Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 574/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

Částka 109/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

574

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa text za slovami "ako spoločné príjmy ich štátnych rozpočtov.".

2. § 6 ods. 1 písm. b) znie:

"b) zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky ustanovené podiely štátneho rozpočtu republiky na spoločných príjmoch štátnych rozpočtov republík a štátneho rozpočtu federácie,".

3. § 7 ods. 3 znie:

"(3) Neúčelové dotácie sa poskytujú na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, a to až do výšky schválenej zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky.".

4. V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová "podiely" a "ustanovené" nahrádzajú slovami "podiel" a "ustanovený" a vypúšťa sa text za slovami "o štátnom rozpočte republiky.".

5. V § 9 ods. 3 prvá veta znie: "Neúčelová dotácia zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov obcí sa poskytuje obciam na plnenie samosprávnych funkcií vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení.".

6. V § 9 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

7. V § 9 sa v odseku 4 slová "Okrem toho pre rok 1991 budú poskytované" nahrádzajú slovami "Do rozpočtov obcí možno poskytovať" a dopĺňa sa o písmeno e), ktoré znie:

"e) na prevádzku a údržbu tepelného hospodárstva a jeho zhospodárňovania.".

8. V § 17 ods. 3 sa za slovo "môže" vkladajú slová "v rozsahu a za podmienok určených zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru