Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 578/1991 Sb.Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

Částka 110/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

578

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1991

o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet federace na rok 1992

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134700000 tis. Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134700000 tis. Kčs.

(2) Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.

(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2. Rozdělení stanovených odvodů příspěvkových organizací a příjmů rozpočtových organizací do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 3.

(4) V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnuty

a) prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu ve výši 21100000 tis. Kčs;

b) prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti ve výši 11000000 tis. Kčs;

c) prostředky na zajištění potřeb národností a na celostátní regionální politiku ve výši 3300000 tis. Kčs;

d) dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 5000000 tis. Kčs;

e) prostředky na federální programy strukturálních změn v hospodářství ve výši 3000000 tis. Kčs;

f) dotace na úhradu rozdílů cen tepla ve výši 7000000 tis. Kčs;

g) dispoziční fondy prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 1000 tis. Kčs, předsedy Federálního shromáždění ve výši 1000 tis. Kčs a předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 2680 tis. Kčs;

h) výdaje spojené s vládními úvěry ve výši 6880200 tis. Kčs;

i) výdaje na dluhovou službu státního dluhu federace ve výši 7950114 tis. Kčs;

j) rozpočtová rezerva vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 500000 tis. Kčs;

k) dotace do státního rozpočtu České republiky ve výši 3300000 tis. Kčs;

l) dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky ve výši 1700000 tis. Kčs.

(5) V roce 1992 lze použít státních finančních aktiv federace k úhradě finančních potřeb, které federaci vzniknou v souvislosti s vyúčtováním investičních akcí realizovaných na základě dohod mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik ze dne 24. září 1985 o spolupráci při výstavbě Krivorožského těžebně úpravárenského kombinátu a ze dne 16. prosince 1985 o spolupráci při výstavbě některých plynárenských objektů ve Svazu sovětských socialistických republik, a to až do výše 4,2 mld Kčs.

§ 2

(1) Rozpočtově nezajištěné úhrady lze zajistit způsobem uvedeným v § 13 zákona o rozpočtových pravidlech federace. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zajistí úhradu vyššími než rozpočtovanými příjmy nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu federace, a to za předpokladu, že těmito opatřeními nezvýší celkové výdaje příslušné kapitoly státního rozpočtu federace podle přílohy č. 2 o více než 10 %; toto omezení neplatí v případě, že zvýšené výdaje přímo zajišťují vyšší příjem.

(2) Přesun prostředků mezi ústředními orgány je možný pouze v důsledku organizačních změn.

§ 3

(1) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu federace v průběhu roku opatřovat prostředky na tuzemském peněžním trhu; nebudou-li tyto prostředky splaceny do konce roku, může jich být použito ke krytí schodku státního rozpočtu federace až do doby, než Federální shromáždění rozhodne o způsobu jeho úhrady.

(2) K opatřením podle odstavce 1 může ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky vydávat také pokladniční poukázky České a Slovenské Federativní Republiky jako státní dluhopisy České a Slovenské Federativní Republiky, splatné do 180 dnů ode dne vydání.


ČÁST DRUHÁ

Změna a doplnění zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb.

§ 4

Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 6 odst. 2 zní:

"(2) Odvodu ze zisku nepodléhají organizace podléhající důchodové dani podle zákona o důchodové dani4) nebo dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani5) a dále i organizace, které provádějí odvod ze zisku na základě finančního plánu, s výjimkou příjmů z cenných papírů.".

2. § 7 odst. 2 písm. a) zní:

"a) příjmy z cenných papírů, z nichž odvod ze zisku byl vybrán srážkou;".

3. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) U organizací, které provádějí odvod ze zisku na základě finančního plánu, jsou základem odvodu ze zisku příjmy z cenných papírů.".

4. § 8 zní:

"§ 8

(1) Sazba odvodu ze zisku, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, činí 55 % ze základu odvodu ze zisku a z likvidačního přebytku (§ 7).

(2) Sazba odvodu ze zisku činí 25 % ze základu odvodu ze zisku, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a odvod ze zisku se vybírá srážkou.".

ČÁST TŘETÍ

Změna a doplnění zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb.

§ 5

Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 úvodní věta zní: "Od důchodové daně jsou, s výjimkou příjmů z cenných papírů, osvobozeny:".

2. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) fondy národního majetku. 3b)".

3. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 jsou předmětem důchodové daně příjmy z cenných papírů.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

4. § 4 odst. 2 písm. a) zní:

"a) příjmy z cenných papírů, z nichž důchodová daň byla vybrána srážkou;".

5. V § 5 odst. 1 písm. h) se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) 25 % u poplatníků se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a důchodová daň se vybírá srážkou.".

6. V § 7 odst. 2 se na konci připojují slova "a fondy národního majetku.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna a doplnění zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb.

§ 6

Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Pokud je v zákoně uveden název "jednotné zemědělské družstvo", rozumí se tím družstvo (zemědělské družstvo) nebo obchodní společnost s převážně zemědělskou výrobou.

2. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a písmeno a) tohoto odstavce zní:

"a) družstva (zemědělská družstva), obchodní společnosti a společné podniky 10) s převážně zemědělskou výrobou;".

3. V § 8 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Za poplatníky s převážně zemědělskou výrobou podle odstavce 1 písm. a) se pro účely tohoto zákona považují ti poplatníci, u nichž tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb; u poplatníků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně vykázaných tržeb.".

4. § 13 odst. 2 písm. a) zní:

"a) příjmy z cenných papírů, z nichž daň ze zisku byla vybrána srážkou,".

5. V § 13 odst. 2 písm. c) se za slova "jiného poplatníka" doplňují slova "s výjimkou příjmů uvedených v písmenu a).".

6. Dosavadní text § 14 se označuje jako odstavec 1 a na konci se doplňují slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 2.".

7. V § 14 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Sazba daně ze zisku činí 25 % ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a daň ze zisku se vybírá srážkou.".

ČÁST PÁTÁ

Změna a doplnění zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 161/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

§ 7

Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění vládního nařízení č. 43/1953 Sb., vládního nařízení č. 112/1953 Sb., zákona č. 71/1957 Sb., zákona č. 101/1964 Sb. a zákona č. 90/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 se na konci doplňuje věta: "Přesáhne-li měsíční mzda 10000 Kčs, vypočte se daň jako součet daně z částky 10000 Kčs vypočtené podle tabulky s přihlédnutím k § 7 a 8 a daně vypočtené z částky, o kterou mzda přesahuje 10000 Kčs, zaokrouhlené na 20 Kčs nahoru sazbou ve výši 33 % bez přihlédnutí k ustanovením § 7 a 8.".

2. Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:

"§ 10

Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, daň stanovená podle předchozích ustanovení se dále zvyšuje o 100 %, nejvýše však o 2720 Kčs. Pro posouzení, zda jde o poživatele starobního důchodu, je rozhodující stav na počátku mzdového období.".

3. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

Poplatník je povinen ohlásit neprodleně plátci daně, že je poživatelem starobního důchodu.".

4. V § 22 odst. 3 bodu 12 se doplňuje věta, která zní: "Ustanovení § 10 se přitom použije přiměřeně.".

§ 8

Vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., vyhlášky č. 86/1984 Sb., vyhlášky č. 311/1990 Sb. a vyhlášky č. 72/1991 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 8 se v první větě za slovo "daně" vkládají tato slova: "(včetně zvýšení u poživatele starobního důchodu podle § 10 zákona)".

ČÁST ŠESTÁ

Změna a doplnění zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva

§ 9

Zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Předmětem daně jsou i příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) v případech, kdy příjemce není znám (příjmy z cenných papírů na doručitele).".

2. V § 4 písm. a) se na konci doplňují slova "s výjimkou pracovních příjmů členů za období, ve kterém jsou poživateli starobního důchodu ze sociálního zabezpečení,".

3. Dosavadní text § 11 se označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 132 %, nejvýše však o 32640 Kčs.

(3) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 1/12 procentního zvýšení uvedeného v odstavci 2 za každý měsíc, za který (nebo za jehož část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvýše 1/12 částky uvedené v odstavci 2, připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".

4. V § 12 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) poskytovaných zemědělskými družstvy svým členům, kteří jsou poživateli starobního důchodu.".

5. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení § 11 odst. 2 se použije přiměřeně.".

6. V § 17 odst. 3 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Poplatník je rovněž povinen neprodleně ohlásit správci daně, že je poživatelem starobního důchodu.".

7. V § 21 odst. 4 se na konci připojuje tato věta:

"Plynou-li poplatníkům příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) od akciových společností založených pro účel kupónové privatizace (investiční privatizační fondy) a dalších organizací se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky, které shromažďují a spravují cenné papíry a finanční prostředky za účelem jejich společného investování (dále jen "investiční fondy"), považuje se daň z těchto příjmů nebo jejich částí vyplacených poplatníkům z prostředků získaných investičními fondy z cenných papírů vydaných právnickými osobami se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky za vyrovnanou srážkou daně z příjmů obyvatelstva, popřípadě jiné daně (odvodu), provedenou těmito právnickými osobami při výplatě příjmů z cenných papírů investičním fondům.".

ČÁST SEDMÁ

Změna a doplnění zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb.

§ 10

Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 8 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 108 %, nejvýše však o 32640 Kčs.

(5) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 a o 1/12 procentního zvýšení uvedeného v odstavci 4 za každý měsíc, za který (nebo za jehož část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvíce 1/12 částky uvedené v odstavci 4 připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".

2. V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Poplatník je povinen neprodleně ohlásit zúčtovacímu středisku, že je poživatelem starobního důchodu.".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb.

§ 15

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., se mění takto:

1. § 2 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Nárok na příspěvek mají poživatelé důchodu z důchodového zabezpečení, osoby, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, 2) a osoby, které pobírají rodičovský příspěvek. 9)

(2) Osoby uvedené v předchozím odstavci mají nárok na příspěvek, pokud mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.".

2. § 3 zní:

"§ 3

Výše příspěvku činí měsíčně

a) 220 Kčs, jde-li o poživatele důchodu z důchodového zabezpečení a osobu, která splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné,

b) 140 Kčs, jde-li o osobu, která pobírá rodičovský příspěvek, pokud jí nenáleží příspěvek ve výši podle písmene a).".

3. § 4 odst. 3 zní:

"(3) Osobám, které pobírají rodičovský příspěvek, vyplácí příspěvek plátce této dávky, a to spolu s touto dávkou, nejde-li o osoby uvedené v odstavcích 1 a 2.".

4. § 4 odst. 4 se vypouští.

5. V § 5 odst. 3 se slova "stanovené v § 3 odst. 2" nahrazují slovy "220 Kčs měsíčně".


ČÁST JEDENÁCTÁ

Přechodná ustanovení

§ 17

(1) Bylo-li zaměstnání před účinností tohoto zákona sjednáno na dobu určitou delší než jeden rok, považuje se podmínka sjednání zaměstnání na dobu nejdéle jednoho roku do 31. prosince 1992 za splněnou.

(2) Organizace, u níž je po 31. prosinci 1992 zaměstnán poživatel starobního důchodu v zaměstnání sjednaném na dobu delší než jeden rok, je povinna tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení do 10. ledna 1993.

(3) Ustanovení § 7 se použije poprvé při zdanění mezd vyúčtovaných za měsíc leden 1992.

(4) Nároky na hmotné zabezpečení vzniklé uchazečům o zaměstnání přede dnem účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů, výše hmotného zabezpečení a doba jeho poskytování se však ode dne účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona.

(5) Uchazečům o zaměstnání, kterým vznikl nárok na hmotné zabezpečení přede dnem účinnosti tohoto zákona pouze započtením jiných dob než doby zaměstnání, které se nezapočítávají podle tohoto zákona stejně jako zaměstnání, se ode dne jeho účinnosti hmotné zabezpečení stanoví z fiktivního výdělku obdobně podle § 17 odst. 6 zákona o zaměstnanosti.

ČÁST DVANÁCTÁ

Zrušovací ustanovení

§ 18

Zrušují se:

1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům,

2. § 1 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, ve znění vyhlášky č. 559/1990 Sb.,

3. § 2, § 3 odst. 5 a § 4 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění vyhlášky č. 313/1990 Sb.,

4. § 63 odst. 2 a § 119 odst. 1 až 3 a 6 až 10 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb. a vyhlášky č. 20/1991 Sb.,

5. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 348/1991 Sb.,

6. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č. 50/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 277/1991 Sb.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Účinnost

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 578/1991 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU FEDERACE

v tisících Kčs

Příjmy
Podíl na celostátním výnosu daně z obratu 50 700 000
Podíl na celostátním výnosu odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku 40 500 000
Příjmy federálních ústředních orgánů, příjmy rozpočtových a odvody příspěvkových organizací v jejich působnosti 7 904 787
Odvody Státní banky československé 1 200 000
Clo a dovozní přirážka 14 600 000
Příjmy z vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí a obdobné příjmy 19 045 213
Daně a odvody od subjektů se sídlem v cizině 450 000
Správní poplatky 300 000
Příjmy úhrnem 134 700 000
Výdaje
Neinvestiční výdaje na činnost federálních ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací v jejich působnosti, vč. účelových prostředků 52 605 675
z toho: na obranu a bezpečnost 32 233 000
Neinvestiční dotace organizacím v působnosti federálních ústředních orgánů 5 320 000
Neinvestiční dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství 5 000 000
Neinvestiční dotace na úhradu rozdílů cen tepla a na strukturální programy 10 000 000
Státní vyrovnávací příspěvek 21 100 000
Prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti 11 000 000
Výdaje na zajištění potřeb národností a na celostátní regionálni politiku 3 300 000
Výdaje spojené s vládními úvěry do zahraničí 6 880 200
Výdaje na dluhovou službu 7 950 114
Výdaje na veřejné investice 6 044 011
Rozpočtová rezerva vlády ČSFR 500 000
Výdaje celkem 129 700 000
Dotace do státního rozpočtu České republiky 3 300 000
Dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky 1 700 000
Výdaje úhrnem 134 700 000

Příloha č. 2 k zákonu č. 578/1991 Sb.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU FEDERACE PODLE KAPITOL

v tisících Kčs

Kapitola Výdaje celkem Výdaje rozpočtových organizací Příspěvky příspěv. apod. org. Dotace hospodářským
organizacím
Investiční výdaje Neinvestiční výdaje z toho: mzdové prostředky Příspěvek na investice Dotace na investice Ostatní příspěvky
investiční neinvestiční
Kancelář prezidenta 273 060 127 100 143 260 37400 2 600 100
Kancelář Federálního shromáždění 326 242 100 611 222 131 67000 3 500
Úřad vlády 176 198 35 100 139 867 49 822 1 231
Fed. bezpečnostní a informační služba 655 800 83 800 572 000 200 000
Fed. min. zahr. věcí 2 423 516 275 100 1 280 187 103 718 4 307 863 922
Fed. min. obrany 27 914 000 1 619 500 26294 500 7600 000
Fed. min. zahr. obchodu 2 842 630 528 600 2 314 030 677520
Fed. min. financí 83 222 13 300 69 922 38200
Fed. min. práce a sociálních věcí 50 642 2 900 45 390 27520 2 352
Fed. min. vnitra 5 711 700 241 700 5 470 000 2 000 000
Fed. min. pro strategické plánování 97 66112 100 70 06134271
Fed. min. hospodářství 1 254 634394 000 755 17243 97672 172 1 800 15 500
Fed. min. dopravy 8 080 162 281 000 806 114 68418 35 748 203 800 31 490
Fed. min. spojů 402 915 20 000 174 865 47441 23 100 1 410 400 5 320 000
Nejvyšší soud 27 188 2 500 24 188 12 773 28 050 180 000
Ústavní soud 30 355 4 000 26 355 8 552 500
Fed. úřad pro normalizaci a měření 386 324 156 100 216 693 53 303 3 410 10 121
Fed. úřad pro vynálezy 107 022 12 700 84 322 32616 10 000
Fed. statistický úřad 141 221 26 800 114 389 51 100 32
Fed. úřad pro hospodářskou soutěž 14 668 1 300 13 368 5 881
Fed. výbor pro životní prostředí 361 107 17 200 290 578 14816 8 426 44 903
Fed. min. kontroly 39 814 8 200 31 539 19 375 75
Generální prokuratura 17917 1 400 16 502 11 942 15
Státní banka čs. 480 480
Čs. tisková kancelář 32 070 32 000 70
Čs. komise pro atomovou energii 162 388 700 125 485 8 267 24 150 11 053 1 000
Správa federálních hmotných rezerv 2 774 650 175 000 2 599 650 39 139
Všeob. pokladní správa 80 312 414103 700 63 702 7141 506 000 15 000 000
Celkem 134 700 000 4 244 411 105 603 282 11 259 433 181 444 208 200 2 551 263 1 591 400

Příloha č. 3 k zákonu č. 578/1991 Sb.

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU FEDERACE PODLE KAPITOL

v tisících Kčs

KapitolaOdvody příspěvkových
organizací a vedlejších
hospodářství celkem
Příjmy rozpočtových
organizací celkem
Kancelář prezidenta5 00021 710
Kancelář Federálního shromáždění1 500
Úřad vlády3 100
Federální bezpečnostní a informační služba700
Federální ministerstvo zahraničních věcí152 000142 716
Federální ministerstvo obrany1 625 200
Federální ministerstvo zahraničního obchodu15 631 231
Federální ministerstvo financí5 200
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí2 135
Federální ministerstvo vnitra141 200
Federální ministerstvo pro strategické plánování3 350
Federální ministerstvo hospodářství4 50011 990
Federální ministerstvo dopravy75 883166 240
Federální ministerstvo spojů27 050
Nejvyšší soud470
Federální úřad pro normalizaci a měření19 00035 357
Federální úřad pro vynálezy28 205
Federální statistický úřad4 200
Federální výbor pro životní prostředí550
Federální ministerstvo kontroly1 780
Generální prokuratura270
Čs. komise pro atomovou energii550
Správa federálních hmotných rezerv108 700
Celkem256 38317 963 404

Poznámky pod čarou

3b) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
Zákon SNR č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Slovenské republiky.

10) Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.
§ 106zd hospodářského zákoníku.
§ 76, 93, 105, 154 a 221 obchodního zákoníku.

26) Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.
Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku.

19) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 552/1990 Sb.
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

20) § 116 vyhlášky č. 149/1988 Sb.

9) § 121a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.

21) Zákon č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

22) § 31 odst. 4 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 108 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
§ 96 zákona č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
§ 117 zákona Slovenské národní rady č. 410/1991 Sb., o služebním poměru příslušníků Policejního sboru Slovenské republiky.

10) Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

23) § 11 odst. 6 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění zákona č. 306/1991 Sb.

24) § 49 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb.

25) Například § 61 a 130 zákoníku práce.

Přesunout nahoru