Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 569/1991 Sb.Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky

Částka 109/1991
Platnost od 31.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.01.2013 (503/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

569

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991

o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo pozemkového fondu je Praha.

(2) Podrobnosti o organizačním uspořádání a činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu, který schvaluje Česká národní rada.

§ 2

Působnost Pozemkového fondu

(1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1)

(2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání, a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, který spravuje; přitom může využít též veřejné soutěže,

h) převádí majetek státu na obce,

i) používá majetek státu k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek stanovených ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky.

(3) Pozemkové úřady zprostředkovávají výměnu pozemků státu ve správě Pozemkového fondu a pozemků jiných vlastníků i na území různých okresů.

(4) Ke změně schváleného privatizačního projektu je Pozemkový fond povinen si vyžádat souhlas ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci nebo vlády České republiky.2)

Orgány Pozemkového fondu

§ 3

Orgány Pozemkového fondu jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.

§ 4

Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedu, místopředsedu a dalších sedm členů presidia volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

§ 5

(1) Presidium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní dvě třetiny jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.

(2) K rozhodnutí presidia se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Jménem presidia podepisují dokumenty předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a pověřený člen presidia.

§ 6

(1) Do působnosti presidia patří

a) jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b) vypracovat statut Pozemkového fondu a předložit jej vládě,

c) schvalovat odměňování členů výkonného výboru,

d) vypracovat návrh rozpočtu Pozemkového fondu a předkládat jej k projednání vládě,

e) schvalovat jednací řád presidia a výkonného výboru,

f) projednávat roční účetní závěrku Pozemkového fondu a předkládat ji k projednání vládě,

g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu za předcházející rok.

(2) Presidium předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, ročních závěrek a výroční zprávy. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení České národní radě.

§ 7

(1) Činnost Pozemkového fondu řídí v rámci pokynů presidia výkonný výbor Pozemkového fondu (dále jen "výbor").

(2) Výbor jedná jménem Pozemkového fondu v rozsahu vymezeném statutem. Statut stanoví, ke kterým písemným právním úkonům se vyžadují podpisy dvou členů výboru. Statut dále určí, kdy a v jakém rozsahu členové výboru jednají jménem Pozemkového fondu a udělují zmocnění jednat jménem Pozemkového fondu.

(3) Členové výboru oprávnění jednat za Pozemkový fond se zapisují do obchodního rejstříku.

§ 8

(1) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(2) Členové výboru jsou zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 9

(1) Dozorčí rada (dále jen "rada") Pozemkového fondu dozírá na činnost a hospodaření Pozemkového fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje presidium, ministerstvo zemědělství České republiky, ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, vládu České republiky, Českou národní radu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

(2) Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě.

§ 10

(1) Rada se skládá z pěti členů volených Českou národní radou na dobu pěti let. Česká národní rada může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období.

(2) Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 11

(1) Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

(2) Ustanovení § 5 platí obdobně.

§ 12

(1) Člen presidia, výboru a rady se může před uplynutím funkčního období těchto orgánů své funkce vzdát písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2) Funkce člena presidia, výboru a rady jsou neslučitelné.

§ 13

Členové presidia, výboru a rady nesmějí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmějí být členy orgánu obchodních společností a družstev a nemohou nabývat majetku spravovaného Fondem národního majetku České republiky a Pozemkovým fondem, kromě akcií za kupóny.

§ 14

Fond zaměstnává odborné pracovníky, jejichž odměňování schvaluje presidium.

§ 15

Příjmy Pozemkového fondu

(1) Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2) Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů v rámci svého rozpočtu schváleného Českou národní radou.

§ 16

O ukončení činnosti Pozemkového fondu a o způsobu použití zůstatku na jeho účtech rozhodne Česká národní rada zákonem.


§ 17

Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, se doplňuje takto:

V § 18 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: " g) k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu.".


§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2) § 3 zákona ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Přesunout nahoru