Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 522/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích

Částka 100/1991
Platnost od 18.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

522

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky

a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 22. listopadu 1991, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 5 se připojuje věta, která zní: „Poplatky vyměřované a vybírané okresními a obvodními úřady ve Slovenské republice se mohou platit i kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000 Kčs.“.

2. V § 4 odst. 1 se za slovy „§10 odst. 1 zákona“ vkládá čárka a slova „obcí a orgánů místní státní správy2a)“.

2a) Zákon SNR č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.

V odstavci 2 se spojka „a“ mezi slovy „zabezpečení matky a dítěte“ a slovy „o sociálním zabezpečení“ nahrazuje čárkou a na konec věty se vkládají slova „a o zmírnění následků majetkových křivd3a)“.

3a) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

3. V § 6 odst. 2 se za slova „okresního úřadu“ vkládají slova „v České republice“.

4. V § 7 odst. 1 se za slovy „s výjimkou okresních“ vkládají slova „v České republice“ a v odstavci 2 se za slova „úřadů a obcí“ doplňují slova „v České republice“.

5. § 8 zní:

㤠8

Správní orgán vybírá poplatky podle položky 33 a položky 37 sazebníku I vyhlášky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, až do dne nabytí účinnosti zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); po nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje správní orgán podle položek 33 a 37 sazebníku I, uvedeného v příloze této vyhlášky.“.

Čl. II

V sazebníku I a II správních poplatků se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. III

Zrušují se:

1. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince, vyhlášené v částce 23 Sbírky zákonů 1991.

2. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince, vyhlášené v částce 28 Sbírky zákonů 1991.

3. Opatření ministerstva financí Slovenské republiky na úseku správních poplatků k vyhlášce federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, vyhlášené v částce 71 Sbírky zákonů 1991.


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Ministr financí České a Slovenské Federativní republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr financí České republiky:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí Slovenské republiky:
Doc. Ing. Dančo CSc. v. r.


Příloha vyhlášky č. 522/1991 Sb.

Změny a doplňky sazebníku I správních poplatků

1. V poznámce k sazebníku I se za slova „okresní úřady“ vkládá čárka a slova „obvodní úřady“.

2. Poznámky k položce 3 se doplňují o bod 3., který zní:

3. Na území Slovenské republiky se orgánem, před kterým se manželství uzavírá, rozumí stálé pracoviště obvodního úřadu.“.

3. V položce 5 se pod písmeno b) za slovo „cizince“ doplňují slova „na jeden rok“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) pro cizince na jeden měsíc ................................................................ Kčs 1500,-“.

4. K položce 6 se připojují zmocnění a poznámka, které znějí:

„Zmocnění:

Správní orgán může v odůvodněných případech při vydání rybářského lístku pro cizince poplatek snížit na 500 Kčs.

Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt, se vybere poplatek v sazbách uvedených pro občany České a Slovenské Federativní Republiky.

5. Ve zmocnění k položce 8 se vypouštějí slova „podle písmene b)“.

6. Položka 11 se doplňuje písmeny g) a h), která znějí:

g) o nahlédnutí do živnostenského rejstříku ....................................................................... Kčs 50,

h) o zprostředkování zaměstnání v cizině a vydání pracovní smlouvy o zaměstnání v cizině ......................................................................................................................... Kčs 100,-“

7. V položce 12 se vypouští písmeno d).

8. Za položku 12 se připojuje položka 12 A, která zní:

„Položka 12 A

Podání oznámení o provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení za každý přístroj nebo zařízení a rok ........................................................................................... Kčs 1000,-“.

9. Položka 27 zní:

„Položka 27

Ověření:

a) podpisu na listině nebo na jejím stejnopise za každý podpis ....................................... Kčs 20,

b) otisku úředních razítek a úředních podpisů ................................................................... Kčs 60,

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.“.

10. Položka 28 zní:

„Položka 28

Ověření opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, listin a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově za každou započatou stránku

- v českém nebo slovenském jazyce ........................................................................................ Kčs 20,

- v cizím jazyce .......................................................................................................................... Kčs 50,

Osvobození:

Osvobození uvedené v položce 27 zde platí obdobně.

Poznámka:

Za ověření pro československé státní občany jiné národnosti než české nebo slovenské se vybere poplatek podle této položky ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.“.

11. Položka 33 zní:

„Položka 33

Vydání povolení5):

1. k provedení jednoho nebo omezeného počtu přepravních výkonů ve vnitrostátní silniční motorové dopravě pro cizí potřeby za úplatu, které nejsou živností ............. Kčs 200,

2. k provedení jednoho nebo omezeného nebo neomezeného počtu přepravních výkonů v určitém časovém období, které činí nejvýše jeden rok při dopravě nebezpečných věcí ............................................................................................................... Kčs 1000,

3. k provedení jednoho nebo omezeného nebo neomezeného počtu přepravních výkonů v určitém časovém období, které činí nejvýše šest měsíců při dopravě osob silničními vozidly určenými pro nákladní dopravu ........................................................ Kčs 200,

4. k provozování silniční dopravy československým provozovatelem mezi dvěma místy ležícími na území téhož cizího státu ...................................................................... Kčs 2000,

5. k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy ležícími na území ČSFR ..................................................................................................... Kčs 10 000,

6. k provozování mezinárodní silniční dopravy československým provozovatelem, které není živností, na dobu nejvýše jednoho roku jedním motorovým vozidlem

a) k provedení konkrétního počtu přeprav

- jedné přepravy ........................................................................................................... Kčs 500,

- dvou až pěti přeprav ................................................................................................. Kčs 1000,

b) k provedení neomezeného počtu přeprav ................................................................. Kčs 10 000,

7. k provozování mezinárodní veřejné pravidelné hromadné osobní silniční dopravy zahraničním provozovatelem ............................................................................................. Kčs 15 000,

8. k provozování mezinárodní veřejné nepravidelné hromadné osobní silniční dopravy zahraničním provozovatelem ............................................................................................. Kčs 5000,

9. k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem - provedení jedné přepravy jedním motorovým vozidlem ............................................ Kčs 15 000,

Osvobození:

Od poplatku podle bodu 1 této položky jsou osvobozena povolení k provozování městské autobusové hromadné dopravy.

Zmocnění:

1. Správní orgán může upustit od vybrání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků, přepravu provedenou z humanitárních důvodů a z důvodů veřejného zájmu.

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo sazbu poplatku snížit. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad dopravní politiky, může správní orgán poplatek podle této položky zvýšit až na dvojnásobek. Jde-li o vydání povolení k přepravě nebezpečných věcí, může správní orgán poplatek podle této položky zvýšit až na trojnásobek.

Poznámka:

Za schválení technické způsobilosti motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu k přepravě více než 6 osob v ložném prostoru s provedením záznamu do dokladů se vybere poplatek podle položky 18 písmene b).“.

12. V položce 35 se za slovo „užívání“ vkládá slovo „dálnic“.

13. Položka 37 zní:

„Položka 37

a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence ............... Kčs 150,

b) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti ................................................................................................................. Kčs 200,

c) Vydání živnostenského listu .............................................................................................. Kčs 1000,

d) Vydání koncesní listiny ...................................................................................................... Kčs 2000,

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle písmene a), c), d) této položky ve výši 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci obecního úřadu nebo o změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny, popř. o zrušení živnostenského oprávnění či ukončení zemědělské výroby, jestliže o to podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník požádá.“.

14. Za položku 37 se připojuje položka 37 A, která zní:

„Položka 37 A

a) Ověření platnosti puncovní značky ................................................................................. Kčs 20,

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky na zboží z drahých kovů ................ Kčs 200,

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky na zboží z drahých kovů . Kčs 40,d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin ... Kčs 400,

Poznámka:

Podle této položky vybírají poplatky orgány puncovních úřadů.“.

15. Položka 38 zní:

„Položka 38

Vydání druhého a dalšího stejnopisu vyřízení za každou i jen započatou stránku listu rodného, oddacího nebo úmrtního nebo opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů .................................... Kčs 20,-“.

16. Za položku 38 se připojuje položka 38 A, která zní:

„Položka 38 A

a) Vydání výpisu z evidence nemovitostí nebo z parcelního protokolu, kopie z pozemkové mapy evidence nemovitostí nebo z katastrální mapy formátu A4, evidenčních údajů o pozemcích s vyjádřením jejich bonitních tříd a identifikace parcel, za každých i jen započatých 20 parcel pozemkové mapy nebo katastrální mapy, při identifikaci parcel v rámci jedné knihovní vložky ................................................................... Kčs 100,

b) Vydání kopie z pozemkové mapy evidence nemovitostí doplněné o stav katastrální mapy za každých i jen započatých 20 parcel katastrální mapy .................................... Kčs 100,

c) Poskytnutí části písemného nebo měřického operátu evidence nemovitostí nebo býv. pozemkového katastru k nahlédnutí pro potřeby vyhotovení opisu, výpisu, nákresu nebo získání informace za každých i jen započatých 20 řádků písemné informace a za každou grafickou nebo ústní informaci ................................................... Kčs 50,

d) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji evidence nemovitostí - druhé ověření geometrického plánu za každých i jen 20 započatých parcel ... Kčs 70,

Poznámka:

Správní orgán zpoplatňovaný podle písmene c) nezahrnuje poskytování souřadnic podrobných bodů.“.

17. V položce 39 se ve třetí odrážce vypouští za slovem „protokolu“ spojka „a“ a nahrazuje se čárkou. Za slovo „usnesení“ se vkládají slova „a rozhodnutí“.

18. Položka 42 se doplňuje o písmeno d), které zní:

d) za registraci organizační složky (obchodního zastupitelství) zahraniční osoby7a) .................................................................... Kčs 10 000,-“.

19. Za položku 42 se připojují položky 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 42 E, 42 F, 42 G, 42 H, 42 I, 42 J, 42 K a 42 L, které znějí:

„Položka 42 A

a) Za řízení o návrhu na schválení kartelové dohody ........................................................ Kčs 5000,

b) Za řízení o návrhu na povolení výjimky z neplatnosti kartelové dohody ................. Kčs 5000,

c) Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení výjimky z neplatnosti kartelové dohody anebo za řízení o určení nových podmínek pro trvání výjimky ................... Kčs 5000,

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník kartelové dohody.

Položka 42 B

Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů o sloučení jejich podniků (fúze) .............................................................................................................................. Kčs 25 000,

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.

Položka 42 C

Podání rozkladu proti rozhodnutí Českého úřadu pro hospodářskou soutěž nebo Slovenského protimonopolního úřadu ..................................................................................... Kčs 2000,

Položka 42 D

Vydání výpisu z kartelového registru za každou i jen započatou stránku ......................... Kčs 50,

Položka 42 E

Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři ............................................................................................. Kčs 200,

Položka 42 F

Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro plavbu na moři

- do 5 m délky včetně ............................................................................................................... Kčs 200,

- nad 5 m délky .......................................................................................................................... Kčs 400,

Poznámka:

Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla do evidence a ověření technické způsobilosti plavidla.

Položka 42 G

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla .......... Kěs 100,

b) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě nebo mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu ................................................................ Kčs 50,

Položka 42 H

Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla ve vnitrozemské plavbě

a) malá plavidla do délky 5 m včetně bez motoru .............................................................................................................................. Kčs 100,

s motorem ................................................................................................................................ Kčs 200,

b) nad délku 5 m bez motoru .............................................................................................................................. Kčs 300,

s motorem ................................................................................................................................ Kčs 400,

c) přívozní plavidla ..................................................................................................................... Kčs 400,

d) ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení o výtlaku nad 15 t .................................................................................................................. Kčs 500,

do výtlaku 15 t včetně ........................................................................................................... Kčs 500,

Poznámky:

1. Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

2. Správní orgán může zvýšit poplatek až na trojnásobek, pokud plavidlo podléhající evidenci nebylo včas přihlášeno.

Položka 42 I

a) Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu jednoho malého plavidla a povolení ke stavbě tohoto plavidla............................................................ Kčs 400,

b) Schválení typové dokumentace určené k opakovanému použití při individuálních stavbách malých plavidel ................................................................................. Kčs 600,

c) Povolení k individuální stavbě malého plavidla podle typové dokumentace ............ Kčs 100,

d) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla ..................................................... Kčs 600,

e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel nebo plovoucích zařízení o výtlaku nad 15 t ............................................................................................. Kčs 800,

do výtlaku 15 t včetně ...................................................................................................... Kčs 400,

Zmocnění:

Za dodatečné vydání dokladů zpoplatňovaných podle této položky může správní orgán zvýšit poplatek až na trojnásobek.

Položka 42 J

Vystavení zvláštního povolení k plavbě .................................................................................. Kčs 400,

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání zvláštního povolení pro zkušební plavbu.

Položka 42 K

Zápis změny provozovatele plavidla ........................................................................................ Kčs 200,

Položka 42 L

Za vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu

- určenému k přepravě nákladů ............................................................................................... Kčs 1000,

- neurčenému k přepravě nákladů ........................................................................................... Kčs 500,-“.

Změny a doplňky sazebníku II správních poplatků

1. V položce 43 písmeno e) se vypouštějí za slovem „objektů“ čárka a slova „jsou-li stavebníky organizace“.

2. Položka 44 zní:

„Položka 44:

vydání náhradního povolení k provozování mezinárodní silniční dopravy pro zahraničního provozovatele8) ....................................................... Kčs 15 000,

8) § 39 odst. 4 zákona č. 68/1979 Sb.

Zmocnění:

Orgán celní správy může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo sazbu poplatku snížit, popřípadě z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky zvýšit sazbu poplatku až na dvojnásobek.“.

3. Položky 46 až 53 se ze sazebníku II vypouštějí.

4. V položce 54 písmeno b) se doplňují slova „a námořního důstojníka“.

5. V položce 55 se vypouští písmeno c).

6. V položce 56 písmeno b) zní:

b) Vydání souhlasu ke správě, vlastnictví, užívání a k provozu civilních letadel nebo souhlasu s létáním civilním letadlem ............................................................................... Kčs 1000,-“.

7. V položce 60 písmeno b) se vypouštějí za slovem „Vydání“ čárka a slovo „prodloužení“ a slovo „letouny“ se nahrazuje slovem „letadla“.

8. V položce 60 se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní:

c) Prodloužení osvědčení o letové způsobilosti pro:

- balóny ............................................................................................................................... Kčs 100,

- kluzáky ............................................................................................................................. Kčs 300,

- motorizované kluzáky a ultralehká letadla .................................................................. Kčs 350,

- letadla do 5700 kg ........................................................................................................... Kčs 700,

- letadla nad 5700 kg ......................................................................................................... Kčs 1500,-“.

9. V položce 62 písmeno d) se sazba „0,2 %“ nahrazuje sazbou „0,5 %“ a vypouští se písmeno e).

10. V položce 62 se za písmeno g) doplňují písmena h), i), j) a k), která znějí:

h) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (dovozní licence) ................................................................................................................. Kčs 500,

i) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (vývozní licence) v rámci autolimitačních dohod uzavřených na mezivládní úrovni ................ Kčs 500,

j) Za udělení pracovního povolení československé osobě do zahraničí v rámci smlouvy o dílo .................................................................................................................... 0,1 % z hodnoty kontraktu

k) Za udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží10) ........... Kčs 500,-“.

10) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

11. Ve zmocnění k položce 68 se na konci věty vypouští tečka a připojují se slova „anebo vydává-li urychleně cestovní doklad na výslovnou žádost poplatníka.“.

12. V položce 69 písmeno b) zní:

b) Prodloužení platnosti průkazu Povolení k pobytu ........................................................ Kčs 100,-“

13. V položce 70 se za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:

d) Ověření pozvání cizince do ČSFR ................................................................................... Kčs 100,-“.

14. V položce 75 písmeno a) a v položce 76 písmeno a) se sazba „300 %“ nahrazuje sazbou „150 %“.

15. Položka 78 zní:

„Položka 78

Vydání osvědčení o původu zboží včetně ověření, že vyvážené zboží je tuzemského původu ..................................................................................... Kčs 50,

Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírají orgány celní správy. Doklady jsou určené k řízení celních orgánů v cizině.“.

16. V položce 80 se horní hranice sazby „5000,-“ nahrazuje sazbou „8000,-“.

17. V položce 95 se za písmeno b) doplňují písmena c), d) a e), která znějí:

c) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním pase ................................... Kčs 150,

d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České a Slovenské Federativní Republiky a zpět .... Kčs 50,

e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka ................... Kčs 100,-“.

18. Za poznámku k položce 118 se připojují položky 118 A, 118 B, 118 C a 118 D, které znějí:

„Položka 118 A

Podání příhlášky topografie polovodičových výrobků ......................................................... Kčs 3000,

Položka 118 B

Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku ...................................... Kčs 2500,

Položka 118 C

Žádost - o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště (sídla) přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo jeho zástupce ................................................... Kčs 100,

- o zápis převodu na jiného majitele ...................................................................................... Kčs 200,

- o zápis licence do rejstříku .................................................................................................... Kčs 100,

- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků ................................................. Kčs 2000,

Položka 118 D

Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezy .................................. Kčs 300,

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle této položky i složení kauce ve výši 2500 Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.“.

19. Za položku 120 se připojují položky 121, 122, 123 a 124, které znějí:

„Položka 121“

a) Za řízení o návrhu na schválení kartelové dohody ........................................................ Kčs 5000,

b) Za řízení o návrhu na povolení výjimky z neplatnosti kartelové dohody ................. Kčs 5000,

c) Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení výjimky z neplatnosti kartelové dohody anebo za řízení o určení nových podmínek pro trvání výjimky ................................. Kčs 5000,

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník kartelové dohody.

Položka 122

Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů o sloučení jejich podniků (fúze) ... Kčs 25 000,

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.

Položka 123

Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž ............. Kčs 2000,

Položka 124

Vydání výpisu z kartelového registru za každou i započatou stránku ............................... Kčs 50,-“.

Poznámky pod čarou

5) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.

7a) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru