Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 534/1991 Sb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách

Částka 102/1991
Platnost od 20.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

534

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

zo 4. decembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách

Slovenský banský úrad podľa § 24 ods. 3 a § 36 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa za slovo "pomôcky" vkladá čiarka a slová "rozsah a termíny preskúšavania výbušniny v určenej skúšobni".

2. V § 36 sa slová "miestnemu národnému výboru obce" nahrádzajú slovom "obci" a slová "okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti" sa nahrádzajú slovom "polícii".

3. V § 40 ods. 2 prvej vete sa slová "teoretickú časť výučby" nahrádzajú slovami "výučbu v kurze" a v druhej vete sa slová "Zboru národnej bezpečnosti" nahrádzajú slovom "polície".

4. V § 43 ods. 4 sa slová "národného výboru" nahrádzajú slovom "obce".

5. § 182 ods. 2 znie:

"(2) Okrem prípadov uvedených v odseku 1 sa možno od ustanovení tejto vyhlášky odchýliť len so súhlasom Slovenského banského úradu a za podmienok ním ustanovených, a to na návrh vedúceho organizácie. Návrh doložený potrebnými náhradnými opatreniami sa predkladá prostredníctvom obvodného banského úradu, a to iba v mimoriadnych prípadoch a za predpokladu, že bude zaistená bezpečnosť práce a prevádzky.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Predseda:
Ing. Macko v. r.

Přesunout nahoru