Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 5/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.

Částka 2/1991
Platnost od 15.01.1991
Účinnost od 01.02.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (13/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje celní zákon, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Účel celního zákona

Účelem celního zákona je upravit celní kontrolu dovozu, vývozu a průvozu zboží a celní statistiku, stanovit práva a povinnosti orgánů celní správy, jakož i fyzických a právnických osob při celní kontrole a zajišťovat zájmy České a Slovenské Federativní Republiky při dovozu, vývozu a průvozu zboží.".

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech celnictví, celní politiky a celních tarifů. Zvláštní složkou federálního ministerstva zahraničního obchodu pro výkon této působnosti je Ústřední celní správa.".

3. V § 4 odst. 2 druhá a třetí věta znějí: "Federální ministerstvo zahraničního obchodu může zřizovat jako součást jednotlivých celnic celní odbočky, popřípadě jiné organizační útvary. Jako organizační součást celnic působí celní stráž.".

4. § 6 písm. b) zní:

"b) zabezpečuje úkoly federálního ministerstva zahraničního obchodu v oblasti celnictví, celní politiky a celních tarifů;".

5. § 6 se doplňuje písmeny c) a d), která znějí:

"c) zabezpečuje sběr údajů a zpracování informací o vývozech a dovozech zboží;

d) zabezpečuje úkoly v oblasti boje proti podloudnictví.".

6. V § 8 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f), g), h), ch), i), která znějí:

"f) v celním pohraničním pásmu je oprávněna požadovat, aby fyzické osoby hodnověrným způsobem prokázaly svou totožnost;

g) provádí dohled a ostrahu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu;

h) usměrňuje pohyb osob a dopravních prostředků a zabezpečuje dodržování veřejného pořádku v celním prostoru;

ch) pátrá po zboží, uniklém celní kontrole;

i) plní úkoly v oblasti boje proti podloudnictví;".

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno j).

7. § 8 odst. 2 zní:

"(2) K plnění úkolů uvedených v odstavci 1 jsou příslušníci celní správy oprávněni požadovat, aby fyzické osoby hodnověrným způsobem prokázaly svou totožnost.".

8. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Orgány celní správy plní další úkoly stanovené obecně závaznými právními předpisy.".

9. § 9 zní:

"§ 9

Orgány celní správy

a) sdělují státním orgánům zjištěné případy vývozu nebo dovozu zboží, kdy nebyly odvedeny daně, odvody nebo poplatky podle zvláštních předpisů;

b) podávají státním notářstvím informace o dováženém nebo vyváženém zboží, které by mohlo podléhat notářským poplatkům.".

10. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Příslušníkem celní správy může být československý státní občan, který

a) je bezúhonný,

b) splňuje zdravotní předpoklady,

c) splňuje stanovené kvalifikační předpoklady,

d) složí předepsaný služební slib.".

11. § 12 odst. 1 zní:

"(1) Příslušník celní správy je povinen složit slib, který zní: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice.

Slibuji, že budu zachovávat ústavu, zákony a další obecně závazné právní předpisy. Své pracovní povinnosti budu vykonávat řádně, svědomitě a nestranně, při výkonu svých pravomocí budu chránit zájmy České a Slovenské Federativní Republiky a zákonná práva občanů, budu dbát o svou bezúhonnost a zachovávat povinnost mlčenlivosti.".

12. § 13 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Systém funkcí, hodností, platů a příplatků, kvalifikačních předpokladů a požadavků pro příslušníky celní správy stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou.

(2) Služební stejnokroj příslušníků celní správy a způsob jeho nošení stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu.".

13. § 13 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Zdravotní předpoklady příslušníků celní správy a organizaci a výkon zdravotnických služeb v celní správě upraví právním předpisem federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České republiky a Slovenské republiky.".

14. V § 14 odst. 1 se mezi slova "stanoví" a "federální" vkládá slovo "vyhláškou"; v odstavci 5 se slova "podrobněji upraví" nahrazují slovy "upraví vyhláškou".

15. V § 14 odst. 2 písm. b) až d) znějí:

"b) aby na celním přechodu zamezil útěku nebezpečného pachatele;

c) aby zamezil útěku osoby, která se v celním pohraničním pásmu pokouší uniknout celní kontrole;

d) aby v celním pohraničním pásmu přinutil k zastavení dopravní prostředek.".

16. § 14 odst. 3 zní:

"(3) Příslušník celní správy může použít zbraně podle odstavce 2 písm. b) až d) v celním pohraničním pásmu do hloubky 1 km od státních hranic anebo v celním prostoru pohraniční celnice, jestliže ani po opětovné výzvě, výstraze a varovném výstřelu do vzduchu není dosaženo účelu zákroku. Při použití zbraně je příslušník celní správy povinen dbát nutné opatrnosti, zejména dbát, aby nebylo ohroženo zdraví a život jiných osob, a co nejvíce šetřit zdraví a život osoby, proti níž zákrok směřuje.".

17. V § 17 odst. 1 se slova "5 km" nahrazují slovy "15 km".

18. V § 17 odst. 3 se mezi slova "stanoví" a "podrobnosti" vkládá slovo "vyhláškou".

19. § 18 zní:

"§ 18

(1) V zájmu rozvoje mezinárodní hospodářské spolupráce, zejména zahraničního obchodu, může být zřízeno na území České a Slovenské Federativní Republiky svobodné celní pásmo.

(2) Svobodným celním pásmem se rozumí část území České a Slovenské Federativní Republiky, v němž se zboží tam dovážené považuje z hlediska dovozních cel, daní a poplatků, jako by se nenacházelo na celním území a nepodléhá obvyklé celní kontrole.

(3) Svobodné celní pásmo slouží

a) k uskladnění nebo kompletaci nebo k jiné obdobné manipulaci se zbožím (obchodní svobodné celní pásmo),

b) k přepracování, úpravě, opravě nebo výrobě (průmyslové svobodné celní pásmo).

(4) Zboží se propouští do svobodného celního pásma bez složení celní jistoty.".

20. § 19 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Podmínky pro zřizování svobodného celního pásma, druhy zboží, které je do něho dovoleno dovážet a způsob celní kontroly ve svobodném celním pásmu upraví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vyhláškou.

(3) Ustanovení tohoto zákona a prováděcích předpisů o uskladňování zboží ve svobodných celních pásmech se nevztahují na uskladňování zboží v celních skladech a na dočasné uskladňování zboží.".

21. § 20 zní:

"§ 20

Celní kontrola je souhrnem úkonů a opatření, kterými se zajišťuje dodržování zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž provádění přísluší orgánům celní správy.".

22. V § 22 odst. 1 se na konci vypouští tečka a připojují se slova "a elektrická energie."

23. § 23 se vypouští.

24. V § 24 písm. b) se slova "předložení zboží celnici" nahrazují slovy "podání návrhu na propuštění zboží".

25. § 25 odst. 1 zní:

"(1) Celní kontrola se může provádět celní prohlídkou zboží, kontrolou dokladů a písemností, kontrolou dopravních a průvodních listin a jiným přiměřeným způsobem, stanoveným vyhláškou federálního ministerstva zahraničního obchodu.".

26. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

"§ 30a

Celní statistika

Orgány celní správy zabezpečují sběr údajů a zpracování informací o vývozech a dovozech zboží na základě dokladů předepsaných v celním řízení. Způsob vedení celní statistiky upraví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s Federálním statistickým úřadem vyhláškou.".

27. § 31 zní:

"§ 31

(1) Příslušníkům celní správy musí být umožněn přístup ke zboží podléhajícímu celní kontrole; přitom musí být dodržovány ústavní a jiné zákonné předpisy o nedotknutelnosti obydlí. Do tří let od propuštění zboží mohou nahlížet do písemností týkajících se tohoto zboží a pořizovat jejich kopie, požadovat potřebná vysvětlení, jakož i pořizovat dokumentaci.

(2) Fyzické a právnické osoby, u nichž se provádí celní kontrola, jsou povinny strpět úkony nezbytné k provedení této kontroly.

(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytovat příslušníkům celní správy při provádění celní kontroly nezbytnou součinnost.

(4) Celní kontrolou nesmí být ponižována lidská důstojnost.".

28. V § 39 odst. 1 a 3 se nahrazují slova "prosté cla" slovy "bez cla".

29. § 40 se vypouští.

30. § 41 zní:

"§ 41

(1) Sazby, základ pro vyměření cla a celní sazebník vydává vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou, ve kterých případech se použijí jednotné sazby pro vyměřování cla a jejich výši.

(3) Statistické a klasifikační jednotky celního sazebníku stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s Federálním statistickým úřadem vyhláškou.".

31. V § 42 odst. 1 a 2 se vypouštějí slova "a tárovém".

32. V § 43 odst. 2 se za slova "Federální ministerstvo zahraničního obchodu" vkládají slova "v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí" a slovo "dováženého" se nahrazuje slovem "pocházejícího".

33. § 46 včetně nadpisu zní:

"§ 46

Vznik nároku státu na clo

Nárok státu na clo vzniká okamžikem, od kterého je zboží pod celní kontrolou.".

34. § 47 včetně nadpisu zní:

"§ 47

Vyměřování cla

(1) Clo se vyměřuje podle stavu zboží a předpisů platných v den, od kterého je zboží pod celní kontrolou.

(2) Jestliže zboží uniklo celní kontrole, vyměřuje se clo podle stavu zboží a předpisů platných v době, kdy bylo zboží dopraveno přes státní hranice. Není-li možno zjistit, kdy bylo zboží dopraveno přes státní hranice, vyměřuje se clo podle stavu zboží a předpisů platných v době, kdy bylo odnětí zboží celní kontrole zjištěno.

(3) Při propuštění zboží do záznamního oběhu je možno zboží od dovozního cla úplně nebo částečně osvobodit.

(4) Dojde-li u zboží propuštěného do záznamního oběhu v cizině ke změně jeho hodnoty zpracováním, úpravou nebo opravou, vyměřuje se při zpětném dovozu clo z přidané hodnoty, vyplývající z jeho zpracování, úpravy nebo opravy.

(5) Dojde-li u zboží propuštěného do záznamního oběhu v tuzemsku ke změně jeho hodnoty dočasným použitím, vyměřuje se clo při zpětném vývozu ze snížené hodnoty.

(6) Jestliže se vyměřuje clo ze zboží podle jeho ceny a účastník celního řízení ji neprokáže nebo uvede údaje neodpovídající skutečné ceně zboží, určí ji celnice podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána. Náklady s tím spojené hradí účastník celního řízení.

(7) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví vyhláškou podrobnou úpravu vyměřování cla, vybírání cla ze zboží propuštěného do záznamního oběhu a případy, kdy vyměřené clo může vybírat pošta.".

35. § 48 zní:

"§ 48

Clo je splatné do 30 dnů poté, kdy je účastníku celního řízení oznámena výše vyměřeného cla.".

36. § 50 odst. 1 zní:

"(1) Clo je povinen zaplatit účastník celního řízení, kterému bylo zboží podléhající clu propuštěno.".

37. § 52 odst. 2 zní:

"(2) Celnice je oprávněna požadovat složení celní jistoty při dovozu až do výše dovozního cla zvýšeného o 10 % a dalších daní a poplatků, vymahatelných při dovozu zboží a při vývozu až do výše celní hodnoty nebo ceny zboží. U zboží, jehož vývoz je zakázán nebo omezen, může být celní jistota požadována až do pětinásobku jeho celní hodnoty nebo ceny.".

38. § 53 se doplňuje písmenem i), které zní:

"i) zpětným dovozem nebo vývozem zboží propuštěného do vázaného oběhu, u něhož bylo zboží úplně od cla osvobozeno.".

39. § 54 odst. 2 zní:

"(2) O prominutí nebo snížení cla rozhoduje celnice.".

40. V § 59 se na konci věty vypouštějí slova "a s oprávněním k zahraničně obchodní činnosti".

41. § 60 odst. 2 zní:

"(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může za účelem urychlení celního řízení a pohybu zboží přes státní hranice stanovit vyhláškou příslušnost celnic.".

42. V § 66 odst. 1 a 5 znějí:

"(1) Návrh na celní řízení se podává zpravidla písemně. Účastník celního řízení odpovídá za správnost údajů uvedených v návrhu na celní řízení. Písemný návrh na celní řízení musí být vždy podepsán oprávněnou osobou.

(5) Podrobnosti o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu vyhláškou.".

43. V § 67 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

44. Nadpis § 69 se vkládá nad § 69 jako společný nadpis § 69 a nového § 69a.

45. Za § 69 se vkladá nový § 69a, který zní:

"§ 69a

(1) Rozhodnutí v celním řízení obsahuje skutečnosti, na jejichž základě se zboží propouští. Není-li stanoveno jinak, nemusí být rozhodnutí v celním řízení vyhotoveno a oznámeno písemně. Výrok rozhodnutí může být poznamenán v přepravních a průvodních listinách nebo v písemném návrhu na celní řízení nebo ústně vyhlášen.

(2) Rozhodnutí, kterým se nepropouští zboží do navrženého oběhu a rozhodnutí o propuštění zboží do podmíněného volného oběhu se vyhotovuje písemně a oznamuje doručením jeho písemného vyhotovení.

(3) Rozhodnutí, které se vyhlašuje ústně nebo jehož výrok se poznamenává v přepravních a průvodních listinách, nemůže obsahovat podmínky zavazující účastníka celního řízení do budoucna s výjimkou těch, které vyplývají přímo z obecně závazných právních předpisů.

(4) Je-li výrokem rozhodnutí v celním řízení potvrzen návrh na celní řízení podaný písemně, stávají se obsah tohoto návrhu a skutečnosti, podle nichž se zboží propustí, součástí rozhodnutí.

(5) Na rozhodnutí uvedené v odstavci 3 se nevztahují ustanovení obecných předpisů o správním řízení5) upravující náležitosti rozhodnutí, oznámení rozhodnutí a opravné prostředky.".

46. § 70 zní:

"§ 70

Celnice může na žádost účastníka celního řízení povolit nakládat se zbožím ještě před rozhodnutím o jeho propuštění. Celnice vždy žádosti vyhoví, je-li důvodem pro nepropuštění zboží pouze nutnost určit původ zboží, místo odeslání, sazební zařazení nebo celní hodnotu zboží.".

47. § 75 odst. 3 zní:

"(3) Se zbožím propuštěným do volného oběhu lze nakládat z hlediska tohoto zákona volně, jsou-li plněny podmínky, podle obecně závazných předpisů uložené v rozhodnutí o jeho propuštění.".

48. V § 76 odst. 3 se slovo "kontrolují" nahrazuje slovy "jsou oprávněny kontrolovat".

49. V § 79 odst. 4 se na konci připojuje věta, která zní: "Poukazovací celnice může určit, že budou předloženy pouze doklady o zboží.".

50. § 80 zní:

"§ 80

(1) Zboží, které nelze poukázat nebo propustit do volného nebo záznamního oběhu, nebo k výstupu do ciziny, může být dočasně uskladněno.

(2) Z podnětu celnice se zboží dočasně uskladní v případech, kdy jiným způsobem nelze zamezit dovozu, vývozu nebo průvozu uskutečňovanému v rozporu s tímto zákonem.

(3) Z podnětu celnice může být zboží též dočasně uskladněno v případech, kdy

a) není podán návrh na celní řízení;

b) podaný návrh na celní řízení je nesprávný, není doložen příslušnými doklady, nebo nejde-li o případ podle § 70, nebo je jinak neúplný;

c) účastník celního řízení odmítá zaplatit clo nebo celní jistotu.

(4) Zboží se dočasně uskladňuje v provozních skladech dopravních organizací a pošty, ve skladech celnic nebo tam, kde to celnice povolí rozhodnutím o dočasném uskladnění.

(5) S dočasně uskladněným zbožím nesmí být nakládáno takovým způsobem, aby byl měněn jeho druh a povaha.

(6) Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celnic platí účastník celního řízení skladné podle sazeb stanovených sazebníkem skladného.

(7) Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí stanoví vyhláškou sazebník skladného u zboží dočasně uskladněného ve skladech celnic.

(8) Ustanovení tohoto zákona a prováděcích předpisů o dočasném uskladnění se nevztahují na uskladňování zboží v celních skladech a ve svobodných celních pásmech.".

51. § 81 zní:

"§ 81

(1) V zájmu usnadnění zahraničně obchodních styků mohou československé a zahraniční právnické i fyzické osoby zřizovat celní sklady.

(2) O zřízení celního skladu a podmínkách jeho provozu rozhoduje celnice, v jejímž územním obvodu má být celní sklad zřízen.

(3) Ustanovení tohoto zákona a prováděcích předpisů o uskladňování zboží v celních skladech se nevztahují na dočasné uskladňování a uskladňování zboží ve svobodných celních pásmech.

(4) Podmínky pro zřizování celních skladů, druhy celních skladů, druhy zboží, které mohou být v celním skladu uskladňovány, a způsob celní kontroly v celních skladech upraví federální ministerstvo zahraničního obchodu vyhláškou.".

52. V § 84 se na konci věty vypouštějí slova "nebo přečin".

53. § 85 odst. 1 se doplňuje písmenem f), které zní:

"f) bez oprávnění dováží nebo vyváží zboží.".

54. V § 85 odst. 2 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "25 000 Kčs".

55. V § 86 odst. 2 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "25 000 Kčs".

56. V § 87 odst. 2 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "5000 Kčs".

57. V § 95 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a vkládá se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pro účely uvedené v ustanoveních této hlavy zákona se za organizaci považuje i občan zapsaný v podnikovém rejstříku jako podnikatel.".

58. V § 98 se částka "25 000 Kčs" nahrazuje částkou "100 000 Kčs".

59. § 99 zní:

"§ 99

Pokutu podle § 95 lze právnické osobě uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán celní správy dozvěděl o tom, že právnická osoba porušila nebo nesplnila povinnost uloženou celními předpisy, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.".

60. V § 102 odst. 4 se vypouštějí slova "nebo přečin".

61. V § 107 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Celnice může zboží podléhající rychlé zkáze nebo živá zvířata zajištěná podle § 102 odst. 2 nebo § 103 odst. 1 ihned prodat.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

62. V § 107 odst. 5 se slova "odstavce 1 až 3" nahrazují slovy "odstavce 1 až 4".

63. § 108 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Celnice prodá zboží zpravidla v dražbě. Přitom postupuje podle zvláštních předpisů.3)

(2) Zboží, které nemohlo být prodáno v dražbě, prodá celnice fyzickým a právnickým osobám způsobilým podle obecně závazných právních předpisů k nakládání s prodávaným druhem zboží.".

64. Za § 119 se vkládají nové § 119a a 119b, které znějí:

"§ 119a

Obsahuje-li mezinárodní smlouva, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, ustanovení odchylná od tohoto zákona, nebo od předpisů podle něho vydaných, platí ustanovení smluvní.

§ 119b

Pokud orgány celní správy vykonávají oprávnění podle zvláštních předpisů, mají, pokud tyto předpisy nestanoví jinak, stejná práva a povinnosti jako při celní kontrole. Totéž platí o právech a povinnostech subjektů, které této kontrole podléhají.".

Čl. II

Pokud se v celním zákoně používá výrazu "organizace", rozumí se jím "právnická osoba". Pokud se používá výrazu "osoba", rozumí se jím "fyzická osoba".


Čl. III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění celního zákona č. 44/1974 Sb., jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru