Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 547/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.

Částka 103/1991
Platnost od 20.12.1991
Účinnost od 20.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

547

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. decembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 24 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a § 31 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb. s platnosťou pre územie Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a v správe národných výborov alebo ich bytových organizácií".

2. V § 1 ods. 2 znie:

"(2) Z predaja sú vylúčené byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia,1) služobné byty a byty v domoch, ktoré podľa schváleného územného plánu sú určené na asanáciu.".

3. V § 3 ods. 1 sa slová "národný výbor" nahrádzajú slovami "právnická osoba".

4. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová "národnému výboru".

5. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

"(4) Občanovi sa príspevok na kúpu bytu poskytne iba raz.".

6. V § 4 ods. 2 sa slová "v krajských mestách a kúpeľných miestach I. skupiny" nahrádzajú slovami "v Banskej Bystrici a v Košiciach." Doterajšia poznámka 6 sa vypúšťa.

7. V § 6 ods. 2 sa suma "Kčs 16" nahrádza sumou "Kčs 32", suma "Kčs 13" sa nahrádza sumou "Kčs 26" a suma "Kčs 7" sa nahrádza sumou "Kčs 14".

8. V § 7 ods. 1 sa slová "dohodou medzi občanmi - vlastníkmi bytov a organizáciou" nahrádzajú slovami "podľa cenových predpisov.6)"

9. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa slovo "socialistickom."

10. § 8 ods. 2 znie:

"(2) Úhradu za osvetlenie spoločných priestorov domu, za odvoz odpadu, za čistenie chodníkov a komínov a za správu spoločných častí domu rozúčtuje právnická osoba spravujúca spoločné časti domu podľa skutočných nákladov10) na vlastníkov bytu za 1 m2 podlahovej plochy bytov a miestností neslúžiacich na bývanie.".

11. § 9 sa vypúšťa.

12. § 10 sa vypúšťa. Doterajšia poznámka10) sa vypúšťa.

13. § 11 znie:

"§ 11

Cenu pozemku a nájomné za pozemky pri domoch, v ktorých nie sú ešte všetky byty vo vlastníctve občanov, upravujú osobitné predpisy.11)"

14. V § 12 sa vypúšťajú odseky 1 a 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

13. § 13 znie:

"§ 13

Rozpočtové a príspevkové organizácie odvedú výnos z predaja bytov alebo vrátených príspevkov do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.".

16. V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a § 9 ods. 1 a 2 Ministerstvo financií Českej republiky alebo...".

17. V § 14 sa vypúšťa odsek 2; doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2, ktorý znie:

"(2) Výnimku z ustanovenia § 12 môže povoliť Ministerstvo financií Slovenskej republiky.".

Čl. II

Predaj bytov právnickým osobám sa riadi osobitnými predpismi.12)

Čl. III

Táto vyhláška sa nevzťahuje na predaj bytov, ku ktorým majú právo hospodárenia právnické osoby zriadené alebo založené federálnym ústredným orgánom štátnej správy.

Čl. IV

Pokiaľ sa vo vyhláške používa výraz "socialistická organizácia" alebo "organizácia" nahrádza sa výrazom "právnická osoba".


Čl. V

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
Dančo v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 685 ods. 3 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

6) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

10) Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

11) Zákon č. 526/1990 Zb.
Vyhláška MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a úhradách na dočasné užívanie pozemkov.

12) § 872 ods. 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
Zákon č. 526/1990 Zb.

Přesunout nahoru