Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 505/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice

Částka 96/1991
Platnost od 05.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.03.1993 (13/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

505

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 30. října 1991

o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice

Federální ministerstvo zahraničního obchodu podle § 66 odst. 5 a § 67 odst. 3 a po dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 30a a § 41 odst. 3 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb. (úplné znění č. 287/1991 Sb.), stanoví:


Návrh na celní řízení při dovozu a vývozu zboží, které má obchodní charakter

§ 1

(1) Způsob uvádění údajů v písemném návrhu na celní řízení1) podávaném při dovozu nebo vývozu zboží, které má obchodní charakter, do volného nebo záznamního oběhu nebo k uskladnění, jeho forma a vzor, jakož i další náležitosti související s jeho podáváním jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(2) Na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, se do návrhu na celní řízení1) uvádí i údaj o celnici určení.

§ 2

(1) Ústně lze podat celní prohlášení při dovozu nebo vývozu zboží, které má obchodní charakter a které je navrženo do režimu volného oběhu nebo do režimu vývozu, jedná-li se o dovážené nebo vyvážené zboží, jehož hodnota nepřesahuje 30 000 Kčs, pokud nejde o část zboží od téhož odesílatele témuž příjemci, jehož celková hodnota podle smlouvy přesahuje 30 000 Kčs.

(2) Ústně se podává celní prohlášení při propouštění zboží do režimu vývozu, je-li určeno pro potřebu zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí nebo pro potřebu námořních lodí České republiky. Ústní celní prohlášení musí být doloženo dvojmo vyhotoveným seznamem vyváženého zboží, na kterém bude prohlášení o účelu takového vývozu.

(3) Bude-li celnici předložen se zásilkou doklad nebo seznam zboží (při vývozu ve dvojím vyhotovení), ze kterého bude zřejmý dovozce a odběratel, případně příjemce, nebo vývozce a dodavatel, případně odesílatel, dále pak zahraniční partner, účel dovozu nebo vývozu a případná bezúplatnost, může být ústní návrh na celní řízení podán i při dovozech nebo vývozech:

a) dokumentů a informativních podkladů nutných k uzavření nebo plnění smluv mezi českými a zahraničními osobami, nebo k šíření poznatků z oblasti vědy a techniky v hromadných sdělovacích prostředcích,

b) informativních podkladů, dokumentů a přiměřeného množství vzorků nebo preparátů, které nelze dokumentací nahradit a jsou bezúplatně dováženy nebo vyváženy v rámci plnění smluv o vědeckotechnické spolupráci,

c) informativních podkladů a odborných publikací v rámci bezplatné výměny mezi tuzemskými a zahraničními knihovnami, vědeckými a výzkumnými ústavy, vysokými školami, mezi galeriemi a muzei v množství výtisků přiměřeném vlastním potřebám,

d) zvukových a obrazových záznamů v rámci výměny programů mezi tuzemskými a zahraničními rozhlasovými a televizními organizacemi,

e) biologických orgánů nebo tkání zdravotnickými organizacemi a zařízeními za účelem transplantace,

f) věcí nutných k záchranným akcím konaným podle mezinárodních smluv,

g) pomůcek zasílaných mezinárodními organizacemi a konferencemi nebo jejich úřady pro služební potřebu orgánů státní správy, jakož i pro organizace poskytující nebo zprostředkující dopravní služby,

h) pohonných hmot, mazacích olejů a tuků, jsou-li dováženy cizozemskými dopravci nebo vyváženy tuzemskými dopravci pro vlastní dopravní prostředky a nejsou určeny pro silniční dopravní prostředky,

i) rakví a uren, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky, jakož i květinových ozdob a drobných ozdobných předmětů dovážených nebo vyvážených u příležitosti jmenovitě určených pohřbů,

j) zboží k uspokojování cestovních potřeb cestujících nebo členů posádek dopravních prostředků v průběhu dopravy provozované osobami k tomu oprávněnými,

k) zboží důležitého pro trestní nebo občanskoprávní soudní řízení, je-li tato okolnost potvrzena příslušným prokurátorem, soudem nebo jiným orgánem činným v trestním řízení,

l) vzorků ke kontrole, registraci a klinickému zkoušení léčiv, jsou-li bezúplatně dováženy nebo vyváženy státními výzkumnými ústavy.

(4) Celní prohlášení se však podává písemně i v případech uvedených odstavcích 1 až 3, jestliže deklarant hodlá následně uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty nebo vrácení spotřební daně z vyváženého zboží nebo není-li doloženo všemi doklady potřebnými podle celních předpisů.

§ 3 – § 5zrušeno

§ 6

S návrhem na celní řízení musí být celnici předloženy nebo k němu přiloženy doklady nezbytné k provedení celního řízení, zejména:

a) povolení nebo souhlas příslušného orgánu, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

b) přepravní a průvodní listiny, je-li zboží na přepravní listiny přepravováno,

c) důkaz o původu zboží, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu nebo vývozu zboží a k vyměřování cla,

d) osvědčení veterinární, fytokaranténní a jiná obdobná osvědčení, jsou-li třeba podle zvláštních předpisů k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

e) doklad o ceně zboží,

f) doklad osvědčující oprávnění k podnikání,

g) rozhodnutí celnice osvědčující, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu v cizině nebo v tuzemsku při jeho zpětném dovozu nebo zpětném vývozu z volného oběhu v cizině nebo v tuzemsku,

h) rozhodnutí celnice osvědčující, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu v tuzemsku nebo v cizině, má-li být rozhodnuto o propuštění zboží dováženého nebo vyváženého náhradou za vadné reklamované. Při takovém dovozu je navíc nutné prokázat, jak se s původně dovezeným a případně vycleným zbožím, které bylo předmětem reklamace, naložilo. Pro uznání náhradního dovozu, kdy je zboží osvobozeno od cla, je třeba celnici předložit i rozhodnutí v celním řízení o zpětném vývozu reklamovaného zboží nebo potvrzení o jeho vzdání se ve prospěch státu, nebo protokol o jeho zničení,

i) deklarace celní hodnoty, případně deklarace celní hodnoty doplňková.5)

§ 7

Deklarace údajů o celní hodnotě

(1) Dokladem o ceně dováženého zboží je účetní doklad obsahující zejména náležitosti stanovené zvláštním předpisem.5)

(2) Deklarace údajů o celní hodnotě, jejíž vzor je uveden v části IX přílohy k této vyhlášce, případně Deklarace údajů o celní hodnotě doplňková, jejíž vzor je uveden v části X přílohy k této vyhlášce, se nepředkládá:

a) nepřesáhne-li celní hodnota dováženého zboží 100 000 Kčs, nejedná-li se o část zboží od téhož odesílatele témuž příjemci, jehož celková celní hodnota podle smlouvy přesahuje 100 000 Kčs,

b) při bezúplatném dovozu obchodních vzorků,

c) při dovozu zboží, které nepodléhá clu nebo které je plně osvobozeno od cla,

d) při dovozu zboží, na které se nevyžaduje písemné celní prohlášení,

e) při dovozu zboží, které nemá obchodní charakter.

(3) Deklarace údajů o celní hodnotě se přikládá ke každému písemnému celnímu prohlášení.

(4) Deklarace údajů o celní hodnotě doplňková se použije za podmínek uvedených v předchozím odstavci, týká-li se celní prohlášení zboží, které je zařazeno do více než dvou podpoložek celního sazebníku.

§ 8

Návrh na celní řízení při dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, které nemá obchodní charakter

(1) Při dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, které nemá obchodní charakter, se návrh na celní řízení podává ústně; ustanovení § 6 této vyhlášky se použijí přiměřeně.

(2) Celnice může požadovat podání písemného návrhu na celní řízení při dovozu zboží, které nemá obchodní charakter, jestliže:

a) účastník celního řízení nechce uhradit vyměřené clo ihned nebo účastník celního řízení nemůže uhradit vyměřené clo ihned a celnice má pochybnosti o jeho úhradě,

b) úhrnná celní hodnota zboží přesáhne limit pro uplatnění jednotné celní sazby,6)

c) má celnice pochybnosti o správnosti celní hodnoty zboží navržené účastníkem celního řízení,

d) zboží má být propuštěno s podmínkami, které vyplývají přímo z obecně závazných právních předpisů, anebo

e) účastník celního řízení uplatňuje nárok na osvobození nebo prominutí cla na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů o vyměřování a vybírání cla.

(3) Písemný návrh na celní řízení při dovozu zboží, které nemá obchodní charakter, obsahuje zejména:

a) jméno, popř. název, bydliště, popř. sídlo, rodné číslo, popř. identifikační číslo účastníka celního řízení,

b) údaj o předložených dokladech,

c) zemi původu,

d) finanční a bankovní spojení související s případnou platbou cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celnicí,

e) popis zboží a jeho množství v měrných jednotkách,

f) celní hodnotu v Kčs,

g) cenu zboží v cizí měně, ve které bylo za zboží placeno,

h) požadované osvobození od cla,

i) návrh na vyměření cla podle sazeb celního sazebníku namísto uplatnění jednotné celní sazby,6)

j) navrhovaný způsob propuštění,

k) účel dovozu,

l) způsob nabytí zboží (koupě, dar),

m) připojené a předložené doklady,

n) místo a datum podání,

o) podpis účastníka celního řízení.

§ 9

Celní statistika

Celní statistika vývozu a dovozu zboží, které má obchodní charakter, se vede způsobem uvedeným v této vyhlášce.


§ 10

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 39/1991 Sb., o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 46/1993 Sb. Čl. II

Pokud se ve vyhlášce č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992 Sb., používá pojmu "návrh na celní řízení", rozumí se tím nadále "celní prohlášení".


Ministr:

Ing. Bakšay v. r.


Příloha k vyhlášce č. 46/1993 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V JEDNOTNÉ CELNÍ DEKLARACI A JEDNOTNÉ CELNÍ DEKLARACI DOPLŇKOVÉ; CELNÍ STATISTIKA

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1) Jednotná celní deklarace (dále jen "Deklarace") a Jednotná celní deklarace doplňková (dále jen "Doplňková deklarace") se skládá ze tří listů tvořících složku. První list označený po levé straně čísly 1 a 6 je určen pro celní úřad, který rozhoduje o propuštění dováženého nebo vyváženého zboží. Druhý list s čísly 2 a 7 je využíván pro statistické účely a třetí list označený čísly 3 a 8 je předáván deklarantovi nebo jeho zástupci jako rozhodnutí o propuštění zboží a výměr cla, daní a jiných poplatků, jsou-li vyměřovány celním úřadem. Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou navíc po pravé straně odlišeny barevně. Červené označení určuje, že list náleží celnímu úřadu, zeleně označený, že je využíván pro celní statistiku a žlutě označený slouží deklarantovi.

(2) Jedna Deklarace je určena pouze k vykázání jedné podpoložky zboží (viz odstavec 48 této přílohy). Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více podpoložek zboží, přikládá se k základnímu tiskopisu Deklarace jeden nebo více, maximálně však třicetdva tiskopisy Doplňkových deklarací. Obsahuje-li zásilka tolik podpoložek zboží, že přiložené třicetdvě Doplňkové deklarace nepostačují, uvedou se ostatní podpoložky zboží na novou Deklaraci, ke které se přiloží další Doplňkové deklarace. Je-li na poslední přiložené Doplňkové deklaraci deklarována pouze jedna nebo dvě podpoložky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších podpoložek se proškrtává. Využití i oběh Doplňkových deklarací je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou jsou předkládány a jejíž přílohu tvoří.

(3) Deklarant je povinen v souladu s pravidly uvedenými v této příloze vyplnit údaje do odstavců 1 až 3, 5, 7 až 9, 11, 14, 17, 17a, 22, 23, 25, 31 až 34a, 35 až 38, 41, 43 až 47, 50 a 54 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace.

(4) Odstavec 6 Deklarace se nevyplňuje, s výjimkou případů, kdy jeho vyplnění požaduje celní úřad. Odstavce 4, 10, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17b, 18 až 21, 24, 26, 27, 29, 30, 34b, 39, 42 a 49 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace se nevyplňují, jejich případné vyplnění není na závadu. Odstavce 28, 40, 48, 51 až 53 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace a ty, jež jsou označeny velkými písmeny, zůstávají prázdné, nebo je vyplňuje celní úřad.

(5) Je-li u jedné zásilky nebo podpoložky zboží třeba vyjádřit do Deklarace více různých údajů (kódů) v odstavcích 11, 17a, 17, 22 a 37, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací. Např. při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací.

(6) Deklarace a Doplňkové deklarace se vyplňují strojem, tiskárnou počítače nebo jiným podobným strojovým způsobem. Vypsat je lze i ručně, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování strojem nebo tiskárnou s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 2 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(7) Číselné a kódované údaje uvedené v Deklaraci a Doplňkové deklaraci nesmějí být mazány ani přepisovány. Případné opravy se provádějí škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti a doplněním nových správných údajů do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj, nebo do odstavce 45 Deklarace nebo Doplňkové deklarace (viz odstavec 65 této přílohy). Nelze-li opravu chybných údajů provést těmito způsoby, musí být vyhotovena nová Deklarace, případně Doplňková deklarace.

II. VYKAZOVANÉ ÚDAJE

(8) Deklarant je povinen proškrtnout nehodící se číselné označení dílu dokladu podle jeho použití (v Deklaraci na levém okraji a v Doplňkových deklaracích v horní střední části). Při dovozu se škrtá číslo "1", při vývozu číslo, "6". Propsáním se přeškrtají i příslušná čísla na dalších listech (při dovozu 2 a 3, při vývozu 7 a 8).

Odstavec 1 Deklarace

(9) Odstavec 1 je rozdělen na tři části. Do levé tohoto odstavce se uvádějí tyto kódy:

IM - při dovozu zboží

EX - při vývozu zboží

Střední a pravá část odstavce 1 se nevyplňuje a zůstává prázdná. Odstavec 1 Doplňkové deklarace nemusí být vyplněn.

Odstavec 2 Deklarace

(10) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a adresa zahraničního odesílatele a prodávajícího.

(11) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a adresa odesílatele, včetně poštovního směrovacího čísla, které se uvádí do pravého horního rohu tohoto odstavce.

Odstavec 3 Deklarace a Doplňkové deklarace

(12) Do levé části odstavce se uvádí pořadové číslo předkládané složky Deklarace, resp. Doplňkových deklarací a do pravé části celkový počet použitých složek dokladů. Deklarace však musí být v daném pořadí vždy první. Např. při předložení Deklarace a dvou Doplňkových deklarací se v Deklaraci do odstavce 3 uvede vlevo číslo "1", vpravo číslo "3", v první Doplňkové deklaraci vlevo "2" a vpravo "3" a v druhé Doplňkové deklaraci "3" a "3".

Odstavec 4 Deklarace

(13) Do tohoto odstavce se uvádí údaj o počtu přiložených dokladů, které jsou celnímu úřadu předkládány spolu s Deklarací. Vyplnění tohoto odstavce není povinné.

Odstavec 5 Deklarace

(14) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet podpoložek zboží uvedených v Deklaraci a ve všech k ní přiložených Doplňkových deklaracích. Uvedený údaj odpovídá počtu vyplněných odstavců 33 těchto dokladů. Do celkového počtu podpoložek zboží v tomto odstavci se nezahrnují případně zrušené podpoložky v některé z Doplňkových deklarací (viz též odstavec 47 této přílohy).

Odstavec 6 Deklarace

(15) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet nákladových (obalových) kusů v zásilce. Vyplnění tohoto odstavce není povinné, celní úřad však může jeho vyplnění vyžadovat.

Odstavec 7 Deklarace

(16) Do tohoto odstavce uvádí deklarant číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým příslušný dovoz nebo vývoz zásilky eviduje ve své evidenci. Uvedený údaj může být maximálně dvanáctimístný a může zahrnovat pouze velká tiskací písmena latinské abecedy nebo arabské číslice. Nesmí obsahovat pomlčky, lomítka, nebo jiná interpunkční znaménka.

Odstavec 8 Deklarace

(17) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a adresa tuzemského příjemce včetně poštovního směrovacího čísla, které se uvádí do pravého horního rohu odstavce.

(18) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a adresa zahraničního příjemce a kupujícího.

Odstavec 9 Deklarace

(19) Do tohoto odstavce se uvádí bankovní spojení a číslo účtu deklaranta. Z uvedeného údaje musí být zřejmá banka, u které je tento účet veden.

Odstavec 10 Deklarace

(20) Nevyplňuje se.

Odstavec 11 Deklarace

(21) Do levé části odstavce se uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu obchodu (stát, kde má zahraniční kupující nebo prodávající své sídlo nebo bydliště) podle seznamu kódů států z části IV. této přílohy.

Odstavec 12 Deklarace

(22) Nevyplňuje se.

Odstavec 13 Deklarace

(23) Nevyplňuje se.

Odstavec 14 Deklarace

(24) Odstavec je vyhrazen pro uvedení obchodního jména a adresy deklaranta, jejíž součástí musí být i možné telefonní, dálnopisné nebo podobné spojení. Do pravého horního rohu tohoto odstavce se uvádí i jeho daňové identifikační číslo.1) Nemá-li deklarant přidělené daňové identifikační číslo a je právnickou osobou, uvádí se do pravého horního rohu tohoto odstavce jeho osmimístné identifikační číslo (IČO). Je-li deklarant fyzickou osobou, která nemá přidělené osmimístné identifikační číslo ani daňové identifikační číslo, uvádí se do pravého horního rohu tohoto odstavce jeho rodné číslo. Zahraniční podnikatelé, právnické i fyzické osoby, které nemají přiděleno daňové identifikační číslo, osmimístné identifikační číslo ani rodné číslo, uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce celní registrační číslo, které jim na žádost přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo bydliště v tuzemsku, případně v místě, odkud se bude příslušný vývoz uskutečňovat. Po případném následném přidělení daňového identifikačního čísla deklarant požádá celní úřad o zrušení celního registračního čísla. Rozhodnutí o zrušení celního registračního čísla vydá ten celní úřad, který je přidělil. Správnost uvedení údaje do pravého horního rohu odstavce 14 Deklarace deklarant celnímu úřadu prokáže předložením originálu nebo fotokopie dokladu o přidělení daňového identifikačního čísla, osmimístného identifikačního čísla nebo celního registračního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením občanského průkazu nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vracejí deklarantovi zpět.

Odstavec 15 Deklarace

(25) Nevyplňuje se.

Odstavec 15a Deklarace

(26) Nevyplňuje se.

Odstavec 15b Deklarace

(27) Nevyplňuje se.

Odstavec 16 Deklarace

(28) Nevyplňuje se.

Odstavec 17a Deklarace

(29) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny dvoumístný alfabetický kód státu určení (stát zahraničního příjemce zásilky) podle seznamu kódů států z části IV. této přílohy. Při dovozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 17b Deklarace

(30) Nevyplňuje se.

Odstavec 17 Deklarace

(31) Odstavec je určen pro uvedení názvu státu určení při vývozu. Při dovozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 18 Deklarace

(32) Nevyplňuje se.

Odstavec 19 Deklarace

(33) Nevyplňuje se.

Odstavec 20 Deklarace

(34) Nevyplňuje se.

Odstavec 21 Deklarace

(35) Vyplnění tohoto odstavce není povinné. Případné uvedení poznávací značky a státu registrace dopravního prostředku, který dopravuje zboží při jeho přechodu přes státní hranice, není na závadu.

Odstavec 22 Deklarace

(36) Do levé části tohoto odstavce se uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód měny, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí a která je dohodnuta v kupní smlouvě nebo je vyznačena v průvodním dokladu o ceně zboží. Kódy měn jsou vyznačeny v části V. této přílohy. Do pravé části tohoto odstavce se nepovinně uvádí cena obchodní parity v měně vyjádřené kódem v levé části odstavce. Není-li za zboží placeno nebo inkasováno, ani není v kupní smlouvě cena stanovena (např. u výměnných obchodů, bezúplatných vzorků apod.), odstavec se nevyplňuje.

Odstavec 23 Deklarace

(37) Do tohoto odstavce se uvádí kurs devizového trhu cizí devizy nebo valuty k tuzemské měně, zveřejněný ústřední bankou České republiky a používaný k přepočtu ceny obchodní parity a celní hodnoty (odstavce 46 a 47 Deklarace a Doplňkové deklarace) - viz též odstavec 67 této přílohy. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v tuzemské měně, uvádí se zde "1".

Odstavec 24 Deklarace

(38) Nevyplňuje se.

Odstavec 25 Deklarace

(39) Do levé části tohoto odstavce se uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy při přechodu dováženého nebo vyváženého zboží přes státní hranice. Nemůže-li deklarant do vývozní Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy přes státní hranice, může tento údaj uvést do listů 1/6 a 3/8 Deklarace až před předložením vývozních dokladů pohraničnímu celnímu úřadu. Uvádí se některý z níže uvedených kódů, který odpovídá použitému druhu dopravy:

20- při železniční nákladní dopravě
23- při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými po železnici
29- při železniční osobní dopravě
30- při silniční nákladní dopravě
39- při silniční osobní dopravě
40- při letecké nákladní dopravě
49- při letecké osobní dopravě
50- při poštovní dopravě
70- potrubím a vedením
80- při říční nákladní dopravě
83- při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými na říčních lodích
89- při říční osobní dopravě
90- ostatní

Odstavec 26 Deklarace

(40) Nevyplňuje se.

Odstavec 27 Deklarace

(41) Nevyplňuje se.

Odstavec 28 Deklarace

(42) Do horní poloviny tohoto odstavce celní úřad uvádí své bankovní spojení a číslo účtu. Do dolní poloviny pak číslo variabilního symbolu, který je plátce povinen uvést do příkazu k platbě nebo do zprávy pro příjemce na poštovní poukázce. V případech, kdy Deklarace nebo Doplňková deklarace neslouží jako výměr cla, daní anebo jiných plateb vybíraných celním úřadem, zůstává odstavec 28 nevyplněn.

Odstavec 29 Deklarace

(43) Nevyplňuje se.

Odstavec 30 Deklarace

(44) Nevyplňuje se.

Odstavec 31 Deklarace a Doplňkové deklarace

(45) Horní část odstavce je určena pro uvedení údajů o značkách, číslech a druzích nákladových kusů, obalů, dopravních prostředků apod. V případě nedostatku místa lze tyto údaje uvést do přílohy složky Deklarace. Dále je zde třeba uvést název zboží v dostatečně přesných termínech, které umožňují jeho identifikaci a kontrolu správnosti zařazení do odpovídající podpoložky celního sazebníku (údaj v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace). Za název zboží většinou nepostačuje pouhá ochranná značka. Informace musí být uvedena v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněna i o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení apod.

(46) Do pravého dolního rohu tohoto odstavce se uvádí třímístný alfabetický kód měrné jednotky přesně určený k číselnému kódu podpoložky zboží v celním sazebníku, vyjma případy, ve kterých je kód měrné jednotky vyznačený u příslušné podpoložky zboží s doplňkovým kódem v části VII. této přílohy (viz též odstavec 49 této přílohy). V takových případech je třeba do pravého dolního rohu odstavce 31 Deklarace nebo Doplňkové deklarace, namísto kódu měrné jednotky určeného v celním sazebníku, vždy uvést kód měrné jednotky z části VII. této přílohy. Příslušné množství dané podpoložky zboží v odstavci 41 Deklarace nebo Doplňkové deklarace (viz též odstavec 59 této přílohy) musí být vyjádřeno v té měrné jednotce, která je uvedena v pravém dolním rohu odstavce 31 Deklarace nebo Doplňkové deklarace. Seznam všech použitelných kódů měrných jednotek je uveden v části VI. této přílohy.

Odstavec 32 Deklarace a Doplňkové deklarace

(47) Do tohoto odstavce se uvádějí pořadová čísla podpoložek zboží tak, jak jsou za sebou uvedena na Doplňkových deklaracích v návaznosti na pořadí jejich přiložení k samotné Deklaraci. Při vykazování pouze jedné podpoložky zboží (předložení Deklarace bez Doplňkové deklarace) není třeba pořadové číslo podpoložky do tohoto odstavce uvádět. Při uvádění více podpoložek se do odstavce 32 Deklarace uvede číslo "1" a u ostatních podpoložek v jedné nebo více přiložených Doplňkových deklaracích další pořadová čísla. Při zrušení některé z podpoložek zboží a všech k ní náležejících údajů v Doplňkové deklaraci se pořadová čísla v odstavci 32 u dalších následujících podpoložek zboží nemusejí měnit. Zruší-li se však všechny podpoložky zboží a k nim náležející údaje v celé Doplňkové deklaraci, musí být tato ze složek dokladů vyřazena a pořadová čísla dalších podpoložek zboží v odstavci 32 následujících Doplňkových deklarací opravena, nelze-li vyřazenou Doplňkovou deklaraci nahradit jinou Doplňkovou deklarací v rámci složek předkládaných dokladů.

Odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace

(48) Do tohoto odstavce se uvádí příslušný číselný kód podpoložky zboží celního sazebníku.2) Tento číselný kód musí být uveden v levé části odstavce (maximálně v prvních třech vyznačených částech odstavce 33).

(49) Poslední dvě části tohoto odstavce vpravo jsou ve vybraných případech určeny pro uvedení pětimístného alfanumerického kódu položky zboží, např. podle klasifikace ECCN (Export Commodity Control Number), a to v souladu s ustanovením zákona o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole,3) nebo pro uvedení dvoumístného numerického doplňkového kódu. Tento doplňkový kód se sem uvádí v případech, kdy je dováženo nebo vyváženo zboží, jehož kód podpoložky celního sazebníku je uveden v části VII. této přílohy - seznamu doplňkových kódů k číselným kódům podpoložek zboží. Doplňkový kód je nedílnou součástí kódu podpoložky zboží. Je-li proto třeba k jedné podpoložce zboží přiřadit více doplňkových kódů, musí být každá podpoložka s doplňkovým kódem uváděna do jednoho odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

Odstavec 34a Deklarace a Doplňkové deklarace

(50) V odstavci 34 se velkými tiskacími písmeny uvede dvoumístný alfabetický kód státu původu zboží k příslušné podpoložce zboží (z odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace). Odstavec 34a se vyplňuje pouze při dovozu, při vývozu zůstává volný. Seznam kódů států je uveden v části IV. této přílohy. Není-li možné stát původu zboží zjistit nebo prokázat, uvede se zde kód "UN".

Odstavec 34b Deklarace a Doplňkové deklarace

(51) Nevyplňuje se.

Odstavec 35 Deklarace a Doplňkové deklarace

(52) Do tohoto odstavce se uvádí hrubá, ve výjimečných případech čistá hmotnost příslušné podpoložky zboží celního sazbeníku (uvedené v odstavci 33) v celých kilogramech s případným zaokrouhlením, vždy směrem nahoru. K jedné podpoložce lze uvést maximálně devítimístný údaj (999 999 999). Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. Hrubá hmotnost je hmotnost zboží s obalem nutným pro jeho přepravu (přepravní obal) a všemi ostatními obaly (vnitřní a obchodní). Do hrubé hmotnosti se nezahrnuje hmotnost dopravních prostředků, vratných obalů, přepravních pomůcek a přepravních zařízení, např. kontejnerů, přepravních skříní apod. Je-li více podpoložek zboží zabaleno do jednoho přepravního obalu, uvede se ke kterékoliv podpoložce zboží její hrubá hmotnost, tj. včetně společného přepravního obalu, a k dalším podpoložkám se uvede do tohoto odstavce pouze čistá hmotnost dané podpoložky. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem. Do čisté hmotnosti se zahrnuje hmotnost všech obalů, které přímo chrání zboží, a jsou s ním prodávány.

Odstavec 36 Deklarace a Doplňkové deklarace

(53) Uvedením dvoumístného číselného kódu do tohoto odstavce uplatňuje deklarant nárok na osvobození od dovozního cla, případně daní anebo jiných plateb vyměřovaných a vybíraných celním úřadem a nárok na přiznání celních preferencí. Celní úřad v tomto odstavci uvádí dvoumístný číselný kód, vyhověl-li žádosti deklaranta o prominutí cla.

Kód „11“vyjadřuje nárok na přiznání celních preferencí vyplývající z mezinárodních dohod o preferenčním obchodu (například při do- vozech zboží ze zemí Evropských společenství a Evropského sdružení volného obchodu).
Kód „13“vyjadřuje nárok na úplné nebo částečné osvobození od cla vyplývající z všeobecného systému celních preferencí (dovozy zboží z rozvojových zemí).
Kód „21“vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla vyplývající z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.4)
Kód „22“vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při dovozech zboží, které je určeno pro potřeby kulturních a informačních středisek a k prodeji v tečhto střediscích, zřízených v tuzemsku na základě mezinárodní smlouvy.
Kód „31“vyjadřuje nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty5) a současně též nárok na přiznání celních preferencí nebo jiných cel- ních výhod, vyjma úplné osvobození od cla.
Kód „32“vyjadřuje nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty a současně též nárok na úplné osvobození od cla.
Kód „40“vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně.6)
Kód „41“vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně a současně též nárok na přiznání celních preferencí nebo jiných celních výhod, vyjma úplné osvobození od cla.
Kód „42“vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně a současně též nárok na úplné osvobození od cla.
Kód „51“vyjadřuje nárok na osvobození od spo- třební daně a daně z přidané hodnoty a současně též nárok na přiznání celních pre- ferencí či jiných celních výhod, vyjma úplné osvobození od cla.
Kód „52“vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně a daně z přidané hodnoty a současně též nárok na úplné osvobození od cla.
Kód „61“vyjadřuje nárok na neuplatnění vyrovnávacích dávek při dovozu a současně též nárok na přiznání celních preferencí či jiných celních výhod, vyjma úplné osvobození od cla.
Kód „62“vyjadřuje nárok na neuplatnění vyrovnávacích dávek při dovozu a současně též nárok na úplné osvobození od cla.
Kód „71“vyjadřuje nárok na neuplatnění vyrovnávacích dávek při dovozu, na osvobození od spotřební daně a současně též nárok na přiznání celních preferencí nebo jiných celních výhod, vyjma úplné osvobození od cla.
Kód „72“vyjadřuje nárok na neuplatnění vyrovnávacích dávek při dovozu, na osvobození od spotřební daně a současně též nárok na úplné osvobození od cla.
Kód „81“vyjadřuje nárok na neuplatnění vyrovnávacích dávek při dovozu, na osvobození od daně z přidané hodnoty, na osvobození od spotřební daně a současně též nárok na přiznání celních preferencí nebo jiných celních výhod, vyjma úplné osvobození od cla.
Kód „82“vyjadřuje nárok na neuplatnění vyrovnávacích dávek při dovozu, na osvobození od daně z přidané hodnoty, na osvobození od spotřební daně a současně též nárok na úplné osvobození od cla.
Kód „90“uvádí celní úřad v případech, kdy vyhověl písemné žádosti deklaranta o prominutí cla.

(54) Nepřizná-li celní úřad nárok na celní preference nebo na osvobození od cla, daní anebo jiných plateb vyměřovaných a vybíraných celním úřadem, který deklarant uplatnil uvedením některého z výše stanovených kódů, celní úřad tento kód přeškrtne a do odstavce B Deklarace uvede důvod svého postupu s případným uvedením pořadových čísel podpoložek (odstavec 32 Deklarace a Doplňkové deklarace).

Odstavec 37 Deklarace

(55) Tento odstavec je určen pro uvedení čtyřmístného číselného kódu účelu dovozu nebo vývozu zboží v rámci příslušného režimu. Kódový seznam je uveden v části X. této přílohy. Ze čtyřmístného kódu určeného účelu se do levé části odstavce 37 před dělící čáru uvádí první dvojčíslí, do pravé části za dělící čáru druhé dvojčíslí. První dvojčíslí vyjadřuje režim, do kterého má být zboží propuštěno, druhé dvojčíslí předchozí režim. V Doplňkové deklaraci není třeba tento údaj znovu uvádět. Obsahuje-li jedna zásilka zboží dovážené nebo vyvážené pod různými kódy účelů dovozu nebo vývozu, musí být na každý jednotlivý účel předložena jedna Deklarace, případně s přiloženými Doplňkovými deklaracemi.

Odstavec 38 Deklarace a Doplňkové deklarace

(56) Do tohoto odstavce se uvádí vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží uvedené v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace. Vlastní hmotnost se uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením, vždy směřem nahoru. K jedné podpoložce lze uvést maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. U radioaktivních látek se do tohoto odstavce uvádí nula. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží přesně určit, může celní úřad povolit, aby byl údaj o vlastní hmotnosti nahrazen údajem o čisté hmotnosti.

Odstavec 39 Deklarace a Doplňkové deklarace

(57) Nevyplňuje se.

Odstavec 40 Deklarace a Doplňkové deklarace

(58) Do tohoto odstavce uvádí celní úřad informace o předchozích celních dokladech (např. Deklaracích) a jejich evidenčních číslech (např. z Deklarace v odstavci A), pokud takové doklady mají vztah k propuštění dováženého nebo vyváženého zboží vyznačeného na příslušné Deklaraci nebo Doplňkové deklaraci (viz též odstavce 100 a 101 této přílohy).

Odstavec 41 Deklarace a Doplňkové deklarace

(59) Do tohoto odstavce se uvádějí informace o množství příslušné podpoložky zboží (odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace) v měrné jednotce určené k této podpoložce v celním sazebníku nebo v části VII. této přílohy. Množství zboží uvedené v odstavci 41 Deklarace a Doplňkové deklarace musí být vždy vyjádřeno v těch měrných jednotkách, jejichž kód je napsán v pravém dolním rohu odstavce 31 Deklarace nebo Doplňkové deklarace u stejné podpoložky zboží. Údaj o množství musí být uveden v celých měrných jednotkách s případným zaokrouhlením, vždy směrem nahoru. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné jednotky "UNS" (nespecifikováno), uvádí se zde nula. Nula se zde uvádí i při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, kdy je třeba k jedné zásilce přiřadit celkové množství v kusech a u ostatních zásilek je již nevyjadřovat (viz též odstavce 61 a 68 této přílohy).

Odstavec 42 Deklarace a Doplňkové deklarace

(60) Nevyplňuje se.

Odstavec 43 Deklarace a Doplňkové deklarace

(61) Do tohoto odstavce se uvádí velkým tiskacím písmenem kód "R" v případech, kdy jsou v odstavcích 46, resp. 47 Deklarace nebo Doplňkové deklarace vyjádřeny celkové hodnoty za více dílčích, samostatně neocenitelných zásilek propuštěných na několik samostatných dokladů, je-li zboží dováženo nebo vyváženo v rozebraném stavu. Kód "R" se současně uvádí i v těch Deklaracích a Doplňkových deklaracích, ve kterých jsou namísto hodnot v odstavcích 46 a 47 uváděny nuly( viz též odstavce 59 a 68 této přílohy).

Odstavec 44 Deklarace a Doplňkové deklarace

(62) Do tohoto odstavce se uvádějí záznamy o předkládaných povoleních a osvědčeních, jsou-li k danému dovozu nebo vývozu třeba.

(63) Do levého horního rohu tohoto odstavce je deklarant povinen uvést kód dovozní nebo vývozní licence (úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb), pokud byla na deklarovaný dovoz nebo vývoz vydána. Je-li třeba k příslušnému dovozu nebo vývozu předložit celnímu úřadu současně více licencí, vyznačí se do levého horního rohu odstavce 44 všechny kódy těchto licencí, každý do jednoho řádku pod sebe. Není-li k dovozu nebo vývozu licence třeba, uvádí se do levého horního rohu tohoto odstavce kód "9", který je vhodné zakroužkovat.

(64) Do pravého dolního rohu se také případně uvádí datum ukončení lhůty ke zpětnému vývozu nebo dovozu zboží, a to způsobem "rok, rok, měsíc, měsíc, den, den" (např. 930203 = 3. února 1993). Případné volné místo v tomto odstavci je možné využít na poznámky, okénko označené "Kód ZP" (kód zvláštních poznámek) se nevyplňuje.

Odstavec 45 Deklarace a Doplňkové deklarace

(65) Do tohoto odstavce lze uvádět nový správný údaj za chybný, zrušený v kterémkoliv odstavci Deklarace. Opravovat tímto způsobem je možné pouze kódované nebo číselné údaje, a to tak, že se v tomto odstavci uvede číslo odstavce Deklarace, ve kterém je chybný přeškrtnutý kód nebo číslo, a lomí se novým správným údajem. Odstavec je vyhrazen pouze pro jednu opravu. Na doplňkových deklaracích lze uvedeným způsobem opravovat pouze údaje z té části dokladu, ve které je odstavec 45 k dané podpoložce zboží umístěn.

Odstavec 46 Deklarace a Doplňkové deklarace

(66) Do tohoto odstavce se uvádí cena obchodní parity dovážené nebo vyvážené podpoložky zboží z odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace v tuzemské měně. Je jí fakturovaná cena zboží, která je za zboží placena nebo inkasována ve vztahu k zahraničí. Tato cena se nesnižuje ani nezvyšuje o přímé obchodní náklady v zahraničí. Uvádí se zde v celých korunách zaokrouhleně, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a maximálně devítimístné číslo. U kódů účelu dovozu a vývozu z odstavce 37 Deklarace (část X. této přílohy) "71 66", "71 68", "81 55", "81 56", "81 57" a "81 58" se do odstavce 46 vyznačuje cena fakturovaná za poskytnutou službu. Není-li za zboží nebo službu placeno nebo inkasováno, vyjádří se zde cena obchodní parity stejného nebo podobného zboží, stejné nebo podobné služby.

(67) Pro přepočet ze zahraniční měny na tuzemskou měnu se používají "Kursy devizového trhu", které vydává ústřední banka České republiky. Pro dovoz se používá sloupec "prodej", pro vývoz sloupec "nákup". Rozhodující okamžik pro tento přepočet je totožný s okamžikem rozhodným pro přepočet celní hodnoty.

(68) Při dovozech nebo vývozech strojů a zařízení zasílaných v rozebraném stavu ve více zásilkách nelze v někerých případech u jejich jednotlivých částí přesně stanovit cenu obchodní parity a celní hodnotu pro vyplnění odstavců 46 a 47, protože je známa pouze celková hodnota celého stroje nebo zařízení. V takových případech musí být na Deklaracích a Doplňkových deklaracích, předkládaných celnímu úřadu k provedení celního řízení u první části rozebraného stroje nebo zařízení, uvedeny v odstavcích 46, resp. 47 celkové hodnoty a na dalších dokladech k ostatním neocenitelným částem je možné uvést do příslušných odstavců nuly. K dokladům s nulami v odstavcích 46 a 47 je deklarant povinen předložit celnímu úřadu doklad o propuštění zboží do příslušného režimu první části stroje nebo zařízení s celkovými hodnotami. Obdobně se postupuje i při vyjádření množství dovážených nebo vyvážených rozebraných strojů a zařízení (viz odstavec 59 této přílohy). Toto opatření lze využít pouze u zařízení a strojů zařazených do jedné podpoložky celního sazebníku.

Odstavec 47 Deklarace a Doplňkové deklarace

(69) Z údajů, které se uvádějí do tohoto odstavce, je deklarant povinen zde uvést kód druhu poplatku, kterému dovážené zboží podléhá, základ pro jeho vyměření, s výjimkou základu pro vyměření daně z přidané hodnoty, a kód do sloupce označeného "ZP", kde je podávána informace o způsobu platby příslušného poplatku. Sloupec "Sazba" a částku poplatku uvádí do tohoto odstavce celní úřad, stejně jako základ pro vyměření daně z přidané hodnoty.

(70) Pro jednotlivé platby vyměřované a vybírané celním úřadem se do sloupce "Druh" uvádějí velkými tiskacími písmeny tyto kódy druhů poplatků v uvedeném pořadí:

CLO = clo

SPD = spotřební daň

VDD = vyrovnávací dávky při dovozu

DPH = daň z přidané hodnoty

(71) Základem pro vyměření cla je celní hodnota, jejíž stanovení je určeno celním zákonem.7) Základy pro vyměření dalších poplatků stanoví zvláštní předpisy.8)

(72) Základ pro vyměření příslušného poplatku musí být umístěn ve stejném řádku v odstavci 47, jako je kód druhu poplatku. Uvádí se zde v celých jednotkách, vyjma základů pro vyměření spotřebních daní. Základ pro vyměření spotřebních daní musí být v odstavci 47 Deklarace a Doplňkové deklarace uveden vždy na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou.

(73) Do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl." v Deklaraci a sloupce "Základ poplatku" v Doplňkové deklaraci se uvádí maximálně devítimístné číslo. Do tohoto odstavce není třeba uvádět údaje, nemají-li být ze zboží clo, případně jiné poplatky vyměřovány a vybírány (jejich uvedení není na závadu). Při dovozech strojů a zařízení, zasílaných v rozebraném stavu ve více zásilkách, u kterých nelze na jednotlivých Deklaracích a Doplňkových deklaracích přesně stanovit celní hodnotu, se postupuje stejně jako při vyplňování údajů o ceně obchodní parity (viz odstavec 68 této přílohy).

(74) Dokladem pro ověření správnosti celní hodnoty uvedené v tomto odstavci je účetní doklad, zejména faktura, případně proformafaktura, nebo faktura pro celní účely, který se přikládá k Deklaraci údajů o celní hodnotě.

(75) Způsob placení se v tomto odstavci uvádí takto:

kód "G" - při platbě s vlastní zárukou deklaranta

kód "H" - při okamžité platbě v hotovosti

kód "I" - při platbě inkasním příkazem (na základě písemné dohody mezi deklarantem a celním úřadem)

kód "J" - při platbě zajištěné složením celní jistoty

kód "R" - při platbě se zárukou ručitele

kód "S" - při okamžité platbě šekem

kód "V" - při platbě se zárukou vinkulace

(76) Kódy způsobu placení postačuje uvést pouze u první vyměřené platby v Deklaraci.

Odstavec 48 Deklarace

(77) Do tohoto odstavce uvádí celní úřad informace o případném rozhodnutí o odkladu úhrady platby cla, posečkání cla nebo povolení splátek.

Odstavec 49 Deklarace

(78) Nevyplňuje se.

Odstavec 50 Deklarace

(79) Do tohoto odstavce se uvádí název (jméno) a přesná adresa ručitele, pokud deklarant požaduje na celním úřadu povolení, aby třetí osoba za něj zcela nebo zčásti převzala práva a povinnosti vzniklé z propuštění zboží do celního režimu podle celního zákona. V předtisku předepsaný podpis ručitele se nevyžaduje.

Odstavec 51 Deklarace

(80) Nevyplňuje se.

Odstavec 52 Deklarace

(81) Nevyplňuje se.

Odstavec 53 Deklarace

(82) Do tohoto odstavce uvádí celní úřad odeslání číselný kód celního úřadu určení při propuštění zásilky do režimu tranzitu.

Odstavec 54 Deklarace

(83) V tomto odstavci potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy a že údaje uvedené v Deklaraci a v Doplňkových deklaracích jsou správné.

(84) Správnost údajů se potvrzuje uvedením jména a podpisem oprávněné osoby a vyznačením data, kdy je doklad potvrzován. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, zda je celní prohlášení učiněno vlastním jménem ve svůj prospěch (kód "VJ/VP") nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód "VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby (kód "JO/JP").

Odstavec A Deklarace a Doplňkové deklarace

(85) Do horní poloviny tohoto odstavce uvádí celní úřad evidenční číslo, pod kterým vede doklad ve své evidenci. Do pravého dolního rohu pak uvádí datum přijetí tohoto dokladu. Datum přijetí zde nemusí být uvedeno při vývozu v případech, kdy je toto datum totožné s datem rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu (odstavec D).

Odstavec B Deklarace

(86) Odstavec je určen pro informace a poznámky celního úřadu související s výpočtem a vybíráním cla, daní a dalších poplatků, včetně údajů o vyměření, vybrání nebo vrácení celní jistoty.

Odstavec C Deklarace a Doplňkové deklarace

(87) Odstavec je určen pro potvrzení celního úřadu o přechodu zboží přes státní hranice. Při vývozu se údaje o místu a datu přechodu zboží vyjadřují také přímo v otisku razítka celního úřadu. Při dovozu tyto údaje uvádí v Deklaraci celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do celního režimu podle údajů z jiných dokladů.

Odstavec D/J Deklarace

(88) Do tohoto odstavce uvádí celní úřad čísla a počty přiložených celních závěr, datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, případně údaje o povolení k nakládání se zbožím před jeho propuštěním. Uvedené skutečnosti celní úřad potvrzuje otiskem razítka.

(89) Do levého dolního rohu tohoto odstavce celní úřad odeslání při propuštění zboží do režimu tranzitu uvede název celního úřadu určení a datum, do kdy musí být zboží tomuto celnímu úřadu určení předloženo (viz též odstavec 82 této přílohy).

Odstavec E/J Deklarace

(90) Celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu, poznamená do tohoto odstavce na zadní straně listu 1/6 Deklarace rozsah provedené celní kontroly a případné další skutečnosti o průběhu celního řízení. V případě nedostatku místa pro tyto zápisy je možné v nich pokračovat v příloze listu 1/6.

III. MANIPULACE S DEKLARACÍ

(91) Na každou kusovou, celovagónovou nebo celokamiónovou zásilku zboží, které má být propuštěno k vývozu vnitrozemským celním úřadem, se předkládá samostatná Deklarace s případnými Doplňkovými deklaracemi.

(92) Propouští-li vyvážené zboží do celního režimu pohraniční celní úřad, a základní údaje, které se vztahují k více podpoložkám zboží v zásilce, jsou pro všechny zásilky shodné, lze deklarovat i více zásilek na jednu Deklaraci, případně s Doplňkovými deklaracemi, pokud tyto zásilky byly předloženy k propuštění do navrženého režimu a přestoupí státní hranice v jeden kalendářní den.

(93) V dovozu lze deklarovat více zásilek na jednu Deklaraci s případnými Doplňkovými deklaracemi pouze za předpokladu, že základní údaje, které se vztahují k více podpoložkám zboží v zásilkách, jsou pro všechny zásilky stejné a o propuštění do navrženého režimu rozhoduje jeden celní úřad v jeden kalendářní den.

(94) Jednotlivé listy Doplňkových deklarací tvoří trvalou přílohu stejně označených dílů Deklarace, a proto pravidla pro předkládání a oběh listů Deklarace jsou platná i pro listy Doplňkových deklarací.

(95) K provedení celního řízení, ve kterém má být rozhodnuto o propuštění dováženého nebo vyváženého zboží do navrženého režimu, je třeba předložit celnímu úřadu celou složku Deklarace (všechny tři listy označené čísly 1/6, 2/7, 3/8).

(96) Potřebuje-li deklarant do své evidence nebo jako průkaz pro jiný úřad další list Deklarace, příp. Doplňkové deklarace může přiložit k třem předepsaným listům s nimi shodně vyplněný list čtvrtý, případně i pátý, které celní úřad doplní a potvrdí stejně jako základní tři listy a naloží s nimi jako s listem 3/8. Za takto navíc přikládané listy však mohou být použity pouze listy z dalších tiskopisů Deklarace nebo Doplňkové deklarace označené čísly 3/8, případně čitelné fotokopie takto označených listů.

(97) Po rozhodnutí o propuštění dovezeného zboží předá celní úřad deklarantovi bezodkladně list 3/8 Deklarace nebo jej deklarantovi zašle.

(98) Jestliže o propuštění vyváženého zboží do navrženého režimu rozhodl pohraniční celní úřad, je oběh jednotlivých listů Deklarace stejný jako při dovozu.

(99) Vnitrozemský celní úřad, který rozhodl o propuštění vyváženého zboží do navrženého režimu, si ponechá list Deklarace označený 2/7 a listy Deklarace označené 1/6 a 3/8 doprovázejí zásilku k pohraničnímu celnímu úřadu. Pohraniční celní úřad po potvrzení výstupu zboží do zahraničí předává bezodkladně list Deklarace označený 3/8 deklarantovi nebo na jeho výslovnou žádost jeho zástupci. V ostatních případech po potvrzení výstupu odešle pohraniční celní úřad list Deklarace označený 3/8 vnitrozemskému celnímu úřadu, který rozhodl o propuštění zboží; tomuto celnímu úřadu vždy zasílá list Deklarace označený 1/6.

(100) Zjistí-li deklarant, že zboží bylo propuštěno do navrženého režimu na základě chybných nebo neúplných údajů, je povinen u celního úřadu, který rozhodl o propuštění zboží, zajistit dodatečnou opravu chybného dokladu. K opravě předloží celnímu úřadu list označený 3/8 původní chybné Deklarace s příp. Doplňkovými deklaracemi, novou správnou a úplnou Deklaraci s příp. Doplňkovými deklaracemi a žádost o provedení opravy. Stejným způsobem postupuje deklarant, byl-li vyzván k provedení následné opravy chybné Deklarace nebo chybné Doplňkové deklarace celním úřadem, který závadu dodatečně zjistil sám.

(101) Deklarant předkládá celnímu úřadu doklad o propuštění zboží, kterým je list Deklarace označený 3/8, také v případech, kdy dodatečně žádá o vrácení nebo prominutí cla nebo dodatečně uplatňuje nárok na osvobození od cla, daní nebo jiných poplatků vyměřovaných a vybíraných celním úřadem. Současně předkládá celnímu úřadu novou úplnou Deklaraci s příp.

Doplňkovými deklaracemi, kde kromě nového údaje uvede ostatní údaje shodné s původním dokladem. V těchto případech musí navíc celnímu úřadu prokázat, zda již uhradil clo, daně nebo jiné poplatky. Potvrzený doklad o propuštění zboží do celního režimu se předkládá také se žádostí o posečkání cla nebo se žádostí o následné potvrzení dalšího dokladu o dovozu nebo vývozu zboží a v případech, kdy druhé dvojčíslí čtyřmísného číselného kódu účelu dovozu nebo vývozu daného režimu se neskládá z nul.

IV. SEZNAM KÓDŮ STÁTŮ (odstavce 11, 17a a 34a Deklarace)

KódNázev státu
AFAfghánistán
ALAlbánie
DZAlžírsko
ASAmerická Samoa
VIAmerické Panenské ostrovy
ADAndorra
AOAngola
AIAnguilla
AQAntarktida
AGAntigua a Barbuda
ARArgentina
AMArménie
AWAruba
AUAustrálie
AZÁzerbájdžán
BSBahamy
BHBahrajn
BDBangladéš
BBBarbados
BEBelgie
BZBelize
BYBělorusko
BJBenin
BMBermudy
BTBhútán
BOBolívie
BABosna a Hercegovina
BWBotswana
BFBourkina Fasso
BVBouvetův ostrov
BRBrazílie
GBBritánie
IOBritské indickooceánské teritorium
VGBritské Panenské ostrovy
BNBrunej Darussalam
BGBulharsko
BIBurundi
CKCookovy ostrovy
TDČad
CEČeská republika
CNČína
DKDánsko
DMDominika
DODominikánská republika
DJDžibutsko
EGEgypt
ECEkvádor
EEEstonsko
ETEtiopie
FOFaerské ostrovy
FKFalklandy-Malvíny
FJFidži
PHFilipíny
FIFinsko
FRFrancie
PF Francouzská Polynésie
GFFrancouzská Guayana
TF Francouzská jižní území
GA Gabun
GMGambie
GHGhana
GIGibraltar
GDGrenada
GLGrónsko
GEGruzie
GPGuadeloupe
GUGuam
GTGuatemala
GYGuayana
GNGuinea
GWGuinea-Bissau
HTHaiti
HMHeardův ostrov
HNHonduras
HKHongkong
CLChile
HRChorvatsko
INIndie
IDIndonésie
IQIrák
IRÍrán
IEIrsko
ISIsland
ITItálie
ILIzrael
JMJamajka
JPJaponsko
YEJemen
ZAJižní Afrika
JTJohnstonův ostrov
JOJordánsko
YUJugoslávie
KYKajmanské ostrovy
KHKambodža
CMKamerun
CAKanada
CVKapverdy
QAKatar
KZKazachstán
KEKeňa
KGKirgizie
KIKiribati
CCKokosové ostrovy
COKolumbie
KMKomory
CGKongo
KPKorejská lidově demokratická republika
KRKorejská republika
CRKostarika
CUKuba
KWKuvajt
CYKypr
LALaos
LSLesotho
LBLibanon
LRLibérie
LYLibye
LILichtenštejnsko
LTLitva
LVLotyšsko
LULucembursko
MOMacao
MGMadagaskar
HUMaďarsko
XCMakedonie
MYMalajsie
MWMalawi
MVMaledivy
MLMali
MTMalta
MAMaroko
MHMarshallovy ostrovy
MQMartinik
MRMauretánie
MUMauritius
UMMenší odlehlé ostrovy USA
MXMexiko
FMMikronésie
MDMoldávie
MCMonako
MNMongolsko
MSMontserrat
MZMosambik
MMMyanmar
NANamibie
NRNauru
NPNepál
NTNeutrální území
NENiger
NGNigérie
NINikaragua
NUNiue
NLNizozemí
ANNizozemské Antily
NFNorfolk
NONorsko
NCNová Kaledonie
NZNový Zéland
OMOmán
IMOstrov Man
WKOstrov Wake
MIOstrovy Midway
PKPákistán
PWPalau
PAPanama
PGPapua - Nová Guinea
PYParaguay
PEPeru
PNPitcairnovy ostrovy
CIPobřeží slonoviny
PLPolsko
PRPortoriko
PTPortugalsko
ATRakousko
RERéunion
GQRovníková Guinea
RORumunsko
RURusko
RWRwanda
GRŘecko
PMSaint Pierre a Miquelon
SVSalvador
SMSan Marino
SASaúdská Arábie
SNSenegal
MPSeverní Mariánské ostrovy
SCSeychelly
SLSierra Leone
SGSingapur
SKSlovensko
SISlovinsko
SOSomálsko
VUSouostroví Vanuatu
SUSovětský svaz
AESpojené arabské emiráty
USSpojené státy americké
DESpolková republika Německo
LKSrí Lanka
CFStředoafrická republika
SDSúdán
SRSurinam
SHSvatá Helena
LCSvatá Lucie
KNSvatý Kryštof
STSvatý Tomáš
VCSvatý Vincenc a Grenadiny
SZSvazijsko
SYSýrie
SBŠalamounovy ostrovy
ESŠpanělsko
SJŠpicberky (Svalbard), Jan Mayen, Ostrov Petra I.
SEŠvédsko
CHŠvýcarsko
TJTádžikistán
TZTanzanie
THThajsko
TWTchajwan - Čína
TGTogo
TKTokelau
TOTonga
TTTrinidat a Tobago
TNTunisko
TRTurecko
TMTurkménie
TCTurks a Caicos
TVTuvalu
UGUganda
UAUkrajina
UYUruguay
UZUzbekistán
CXVánoční ostrov
VAVatikán (Svatý stolec)
VEVenezuela
VNVietnam
TPVýchodní Timor
WFWallisovy ostrovy
ZRZair
ZMZambie
EHZápadní Sahara
WSZápadní Samoa
ZWZimbabwe

V. SEZNAM KÓDŮ MĚN (odstavec 22 Deklarace)

AFAAfghán
ARAAustral
PABBalboa
THBBath
ETBBirr
VEBBolivar
GHCCedi
CRCColón kostarický
SVCColón salvadorský
NICCordoba
BRNCruzeiro nové
CEKČeská koruna
GMDDalasi
DZDDinár alžírský
BHDDinár bahrajnský
IQDDinár irácký
YDDDinár jemenský
JODDinár jordánský
YUDDinár jugoslávský
KWDDinár kuwajtský
LYDDinár libyjský
TNDDinár tuniský
MADDirham
AEDDirham SAE
STDDobra
USDDolar americký
AUDDolar australský
BSDDolar bahamský
BBDDolar barbadoský
BZDDolar belizský
BMDDolar bermudský
BNDDolar brunejský
FJDDolar Fidži
GYDDolar guayanský
HKDDolar hongkongský
JMDDolar jamajský
KYDDolar Kajmanských ostrovů
CADDolar kanadský
LRDDolar liberijský
NZDDolar novozélandský
SGDDolar singapurský
SBDDolar Šalamounových ostrovů
TWDDolar tchajwanský nový
TTDDolar Trinidad a Tobago
XCDDolar východokaribský
ZWDDolar Zimbabwe
VNDDong
GRDDrachma
LBPLibra libanonská
MTLLibra maltská
SHPLibra ostrovů sv. Heleny
SDPLibra súdánská
CVEEscudo kapverdské
PTEEscudo portugalské
TPEEscudo timorské
XEUEvropský měnový standard (ECU)
HUFForint
XAF Frank BEAC/CFA
BEFFrank belgický
BELFrank belgický - finanční
BECFrank belgický - konvertibilní
XOFFrank BCEAO/CFA
BIFFrank burundský
XPFFrank CFP
DJFFrank džibutský
FRFFrank francouzský
GNFFrank quinejský
KMFFrank komorský
LUFFrank lucemburský
MGFFrank madagaskarský
RWFFrank rwandský
CHFFrank švýcarský
HTGGourde
PYGGuarani
PEIInti
PGKKina
LAKKip
CSKKoruna československá
DKKKoruna dánská
ISKKoruna islandská
NOKKoruna norská
SEKKoruna švédská
ZMKKwacha
MWKKwacha malawijská
AOKKwanza
MMKKyat
ROLLei
ALLLek
HNLLempira
SLLLeone
BGLLeva
GBPLibra anglická
EGPLibra egyptská
FKPLibra falklandská
GIPLibra gibraltarská
IEPLibra irská
CYPLibra kyperská
SOSŠilink somálský
TZSŠilink tanzanský
UGSŠilink ugandský
BDTTaka
SYPLibra syrská
TRLLibra turecká
SZLLilangeni
ITLLira italská
LSLMaloti
FIMMarka finská
DEMMarka SRN
MZMMetical
NGNNaira
BTNNgultrum
MROOuguiya
TOPPa anga
MOPPataca
ESPPeseta
BOBPeso bolivijské
DOPPeso dominikánské
PHPPeso filipínské
GWPPeso Guinea-Bissau
CLPPeso chilské
COPPeso kolumbijské
CUPPeso kubánské
MXPPeso mexické
UYPPeso uruguayské nové
BWPPula
GTQQuetzal
ZARRand jihoafrický
IRRRiál íránský
YERRiál jemenský
OMRRiál ománský
KHRRiel kambodžský
MYRRinggit malajsijský
SARRiyal saudský
QARRiyal katarský
IDRRupiah indonéská
INRRupie indická
MURRupie mauricijská
NPRRupie nepálská
PKRRupie pákistánská
SCRRupie seychelská
LKRRupie srílanská
MVRRufiyaa maledivská
SURRubl
ECSSucre
ILSŠekel
KESŠilink keňský
ATSŠilink rakouský
WSTTala
MNTTugrik
VUVVatu
KPWWon (KLDR)
KRWWon (Korejská republika)
JPYYEN
CNYYuan Renminbi
ZRZZaire
AWGZlatý arubský
NLGZlatý holandský
ANGZlatý Nizozemských Antil
SRGZlatý surinamský
PLZZlotý
XCAclearing Afghánistán
XCLclearing Albánie
XCIclearing Írán
XCKclearing Korea
XCYclearing Jugoslávie
XCNclearing Čína
XTBpřevoditelný rubl Bulharsko
XTKpřevoditelný rubl Korea
XTHpřevoditelný rubl Maďarsko
XTPpřevoditelný rubl Polsko
XTOpřevoditelný rubl Rumunsko
XTRpřevoditelný rubl SSSR
(a všeobecná sazba XTR)
AMXměna Arménie
AZXměna Ázerbájdžánu
BYXměna Běloruska
EEXměna Estonska
GZXměna Gruzie
KZX měna Kazachstánu měna
KGXKirgizie
LVXměna Litvy
LTXměna Lotyšska
MDXměna Moldávie
RUXměna Ruska
TJXměna Tádžikistánu
TMXměna Turkménie
UAXměna Ukrajiny
UZXměna Uzbekistánu
BAXměna Bosny a Hercegoviny
MEXměna Černé Hory
HRXměna Chorvatska
MKXměna Makedonie
SIXměna Slovinska
SQXměna Srbska
XXAclearing Arménie
XXJclearing Á zerbájdžán
XXBclearing Bělorusko
XXEclearing Estonsko
XXGclearing Gruzie
XXKclearing Kazachstán
XXIclearing Kirgizie
XXLclearing Litva
XXOclearing Lotyšsko
XXMclearing Moldávie
XXRclearing Rusko
XXTclearing Tádžikistán
XXNclearing Turkménie
XXUclearing Ukrajina
XXZclearing Uzbekistán
XXHclearing Bosna a Hercegovina
XXPclearing Černá Hora
XXCclearing Chorvatsko
XXDclearing Makedonie
XXVclearing Slovinsko
XXSclearing Srbsko

VI. SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK (odstavec 31 Deklarace)

CTMkarát (200 miligramů)
GRMgram
HLThektolitr
KGNkilogram čisté hmotnosti
LPAlitr čistého alkoholu
LTRlitr (1 krychlový decimetr)
MTKčtvereční metr
MTQkrychlový metr
MTRmetr
MWHmegawatthodina
NARpočet kusů
NPRpočet párů
TNNtuna čisté hmotnosti
UNSnespecifikováno

VII. SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ (odstavec 33 Deklarace)

Kód celního sazebníkuDoplňkový kódKód měrné jednotkyNázev zboží
1516Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
1516 10 1010živočišné tuky a oleje a jejich frakce získané přímo z ryb nebo velryb v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méně
1516 10 1090ostatní
2203Pivo ze sladu
2203 00 1010pivo do 10 % původní stupňovitosti včetně
2203 00 1020pivo více než 10 % do 12 % původní stupňovistosti včetně
2203 00 1090pivo více než 12 % původní stupňovitosti
2203 00 9010pivo do 10 % původní stupňovitosti včetně
2203 00 9020pivo více než 10 % do 12 % původní stupňovitosti včetně
2203 00 9090pivo více než 12 % původní stupňovitosti
2204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009
2204 21 4110tokajská vína s více jak 15 % vol, ale nepřesah. 18 % vol
2204 21 4190vína produkovaná v určitých oblastech s více jak 15 % vol, ale nepřesah. 18 % vol
2204 21 5110tokajská vína s více jak 18 % vol, ale nepřesah. 22 % vol
2204 21 5190vína produkovaná v určitých oblastech s více jak 18 % vol, ale nepřesah. 22 % vol
2309Přípravky používané k výživě zvířat
2309 90 1010rozpustné výrobky z ryb
2309 90 1090ostatní
2402Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2402 20 0010cigarety filtrové a cigarety provazcové délky do 70 mm včetně
2402 20 0090cigarety filtrové délky nad 70 mm
2403Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; „homogenizovaný“ nebo „rekonstituovaný“ tabák; tabákové výtažky a tresti
2403 10 0010cigaretový tabák
2403 10 0020lulkové a dýmkové tabáky
2403 10 0090NARtabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret (M.Y.O.)
2403 91 0010cigaretový tabák homogenizovaný nebo rekonstituovaný
2403 91 0090lulkové a dýmkové tabáky homogenizované nebo rekonstituované
271010Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové;
2711 13 9390ostatní
2711 13 9810butan ostatní používaný jako pohonná hmota
2710 00 2610letecký benzín s obsahem olova do 0,013 g/l
2710 00 2690letecký benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
2710 00 3710palivo pro tryskové motory benzínového typu s obsahem olova do 0,013 g/l
2710 00 3790palivo pro tryskové motory benzínového typu s obsahem olova nad 0,013 g/l
2710 00 5510střední oleje ostatní používané jako pohonná hmota
2710 00 5590ostatní
2710 00 5910motorová nafta (s výjimkou bionafty) používaná jako pohonná hmota
2710 00 5990ostatní
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky
2711 11 0010zemní plyn používaný jako pohonná hmota
2711 11 0090zemní plyn
2711 12 1910propan používaný jako pohonná hmota
2711 12 1990propan používaný pro jiné účely
2711 12 9410propan o čistotě převyšující 90 % avšak menší než 99 % používaný jako pohonná hmota
2711 12 9490ostatní
2711 12 9610směsi propanu a butanu obsahující více než 50 % avšak méně než 70 % propanu používané jako pohonná hmota
2711 12 9690ostatní
2711 12 9810ostatní propan používaný jako pohonná hmota
2711 12 9890ostatní
2711 13 9110butan používaný jako pohonná hmota
2711 13 9190ostatní
2711 13 9310směsi propanu a butanu obsahující více než 50 % avšak méně než 65 % butanu používané jako pohonná hmota
2711 13 9390ostatní
2711 13 9810butan ostatní používaný jako pohonná hmota
2711 13 9890ostatní
2711 19 0010ostatní zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota
2711 19 0090ostatní produkty
2711 21 0010zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota
2711 21 0090zemní plyn ostatní
2711 29 0010ostatní plyny stlačené používané jako pohonná hmota
2711 29 0090ostatní plyny

VIII. SEZNAM KÓDŮ ÚČELU DOVOZU A VÝVOZU (odstavec 37 Deklarace)

KódVysvětlivky
11 00používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu, pokud je za dovážené zboží poskytována do zahraničí finanční úhrada - tzv. přímé dovozy
11 50používá se při propuštění zboží z režimu uskladňování v celním skladu do režimu volného oběhu, pokud je za zboží do zahraničí poskytována finanční úhrada
11 51používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, pokud je za zboží do zahraničí poskytována finanční úhrada
11 52používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přepracování v režimu přepracování pod celním dohledem, pokud je za zboží poskytována do zahraničí finanční úhrada
11 55používá se při propuštění zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému do režimu volného oběhu, pokud je za zboží poskytována do zahraničí finanční úhrada
11 56používá se při propuštění zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení do režimu volného oběhu, pokud je za zboží poskytována do zahraničí finanční úhrada
11 57používá se při propuštění zboží z režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla do režimu volného oběhu, pokud je za zboží poskytována do zahraničí finanční úhrada
11 58používá se při propuštění zboží z režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla do režimu volného oběhu, pokud je za zboží poskytována do zahraničí finanční úhrada
12 00používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu v rámci výměnných obchodů, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
12 50používá se při propuštění zboží z režimu uskladňování v celním skladu do režimu volného oběhu, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
12 51používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
12 52používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přepracování v režimu přepracování pod celním dohledem, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
12 55používá se při propuštění zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému do režimu volného oběhu, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
12 56používá se při propuštění zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení do režimu volného oběhu, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
12 57používá se při propuštění zboží z režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla do režimu volného oběhu, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
12 58používá se při propuštění zboží z režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla do režimu volného oběhu, pokud je úhrada za dovážené zboží prováděna do zahraničí jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
16 00používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu, pokud za dovážené zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada, ale naopak je za takové dovozy ze zahraničí úhrada požadována (např. dovozy odpadů)
36 00používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu, pokud za dovážené zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
36 50používá se při propuštění zboží z režimu uskladňování v celním skladu do režimu volného oběhu, pokud za zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
36 51používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, pokud za zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
36 52používá se při propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přepracování v režimu přepracování pod celním dohledem, pokud za zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
36 55používá se při propuštění zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému do režimu volného oběhu, pokud za zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
36 56používá se při propuštění zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení do režimu volného oběhu, pokud za zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
36 57používá se při propuštění zboží z režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla do režimu volného oběhu, pokud za zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
36 58používá se při propuštění zboží z režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla do režimu volného oběhu, pokud za zboží není do zahraničí poskytována žádná úhrada
50 00používá se při propuštění dováženého zboží do režimu uskladňování v celních skladech
52 00používá se při propuštění dováženého zboží do režimu přepracování pod celním dohledem
55 00používá se při propuštění dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
56 00používá se při propuštění dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
57 00používá se při propuštění dováženého zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla
58 00používá se při propuštění dováženého zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla
59 00používá se k vyměření dovozního cla a jiných plateb vybíraných celním úřadem za dobu, kdy zboží bylo v režimu dočasného použití
71 66používá se při propuštění zpět dováženého zboží do režimu volného oběhu po jeho přepracování v režimu pasivního zušlechťovacího styku prováděného v zahraničí za úhradu (finanční, vývozem jiného zboží, poskytnutím služeb)
71 68používá se při propuštění zpět dováženého zboží do režimu volného oběhu po jeho dočasném použití v zahraničí za úhradu (finanční, dovozem jiného zboží, poskytnutím služeb)
73 66používá se při propuštění zpět dováženého zboží do režimu volného oběhu po jeho přepracování v režimu pasivního zušlechťovacího styku prováděného v cizině bezúplatně
78 63používá se při propuštění zpět dováženého zboží do režimu volného oběhu, pokud bylo v režimu vývozu za účelem nejistého prodeje
79 21používá se při propuštění zpět dováženého zboží z režimu vývozu do režimu volného oběhu, pokud za vyvážené zboží byla ze zahraničí prováděna finanční úhrada
79 22používá se při propuštění zpět dováženého zboží z režimu vývozu do režimu volného oběhu, pokud za vyvážené zboží byla ze zahraničí prováděná úhrada jenom dovozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
79 36používá se při propuštění zpět dováženého zboží z režimu vývozu do režimu volného oběhu, pokud za vyvážené zboží nebyla ze zahraničí poskytována žádná úhrada
21 00používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud je za vyvážené zboží poskytována ze zahraničí finanční úhrada - tzv. přímé vývozy
21 50používá se při propuštění zahraničního zboží do režimu vývozu z režimu uskladňování v celním skladu, pokud je za vyvážené zboží poskytována ze zahraničí finanční úhrada a bylo do režimu uskladňování v celním skladu propuštěno přímo po jeho dovozu ze zahraničí, aniž bylo v tuzemsku propuštěno do jiného režimu, než je režim tranzitu
21 60používá se při propuštění zboží do režimu vývozu z režimu uskladňování v celním skladu, pokud je za vyvážené zboží poskytována ze zahraničí finanční úhrada a bylo do režimu uskladňování v celním skladu propuštěno z jiného režimu, do kterého bylo propuštěno v tuzemsku, a nejednalo se pouze o režim tranzitu
21 66používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud bylo původně propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku a je za ně poskytována ze zahraničí finanční úhrada
22 00používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud je úhrada za vyvážené zboží prováděna jen dovozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
22 50používá se při propuštění zahraničního zboží do režimu vývozu z režimu uskladňování v celním skladu, pokud je úhrada za vyvážené zboží prováděna ze zahraničí jen dovozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb a toto zboží bylo do režimu uskladňování v celních skladech propuštěno přímo po jeho dovozu ze zahraničí, aniž bylo v tuzemsku propuštěno do jiného režimu, než je režim tranzitu.
22 60používá se při vývozech z celních skladů v tuzemsku do volného oběhu v cizině, pokud je úhrada za vyvážené zboží prováděna jen dovozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb a toto zboží bylo do režimu uskladňování v celních skladech propuštěno z jiného režimu, ve kterém se nacházelo v tuzemsku
22 66používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud bylo původně propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku a úhrada je za ně prováděna jen dovozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
26 00používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud za vyvážené zboží není ze zahraničí požadována žádná úhrada, ale naopak je za takové vývozy do zahraničí úhrada prováděna (např. vývoz odpadů)
46 00používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud za vyvážené zboží není ze zahraničí poskytována žádná úhrada - tzv. bezúplatné vývozy
46 50používá se při propuštění zahraničního zboží do režimu vývozu z režimu uskladňování v celním skladu, pokud není za vyvážené zboží poskytována ze zahraničí žádná úhrada a bylo do režimu uskladňování v celním skladu propuštěno přímo po jeho dovozu ze zahraničí, aniž bylo v tuzemsku propuštěno do jiného režimu, než je režim tranzitu
46 60používá se při propuštění zboží do režimu vývozu z režimu uskladňování v celním skladu, pokud není za vyvážené zboží poskytována ze zahraničí žádná úhrada a bylo do režimu uskladňování v celním skladu propuštěno z jiného režimu, do kterého bylo propuštěno v tuzemsku, a nejednalo se pouze o režim tranzitu
46 66používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud bylo původně propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku a není za ně poskytována ze zahraničí žádná úhrada
60 00používá se při propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu z režimu volného oběhu
60 55používá se při propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
60 56používá se při propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
60 57používá se při propouštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu z režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla
60 58používá se při propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu z režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla
61 00používá se při propuštění zboží do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu z režimu volného oběhu
61 55používá se při propuštění zboží do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
61 56používá se při propuštění zboží do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
61 57používá se při propuštění zboží do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu z režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla
61 58používá se při propuštění zboží do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu z režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla
63 00používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud je takové zboží vyváženo na nejistý prodej
66 00používá se při propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku
68 00používá se při propuštění zboží do režimu vývozu, pokud je vyváženo za účelem jeho dočasného použití v zahraničí za úhradu (finanční, dovozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb)
81 55používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, pokud je za zušlechtění ze zahraničí poskytována úhrada (finanční, dovozem jiného zboží, poskytnutím služeb)
81 56používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, pokud je za zušlechtění ze zahraničí poskytována úhrada (finanční, dovozem jiného zboží, poskytnutím služeb)
81 57používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, pokud je za toto použití do zahraničí poskytována úhrada (finanční, vývozem jiného zboží, poskytnutím služeb)
81 58používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla, pokud je za toto použití do zahraničí poskytována úhrada (finanční, vývozem jiného zboží, poskytnutím služeb)
83 55používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, pokud není za zušlechtění ze zahraničí poskytována žádná úhrada
83 56používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, pokud není za zušlechtění ze zahraničí poskytována žádná úhrada
83 57používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, pokud není za toto použití do zahraničí poskytována žádná úhrada
83 58používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla, pokud není za toto použití do zahraničí poskytována žádná úhrada
88 50používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu uskladňování v celních skladech
89 11používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu volného oběhu, pokud za dovážené zboží byla do zahraničí prováděna finanční úhrada
89 12používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu volného oběhu, pokud za dovážené zboží byla do zahraničí prováděna úhrada jen vývozem jiného zboží nebo poskytnutím služeb
89 36používá se při propuštění zpět vyváženého zboží do režimu vývozu z režimu volného oběhu, pokud za dovážené zboží nebyla do zahraničí poskytována žádná úhrada

IX. VZOR

IX. VZOR

X. VZOR

X. VZOR

Poznámky pod čarou

1) Jednotná celní deklarace (SEVT/ŠEVT 29 280 0 nebo v provedení pro výpočetní techniku SEVT/ŠEVT 29 280 2) a Jednotná celní deklarace doplňková (SEVT/ŠEVT 29 280 1 nebo v provedení pro výpočetní techniku SEVT/ŠEVT 29 280 3).

1a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) Např. Celní Úmluva o karnetu ATA pro dovozní celní záznam (Úmluva ATA), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 89/1963 Sb., Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladu karnetu TIR (Úmluva TIR), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., Úmluva o používání dokladů při přepravě nákladů v přímé automobilové dopravě zboží, např.
částka 36/1985 Sb.

3) Článek II a IV Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopadu 1952 (publikováno: Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 17/1956 Sb.).

4) § 70 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb.

5) § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

5a) § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

6) § 31 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon.

7) § 47 odst. 7 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb.

8) § 28 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb.

9) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.

10) Dohoda o vzájemném odstranění překážek obchodu uzavřená mezi ČSSR a Finskem, která je zveřejněna ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 85/1975 Sb.

11) Nařízení vlády ČSSR č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.

12) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

13) Např. oddíl pátý vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb. a vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 572/1990 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla.

14) § 54 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb.

15) Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu, zveřejněná ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.

16) § 71 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.

17) Odpisový list (SEVT/ŠEVT 29 006 0)

Přesunout nahoru