Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 493/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

Částka 94/1991
Platnost od 03.12.1991
Účinnost od 03.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

493

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 13. novembra 1991,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ustanovuje:


Zoznam správcov

§ 1

Zoznam osôb (ďalej len "zoznam)", ktoré spĺňajú zákonné podmienky1) na menovanie za správcu konkurznej podstaty, vyrovnacieho správcu, osobitného správcu alebo zástupcu správcu (ďalej len "správca"), vedú krajské súdy a Mestský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd").

§ 2

Do zoznamu krajské súdy zapisujú

a) advokátov a komerčných právnikov, ktorí majú zapísané sídlo v obvode krajského súdu, chcú byť do zoznamu zapísaní a požiadajú o to krajský súd,

b) iné vhodné osoby na návrh samosprávnych profesiových organizácií a štátnych orgánov.

§ 3

(1) V návrhu (žiadosti) na zápis sa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má byť do zoznamu zapísaná, jej povolanie alebo zamestnanie, sídlo a trvalý pobyt.

(2) K žiadosti o zápis osôb uvedených v § 2 písm. a) sa musí pripojiť doklad o tom, že žiadateľ je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou alebo v zozname komerčných právnikov vedenom Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.

(3) K návrhu na zápis osôb uvedených v § 2 písm. b) sa musí pripojiť

a) súhlas navrhovanej osoby so zápisom do zoznamu,

b) osvedčenie o spôsobilosti osoby pre výkon funkcie správcu podľa § 8 ods. 1 zákona1) vydané navrhovateľom.

§ 4

(1) Predseda krajského súdu zostavuje zoznam podľa návrhov tak, že osoby uvedené v § 2 písm. a) sa zapisujú oddelene od osôb uvedených v § 2 písm. b).

(2) Zápis do zoznamu sa vykoná v poradí určenom dňom podania návrhu (žiadosti). Ak boli v ten istý deň podané žiadosti o zápis viacerých osôb alebo v podanom návrhu na zápis je uvedených viac osôb, poradie medzi nimi sa určuje podľa abecedy.

(3) O zápise do zoznamu upovedomí predseda krajského súdu osobu do zoznamu zapísanú. Zápis osôb uvedených v § 2 písm. a) oznámi predseda krajského súdu Slovenskej advokátskej komore alebo Komore komerčných právnikov Slovenskej republiky, ktorej členom je zapísaná osoba. Zápis osôb uvedených v § 2 písm. b) sa oznámi navrhovateľovi, ktorý návrh podal.

(4) Zoznam doplňuje krajský súd priebežne.

§ 5

(1) Zo zoznamu krajský súd vyčiarkne osobu, ktorá

a) o to požiadala,

b) stratila oprávnenie pre výkon povolania alebo zamestnania, ktoré bolo predpokladom pre zápis do zoznamu,

c) zomrela.

(2) Návrh na vyčiarknutie osoby zapísanej do zoznamu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) podáva Slovenská advokátska komora alebo Komora komerčných právnikov Slovenskej republiky, pokiaľ ide o ich členov; ak ide o osoby uvedené v § 2 písm. b), ten, kto návrh na jej zápis podal.

Odmena správcov

§ 6

Základ pre určenie

a) odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len "konkurzná odmena") tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty,

b) odmeny vyrovnacieho správcu (ďalej len "vyrovnacia odmena") tvorí suma, ktorá sa použila na uspokojenie veriteľov.

§ 7

(1) Konkurzná odmena sa vypočíta zo sumy uvedenej v § 6 písm. a) takto:

z prvých10 000 Kčs10%
z prevyšujúcej sumy do50 000 Kčs  8 %
z prevyšujúcej sumy do 100 000 Kčs  4 %
z prevyšujúcej sumy do500 000 Kčs    1,5 %
z prevyšujúcej sumy do1 000 000 Kčs  0,75 %
z ďalšej prevyšujúcej sumy  0,25 %
najmenej však 400 Kčs

(2) Vyrovnacia odmena je jedna tretina z percentuálneho určenia konkurznej odmeny uvedenej v odseku 1 vypočítanej zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najmenej však 200 Kčs.

(3) Ak bol vymenovaný osobitný správca podľa § 9 ods. 1 zákona,1) súd zvýši odmenu primerane rozsahu správy najviac však o jednu štvrtinu konkurznej odmeny vypočítanej podľa odseku 1.

(4) Konkurznú alebo vyrovnaciu odmenu vypočítanú podľa predchádzajúcich odsekov môže súd zvýšiť až o 10 %, ak činnosť správcu bola mimoriadne náročná.

§ 8

Za vedenie sporov, účasť v konaní o výkone rozhodnutí a za práce vykonané v správnom konaní patrí správcovi menovanému z osôb uvedených v § 2 písm. a) odmena podľa osobitných predpisov;2) ak je za správcu vymenovaná osoba uvedená v § 2 písm. b), patrí jej odmena vo výške určenej súdom, najviac však vo výške troch štvrtín z odmeny, ktorá by patrila osobám uvedeným v § 2 písm, a).

§ 9

(1) Ak v konkurznom alebo vyrovnacom konaní bolo činných niekoľko správcov, patrí každému z nich podiel konkurznej odmeny zodpovedajúci rozsahu a dĺžke doby jeho činnosti.

(2) Nároky podľa § 8 patria každému zo správcov osobitne.

§ 10

Ustanovenie o spravovacom poriadku

Pre konanie pred konkurzným a vyrovnacím súdom platia ustanovenia Spravovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy.3)

§ 11

(1) Konkurzný (vyrovnací) súd menuje za správcu osobu zapísanú do zoznamu podľa § 2 písm. a), ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt v obvode okresného súdu, v ktorého obvode je dlžníkov podnik alebo jeho bydlisko. V hlavnom meste Slovenskej republiky súd za správcu vymenuje osobu, ktorá má trvalý pobyt v Bratislave. Z osôb zapísaných do zoznamu, ktoré spĺňajú predpoklady na vymenovanie za správcu, určí súd správcu podľa poradia zápisu do zoznamu.

(2) Osoby, ktorú sú zapísané do zoznamu podľa § 2 písm. b), môžu byť za správcu vymenované len vtedy, ak sú na to dôležité dôvody a ak možno očakávať, že so správou konkurznej podstaty nebude spojená ich účasť v občianskom súdnom konaní, alebo v správnom konaní.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
v z. JUDr. Kohút v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.

2) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení vyhlášky č. 4/1991 Zb.
Vyhláška č. 180/1991 Zb. o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.

3) Inštrukcia ministra spravodlivosti SR z 18. júna 1973, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre okresné a krajské súdy, v znení inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR z 29. júna 1990. (reg. v čiastke 19/1973 Zb.).

Přesunout nahoru