Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 512/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí

Částka 97/1991
Platnost od 18.12.1991
Účinnost od 18.12.1991
Zrušeno k 27.12.1999 (330/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

512

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 31. října 1991,

kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 4 odst. 3 a § 15 odst. 5 zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí:


§ 1

Do cestovního dokladu se zapisují údaje potřebné k prokázání totožnosti držitele cestovního dokladu a nezletilého mladšího 15 let zapsaného do cestovního dokladu rodiče, údaje o územní a časové platnosti cestovního dokladu, popřípadě další údaje stanovené mezinárodní smlouvou, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.

§ 2

(1) Údaji potřebnými k prokázání totožnosti držitele cestovního dokladu jsou:

a) jméno a příjmení,

b) den, měsíc a rok narození a místo narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) státní občanství,

f) diplomatická nebo služební hodnost (funkce), jde-li o diplomatický nebo služební pas.

(2) Údaji potřebnými k prokázání totožnosti nezletilého mladšího 15 let zapsaného do cestovního dokladu rodiče jsou:

a) jméno,

b) příjmení, je-li odlišné od příjmení rodiče,

c) rok narození,

d) pohlaví.

(3) Na žádost občana se do cestovního dokladu za příjmení zapíše akademický titul, akademicko-vědecký titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy a vědecká hodnost. Pokud občan získal dva nebo více titulů, zapíše se na návrh občana pouze jeden z nich.

(4) Na žádost občana se do cestovního dokladu za ženský tvar příjmení zapíše též mužský tvar příjmení.

§ 3

(1) Do cestovního dokladu se mohou zapisovat též údaje:

a) o překročení státních hranic České a Slovenské Federativní Republiky,

b) o prodeji devizových prostředků k cestě do zahraničí,

c) o osvobození od cla,1)

d) o tom, že státní občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, hlasoval ve volbách s uvedením data hlasování.1a)

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a) zapisují do cestovního dokladu orgány pasové kontroly. Tyto údaje musí být do cestovního dokladu zapsány, pokud o to držitel cestovního dokladu požádá.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. b) zapisují do cestovního dokladu devizové banky a jiné osoby oprávněné k prodeji devizových prostředků.2)

(4) Údaje podle odstavce 1 písm. c) zapisují do cestovního dokladu orgány celní správy.

(5) Údaje podle odstavce 1 písm. d) zapisuje do cestovního dokladu okrsková volební komise,3) před kterou držitel cestovního dokladu ve volbách hlasoval.

§ 4

(1) V cestovním dokladu lze provést změny údajů o:

a) totožnosti nezletilého mladšího 15 let, zapsaného do cestovního dokladu rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz nebo cestovní průkaz totožnosti,

b) časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto cestovním dokladem cestovní průkaz nebo cestovní průkaz totožnosti.

(2) V cestovním pase vydaném podle zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech, lze provést změny údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) a údajů o příjmení a popisu držitele cestovního pasu a o místě jeho trvalého pobytu.

(3) V cestovním dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, lze provést změny údajů jen pokud to mezinárodní smlouva umožňuje.

§ 5

(1) Údaji vyžadovanými k rozhodnutí o vydání cestovního dokladu, kromě údajů uváděných v cestovním dokladu, jsou:

a) příjmení, předchozí příjmení a rodné příjmení,

b) adresa současného a předchozího trvalého pobytu a rok jejich počátku,

c) údaje o cestovním dokladu, pokud byl již vydán,

d) odůvodnění žádosti, jde-li o vydání služebního pasu,

e) údaje o totožnosti manžela (manželky) nebo rodičů, jde-li o vydání diplomatického nebo služebního pasu manželce (manželu) nebo dětem držitele diplomatického nebo služebního pasu,

f) další údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.

(2) K žádosti o vydání cestovního pasu, diplomatického pasu nebo služebního pasu je nutno připojit dvě ostré, neretušované fotografie zhotovené z téhož negativu na hladkém, lesklém polokartónu nebo zhotovené přístrojem se současnou expozicí více objektivy, o roměru 3,5 x 4,5 cm, zobrazující občana ve tříčtvrtečním profilu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy (od očí k bradě) minimálně 13 mm.

(3) Žadatel o vydání cestovního dokladu nebo o provedení změny údajů v cestovním dokladu je povinen prokázat pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti; pokud tak nemůže učinit, je povinen předložit podklady k jejich zjištění.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


v z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.

1a) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

2) § 7 odst. 5 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.).

3) § 7 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.

Přesunout nahoru