Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 527/1991 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem

Částka 101/1991
Platnost od 19.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.01.2001 (439/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

527

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 4. prosince 1991,

kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) a § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, se mění takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Při negativním výsledku tuberkulínové zkoušky ve druhém a čtrnáctém roce věku se děti přeočkují proti tuberkulóze. Ve druhém roce věku dítěte se však tuberkulínová zkouška provede jen u dětí, které nemají prokazatelnou jizvu po očkování provedeném v novorozeneckém období.".

2. § 12 zní:

"§ 12

(1) U dětí narozených v době od 1. ledna 1991, které mají trvalý pobyt ve Středočeském, Východočeském a Jihočeském kraji, se neprovádí nadále základní očkování proti tuberkulóze. Tyto děti se podrobí též ve čtvrtém a šestém roce života a dále při podezření na infekci nebo onemocnění tuberkulózou intradermální tuberkulínové zkoušce. Ve stejném intervalu se provede tuberkulínová zkouška také u dětí narozených v těchto krajích od 1. dubna 1986 do 31. prosince 1990, které nebyly očkovány proti tuberkulóze.

(2) U dětí uvedených v odstavci 1 se provede základní očkování proti tuberkulóze, jestliže:

a) změní místo trvalého pobytu mimo kraje uvedené v odstavci 1;

b) rodiče nebo jiné osoby, které mají dítě v trvalé péči, požádají provedení očkování proti tuberkulóze;

c) dítě je ohroženo rizikem tuberkulózy (například dítě v kontaktu s tuberkulózním nemocným, dítě cizinců, dítě rodičů, u nichž lze očekávat častou migraci, dítě z oblasti s vysokým výskytem tuberkulózy);

d) výsledek intradermální tuberkulínové zkoušky byl ve věku 14 let negativní.".

3. § 13 se vypouští.

4. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

"§ 14a

Pokud se v této vyhlášce používá pojem dítě, rozumí se jím osoba ve věku do 18 let.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r:

Přesunout nahoru