Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 545/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 103/1991
Platnost od 20.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

545

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 6. prosince 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem vnitra České republiky:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 313/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb. a zákona č. 306/1991 Sb., se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

1. § 124 odst. 3 se vypouští.

2. V § 129 odst. 1 se na konci věty první připojují tato slova: "pokud se dále nestanoví jinak" a věta třetí zní: "Za vymalování obytné jednotky, čtvrtletní úklid obytné jednotky a úklid společných a provozních prostor se úhrada nevyžaduje.".

3. V § 132 odst. 2 písm. c) se na konci připojují tato slova: "a jsou-li obytné jednotky vybaveny poměrovým měřidlem odběru tepla, násobkem skutečného množství odebraného tepla a sazby za jednotku odebraného tepla,".

4. V § 132 odst. 2 písm. e) se na konci připojují tato slova: "jsou-li obytné jednotky vybaveny průtokovými měřidly teplé a studené vody, násobkem skutečného množství odebrané vody a sazby za m3 odebrané vody,".

5. § 136 odst. 1 až 3 znějí:

"(1) Sazba za vytápění za 1 m2 se vypočte podílem průměrných nákladů na vytápění penziónu a jeho celkové podlahové plochy.

(2) Sazba za elektřinu pro jednoho obyvatele v jednolůžkové jednotce činí 85 Kčs a ve dvoulůžkové obytné jednotce 50 Kčs. Obývá-li dvoulůžkovou obytnou jednotku jeden obyvatel, činí sazba za elektřinu 85 Kčs.

(3) Výši a způsob úhrady za elektřinu může určit orgán sociálního zabezpečení, který penzión spravuje, podle místních podmínek i odlišně, pokud by se skutečné náklady lišily o 10 % a více od úhrady stanovené podle odstavce 2. Takto určená úhrada však nesmí být vyšší než jedenapůlnásobek úhrady stanovené podle odstavce 2.".

6. V § 136 odst. 5 se částka "10 Kčs" nahrazuje částkou "20 Kčs".

7. § 137 odst. 1 zní:

"(1) Úhradu za služby základní péče pro jednoho obyvatele měsíčně určí orgán sociálního zabezpečení, který penzión spravuje

a) za vyprání, vyžehlení, popřípadě mandlování ložního prádla jedenkrát měsíčně ve výši průměrných skutečných nákladů,

b) za vyprání, vyžehlení, mandlování, popřípadě vypínání a zavěšení záclon nebo závěsu jednou za tři měsíce ve výši průměrných skutečných nákladů.".

8. § 138 odst. 3 zní:

"(3) Po dobu přechodného pobytu obyvatele mimo penzión se úhrada za ubytování a za základní péči nesnižuje, s výjimkou úhrady za elektřinu, která se nevyžaduje za každých 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Zaplacená úhrada se nevrací, zemře-li občan nebo skončí-li pobyt v penziónu z jiného důvodu.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Přesunout nahoru