Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 559/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vynimkách z §33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Částka 105/1991
Platnost od 30.12.1991
Účinnost od 30.12.1991
Zrušeno k 25.06.1992 (313/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

559

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. novembra 1991

o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len "zákon") nariaďuje:


§ 1

Poľnohospodárske družstvá a spoločné podniky môžu mimo obvyklého hospodárenia prevádzať svoj majetok do vlastníctva právnickým alebo fyzickým osobám, ak ide o:

a) nepotrebné zásoby,

b) predmet postupnej spotreby (do 5000,- Kčs),

c) základný prostriedok so zostatkovou hodnotou do 25 000,- Kčs,

d) osobné a nákladné automobily, autobusy a dopravné prostriedky s nadstavbou pre stavebné, poľnohospodárske a lesné práce, ako aj prebytočné a neupotrebiteľné poľnohospodárske stroje staršie ako 5 rokov; prevod sa vykoná za cenu určenú súdnym znalcom,

e) hnuteľné veci slúžiace na prevádzku činnosti, umiestnené v nehnuteľnosti vydávanej oprávneným osobám podľa osobitného predpisu,1) ako aj v prípadoch, ak oprávnené osoby o zakúpenie týchto vecí neprejavia záujem,

f) vec, ktorá je príslušenstvom alebo funkčne súvisí s nehnutelnosťou vydávanou podľa osobitného predpisu,1)

g) účasť na privatizácii štátnych podnikov poľnohospodárskych služieb a spracovateľského priemyslu podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

Minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky posudzuje vo svojej pôsobnosti jednotlivé žiadosti o povolenie ďalších výnimiek z § 33 ods. 2, 3 a 4 zákona a žiadosti, ktorým odporúča vyhovieť, predkladá vláde Slovenskej republiky.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd (v znení neskorších predpisov).

2) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

Přesunout nahoru