Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 524/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Částka 100/1991
Platnost od 18.12.1991
Účinnost od 18.12.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

524

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej Republiky

z 29. novembra 1991

o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 239b Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje odmeňovanie pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru1) (ďalej len "dohoda") pre organizácie,2) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky.

§ 2

(1) Výšku odmeny a podmienky jej poskytovania v závislosti od druhu a spôsobu vykonávanej práce alebo činnosti dohodne organizácia s pracovníkom v dohode.

(2) Dohodnutá výška odmeny musí byť v súlade s pravidlami slušnosti a občianskeho spolužitia.3)

§ 3

Ak obsahom dohody je aj dohoda o výške a podmienkach poskytovania náhrad výdavkov spojených s výkonom práce, ktoré sú upravené osobitnými predpismi,4) dohodnú sa vždy oddelene od dohodnutej odmeny za vykonanú prácu.


§ 4

(1) Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 120/1981 Zb. o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.

2. Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 30. júna 1981 č. 42-3931/81 o odmeňovaní činností alebo prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (reg. v čiastke 22/1981 Zb.).

(2) Všetky rezortné predpisy, ktoré upravujú odmeňovanie prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, strácajú platnosť.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:
PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 232 až 239b Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.).

2) § 8 a 269 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 nariadenia vlády ČSFR č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov v znení nariadenia vlády ČSFR č. 14/1991 Zb.

3) Čl. III Základných zásad Zákonníka práce.

4) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb., vyhlášky č. 241/1988 Zb., vyhlášky č. 251/1990 Zb. a vyhlášky č. 148/1991 Zb.

Přesunout nahoru