Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 495/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry

Částka 95/1991
Platnost od 11.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

495

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. novembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry sa mení a dopĺňa takto:

1. V názve zákona sa za slovo "kultúry" pripájajú slová "Pro Slovakia".

2. V § 1 ods. 1 sa za slovo "kultúry" vkladajú slová "Pro Slovakia" a slová "(ďalej len "fond")" sa nahrádzajú slovami "(ďalej len "fond Pro Slovakia")".

3. V § 3 písm. f) znie:

"f) dotácia vo výške 0,5 % rozpočtu Slovenskej republiky,".

4. V § 4 sa vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

"(9) Ten, komu bola poskytnutá dotácia z fondu Pro Slovakia, vyznačí to vhodným spôsobom na reali zovanej kultúrnej komodite alebo podujatí tak, že pri čiastočnom prispení uvedie "S finančným prispením fondu kultúry Pro Slovakia" a pri plnom prispení uvedie "Financované fondom kultúry Pro Slovakia.".

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

Čl. II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru