Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 572/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní

Částka 109/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

572

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1991

o štátnej správe v živnostenskom podnikaní

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Orgány štátnej správy v živnostenskom podnikaní

Orgánmi štátnej správy v živnostenskom podnikaní1) sú:

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra"),

b) okresné úrady,

c) obvodné úrady.

§ 2

Pôsobnosť ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre živnostenské podnikanie

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,2)

b) zabezpečuje jednotný informačný systém v živnostenskom podnikaní,

c) spolupracuje s ústrednými orgánmi, hospodárskymi komorami a živnostenskými spoločenstvami, s obcami a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania, najmä pri vypracúvaní koncepcií alebo iných opatrení všeobecnej povahy,

d) zabezpečuje zvyšovanie odbornosti pracovníkov okresných a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní, vrátane overovania osobitnej odbornej spôsobilosti.3)

§ 3

Pôsobnosť okresného úradu

Okresný úrad v živnostenskom podnikaní

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obvodnými úradmi,

b) rozhoduje v pochybnostiach o rozsahu živnostenského oprávnenia,4)

c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady.5)

§ 4

Pôsobnosť obvodného úradu

Obvodný úrad vykonáva v prvom stupni štátnu správu v živnostenskom podnikaní1) s výnimkou uvedenou v § 3 písm. b) tohto zákona.

§ 5

Kontrolóri obvodných úradov

Pracovníci obvodných úradov, ktorí plnia úlohy na úseku kontroly živnostenského podnikania (ďalej len "kontrolóri"), sú oprávnení pri výkone prehliadky prevádzkarne6) v prítomnosti podnikateľa vstupovať do všetkých priestorov prevádzkarne.7) Pri výkone prehliadky prevádzkarne sa preukazujú preukazom kontrolóra.


§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon č. 63/1948 Zb . o zhodnotení činnosti národných správcov živnostenských podnikov a o právach ich vdov a sirôt;

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení neskorších predpisov;

3. zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov;

4. položky č. 45 prílohy B, č. 105 až 108 a 155 prílohy D a č. 39 až 41 a 86 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy;

5. vyhláška Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Prahe č. 414/1949 Ú. v. o obsadzovaní uvoľnených národných správ drobných živnostenských podnikov;

6. vyhláška ministra priemyslu č. 54/1950 Zb., ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania;

7. vyhláška Ministerstva financií č. 359/1951 Ú. v. o zrušení niektorých obmedzení uložených prídelcom živnostenských podnikov;

8. vyhláška ministra vnútorného obchodu č. 206/1953 Ú. v. o výkupe prázdnych fliaš;

9. vyláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu č. 67/1979 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom.

§ 7

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť spolu s účinnosťou zákona č. 455/1991 Zb.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

2) § 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

3) § 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.
Bod II/12 prílohy nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a v obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť.

4) § 28 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.

5) § 7 ods. 2 zákona SNR č. 472/1990 Zb.

6) § 30 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.

7) § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.

Přesunout nahoru