Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 536/1991 Sb.Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch

Částka 102/1991
Platnost od 20.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

536

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

zo 4. decembra 1991,

o pyrotechnických výrobkoch

Slovenský banský úrad podľa § 21 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

(1) Pyrotechnické výrobky sú výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože, prípadne malé množstvo výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely.

(2) Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (ďalej len "pyrotechnické efekty").

(3) Výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúca kovový prášok a okysličovadlo.

(4) Výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť na vyvolanie zvukového alebo zábleskového efektu.

(5) Ohňostroj podľa tejto vyhlášky je súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov tried I až III.

§ 2

Rozdelenie a klasifikácia pyrotechnických výrobkov

(1) Pyrotechnické výrobky sa delia na

a) pyrotechnické predmety - výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo výbušnín, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, avšak pri dodržaní návodu na používanie neohrozujú bezpečnosť osôb a majetku,

b) výbušné predmety - výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože a výbušniny, ktoré môžu výbuchom ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

(2) Na výbušné predmety podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahujú predpisy o výbušninách.1)

(3) Pyrotechnické predmety na zábavné účely sa zaradujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II a III.

(4) Pyrotechnické predmety na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried T0 a T1.

(5) Výbušné predmety sa zaraďujú do triedy IV a podtriedy T2.

(6) Parametre pre zaradenie pyrotechnických výrobkov do tried a podtried podľa odsekov 3 až 5 sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky. V tejto prílohe sa uvádzajú aj najčastejšie používané pyrotechnické výrobky.

§ 3

Základné požiadavky na pyrotechnické predmety a pyrotechnické zlože

(1) Pyrotechnické predmety musia byť vyrobené tak, aby

a) pri dodržaní návodu na ich používanie nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku,

b) pri výškových pyrotechnických efektoch nestúpali vyššie ako 100 m a na zem nedopadali ich horiace zvyšky,

c) netvorili nebezpečné črepiny, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb; pritom pyrotechnické predmety tried I a II nesmú vyvolať intenzitu hluku vyššiu ako 115 dB (A) na voľnom priestranstve vo vzdialenosti 8 m.

(2) Pyrotechnické predmety musia byť

a) odolné alebo v pôvodnom balení tak chránené, aby pri doprave a manipulácii boli bezpečné; najmä musia byť zabezpečené proti nežiadúcemu zapáleniu,

b) označené na obale alebo na jednotlivom kuse tak, aby bol známy spôsob a miesto ich zapaľovania.

(3) Časované pyrotechnické predmety musia mať interval oneskorenia medzi zážihom a funkciou výrobku 3 až 6 sekúnd; to neplatí pri použití elektrického zážihu.

(4) Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 musia byť na svojom povrchu alebo v najmenšom predajnom balení označené stupňom nebezpečnosti, dátumom výroby a dobou spotreby a musia mať návod na ich používanie a ničenie zlyhaviek. Jednoduchý návod môže byť vyhotovený zreteľným grafickým nákresom (piktogramom).

(5) Pyrotechnické zlože používané v pyrotechnických predmetoch nesmú byť mechanicky alebo chemicky znečistené a samozápalné. Nesmú vytvárať chemické reakcie a zmeny nepriaznivo ovplyvňujúce bezpečnosť pri manipulácii, skladovaní a použití, a to ani v prípade ich uloženia v najmenšom pôvodnom balení pri teplote 508C počas 4 týždňov.

§ 4

Uvádzanie pyrotechnických predmetov do obehu

(1) Pred uvedením pyrotechnických predmetov do obehu rozhodne o ich zaradení do príslušnej triedy alebo podtriedy štátna skúšobňa.

(2) Žiadosť o zaradenie a schválenie pyrotechnických predmetov2) pred ich uvedením do obehu podáva výrobca alebo dovozca.

(3) K žiadosti sa prikladá návod na používanie, technické podmienky, spôsob ničenia zlyhaviek, popis pyrotechnického efektu a návrh na zaradenie pyrotechnických predmetov do príslušnej triedy alebo podtriedy.

§ 5

Požiadavky na obaly pyrotechnických predmetov

(1) Na konštrukciu, skúšanie, typové schvaľovanie a označenie obalov sa vzťahujú osobitné predpisy upravujúce podmienky prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru jednotlivými druhmi dopravy.3)

(2) Obaly musia byť vyrobené tak, aby pri obvyklom namáhaní pri manipulácii, preprave a uskladňovaní nedošlo k ich samovoľnému otvoreniu ani poškodeniu pyrotechnických predmetov.

(3) Materiál obalov a ich uzáverov nesmie vyvolávať reakcie s pyrotechnickým predmetom takým spôsobom, že by vznikali výbušné, horľavé alebo inak nebezpečné zlúčeniny.

(4) Na prepravnom obale musí byť uvedený výrobca, názov výrobku, hmotnosť pyrotechnických zloží, celková hmotnosť balenia, dátum výroby a spotrebná doba.

§ 6

Preprava pyrotechnických predmetov

(1) Na prepravu pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy a medzinárodné zmluvy a dohody.3)

(2) Pyrotechnické predmety sa smú prepravovať len vo schválených uzatvorených obaloch a musia byť na dopravnom prostriedku uložené tak, aby sa nemohli pohybovať, narážať na seba, ani spadnúť na zem.

(3) Prepravovať spolu s pyrotechnickými predmetmi jedným vozidlom sa nesmú horľaviny a ľahko zápalné látky, pokiaľ sa vhodnými opatreniami nezabráni vzniku požiaru pyrotechnických predmetov.

(4) Počas nakladania, vykladania a prepravy pyrotechnických predmetov sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.

§ 7

Uskladňovanie pyrotechnických predmetov

(1) Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať

a) v pôvodných obaloch výrobcu,

b) v suchu a takým spôsobom, aby ich teplota nepresiahla 408C,

c) oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

(2) Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 sa môžu za podmienok uvedených v odseku 1 uskladňovať aj

a) v predajni, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,

b) v príručnom sklade s vylúčením trvalej prítomnosti osôb v množstve najviac 300 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.

(3) Pyrotechnické predmety podľa odseku 2, ktoré obsahúju pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je tam uvedené, musia sa uskladniť v skladoch povolených na tento účel podľa osobitných predpisov.4)

§ 8

Predaj pyrotechnických predmetov

(1) Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy.5)

(2) Predávať pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov6) alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len "predavač") v organizácii poverenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov uvedených v odseku 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.

(4) Pri predaji pyrotechnických predmetov triedy III musí predavač overiť, či kupujúci spĺňa podmienky uvedené v § 9 ods. 4 a toto zaevidovať.

(5) Pyrotechnické predmety sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu.

(6) Vo výkladoch predajní sa smú vystavovať len atrapy pyrotechnických predmetov uvedených v odseku 2.

(7) V priestoroch predajní sa nesmie vykonávať skúšobné zapaľovanie pyrotechnických predmetov.

(8) V stánkoch sa môže predávať len pyrotechnické predmety triedy I a podtriedy T0.

§ 9

Nadobúdanie a používanie pyrotechnických predmetov

(1) Nadobúdať sa smú len pyrotechnické predmety uvedené do obehu podľa § 4 ods. 1 a používať sa smú len v súlade s návodom na ich používanie.

(2) Pyrotechnické predmety triedy I a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie zakázané.

(3) Pyrotechnické predmety triedy II a podtriedy T1 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

(4) Pyrotechnické predmety triedy III smú nadobúdať a používať len osoby s kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov.6)

(5) Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

§ 10

Oznamovanie ohňostrojov

(1) Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení obci,7) a to najneskôr 10 dní pred termínom jeho vykonania.

(2) Oznámenie obsahuje

a) mena, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal,

b) miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku a jeho trvanie,

c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtkom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

(3) Odpis oznámenia sa zasiela polícii.


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Predseda:
Ing. Macko v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky SBÚ č. 536/1991 Zb.

Klasifikácia pyrotechnických výrobkov

Čl. 1

Pyrotechnické predmety triedy I

(1) Pyrotechnické predmety tejto triedy nesmú obsahovať v jednom kuse viac ako 3 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac:

a) 0,5 g voľnej suchej nitrocelulózy vo forme vláknitej alebo vločkovitej, alebo

b) 0,0025 g traskavého striebra alebo

c) 0,0075 g zmesi červeného fosforu - chlorečnan alebo kov a chlorečnan. Hmotnostné limity uvedené pod písmenami a) až

c) platia aj v prípade použitia obdobných látok alebo zmesí.

(2) Do tejto triedy nemožno zaradiť pyrotechnické predmety s hvízdacou náplňou a rakety, aj keby sa v nich neprekročili hmotnostné parametre uvedené v odseku 1.

(3) Najčastejšie používanými pyrotechnickými predmetmi tejto triedy sú pyrotechnické hračky, najmä:

prskavky, pištolové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, malé ohnivé kolesá a fontány, lietajúce motýle, búchacie guličky a vystreľovacie konfety.

Čl. 2

Pyrotechnické predmety triedy II

(1) Pyrotechnické predmety tejto triedy nesmú obsahovať v jednom kuse viac ako 50 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac:

a) 0,4 g výbuškových zloží alebo

b) 7 g voľne sypaného čierneho prachu vo výbuškách.

(2) Rakety nesmú obsahovať v jednom kuse viac ako 20 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac 10 g pre pyrotechnický efekt.

(3) Pyrotechnickými predmetmi zaradenými do tejto triedy sú tiež dymové pyrotechnické zlože a pyrotechnické zlože bengálskych ohňov. V jednom obale smie byť najviac 3 kg týchto zloží.

(4) Úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom nesmú byť odhodené viac ako 8 m od miesta rozpadu; pritom ich zvyšky nesmú horieť alebo tlieť.

(5) Najčastejšie používanými pyrotechnickými predmetmi tejto triedy sú najmä:

rímske sviece, fontány, gejzíry, malé petardy (minivýbušky), vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, farebné dymy a bengálske ohne.

Čl. 3

Pyrotechnické predmety triedy III

(1) Pyrotechnické predmety tejto triedy nesmú obsahovať v jednom kuse viac ako 250 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac:

a) 100 g voľne sypaného čierneho prachu vo výbuškách alebo

b) 50 g výbuškových zloží.

(2) Rakety nesmú obsahovať v jednom kuse viac ako 75 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac:

a) 40 g voľne sypaného čierneho prachu alebo

b) 20 g výbuškových zloží.

(3) Pyrotechnický predmet zostavený z viacerých dielov, okrem svetelných obrazov, sa môže skladať najviac z 12 dielov. Pritom musia byť splnené tieto podmienky:

a) celkové množstvo pyrotechnických zloží v zostavenom pyrotechnickom predmete smie byť najviac 800 g, pri ohňopádoch 1200 g,

b) jednotlivý diel smie obsahovať najviac 15 g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6 g výbuškových zloží.

(4) Najčastejšie používanými pyrotechnickými predmetmi tejto triedy sú najmä:

malé italské pumy, delové rany, ohňopády, rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov a veľké japonské slnká.

Čl. 4

Výbušné predmety triedy IV

(1) Do tejto triedy sú zaradené pyrotechnické predmety, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III a výbušné predmety.

(2) Najčastejšie používanými pyrotechnickými predmetmi tejto triedy sú najmä:

lietavice, ohňostrojné delové rany, vysokolietajúce rakety, veľké italské pumy a guľové pumy.

Čl. 5

Pyrotechnické výrobky na technické účely

(1) Pyrotechnické predmety a výbušné predmety na technické účely sa zaraďujú do podtried T0, T1 a T2.

(2) Pyrotechnické predmety podtriedy T0 sú všeobecne používané výrobky, najmä:

zápalky, vulkanizačné vložky, podpaľovače, žeraviče naftových motorov, zahrievacie prostriedky, dymové prostriedky na ochranu rastlín, proti hmyzu alebo škodlivým hlodavcom.

(3) Pyrotechnické predmety podtriedy T1 zodpovedajú triede II, a sú to najmä:

signálne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske raketové motorčeky, termitové zlože na zváranie, prostriedky na použitie vo filme, v televízii a na divadelnej scéne.

(4) Výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú triede IV, a sú to najmä:

prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu.

Príloha č. 2 vyhlášky SBÚ č. 536/1991 Zb.

Rozsah a podmienky školenia predavačov pyrotechnických predmetov

Čl. 1

Rozsah školenia

(1) Školenie predavačov pyrotechnických predmetov triedy II a podtriedy T1 sa uskutočňuje v rozsahu najmenej 6 hodín.

(2) Školenie predavačov pyrotechnických predmetov triedy III sa uskutočňuje v rozsahu najmenej 12 hodín.

(3) Na záver školenia sa vykoná overenie znalostí predavačov (ústny pohovor, test a pod.) z odprednášanej látky podľa učebnej osnovy pre príslušnú triedu.

Čl. 2

Učebná osnova

Učebná osnova pre školenie predavačov pyrotechnických predmetov obsahuje:

Rozsah školenia (hodiny)
trieda II a podt. T1trieda III
1. Základy pyrotechniky (základné pojmy, vlastnosti pyrotechnických predmetov a pyrotechnických zloží, konštrukcia pyrotechnických predmetov a pod.).24
2. Predpisy o pyrotechnických predmetoch, súvisiace predpisy (o požiarnej ochrane a ďalšie) a príslušné technické normy.24
3. Preprava a uskladňovanie pyrotechnických predmetov.12
4. Zásady bezpečnosti pri manipulácii a používaní pyrotechnických predmetov, vrátane požiarnej ochrany.12

Čl. 3

Potvrdenie o kvalifikácii predavača

Predavačom, ktorí úspešne absolvovali školenie, vydá školiaca organizácia potvrdenie, že majú kvalifikáciu na predaj pyrotechnických predmetov príslušnej triedy.

Poznámky pod čarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 534/1991 Zb.

2) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 84/1987 Zb.).

3) Napríklad zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení neskorších predpisov, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ARD), vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 123/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb.
Vyhláška Štátnej komisie pre technický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

5) Napríklad Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

6) § 35 a 36 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb.

7) § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Přesunout nahoru