Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 488/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona

Částka 93/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 01.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

488

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ze 12. septembra 1991

na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3, § 39 ods. 1, § 45 ods. 3 a 4 a § 46 ods. 2 a 3 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

Odmeny a náhrady výrobcov a dovozcov nenahratých nosičov zvukového a zvukoobrazového záznamu alebo snímok

§ 1

(1) Výrobcovia a dovozcovia nenahratých nosičov zvukových záznamov a snímok (ďalej len "audionosičov") a nenahratých nosičov zvukovoobrazových záznamov alebo snímok (ďalej len "videonosičov"), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt alebo vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky, uhrádzajú prostredníctvom

a) Slovenského ochranného zväzu autorského (ďalej len "ochranná organizácia") odmeny autorom a výkonným umelcom a náhrady televíznym organizáciám vo výške 4 % z predajnej ceny videonosičov,

b) Slovgramu odmeny autorom a výkonným umelcom a náhrady výrobcom zvukových záznamov a rozhlasovým a televíznym organizáciám vo výške 4 % z predajnej ceny audionosičov.

(2) Výrobcovia a dovozcovia platia odmeny a náhrady z audionosičov a videonosičov dvakrát ročne; platia za audionosiče a videonosiče, ktoré boli od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka a od 1. júla do 31.

decembra kalendárneho roka dodané na predaj na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) V lehote podľa § 9 ods. 1 výrobcovia a dovozcovia audionosičov zašlú Slovgramu a výrobcovia a dovozcovia videonosičov zašlú ochrannej organizácii výkaz o počte dodaných audionosičov a videonosičov na predaj a ich predajných cenách.

§ 2

(1) Ochranná organizácia eviduje sumy, ktoré podľa § 1 ods. 1 písm. a) prijala od jednotlivých výrobcov a dovozcov videonosičov.

(2) Celá suma, ktorú ochranná organizácia prijala od výrobcov a dovozcov videonosičov za polrok, sa rozdelí pomerom súčtu televíznych programov, videogramov a kinematografických diel, ktoré boli na území Slovenskej republiky uverejnené1) v priebehu jedného roka pred

a) 1. júlom kalendárneho roka pre prvý polrok kalendárneho roka,

b) l. januárom nasledujúceho kalendárneho roka pre druhý polrok kalendárneho roka k celkovej prijatej sume.

(3) Čiastky rozdelenej celej sumy, ktoré podľa odseku 2 pripadnú na jednotlivé televízne programy, videogramy a kinematografické diela, ochranná organizácia vyplatí televíznym organizáciám, výrobcom videogramov a výrobcom kinematografických diel alebo ich zástupcom.

(4) Televízna organizácia, výrobcovia videogramov a výrobcovia kinematografických diel sumy, ktoré prijali podľa odseku 3, rozdelia na odmeny pre autorov a výkonných umelcov a na náhrady pre výrobcov zvukových záznamov a rozhlasové a televízne organizácie podľa výšky honorárov dojednaných v zmluvách, ktoré s nimi uzavreli pri výrobe televízneho programu, videogramu alebo kinematografického diela.

§ 3

(1) Slovgram eviduje sumy, ktoré podľa § 1 ods. 1 písm. b) prijal od jednotlivých výrobcov a dovozcov audionosičov.

(2) Celá suma, ktorú Slovgram prijal od výrobcov a dovozcov audionosičov za polrok, sa rozdelí pomerom súčtu zvukových záznamov, videogramov, rozhlasových hudobných programov a televíznych hudobných programov, ktoré boli na území Slovenskej republiky uverejnené1) v priebehu jedného roka pred

a) 1. júlom kalendárneho roka pre prvý polrok kalendárneho roka,

b) 1. januárom nasledujúceho kalendárneho roka pre druhý polrok kalendárneho roka k celkovej prijatej sume.

(3) Čiastky rozdelenej celej sumy, ktoré podľa odseku 2 pripadnú na jednotlivé zvukové záznamy, videogramy, rozhlasové hudobné programy a televízne hudobné programy, Slovgram vyplatí výrobcom zvukových záznamov, výrobcom videogramov, rozhlasovým organizáciám a televíznym organizáciám alebo ich zástupcom.

(4) Výrobcovia zvukových záznamov, videogramov, rozhlasové organizácie a televízne organizácie sumy, ktoré prijali podľa odseku 3, rozdelia na odmeny pre autorov a výkonných umelcov a na náhrady pre výrobcov zvukových záznamov, rozhlasové organizácie a televízne organizácie podľa výšky honorárov dojednaných v zmluvách, ktoré s nimi uzavreli pri výrobe zvukového záznamu, videogramu, rozhlasového programu alebo televízneho programu.

DRUHÁ ČASŤ

Odmeny a náhrady požičiavateľov snímok, zvukových záznamov, snímok videogramov a snímok kinematografických diel

§ 4

Požičiavatelia snímok zvukových záznamov, snímok videogramov a snímok kinematografických diel (ďalej len "požičiavatelia"), ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo alebo vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky, zaplatia prostredníctvom ochrannej organizácie za požičiavanie autorské odmeny a odmeny výkonným umelcom a náhrady výrobcom zvukových záznamov, rozhlasovým organizáciám a televíznym organizáciám vo výške 10 % z požičovného.

§ 5

Požičiavatelia v lehote podľa § 9 ods. 1 zašlú ochrannej organizácii výkaz o počte požičaných jednotlivých zvukových snímok, jednotlivých snímok videogramov a jednotlivých snímok kinematografických diel a výškach ich požičovného.

§ 6

Ochranná organizácia osobitne eviduje sumy, ktoré zaplatili požičiavatelia podľa § 4 za požičiavanie jednotlivých zvukových snímok, osobitne za požičiavanie jednotlivých snímok videogramov a osobitne za požičiavanie jednotlivých snímok kinematografických diel.

§ 7

(1) Sumy za požičiavanie sa rozdelia podľa výkazu o počte požičaní a výškach požičovného za jednotlivé snímky zvukových záznamov, snímky videogramov a snímky kinematografických diel.

(2) Výrobcovia zvukových záznamov, výrobcovia videogramov a výrobcovia kinematografických diel sumy, ktoré im pripadli podľa odseku 1, rozdelia na odmeny pre autorov a výkonných umelcov a na náhrady pre výrobcov zvukových záznamov a pre rozhlasové a televízne organizácie podľa výšky honorárov dojednaných v zmluvách, ktoré s nimi uzavreli pri výrobe zvukového záznamu, videogramu a kinematografického diela.

§ 8

Ustanovenia tejto časti vyhlášky sa nevzťahujú na požičiavanie, ak požičiavateľ a výrobca zvukovej snímky alebo výrobca snímky videogramu alebo výrobca snímky kinemategrafického diela si osobitne zmluvne upravili svoje práva a povinnosti.

TRETIA ČASŤ

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Odmeny a náhrady podľa § 1 za prvý polrok kalendárneho roka výrobcovia a dovozcovia odvedú ochrannej organizácii a Slovgramu do 1. augusta kalendárneho roka a odmeny a náhrady podľa § 4 za prvý polrok kalendárneho roka požičiavatelia odvedú ochrannej organizácii do 1. augusta kalendárneho roka; odmeny a náhrady za druhý polrok kalendárneho roka odvedú do 1. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Slovgram zostaví výkaz o prijatých odmenách a náhradách za audionosiče a ochranná organizácia zostaví výkaz o prijatých odmenách a náhradách osobitne za videonosiče a osobitne za požičiavanie zvukových snímok, osobitne za požičiavanie snímok videogramov a osobitne za požičiavanie snímok kinematografických diel

a) do 1. septembra kalendárneho roka za uplynulý prvý polrok kalendárneho roka,

b) do 1. marca kalendárneho roka, ktorý nasleduje po uplynutí druhého polroka kalendárneho roka.

(3) Do tridsiatich dní po uplynutí lehôt uvedených v odseku 2 Slovgram a ochranná organizácia zvolajú autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, rozhlasové organizácie a televízne organizácie (ďalej len "oprávnení") alebo ich zástupcov na prekontrolovanie zostavených výkazov o odmenách a náhradách.

§ 10

Sumy, ktoré podľa § 9 ods. 3 pripadnú jednotlivým oprávneným, Slovgram a ochranná organizácia vyplatia oprávneným alebo ich zástupcom do 30 dní po prekontrolovaní zostavených výkazov o odmenách a náhradách.

§ 11

(1) Oprávnení alebo ich zástupcovia oznamujú Slovgramu a ochrannej organizácii skutočnosti potrebné pre uplatňovanie svojich práv podľa tejto vyhlášky; najneskôr tak môžu za príslušný polrok urobiť do začiatku prekontrolovania zostavených výkazov o odmenách a náhradách podľa § 9 ods. 3.

(2) Slovgramu na úhradu nákladov spojených s výkonom činností podľa tejto vyhlášky prislúcha suma vo výške 7 % z prijatých odmien a náhrad podľa § 1 ods. 1 písm. b); ochrannej organizácii vo výške 7 % z prijatých odmien a náhrad podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 4.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

Prechodné ustanovenie

(1) Odmeny a náhrady za prvý a druhý polrok roku 1991 odvedú výrobcovia a dovozcovia ochrannej organizácii a Slovgramu a požičiavatelia ochrannej organizácii do 1. februára 1992; do uvedeného termínu tiež zašlú

a) výrobcovia a dovozcovia výkazy o počte dodaných audionosičov a ich predajných cenách v roku 1991 Slovgramu,

b) výrobcovia a dovozcovia výkazy o počte dodaných videonosičov a ich predajných cenách v roku 1991 ochrannej organizácii,

c) požičiavatelia výkazy o počte požičaných jednotlivých zvukových záznamov, jednotlivých snímok videogramov a jednotlivých snímok kinematografických diel a výkazy o požičovnom v roku 1991 ochrannej organizácii.

(2) Do 15. apríla 1992 ochranná organizácia a Slovgram zvolajú oprávnených alebo ich zástupcov na prekontrolovanie zostavených výkazov o odmenách a náhradách.

(3) Oprávnení alebo ich zástupcovia oznámia ochrannej organizácii alebo Slovgramu skutočnosti potrebné pre uplatnenie svojich práv podľa tejto vyhlášky najneskôr do začiatku prekontrolovania podľa odseku 2.

(4) Sumy, ktoré podľa odseku 2 pripadnú jednotlivým oprávneným alebo ich zástupcom, ochranná organizácia s Slovgram vyplatia oprávneným alebo ich zástupcom do 30 dní po ukončení pracovného rokovania o rozdelení súm.

§ 13

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1991.


Minister:
Snopko v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10 odst. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).

Přesunout nahoru