Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 575/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o náležitostech hlášení o dovozní dani

Částka 109/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.01.1993 (222/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

575

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 19. prosince 1991

o náležitostech hlášení o dovozní dani

Federální ministerstvo financí po dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky podle § 5 odst. 9 zákona č. 530/1991 Sb., o dovozní dani, stanoví:


§ 1

(1) Hlášení o dovozní dani podává plátce dovozní daně (dále jen "plátce") prostřednictvím celnice na předepsaném tiskopisu,1) není-li touto vyhláškou stanoveno jinak. Hlášení o dovozní dani obsahuje zejména:

a) obchodní jméno, sídlo, popř. místo podnikání plátce shodné se zápisem v rejstříku nebo v jiné evidenci,

b) číslo (referenční, code apod.), pod kterým je dovoz plátcem evidován,

c) finanční a bankovní údaje související s platbou dovozní daně,

d) popis zboží a jeho položku podle celního sazebníku,

e) kód měrné jednotky množství a údaj o množství zboží v ní,

f) celní hodnotu, clo, dovozní přirážku a vyrovnávací dávky při dovozu,

g) číslo místně příslušného finančního úřadu v České republice nebo místně příslušného daňového úřadu ve Slovenské republice (dále jen "finanční orgán"),

h) identifikační číslo (IČO) plátce,

i) datum vzniku daňové povinnosti,2)

j) popis zboží a jeho položku podle Sazebníku daně z obratu,

k) základ dovozní daně,

l) částku dovozní daně,

m)požadované osvobození od dovozní daně.

(2) Způsob uvádění údajů v hlášení o dovozní dani je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

§ 2

Hlášení o dovozní dani může být podáno také na tiskopisu Jednotné celní deklarace3) nebo Jednotné celní deklarace doplňkové4) s tím, že název, obsah a forma budou přizpůsobeny předepsanému tiskopisu,1) a to bez ohledu na barevné označení na jejich pravém okraji.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Ministr:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Přiznání k dovozní dani (SEVT/ŠEVT 25 202 1) a Přiznání k dovozní dani doplňkové (SEVT/ŠEVT 25 202 2).

2) § 6 zákona č. 530/1991 Sb., o dovozní dani.

3) Jednotná celní deklarace (SEVT/ŠEVT 29 280 0 nebo v provedení pro výpočetní techniku SEVT/ŠEVT 29 280 2).

4) Jednotná celní deklarace doplňková (SEVT/ŠEVT 29 280 1 nebo v provedení pro výpočetní techniku SEVT/ŠEVT 29 280 3).


Příloha k vyhlášce č. 575/1991 Sb.

ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ V HLÁŠENÍ O DOVOZNÍ DANI

I. PRVOTNÍ DOKLAD

(1) Prvotním dokladem pro řízení ve věcech dovozní daně je "Přiznání k dovozní dani" (dále jen "PDD"). Doklad je zároveň hlášením o dovozní daní.

(2) Základní PDD se skládá ze tří listů tvořících složku. První list označený na první straně čísly 1 a 6 je určen pro finanční orgán. Druhý list označený na první straně čísly 2 a 7 je určen pro statistické účely. Tyto dva potvrzené listy zašle celnice finančnímu orgánu podle čísla uvedeného v záhlaví druhé strany. Třetí potvrzený list označený na první straně čísly 3 a 8 celnice předá plátci.

(3) Je-li třeba na jeden PDD, který je určen pouze k deklaraci jedné položky zboží podle položek celního sazebníku uvést více položek, přikládá se k základnímu tiskopisu jeden nebo více tiskopisů "Přiznání k dovozní dani doplňkové" (dále jen "PDDd"). Počet jejich listů a jejich využití je totožný s PDD, se kterým je předkládán a jehož přílohu tvoří.

(4) Plátce uvede v souladu s pravidly uvedenými v této příloze údaje do odstavců 3, 7, 14, 28, 31, 33, 37, 41, 45, 47 a 54 první strany PDD, resp. PDDd, do záhlaví, do oddílu 1 a případně do oddílu 3 druhé strany PDD, resp. PDDd. Uvedení údajů do zbývajících odstavců první strany PDD, resp. PDDd není povinné, ale jejich případné vyplnění není na závadu.

(5) Tiskopis PDD a PDDd je vydáván v českém nebo slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

(6) PDD a PDDd se vyplňují strojem, tiskárnou počítače nebo podobným strojovým způsobem. Vypsat je lze i ručně, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a maximálně čitelné. Uvést je lze pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat údaji, pro které nejsou příslušné odstavce a kolonky (např. místo v tabulce určené číslem řádku a číslem sloupce) vyhrazeny. Při vyplňování jednotlivých listů musí být list označený na prvé straně čísly 1 a 6 originál po obou stranách.

(7) Číselné a kódované údaje napsané do PDD a PDDd nesmí být mazány ani přepisovány. Případné opravy se provádí škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti a doplněním nových správných údajů do stejného odstavce nebo kolonky vedle, nad nebo pod chybný údaj, nebo

a) jedná-li se o opravu na první straně tiskopisu také do odstavce 45 PDD, resp. PDDd,

b) v případě opravy chybného údaje na druhé straně tiskopisu také do sloupce 6 téhož řádku nebo řádek s chybným údajem je možno škrtnout a nahradit novým řádkem nebo řádně označený (např. číslem řádku a číslem sloupce) nový správný údaj je možno uvést také do oddílu 3.

II. VYKAZOVANÉ ÚDAJE

(8) Na první straně PDD, resp. PDDd plátce uvede údaje do jednotlivých odstavců v souladu s pravidly stanovenými zvláštním předpisem,5) pokud není touto vyhláškou stanoveno jinak.

(9) Do odstavce 28 první strany PDD plátce uvede, a to pouze pokud je to nutné v návaznosti na údaj sloupce "ZP" odstavce 47, číslo účtu a bankovního spojení, není-li zahrnuto přímo v čísle účtu, ze kterého bude provádět úhradu dovozní daně.

(10) Plátce uvede kód měrné jednotky do pravého dolního rohu odstavce 31 první strany PDD, resp. PDDd a množstevní údaj do odstavce 41 první strany PDD, resp. PDDd pouze v případě, že použije pro výpočet dovozní daně jinou než procentní sazbu příslušné položky Sazebníku daně z obratu.

(11) Kromě údajů stanovených zvláštním předpisem5) plátce vždy uvede do odstavce 47 sloupce "Základ pro vyměření poplatku" PDD, resp. PDDd částku celní hodnoty. Pro dovozní přirážku uvede ve sloupci "Druh" velkými tiskacími písmeny kód "DOP". Tento kód uvádí i v případě, že zboží dovozní přirážce nepodléhá. Současně plátce uvede ve sloupci "Částka" celkové součty. Celkový součet ve sloupci "Částka" na tiskopisu PDDd provede následujícím způsobem:

a) součet za jednotlivé položky zboží uvede do řádků označených "Součet za 1. položku", "Součet za 2. položku" a "Součet za 3. položku";

b) celkový součet ve sloupci "Částka", který je v pravém spodním rohu vlevo od šipky, provede tak, že do prvního řádku uvede součet přenesený z předcházejícího listu PDD nebo celkový součet z předcházejícího listu PDDd. V dalších řádcích uvede součet za jednotlivé položky zboží podle písmene a). Do řádku "Celkem" uvede součet všech výše uvedených řádků. Na posledním PDDd je tento součet konečný. Z jiného než posledního PDDd přenese tento součet opět do prvního řádku stejného sloupce následujícího PDDd.

(12) Celnice uvede do odstavce 47 PDD, resp. PDDd do řádku označeného ve sloupci "Druh" kódem "DOP" příslušnou částku vyměřené dovozní přirážky. V případě, že zboží dovozní přirážce nepodléhá, uvede nulu.

(13) Kromě údajů stanovených zvláštním předpisem5) plátce uvede do odstavce 54 PDD telefonní číslo jeho sídla, popř. místa podnikání podle § 1 písm. a) této vyhlášky.

(14) V případě předložení dodatečného hlášení o dovozní dani plátce označí záhlaví druhé strany PDD, resp. PDDd slovem "DODATEČNÉ". Současně uvede do oddílu 3 důvod předložení dodatečného hlášení.

(15) Číslo finančního orgánu si vyžádá plátce u místně příslušného finančního úřadu v České republice nebo u místně příslušného daňového úřadu ve Slovenské republice. Do předepsané kolonky se údaj uvádí zleva. Pokud má toto číslo méně než sedm číslic, ponechají se zbývající místa v kolonce nevyplněna.

(16) Plátce uvede identifikační číslo (IČO) pouze v případě, že mu bylo přiděleno. V opačném případě do příslušné kolonky neuvede žádný údaj.

(17) Datum vzniku daňové povinnosti plátce uvede ve formě šesticiferného číselného kódu. Do jeho prvního dvojčíslí uvede poslední dvojčíslí roku. Do druhého dvojčíslí kódu uvede dvojčíslí kalendářního měsíce (pokud je menší než 10, doplní první číslo dvojčíslí nulou). Do třetího dvojčíslí kódu uvede dvojčíslí kalendářního dne měsíce (je-li menší než 10, doplní první číslo dvojčíslí nulou).

(18) V případě předložení dodatečného hlášení o dovozní dani přímo finančnímu orgánu, t. j. nemění-li se celní hodnota, clo, dovozní přirážka nebo vyrovnávací dávky při dovozu, plátce uvede údaje do odstavce 54 první strany PDD a údaje na druhou stranu PDD, resp. PDDd.

(19) Ve sloupci 1 oddílu 1 plátce uvede šesticifernou položku Sazebníku daně z obratu.

(20) Ve sloupci 2 oddílu 1 plátce uvede název zboží, a to pouze v případě, že popis zboží z odstavce 31 první strany PDD, resp. PDDd není pro účely stanovení položky Sazebníku daně z obratu dostatečný.

(21) Ve sloupci 3 oddílu 1 plátce uvede základ dovozní daně stanovený podle zákona.6)

(22) V případě použití procentní sazby příslušné položky Sazebníku daně z obratu plátce vypočítá základ dovozní daně podle následujícího vzorce:

(23) Základ dovozní daně je v případě použití procentní sazby příslušné položky Sazebníku daně z obratu také možno vypočítat podle následujícího vzorce:

základdovoznídaně=(celníhodnota+clo+dovoznípřirážka+vyrovnávacídávky při dovozu) × koeficient.

(24) Přepočítací koeficienty podle příslušných procentních sazeb Sazebníku daně z obratu jsou uvedeny v následující tabulce:

sazbakoeficientsazbakoeficientsazbakoeficient
111,1236251,3333401,6667
121,1364291,4085491,9608
151,1765341,5152502,0000
201,2500351,5385815,2632
221,2821

(25) Vypočítaný základ dovozní daně uvede plátce v případě procentní sazby v celých korunách při zaokrouhlení od 0,50 Kčs nahoru, včetně.

(26) V případě použití jiné než procentní sazby uvede plátce základ dovozní daně v jednotce stanovené v příslušné položce Sazebníku daně z obratu.

(27) Pokud plátce předkládá dodatečné hlášení uvede pouze rozdíl základu dovozní daně proti původnímu PDD, resp. PDDd. Předkládá-li dodatečné hlášení, které má za následek snížení daně, uvede před částkou základu dovozní daně znaménko mínus.

(28) Ve sloupci 4 oddílu 1 plátce uvede dovozní daň vypočítanou podle sazby příslušné položky Sazebníku daně z obratu ze základu daně ve sloupci 3 oddílu 1 a zaokrouhlenou na celé koruny od 0,50 Kčs nahoru, včetně. V případě předložení dodatečného hlášení uvede plátce pouze rozdíl proti původnímu PDD, resp. PDDd. Předkládá-li dodatečné hlášení, které má za následek snížení daně, uvede před částkou dovozní daně znaménko mínus.

(29) Ve sloupci 5 oddílu 1 plátce uvede

a) kód "1" v případě osvobození od dovozní daně zboží dováženého náhradou za zboží, které vrátil zahraničnímu dodavateli v rámci vypořádání práv z odpovědnosti za vady zboží,

b) kód "2" v případě osvobození od dovozní daně zboží uvedeného ve zvláštním předpisu7) dováženého výlučně pro potřebu svého hospodářství fyzickou osobou, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu,

c) kód "3" v případě osvobození od dovozní daně zpět vyváženého zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití, na které se vztahuje dočasné úplné osvobození od cla podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána a která byla uveřejněna ve Sbírce zákonů,

d) kód "4" v případě zpět vyváženého zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití a na které se nevztahuje osvobození od dovozní daně podle ustanovení písmene c).

(30) Ve sloupci 6 oddílu 1 plátce mimo jiné uvede údaj odstavce 7 původního PDD v případě předložení dodatečného hlášení.

(31) Do řádku "Součet/přenos" oddílu 1 PDD plátce uvede součet částek dovozní daně sloupce 4 oddílu 1. V případě přiložení PDDd přenese tento součet do řádku "Přenos" sloupce 4 oddílu 1 PDDd.

(32) Do řádku "Součet/přenos" oddílu 1 PDDd plátce uvede součet částek dovozní daně sloupce 4 oddílu 1, včetně řádku "Přenos". V případě přiložení dalšího PDDd přenese tento součet do řádku "Přenos" sloupce 4 oddílu 1 následujícího PDDd. Součet v řádku "Součet/přenos" posledního tiskopisu PDDd je konečný součet dovozní daně základního a k němu náležejících doplňkových PDD, t. j. částka daňové povinnosti.

(33) Plátce je povinen dodržet zásadu, že celkový součet celní hodnoty, cla, dovozní přirážky a vyrovnávacích dávek při dovozu na první straně jednotlivého tiskopisu PDD, resp. PDDd musí vždy souhlasit se součtem těchto hodnot použitých pro výpočet základu dovozní daně v řádcích 1 až 6 PDD, resp. 1 až 18 PDDd na druhé straně téhož tiskopisu.

(34) Oddíl 2 je určen pouze pro záznamy finančního orgánu.

(35) Do oddílu 3 plátce uvede rozpis hodnot podle odstavce 37 této přílohy. Plátce může uvést do tohoto oddílu také informace, pro které není v příslušné kolonce dostatek místa s tím, že tato informace bude řádně označena (např. číslem řádku a číslem sloupce).

III. ROZPIS POLOŽEK ZBOŽÍ

(36) Vzhledem k odlišnosti třídění zboží v celním sazebníku a Sazebníku daně z obratu může vzniknout potřeba, aby zboží zatříděné do jedné položky celního sazebníku bylo rozepsáno do několika položek Sazebníku daně z obratu. Pro tento účel obsahuje oddíl 1 PDD 6 řádků a oddíl 1 PDDd 18 řádků.

(37) V případě, že plátce provádí rozpis podle odstavce 36 této přílohy, rozepíše při použití procentní sazby daně z obratu ke každé položce Sazebníku daně z obratu poměrnou část celní hodnoty, cla, dovozní přirážky a vyrovnávacích dávek při dovozu. Použije-li jinou než procentní sazbu daně z obratu rozepíše množství zboží. Teprve na základě těchto hodnot vypočítá dovozní daň.

5) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice.

6) § 4 zákona č. 530/1991 Sb.

7) Opatření federálního ministerstva financí č. j. XIII/1 — 16 050/91 ze dne 2. července 1991, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu (reg. čá 56/1991 Sb.).

Přesunout nahoru