Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel

Částka 11/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Zrušeno k 01.01.2001 (470/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 18. ledna 1991

o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VÝCVIK ŽADATELŮ O OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

§ 1

Základní ustanovení

(1) Výcvik žadatelů o oprávnění k řízení silničních motorových vozidel (dále jen "výcvik řidičů") lze provádět jen ve výcvikových zařízeních autoškol evidovaných (registrovaných) u dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti (dále jen "dopravní inspektorát") příslušného podle zvláštních předpisů.1) Mimo výcvikové zařízení může být výcvik řidiče proveden jen výjimečně na základě povolení uděleného dopravním inspektorátem podle zvláštních předpisů.2)

(2) V evidenci může být vedena jen autoškola, která splní podmínky stanovené touto vyhláškou.

§ 2

Podmínky přijetí k výcviku řidičů

(1) K výcviku může být přijat ten, kdo

a) ke dni skončení výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny,3)

b) je tělesně a duševně schopný k řízení silničních motorových vozidel,4)

c) je spolehlivý k řízení silničních motorových vozidel,5)

d) splní další podmínky, pokud je zvláštní předpis vyžaduje pro řízení některých skupin vozidel.6)

(2) Žáci škol, v nichž je výcvik řidičů součástí výuky, se mohou podrobit tomuto výcviku před dosažením věku předepsaného pro získání řidičského oprávnění příslušné skupiny. Musí však být do výcviku zařazeni tak, aby výcvik nebyl ukončen dříve, než jeden rok před dosažením tohoto věku.

Způsob výcviku řidičů

§ 3

(1) Výcvik řidičů se skládá z výuky teorie a praktického výcviku. Při jeho provádění musí být dodrženy zásady a podmínky stanovené touto vyhláškou a učební osnovou uvedenou v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky (dále jen "učební osnova"). Počet vyučovacích hodin jednotlivých fází výcviku řidičů nesmí být nižší než počet hodin stanovený pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění učební osnovou. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Nedodržení podmínek stanovených touto vyhláškou pro provádění výcviku může být důvodem k vyřazení autoškoly z evidence.

(2) Výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny A(M), A a B, včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto skupin řidičského oprávnění, lze za podmínek stanovených učební osnovou provádět podle individuálního studijního plánu.

(3) Při výcviku prováděném na základě povolení uděleného dopravním inspektorátem podle zvláštních předpisů2) nesmí být počet hodin výuky teorie ani praktického výcviku nižší než počet hodin stanovený pro jednotlivé fáze výcviku při dálkovém studiu.

(4) Před zahájením výcviku musí být dopravnímu inspektorátu zaslán seznam žáků zařazených do výcviku ke kontrole, zda žáci splňují podmínky stanovené v § 2, a oznámeno

a) skupina řidičského oprávnění, k jehož získání se bude výcvik provádět,

b) seznam učitelů s uvedením jejich odborné způsobilosti a s uvedením vedoucího výcviku,

c) adresa učeben, autocvičiště nebo jiné cvičné plochy bez silničního provozu, kde bude výcvik prováděn,

d) seznam učebních pomůcek a cvičných vozidel,

e) učební plán a den zahájení výcviku.

§ 4

(1) Výuka teorie zahrnuje předpisy o silničním provozu, nauku o konstrukci a údržbě vozidel, teorii jízdy, zásady bezpečné jízdy a zdravotnickou přípravu. Učební osnova stanoví nejnižší počet hodin nutný pro získání řidičského oprávnění jednotlivých skupin.

(2) Je-li výcvik řidičů součástí výuky ve školách, upustí se od výuky teorie v rozsahu, v němž se příslušné látce vyučuje ve škole v odborném předmětu.

§ 5

(1) Praktický výcvik zahrnuje výcvik v řízení vozidla, v jeho údržbě a v poskytování první pomoci. Učební osnova stanoví nejnižší počet hodin praktického výcviku nutného pro získání řidičského oprávnění jednotlivých skupin.

(2) Praktický výcvik musí plynule navazovat na teoretickou přípravu. Nácvik praktických dovedností musí probíhat plynule a podle schopností jednotlivých žáků.

§ 6

(1) Před zahájením výcviku v řízení vozidla musí být žák seznámen s teorií jízdy a zásadami ovládání vozidla. Výcvik v řízení vozidla v silničním provozu nesmí být zahájen dříve, než si žák osvojí základní znalosti pravidel silničního provozu a základní dovednosti potřebné k ovládání vozidla.

(2) Výcvik v řízení vozidla nesmí trvat déle než dvě vyučovací hodiny denně.

(3) Při výcviku v řízení vozidla smí být ve vozidle přítomen jen učitel, žáci a popřípadě osoba, která vykonává dohled. S výjimkou případů uvedených v § 7 musí být učitel při výcviku v řízení ve vozidle vždy přítomen.

(4) Před ukončením praktického výcviku v řízení vozidla za účelem získání řidičského oprávnění skupin A, B a C musí být alespoň 1 hodina věnována nácviku správného jednání v jednoduchých rizikových situacích (intenzívní brzdění, objíždění překážky apod.). Tato část výcviku se provádí na autocvičišti nebo jiné cvičné ploše bez silničního provozu, vždy za přítomnosti učitele ve vozidle.

§ 7

(1) Při výcviku v řízení vozidla na autocvičišti ve vozidle, které je povinně vybaveno bezpečnostními pásy, musí být žák vždy připoután bezpečnostním pásem, s výjimkou nácviku couvání.

(2) Na autocvičišti vybaveném radiopovelovým zařízením, které umožňuje učiteli ze stanoviště mimo vozidlo dávat žákovi ve vozidle pokyny a zastavit vozidlo, může učitel ze stanoviště mimo vozidlo řídit výcvik až tří žáků najednou. Jestliže radiopovelové zařízení umožňuje učiteli dávat pouze pokyny, bez možnosti zastavit vozidlo, může ze stanoviště mimo vozidlo řídit najednou jen dva žáky. V těchto případech smí být ve vozidle vždy jen jeden žák. Radiopovelové zařízení lze používat jen na autocvičišti určeném výhradně k výcviku řidičů.

§ 8

(1) Autoškola výcvik ukončí po té, kdy žák absolvuje počet hodin výuky teorie a praktického výcviku stanoveného učební osnovou pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyššího počtu hodin dohodnutého mezi žákem a autoškolou. Není-li výcvik prováděn podle individuálního studijního plánu, může být ukončen i tehdy, jestliže žák absolvoval jen 75 % hodin stanovených učební osnovou pro výuku jednotlivých předmětů teorie a s ukončením výcviku souhlasí.

(2) O průběhu výcviku žáka a jeho účasti na hodinách výuky teorie a praktického výcviku vede autoškola průkaznou evidenci. Při zahájení výcviku je povinna vydat žákovi průkaz a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na výuce teorie a praktickém výcviku.

(3) Autoškola je odpovědna za odbornou úroveň výcviku, jeho plynulý průběh a za přihlášení žáka ke zkoušce z odborné způsobilosti7) do 14 dnů po ukončení jeho výcviku.

(4) Žadatelé o řidičské oprávnění, kteří mají ukončené vzdělání strojního nebo dopravního nebo autoopravárenského oboru nebo oboru zemědělské a lesní mechanizace na středních a vysokých školách, se nemusí zúčastňovat výuky nauky o konstrukci a údržbě vozidel a praktického výcviku v údržbě vozidel. Žadatelé, kteří mají ukončené zdravotnické vzdělání na středních a vysokých školách, a žadatelé, kteří ukončili kurs první pomoci pořádaný Československým červeným křížem se nemusí zúčastnit zdravotnické přípravy.

Učební pomůcky a prostředky a cvičná vozidla

§ 9

(1) Učební pomůcky a prostředky používané při výuce teorie a praktickém výcviku musí splňovat podmínky stanovené učební osnovou. Učební pomůcky i cvičná vozidla musí odpovídat současným podmínkám, současnému technickému rozvoji a vozidlům běžně užívaným v provozu.

(2) Trenažéry, radiopovelové zařízení a zařízení pro druhé ovládání a řízení cvičných vozidel musí být schváleny ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy České republiky nebo Slovenské republiky8) (dále jen "ústřední orgán republiky").

§ 10

(1) Cvičné vozidlo musí být vybaveno zařízením umožňujícím při výcviku bezpečnou jízdu, zejména dvojím zařízením k ovládání spojky a provozní brzdy. Motocykl kromě toho musí být vybaven dvojím řízením a v kabině traktoru musí být další sedadlo pro učitele.

(2) Praktický výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny C se provádí na nákladním automobilu o celkové hmotnosti nejméně 7 t, skupiny D na autobusu o celkové délce nejméně 7 m a celkové obsaditelnosti nejméně 28 míst k sezení. Cvičná souprava, na níž se provádí praktický výcvik k získání skupiny E ke skupině B, musí být složena z osobního automobilu a přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 750 kg, v ostatních případech musí být cvičná souprava složena z tažného vozidla, které má celkovou hmotnost nejméně 7 t a přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 7 t.

(3) Praktický výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny T se provádí na kolovém traktoru, za nějž je alespoň 50 % hodin z celkového počtu hodin uvedeného v učební osnově připojen dvounápravový přívěs naložený nejméně do 50 % jeho užitečné hmotnosti.

(4) Praktický výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny A se provádí na motocyklu o zdvihovém objemu válců nejméně 250 cm3.

(5) Praktický výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny A(M) se provádí na motocyklu o zdvihovém objemu válců do 50 cm3; 50 % praktického výcviku lze provádět na motocyklu o objemu válců do 250 cm3.

(6) Způsobilost cvičného vozidla k výcviku musí být schválena dopravním inspektorátem. K výcviku lze používat jen vozidla, jehož technický stav byl shledán vyhovujícím při technické prohlídce, od níž neuplynula doba delší než 6 měsíců.

(7) Vozidla, na nichž se provádí výcvik tělesně postižených osob, která musí být přizpůsobena jejich tělesnému stavu, nemusí při výcviku splňovat podmínky stanovené v odstavci 1.

§ 11

(1) Na střeše cvičného osobního automobilu a cvičného traktoru musí být umístěna světle modrá krychle o straně nejméně 250 mm označená bílým písmenem „L“ o výšce nejméně 200 mm na všech svislých stranách. Nákladní automobily a autobusy musí být při cvičné jízdě na přední, zadní a obou bočních stranách vozidla označeny plochou světle modrou tabulí ve tvaru čtverce o straně nejméně 300 mm a bílým písmenem „L“ o výšce nejméně 250 mm. Přípojná vozidla musí být stejnou tabulí označena na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla. Krychle musí být prosvětlena nebo musí mít reflexní úpravu. Tabule musí mít reflexní úpravu nebo musí být osvětlena.

(2) Při cvičné jízdě na motocyklu musí mít žák na prsou a učitel na zádech reflexní světle modrý čtverec o straně nejméně 300 mm s bílým písmenem "L" vysokým nejméně 250 mm.

(3) Vozidla, na nichž se provádí výcvik tělesně postižených osob, která musí být přizpůsobena jejich tělesnému stavu, nemusí být způsobem uvedeným v odstavci 1 označena za předpokladu, že jsou označena na karoserii vozidla vpředu na levé straně a vzadu uprostřed nebo na levé straně reflexním světle modrým čtvercem o straně nejméně 300 mm s bílým písmenem "L" vysokým nejméně 250 mm.

Oprávnění k výuce a výcviku

§ 12

(1) Vyučovat předpisy o silničním provozu, teorii řízení a techniky jízdy, nauku o konstrukci a údržbě vozidel a provádět praktický výcvik v řízení vozidel a jejich údržbě jsou oprávněni jen držitelé osvědčení pro učitele, a to v rozsahu uvedeném v osvědčení.

(2) Vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první pomoci jsou oprávněni lékaři a absolventi středních zdravotnických škol určení státní zdravotnickou správou, učitelé odborných předmětů v oboru ošetřovatelství a zdravotnictví na středních zdravotnických školách, instruktoři Československého červeného kříže - specialisté a absolventi speciální zdravotnické přípravy zaměřené na výuku v autoškole, kterou provádí Československý červený kříž.

(3) Řidičem - cvičitelem individuálního výcviku prováděného na základě povolení uděleného podle zvláštních předpisů může být jen

a) držitel osvědčení pro učitele praktického výcviku v řízení vozidel příslušné skupiny, nebo

b) osoba starší 25 let, která má oprávnění k řízení vozidel příslušné skupiny a praxi v řízení těchto vozidel nejméně tři roky, jejíž odborná způsobilost k řízení těchto silničních vozidel byla před započetím výcviku dopravním inspektorátem přezkoušena.

§ 13

(1) Držitelem osvědčení pro učitele může být jen ten, kdo

a) má nejméně úplné střední vzdělání nebo jde-li o učitele praktického výcviku v řízení vozidel a praktického výcviku v údržbě vozidel alespoň střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru,

b) dosáhl věku 21 let nebo jde-li o učitele praktického výcviku v řízení vozidel k získání řidičského oprávnění skupiny D věku 24 let,

c) na dopravně psychologickém pracovišti se s kladným výsledkem podrobil psychologickému vyšetření zaměřenému na ověření pedagogických předpokladů provádět výcvik řidičů,

d) podrobil se přípravě učitelů uvedené v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky,

e) úspěšně složil zkoušku před komisí dopravního inspektorátu,

f) splnil podmínky stanovené v odstavcích 2 a 3.

(2) Učitelem praktického výcviku v řízení vozidel může být jen ten, kdo

a) v posledních třech letech se nestal nespolehlivým k řízení silničních motorových vozidel,

b) má oprávnění k řízení silničních motorových vozidel té skupiny, k jejímuž získání provádí výcvik,

c) má nejméně tříletou praxi v řízení vozidel příslušné skupiny; u učitele praktického výcviku v řízení vozidel skupiny D postačí tříletá praxe v řízení vozidel skupiny C.

(3) Učitel předpisů o silničním provozu, teorie řízení a techniky jízdy musí mít oprávnění k řízení silničních vozidel té skupiny, k jejímuž získání provádí výuku.

(4) Žadatelé o osvědčení pro učitele jsou povinni před složením zkoušky uvedené v odstavci 1 písm. e) absolvovat přípravu učitelů v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této vyhlášky. Přípravu žadatelů o osvědčení pro učitele může provádět autoškola nebo školící zařízení pověřené ústředním orgánem republiky.

(5) Před zahájením samostatné učitelské činnosti se učitel musí podrobit zácviku pod vedením osoby, která má osvědčení se stejným nebo širším rozsahem oprávnění k provádění výcviku nejméně 5 let. Počet hodin zácviku nesmí být nižší než je týdenní pracovní doba.

(6) Praxi v řízení vozidel podle odstavce 2 prokazuje žadatel o osvědčení potvrzením, že pracoval jako řidič, nebo jde-li o skupinu T, že řídil vozidla této skupiny v souvislosti s výkonem jiné pracovní činnosti. U skupin A a B k prokázání praxe postačí čestné prohlášení.

§ 14

(1) V osvědčení pro učitele musí být uvedeny předměty, které je učitel oprávněn vyučovat. Osvědčení vydává dopravní inspektorát příslušný podle zvláštních předpisů na dobu 5 let. Po uplynutí této doby může být platnost osvědčení prodloužena na dalších 5 let za předpokladu, že žadatel úspěšně složí zkoušku podle § 13 odst. 1 písm. e), a jde-li o držitele osvědčení uvedeného v § 13 odst. 2 nebo 3 též, jestliže splní podmínky stanovené těmito ustanoveními.

(2) Dopravní inspektorát rozhodne o odejmutí osvědčení pro učitele, jestliže jeho držitel opětovně při výcviku porušuje učební osnovu nebo jestliže zaniknou nebo odpadnou podmínky stanovené v § 13 odst. 2 a 3.

(3) Osvědčení pro učitele předpisů o silničním provozu, teorie řízení a techniky jízdy může být i nadále ponecháno nebo může být prodloužena doba jeho platnosti jeho držiteli, jestliže jeho držitel ztratil oprávnění k řízení silničních motorových vozidel v důsledku ztráty tělesné způsobilosti.

ČÁST DRUHÁ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

§ 15

(1) Odborná způsobilost řidičů se zdokonaluje školením zaměřeným na předpisy o silničním provozu, bezpečnost silničního provozu, ochranu životního prostředí před škodlivými důsledky silničního provozu, zdravotnickou přípravu a na další otázky, jejichž znalost ovlivňuje chování řidiče v silničním provozu.

(2) Školení řidičů z povolání se provádí pravidelně v rozsahu nejméně 16 hodin v jednom roce pro řidiče nákladních automobilů a autobusů a nejméně 8 hodin v jednom roce pro řidiče ostatních silničních vozidel a kolových traktorů. Jednou za dva roky je školení zakončeno přezkoušením z pravidel silničního provozu.

(3) Pro řidiče mezinárodní dopravy se kromě školení uvedeného v odstavci 2 provádí v rozsahu nejméně 8 hodin v jednom roce školení o odlišnostech v mezinárodním silničním provozu a o pracovním režimu osádek vozidel v silniční mezinárodní dopravě.

(4) Školení a přezkoušení řidičů z povolání podle odstavce 2 jsou povinny zúčastnit se osoby, u nichž je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu nebo předmětem činnosti vykonávané na základě oprávnění k soukromému podnikání. Pokud tyto osoby vyjíždějí za hranice státu jako řidiči nákladních automobilů nebo autobusů, jsou povinny zúčastnit se též školení uvedeného v odstavci 3.

§ 16

(1) Školení řidičů z povolání se provádí podle tématického plánu vydaného ústředním orgánem republiky. Přezkoušení z předmětů o silničním provozu se provádí v rámci rozsahu hodin vymezených pro jednotlivé kategorie řidičů v § 15 odst. 2 zkušebními testy schválenými ústředním orgánem republiky. Zkoušku úspěšně složí ten, kdo ze 100 % možných bodů získá alespoň 80 %. V případě neúspěchu se zkouška do 15 dnů opakuje. Jestliže řidič neuspěje ani při opakovaném přezkoušení nebo se k přezkoušení bez vážného důvodu nedostaví, oznámí zkoušející tuto skutečnost dopravnímu inspektorátu.

(2) Řidičům v pracovním poměru a řidičům členům družstev nebo společenských organizací, kde obsahem členství je i pracovní vztah, je povinen zajistit školení a přezkoušení na své náklady zaměstnavatel. Zaměstnavatel je též povinen vést o účasti řidičů na školení a o výsledcích přezkoušení evidenci a oznámit dopravnímu inspektorátu řidiče, kteří se nepodrobili přezkoušení.

§ 17

Školit a přezkušovat z předpisů o silničním provozu, školit z teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel jsou oprávněni jen držitelé příslušného osvědčení pro učitele podle § 12 odst. 1. Zdravotnickou přípravu mohou školit jen osoby, které splňují podmínky stanovené v § 12 odst. 2.


ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 18

Přechodná ustanovení

(1) Osvědčení pro učitele udělená podle dosavadních předpisů se považují za udělená podle této vyhlášky. (2) Označení cvičných vozidel podle dosavadních předpisů lze při výcviku používat do 1. ledna 1995.

(3) Pokud cvičné vozidlo pro výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny A(M) nesplňuje podmínky stanovené v § 10 odst. 1, lze s ním provádět praktický výcvik v řízení jen na autocvičišti. Tato vyjímka platí pouze do 1. ledna 1993.

§ 19

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

a) vyhláška č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb. a vyhlášky č. 20/1982 Sb.,

b) výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 26 594/73-25 ze dne 22. 11. 1973 registrovaný v částce 40/1973 Sb., kterým se vydávají učební osnovy výcviku řidičů silničních motorových vozidel.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.


Ministr:

Ing. Nezval v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. e) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích.
§ 4 písm. h) vyhlášky ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích.

2) § 8 odst. 3 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech.

3) § 5 vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb.

4) § 6 vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb.

5) § 7 vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb.

6) § 3 vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb.

7) § 4 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 174/1980 Sb., o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění.

8) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění dalších změn a doplňků (úplné znění č. 228/1990 Sb.).
Zákon SNR č. 347/1990 Sb., o organizaci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy Slovenské republiky.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 55/1991 Sb.

Učební osnova výcviku řidičů silničních motorových vozidel

ČÁST I

OBSAH PŘEDMĚTŮ

Výcvik řidičů se skládá z výuky teorie a praktického výcviku. Obsah i rozsah učiva je rozlišen podle skupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání se bude výcvik provádět a podle druhu výcviku.

A. Výuka teorie

1. Výuka předpisů o silničním provozu obsahuje:

a) ustanovení pravidel silničního provozu, dopravní značky a dopravní zařízení včetně signálů pro řízení provozu ve vztahu k provozu motorových vozidel,

b) řešení dopravních situací,

c) rozbor příčin dopravních nehod, protialkoholní tématika a toxikománie,

d) skupiny řidičských oprávnění, rozsah řidičského oprávnění, tělesná a duševní schopnost a spolehlivost k řízení motorových vozidel, povinnosti držitele řidičského průkazu,

e) podmínky provozu motorových vozidel příslušné skupiny (způsobilost k provozu, technické prohlídky, vyřazování z provozu), hospodárnost provozu silničních motorových vozidel,

f) občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost řidiče, rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.

2. Výuka o konstrukci a údržbě obsahuje:

a) všeobecný popis a sestavu vozidla příslušné kategorie,

b) účel, druhy, základní popis konstrukce, činnost, základní údržbu, možné poruchy a jednoduché opravy jednotlivých skupin příslušného vozidla,

c) zásady preventivní údržby, její význam pro bezpečnost a hospodárnost provozu a ochranu životního prostředí,

d) základní postupy při vyhledávání běžných poruch a jejich odstranění.

3. Výuka teorie jízdy obsahuje:

a) ovládací ústrojí příslušného vozidla,

b) základní postupy řidičských dovedností: rozjíždění, řazení rychlostních stupňů, brzdění, zastavování, ovládání volantu, couvání,

c) jízdu s automobilem v různých situacích, postupy úkonů, jízdu za různých provozních poměrů a podmínek silničního provozu,

d) jízdu s přívěsem, vlečení vozidel,

e) obecné zásady ochrany životního prostředí při provozu motorového vozidla.

4. Výuka zásad bezpečné jízdy obsahuje:

a) základní fyzikální zákonitosti jízdy s vozidlem příslušné kategorie,

b) vliv člověka, technického stavu vozidla a prostředí na bezpečnost jízdy,

c) zásady předvídavosti, rozpoznávání a řešení kritických situací,

d) problematiku vzájemných vztahů jednotlivých účastníků silničního provozu (dopravní etika),

e) uložení a přepravu nákladů.

5. Výuka zdravotnické přípravy obsahuje:

a) prevenci dopravních nehod ze zdravotních příčin,

b) obecné zásady jednání při dopravní nehodě,

c) stavy bezprostředně ohrožující život, zásady první pomoci,

d) první pomoc při jednotlivých poraněních,

e) výbavy a použití autolékárničky.

B. Praktický výcvik

1. Výcvik v řízení

Výcvik v řízení se provádí v této posloupnosti:

a) prví etapa - nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných pro ovládání vozidla příslušné kategorie,

b) druhá etapa - procvičování získaných základních řidičských dovedností v silničním provozu s důrazem na dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy, - nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v silničním provozu s využitím maximální povolené rychlosti, jízda s přívěsem, jízda za tmy,

c) třetí etapa - dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla příslušné kategorie v hustém silničním provozu a za stížených podmínek.

2. Praktická údržba

Praktická údržba obsahuje:

a) nácvik jednotlivých úkonů základní údržby, ošetření hlavních skupin vozidla, výměny pneumatik a montáž sněhových řetězů,

b) nácvik zjišťování a odstraňování běžných poruch.

3. Zdravotnická příprava - praxe

Zdravotnická příprava - praxe obsahuje:

- nácvik a zvládnutí vyprošťovacího a odsuvného manévru, zástavu krvácení, autotransfúzi,

- nácvik a zvládnutí úkonů neodkladné resuscitace.

ČÁST II

JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝCVIKU

1. Základní výcvik

Základním výcvikem se rozumí příprava žadatelů o získání řidičského oprávnění pro skupiny A(M), A, B, T a C a pro kombinaci těchto skupin.

Počty hodin výuky teorie a praktického výcviku jsou uváděny v tabulkách č. 1, 2, 3 a 4.

V průběhu výcviku žadatelů o získání řidičského oprávnění několika skupin současně (např. A+B, A+B+T) musí žadatel získat takové znalosti, jako by absolvoval výcvik pro každou skupinu řidičského oprávnění samostatně.

2. Rozšiřující výcvik

Rozšiřujícím výcvikem se rozumí příprava žadatelů, kteří již vlastní řidičský průkaz, k rozšíření o další skupinu, popřípadě skupiny řidičských oprávnění.

Výuka teorie při rozšíření řidičského oprávnění se provádí v rozsahu 50 % počtu hodin výuky teorie základního výcviku uvedeného v tabulkách č. 1 a 2 s výjimkou skupin, pro něž je počet hodin výuky teorie stanoven v tabulce č. 5 a s výjimkou výuky předmětu o konstrukci a údržbě při rozšíření řidičského oprávnění na skupinu T a C, která musí být provedena v plném rozsahu výuky teorie základního výcviku (tabulky č. 1 a 2).

Počet hodin praktického výcviku je uveden v tabulkách č. 6 a 7. Druhy výcviku v tabulce neuvedené se provádějí v rozsahu základního výcviku (tabulky č. 3 a 4).

3. Výcvik řidičů podle individuálního studijního plánu (dálkové studium)

Při dálkovém studiu se výcvik provádí podle studijního plánu jednotlivě nebo ve skupinách nejvýše 5 žáků.

Teoretickou část výuky si žadatelé osvojí samostatným studiem v rozsahu stanoveném učební osnovou požadovaného druhu výcviku. Při konzultacích se učitel zaměří na kontrolu výsledků samostatného studia žadatelů a látku předepsanou studijním plánem pro danou konzultaci doplní vlastním výkladem. Rozsah teoretické přípravy je uveden v tabulce č. 8.

Rozsah a způsob praktického výcviku při dálkovém studiu je stejný jako při základním. (Tabulky č. 3, 4, 6, 7).

ČÁST III

VYBAVENÍ VÝCVIKOVÉHO ZAŘÍZENÍ AUTOŠKOLY

A. Vybavení pro výcvik praktické údržby

Učebny a prostory pro výcvik praktické údržby musí být v rozsahu potřebném pro jednotlivé druhy výcviku vybaveny těmito funkčními modely s příslušenstvím:

a) model motocyklu s dvoudobým motorem,

b) model palivové soustavy vznětových motorů,

c) model palivové soustavy zážehových motorů,

d) model elektrického příslušenství automobilu,

e) model brzdové soustavy a převodu spojky,

f) model čtyřdobého motoru,

g) model strojového spodku nákladního automobilu se zachovanými funkčními vlastnostmi.

Modely uvedené pod body a), c) až f) lze nahradit motocyklem a osobním automobilem se zachovanými funkčními vlastnostmi, vhodně upraveným pro provádění výcviku.

B. Povinné vybavení pro výuku a výcvik zdravotnické přípravy

a) Martinovo obinadlo, třícípý šátek, prostředky na zástavu krvácení, elastické obinadlo, sterilní obvaz, mul, buničitá vata, obvazové balíčky velké a malé, sterilní obinadla šíře 6 a 12 cm, náplast a improvizované prostředky ke znehybnění zlomenin,

b) autolékárnička, motolékárnička,

c) resuscitační fantom.

C. Povinné vybavení pro výcvik na trenažéru

a) komplexní automobilový trenažér,

b) diaprojektor, magnetofon,

c) soubor vyučovacích programů (diapozitivy, magnetofonové nahrávky),

d) kotouče stínové projekce nebo videoprogramy.

D. Autocvičiště

Autocvičiště nebo jiná cvičná plocha bez silničního provozu musí mít zpevněný povrch a musí umožňovat nácvik

a) rozjíždění a zastavování vozidla na vyznačených místech,

b) přímé jízdy vpřed a vzad s prokluzem spojky,

c) manévrování s vozidlem v omezeném prostoru (čtverci),

d) jízdy slalomovou tratí vpřed a vzad,

e) jízdy ve tvaru osmičky vpřed a vzad,

f) parkování šikmé, kolmé a podélné,

g) couvání do omezeného prostoru,

h) jednání v rizikové situaci (intenzívní brzdění v rychlosti nejméně 40 km/h a objíždění překážky).

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

Počet hodin výuky teorie

Tabulka č. 1

Skupina řidičského oprávněníPSPNKÚTJZBJZPOPCelkem
A (M)173233432
A175333435
B199463445
T2022463459
C2432583779

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

Počet hodin výuky teorie

Tabulka č. 2

Skupina řidičského oprávněníPSPNKÚTJZBJZPOPCelkem
A (M) + B
A + B
1910583651
A (M) + T
A + T
2023583766
A (M) + C
A + C
2433683781
A (M) + B + T
A + B + T
2024783769
B + T2024683768

Vysvětlivky

PSP - předpisy silničního provozu

NKÚ - nauka o konstrukci a údrzbě

TJ - teorie jízdy

ZBJ - zásady bezpečné jízdy

ZP - zdravotnická příprava

OP - opakování a přezkoušení

A (M) - malý motocykl (do 50 cm3)

A - motocykl

B - osobní automobil

T - traktor

C - nákladní automobil

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

Počet hodin praktického výcviku

Tabulka č. 3

Skupina řidičského oprávněníVýcvik v řízeníZPPCelkem
I. etapaII. etapaIII. etapa
AT ACMPSPSP (AC)
A (M)- 2-232413
AA (M)-2----419
A-2-542
B4211296438
T2-48710435
B421516474
C C--615912
T--1224

Vysvětlivky

AT - autotrenažér

AC - autocvičiště, cvičná plocha

MP - minimální provoz

PÚ - praktická údržba

ZPP - zdravotnická příprava - praktická část

SP - silniční provoz

Praktický výcvik v řízení vozidla na autotrenažéru může být nahrazen praktickým výcvikem na autocvičišti nebo cvičné ploše bez silničního provozu, popřípadě tak, že polovina hodin výcviku na autotrenažéru bude nahrazena výcvikem na autocvičišti a druhá polovina výcvikem v mírném silničním provozu.

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

Počet hodin praktického výcviku

Tabulka č. 4

Skupina řidičského oprávněníVýcvik v řízeníZPPCelkem
I. etapaII. etapaIII. etapa
AT AC MPSPSP (AC)
A (M) + BA (M)-2-232447
B4211296
A + B A (M)-2----453
A-2-542
B4211296
A (M) + TA (M)-2-232444
T2-48710
A + T A (M)-2----450
A-2-542
T2-48710
A (M) + C A(M)-2-232483
B42-6-6
C--6151012
T--1224
A + C A (M)-2----489
A-2-542
B42-6-6
C--6151012
T--1224
B + TB4211296462
T--28410
A (M) + B + T A (M)-2-232471
B4211296
T--28410
A + B +T A (M)-2----477
A-2-542
B4211296
T--28410

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

Počet hodin výuky teorie pro skupiny

Tabulka č. 5

Skupina řidičského oprávněníPSPNKÚTJZBJZPOPCelkem
RB / A (M),A
RC /A (M), A
RT /A (M), A
42112212
RT /A (M), +B
RT A+B
RT / B
62322217
RC / D68462228
RB / E
RC / E
RD / E
42332216

Vysvětlivka

R B / A (M) - rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění skupiny A (M)

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

Počet hodin praktického výcviku

Tabulka č. 6

Skupina řidičského oprávněníVýcvik v řízeníZPPCelkem
I. etapaII. etapaIII. etapa
ATACMPSPSP (AC)
RA (M)/A-1-332211
RA (M) / A + B A-1-332245
B4211296
RA (M) / A + T A-1-332242
T2-48710
RA (M) / A + C A-1-332281
B42-6-6
C--6151012
T--1224
RA (M) / A + B + T A-1-332269
B4211296
T--28410
RB/T--2538220
RB/C C--29610238
T--1224
RB/A (M) + T A (M)-2-232229
T--2538
RB/A (M) + C A (M)-2-232247
C--29610
T--1224
RB/A + T A (M)-2----235
A-2-542
T--2538
RB/ A + C A (M)-2----253
A-2-542
C--29610
T--1224
RT/B--1843218

ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK

Počet hodin praktického výcviku

Tabulka č. 7

Skupina řidičského oprávněníVýcvik v řízeníZPPCelkem
I. etapaII. etapaIII. etapa
ATACMP
RT/CB--24-3233
C--2956
RT/A (M) + B A (M)-2-232227
B--1843
RT/A (M) + C A (M)-2-2-2242
B--24-3
C--2956
RT/A + B A (M)-2----233
A-2-542
B--1843
RT/A + C A (M)-2----248
A-2-542
B--24-3
C--2956
RC /D--2574220
RB / E
RC / E
RD / E
--2224212

DÁLKOVÉ STUDIUM

Počet hodin výuky teorie dálkově studujících žadatelů o řidičské oprávnění

Tabulka č. 8

Skupina řidičského oprávněníPSPTJZBJZPOPCelkem
A (M), A7222215
Pro rozšíření na A (M), A ze všech ostatních skupin5112211
B, A (M) + B
A +B
8432219
Pro rozšíření
RT / B
RT / A (M) + B
RT / A + B
5222213

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 55/1991 Sb.

Příprava žadatelů o osvědčení pro učitele

1. Příprava žadatelů o osvědčení pro učitele zahrnuje

a) základní pedagogickou přípravu zaměřenou na hlavní pedagogické zásady a principy vyučování,

b) zásady dopravní psychologie orientované na vzájemné působení prvků soustavy člověk, vozidlo, silnice,

c) seznámení s metodikou výuky pravidel silničního provozu, teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel,

d) seznámení s metodikou praktického výcviku řízení a údržby vozidel.

2. Příprava žadatelů o osvědčení pro učitele se provádí v rozsahu minimálně 230 hodin pro žadatele o úplné učitelské osvědčení nebo minimálně v rozsahu 120 hodin pro žadatele o učitelské osvědčení omezené jen na praktický výcvik v řízení a praktickou údržbu nebo na výuku teorie.

3. Základní pedagogickou přípravu nemusí absolvovat osoby, které mají úplné střední nebo vysokoškolské psychologické nebo pedagogické vzdělání nebo absolvovaly psychologické nebo pedagogické minimum.

Přesunout nahoru