se zahrnují do nákladů organizací s výjimkou prostředků na mzdy, které uhrazují právnické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti1) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost2) z fondu odměn nebo z použitelného zisku5) (§ 4).

(2) Mzdové prostředky, ze kterých se uhrazují odměny, plnění a částky uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) a d) s výjimkou odměn poskytovaných členům představenstev, dozorčích a správních rad, revizorům účtů a obdobným orgánům a částky refundované jiným organizacím k úhradě plnění uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a d) a náhrad mzdy, jestliže se refundují jenom tyto náhrady, se zahrnují do ostatních osobních nákladů organizací.

§ 4

Právnické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti1) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost2) hradí z fondu odměn nebo z použitelného zisku5)

a) pracovníkům složky mzdy, kterými se vytváří zainteresovanost na hospodářském výsledku (např. podíly na hospodářských výsledcích) a další složky mzdy podle rozhodnutí organizace,

b) vedoucímu organizace (např. řediteli, předsedovi družstva) nezaručenou část smluvní mzdy,

c) členům představenstev, dozorčích a správních rad, revizorům účtů a obdobným orgánům odměny za jejich činnost.


§ 5

Zrušují se:

1. vyhláška č. 203/1988 Sb., o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků,

2. vyhláška č. 41/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb,

3. vyhláška č. 111/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazů družstev,

4. vyhláška č. 145/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků,

5. vyhláška č. 203/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích,

6. vyhláška č. 19/1990 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích,

7. výnos ministerstva financí, cen a mezd České republiky ze dne 19. ledna 1989 č. 18/2777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory,

8. výnos ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky ze dne 20. června 1989 č. 5/1144/1989 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory.


§ 6

Pokud organizace postupovaly ve smyslu této vyhlášky přede dnem její účinnosti, považuje se to za postup učiněný podle této vyhlášky.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.


Ministr:
Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 hospodářského zákoníku.

2) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

3) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.
Čl. II zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.

4) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

5) § 5 odst. 2 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků.

Přesunout nahoru