Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 528/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Částka 101/1991
Platnost od 19.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

528

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 21. listopadu 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí České republiky podle § 30 odst. 1 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (dále jen "zákon"), stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova "uživatel (vlastník)" nahrazují slovy "vlastník (uživatel)".

2. V § 3 se vypouští odstavec 2.

3. V § 3 odst. 3 se v uvozovací větě vypouští slovo "intenzívního"..

4. V § 3 odst. 3 písm. a) se vypouštějí slova "plánovitě a".

5. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "zvyšovat intenzitu zemědělské výroby uplatňováním moderních způsobů" nahrazují slovy "uplatňovat moderní způsoby" a slova "zaváděním, používáním, dodržováním" se nahrazují slovy "zavádění, používání, dodržování".

6. Poznámka č. 7 se vypouští:

7. V § 3 odst. 3 písm. e) se vypouští slovo "plánovitě".

8. V § 3 odst. 3 písm. h) se slova "socialistické organizace" nahrazují slovy "právnické osoby".

9. V § 3 odst. 3 písm. j) se slovo "velkovýrobu" nahrazuje slovem "výrobu".

10. V § 3 odst. 4 se v první větě vypouštějí slova "v součinnosti s orgány státního hospodářského řízení zemědělství" a v třetí větě se vypouštějí slova "národohospodářské a".

11. Poznámka č. 10 zní:

"10) Zákon ČNR. č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.".

12. V poznámce č. 11 se vypouštějí slova "Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování".

13. V § 3 odst. 5 se slova "uživatele (vlastníky)" nahrazují slovy "vlastníky (uživatele)".

14. § 4 odst. 1 zní:

"(1) Ten, na jehož žádost se zemědělská půda odnímá zemědělské výrobě, je povinen zajistit následnou rekultivaci, jde-li

a) o trvalé odnětí zemědělské půdy, která podle schváleného plánu rekultivace má být vrácena zemědělské výrobě,

b) o trvalé odnětí zemědělské půdy, která podle schváleného plánu rekultivace má být zalesněna nebo na ní bude zřízena vodní plocha,

c) o dočasné odnětí zemědělské půdy.".

15. V § 4 odst. 2 písm. a) až h) se vypouštějí slova "zúrodnění, intenzifikace".

16. V § 4 odst. 2 písm. b) a f) se vypouštějí slova "orgánem (orgánu) státního hospodářského řízení zemědělství".

17. V § 4 odst. 2 písm. d) se vypouštějí slova "nebo předložit potvrzení pověřené odborné organizace o tom, že rekultivace, zúrodnění, intenzifikace podle s ní dohodnutého plánu byla již provedena nebo zahájena".

18. V poznámce č. 12 se vypouštějí slova "Štátna melioračná správa v Bratislavě".

19. V § 5 se vypouštějí odstavce 3 a 4.

20. § 7 zní:

"§ 7

(1) Rozsah následné rekultivace určí orgán ochrany zemědělského půdního fondu zpravidla v rozsahu odnímané zemědělské půdy.

(2) Následná rekultivace se uskutečňuje na půdě odňaté zemědělské výrobě, popřípadě na okolní půdě, která je součástí zemědělského půdního fondu nebo má být za součást tohoto fondu prohlášena.".

21. § 8 se vypouští.

22. Poznámka č. 16 se vypouští.

23. Poznámka č. 17 se vypouští.

24. V § 10 odst. 1 se vypouští písmeno f).

25. V § 10 odst. 2 se vypouštějí slova "orgány státního hospodářského řízení zemědělství".

26. V § 10 odst. 4 se v první větě vypouštějí slova "a s orgánem státního hospodářského řízení zemědělství".

27. V § 10 odst. 4 se v druhé větě slova "Tyto orgány" nahrazují slovy "Tento orgán".

28. V § 11 odst. 1 písm. c) se vypouští slovo "socialistických".

29. V § 11 odst. 1 písm. f) se vypouštějí slova "orientační označení ploch vhodných k provádění náhradní rekultivace".

30. V § 11 odst. 1 písm. g) se vypouští slovo "socialistické".

31. V § 13 odst. 2 se vypouští slovo "socialistickými" a slova "orgány státního hospodářského řízení zemědělství".

32. V § 14 odst. 4 se slova "přípravné dokumentace plánované" nahrazují slovem "zadání".

33. V § 15 odst. 1 se slova "přípravné dokumentace výstavby" nahrazují slovy "zadání staveb".

34. V § 15 odst. 9 se slova "přípravné dokumentace" nahrazují slovy "zadání stavby".

35. Nadpis § 16 zní: "Ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování zadání staveb".

36. V § 16 odst. 1 se slova "přípravné dokumentace" nahrazují slovem "zadání".

37. V § 16 odst. 2 se v první větě vypouštějí slova "nebo ve studii souboru staveb".

38. V § 16 odst. 2 se ve čtvrté větě slova "přípravné dokumentace" nahrazují slovy "zadání stavby".

39. V § 16 odst. 5 se v první větě vypouštějí slova "orgány státního hospodářského řízení zemědělství" a v druhé větě se vypouští slovo "socialistickými".

40. V § 16 odst. 6 se slova "přípravné dokumentace" nahrazují slovem "zadání".

41. V § 17 se slova "přípravná dokumentace" nahrazují slovem "zadání".

42. V § 19 odst. 1 písm. a) se v druhé větě na konci připojují slova "tak, aby půda zvlášť chráněná nebyla zásadně dotčena".

43. V § 19 se vypouští v odstavci 1 písmeno b) a odstavec 2.

44. V § 19 odst. 3 se v první větě slovo "uživateli" nahrazuje slovy "vlastníky (uživateli)".

45. V § 19 odst. 3 se v první větě vypouštějí slova "orgány státního hospodářského řízení zemědělství".

46. V § 19 odst. 4 písm. c) se vypouštějí slova "při vyhledávání a průzkumu ložisek nevyhrazených nerostů34)" a slova "podle plánu jejího rozvoje". Zároveň se vypouští poznámka č. 34.

47. V § 22 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "určených k náhradní rekultivaci nebo k zúrodnění".

48. V § 23 písm. a) bod č. 4 se vypouští slovo "velkovýrobní".

49. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova "přípravné a projektové dokumentaci (dokumentace)" nahrazují slovy "zadání a projektu stavby".

50. V § 29 odst. 1 se slova "socialistických organizací" nahrazují slovy "právnických osob".

51. V § 29 odst. 2 se slovo "ROH" nahrazuje slovy "odborových svazů" a slova "pionýrské tábory" se nahrazují slovy "rekreační tábory dětí a mládeže".

52. V poznámce č. 45 se vypouštějí slova "§ 15 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku".

53. V § 31 odst. 1 písm. f) se slova "uživatel (vlastník)" nahrazují slovy "vlastník (uživatel)".

54. V § 32 se vypouští slovo "socialistické".

55. § 33 se vypouští.

56. V § 34 odst. 1 písm. a) se slova "návrhu projektového úkolu" nahrazují slovy "zadání stavby.

57. Poznámka č. 53 se vypouští.

58. § 34 odst. 1 písm. d) bod č. 5 zní:

"5. která bude zastavěna, použita ke komunikaci nebo nádvoří, anebo určena ke zpevnění, jde-li o individuální výstavbu rodinného domku, garáže, rekreační chaty, zahrádkářské chaty, zemědělské účelové stavby občanů (stavby pro drobné pěstitelství, stavby pro drobné chovatelství a stavby vinného sklepa) na pozemku, který je ve vlastnictví občana.".

59. V § 37 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Za takové rozhodnutí se považuje i dříve vydané rozhodnutí orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, ve kterém bylo již předem rozhodnuto o konečném stavu využití dotčeného pozemku nebo o jeho budoucím druhu (kultuře) v souladu s řešením navrženým ve schváleném plánu rekultivace.".

60. V § 37 odst. 4 se slova "příslušné finanční správě" nahrazují slovy "příslušnému finančnímu úřadu".

61. V § 38 odst. 3 se slova "socialistická organizace" nahrazují slovy "právnická osoba".

62. § 38 odst. 5 zní:

"(5) Je-li souhlas ministerstva zemědělství České republiky, popřípadě ministerstva financí České republiky ke snížení odvodů udělen až po odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu o snížení odvodů;62) opis rozhodnutí zašle příslušnému finančnímu úřadu, který částku, o kterou byly odvody sníženy, vrátí plátci ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo pravomocné rozhodnutí o snížení odvodů doručeno.".

63. V § 39 odst. 4 se v první větě slova "lidové armády, federálního ministerstva vnitra, Lidových milicí a Svazu pro spolupráci s armádou" nahrazují slovy "armády, ministerstva vnitra České republiky a federálního ministerstva vnitra".

64. V § 39 odst. 4 v druhé větě se vypouštějí slova "popřípadě Svazu pro spolupráci s armádou".

65. Za § 40 odst. 2 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě se nepředepisují, má-li být tato půda použita k zajištění tvorby a ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek, zejména pro budování územních systémů ekologické stability a pro zřizování ekologicky významné zeleně, a dále pro archeologická naleziště a jejich ochranná pásma. Pro účely osvobození od odvodů se však za ekologicky významnou zeleň považuje i zeleň, která má být zřízena na nezastavěných částech stavebních pozemků65a) nebo na ploše ochranných pásem, izolačních pásů nebo částí zemědělských pozemků, které nelze ani urbanisticky ani zemědělsky využít (§ 34 odst. 1).".

Dosavadní odstavce 3 a 4 sa označují jako odstavce 4 a 5. Zároveň se v novém odstavci 5 vypouští slovo "velkovýrobně".

66. Nadpis § 41 zní: "Evidence zemědělského půdního fondu v zemědělských organizacích".

67. V § 41 odst. 1, 3 a 6 se vypouští slovo "socialistické".

68. Za § 41 odst. 6 se připojuje nový odstavec 7, který zní:

"(7) Samostatně hospodařící rolníci, kteří jsou vlastníky (uživateli) zemědělské půdy a ostatních součástí zemědělského půdního fondu a využívají je pro zemědělskou výrobu v rozsahu vymezeném zvláštními předpisy,69a) vedou ve spolupráci s orgány geodézie a kartografie jednoduchou evidenci této půdy a ostatních součástí zemědělského půdního fondu ve svém vlastnictví (užívání). Pro samostatně hospodařící rolníky platí ustanovení odstavce 6 o hlášení změn podle zvláštních předpisů69) a o provádění periodických inventarizací zemědělského půdního fondu obdobně. Náležitostmi jednoduché evidence jsou vždy soubor listinné dokumentace o vlastnictví (užívání) půdy, výpis z evidence nemovitostí a snímek pozemkové mapy.".

69. § 42 zní:

"§ 42

(1) Právnické osoby, které jsou vlastníky (uživateli) zemědělské půdy a ostatních součástí zemědělského půdního fondu, a dále samostatně hospodařící rolníci (§ 41 odst. 7) provádějí vždy nejméně jednou v průběhu pěti let inventarizaci zemědělské půdy a ostatních součástí zemědělského půdního fondu. Přitom využívají podkladů a zjištění orgánů geodézie a kartografie70) a zejména přezkoumávají soulad podnikové evidence nebo jednoduché evidence s evidencí nemovitostí a se skutečným stavem. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů.71)

(2) O inventarizaci se pořídí inventarizační protokol (zápis), který musí obsahovat výsledky přezkoumání a zjištěné nedostatky. Protokol (zápis) je podkladem pro přijetí opatření ke zjištěným skutečnostem.

(3) Povinností právnické nebo fyzické osoby je odstranit zjištěné nedostatky nejpozději do dvou let ode dne pořízení inventarizačního protokolu (zápisu).

(4) Podle ustanovení § 41 odst. 7 a § 42 odst. 1 se nepostupuje, pokud ve vlastnictví (užívání) fyzické osoby je zemědělská půda, která je nezastavěnou částí stavebního pozemku u rodinného domku nebo rekreační chaty, na které je zřízena zahrádka nebo která je využívána pro drobné pěstitelství nebo chovatelství.".

70. V § 44 se v druhé větě slova "uživatel (vlastník)" nahrazují slovy "vlastník (uživatel)".

71. V § 44 se v třetí větě vypouštějí slova "a stanovisko orgánu státního hospodářského řízení zemědělství; toto stanovisko není třeba, pokud jde o odnětí zemědělské půdy pro stavby občanů".

72. § 45 zní:

"§ 45

Byla-li po dni počátku účinosti zákona2) bez rozhodnutí podle zákona74) odňata zemědělská půda zemědělské výrobě pro stavby zřízené na základě pravomocného stavebního povolení, vychází se ze vzniklého stavu. V uvedených případech jsou orgány geodézie a kartografie oprávněny vést takto zastavěné pozemky v evidenci nemovitostí v souladu s tímto stavem, aniž by k tomu bylo třeba dodatečného rozhodnutí podle zákona.74) Pokud však byly stavby provedeny bez stavebního povolení, řeší se odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle zákona74) v souvislosti s řízením o odstranění stavby podle zvláštních předpisů.74a) Bude-li možno stavbu dodatečně povolit, rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu o dodatečném odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě. Obdobně se postupuje, byla-li zemědělská půda odňata zemědělské výrobě bez rozhodnutí podle zákona74) pro jiné než stavební účely.".

73. V příloze č. 2 k vyhlášce č. 36/1987 Sb. se v jejím názvu vypouštějí slova "zúrodnění, intenzifikace".

74. V části I. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 36/1987 Sb. se vypouští slovo "kraj".

75. V části I. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 36/1987 Sb. se slova "projektové dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

76. V části IV. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 36/1987 Sb. se slova "projektové dokumentaci" nahrazují slovem "projektu".

77. V části IV. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 36/1987 Sb. se vypouštějí slova "orgánu státního hospodářského řízení zemědělství".

78. V příloze č. 4 k vyhlášce č. 36/1987 Sb. písm.

f) se slova "v působnosti orgánů státního hospodářského řízení zemědělství, popřípadě v působnosti oborových podniků státních statků" nahrazují slovy "právnických osob zabývajících se zemědělskou výrobou, popřípadě fyzické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti podle zvláštních předpisů,69a) pokud k tomu prokáží odbornou způsobilost".

79. V příloze č. 4 k vyhlášce č. 36/1987 Sb. se v závěru vypouštějí slovo "socialistické" a slova "s tím, že výsledky provedeného zhodnocení a rozboru musí být posouzeny a odsouhlaseny příslušným orgánem státního hospodářského řízení zemědělství, popřípadě nadřízeným orgánem této organizace".

Čl. II

1. Pokud byla povinnost zajistit náhradní rekultivaci, zúrodnění jiné zemědělské půdy nebo intenzifikaci zemědělské výroby na jiné zemědělské půdě stanovena v pravomocných rozhodnutích orgánů ochrany zemědělského půdního fondu o udělení předchozího souhlasu nebo souhlasu podle § 12 odst. 4 zákona, která byla vydána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nebudou tyto povinnosti v následných rozhodnutích o odnětí zemědělské půdy podle § 14 zákona nadále uplatňovány a zpřesňovány.

2. Povinnost zajistit náhradní rekultivaci, zúrodnění jiné zemědělské půdy nebo intenzifikaci zemědělské výroby na jiné zemědělské půdě, která byla stanovena orgánem ochrany zemědělského půdního fondu v rozhodnutí podle § 14 zákona vydaném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je v plném rozsahu platná a musí být splněna.

3. Prokáže-li se dodatečně, že v případech uvedených v bodu 2 jsou stanovená opatření nevhodná z hlediska zájmů tvorby a ochrany životního prostředí a jeho složek, ochrany přírody a zajišťování ekologické stability území, popřípadě neuskutečnitelná z hlediska změn ve vlastnických nebo uživatelských vztazích k určeným pozemkům, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který takové rozhodnutí vydal, na návrh účastníka řízení rozhodne o změně technického způsobu provedení původně stanoveného opatření, zejména ve prospěch budování územních systémů ekologické stability, zakládání ekologicky významné zeleně a řešení protierozní ochrany území, popřípadě rozhodne o náhradním peněžitém plnění. Rozsah nově stanovených opatření musí odpovídat nákladům, které by byly jinak vynaloženy na uskutečnění původně stanovených opatření. Je-li uvedenými skutečnostmi dotčena jen část původně stanovených opatření, postupují orgány ochrany zemědělského půdního fondu obdobně.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Ministr:
Ing. Dejmal v. r.

Poznámky pod čarou

62) § 21 odst. 3 zákona.

65a) § 4 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
§ 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

69) § 7 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 157/1983 Sb.

69a) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

70) § 5 odst. 2 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb. a vyhlášky č. 19/1984 Sb.

71) Vyhláška č. 155/1971 Sb., o inventarizacích hospodářských prostředků.

2) 1. 9. 1966.

74) § 13a a § 14 zákona.

74a) § 88 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Přesunout nahoru