Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 479/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolu k ní

Částka 92/1991
Platnost od 27.11.1991
Účinnost od 23.09.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

479

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 23. září 1991.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím

o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká a Slovenská Federativní Republika a Švédské království

v duchu principu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975;

vedeny přáním posílit hospodářskou spolupráci k oboustrannému prospěchu obou zemí a vytvořit příznivé a spravedlivé podmínky pro investice investora jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany;

uznávajíce, že podpora a ochrana takových investic napomůže k rozvoji hospodářských vztahů mezi oběma smluvními stranami a k povzbuzeni investičních iniciativ;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této Dohody:

1) Pojem „investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, za předpokladu, že investice byla uskutečněna v souladu s právním řádem druhé smluvní strany, a zahrnuje zejména:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, ručení a podobná práva;

b) akcie a jiné formy účasti na společnosti;

c) pohledávky nebo jakékoliv jiné plnění mající hospodářskou hodnotu;

d) práva průmyslová a z oblasti duševního vlastnictví jako jsou patenty, technologické postupy, obchodní jména a know-how, jakož i goodwill;

e) obchodní koncese, včetně koncese k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využívání přírodních zdrojů.

2) Pojem „investor" označuje:

a) jakoukoliv fyzickou osobu, která je občanem smluvní strany v souladu s jejím právním řádem a je oprávněna investovat na území druhé smluvní strany, za předpokladu, že takové povolení je právním řádem předepsáno;

b) jakoukoliv právnickou osobu zřízenou podle právního řádu jedné ze smluvních stran, mající své sídlo na území jedné z nich, nebo i na území třetího státu, pokud v ní má investor z jedné ze smluvních stran převažující účast, představující zejména nadpoloviční podíl nebo počet hlasů. Právnická osoba se nemůže domáhat ochrany podle této Dohody, jestliže se jí domáhá podle jiné dohody o ochraně investic, uzavřené s třetím státem.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1) Každá smluvní strana vždy zajistí investicím investorů z druhé smluvní strany spravedlivé a rovnoprávné zacházení a nebude neodůvodněnými opatřeními zhoršovat jejich řízení, udržování, užívání a využívání.

2) Každá smluvní strana bude v souladu se svou obecnou politikou v oblasti zahraničních investic podporovat na svém území investice investoru druhé smluvní strany a bude takové investice povolovat v souladu se svým právním řádem.

3) Investice uskutečněné v souladu s právním řádem smluvní strany požívají na jejím území ochrany podle této Dohody.

Článek 3

Doložka nejvyšších výhod

1) Každá smluvní strana na svém území přízná investicím investoru druhé smluvní strany zacházení ne méně příznivé, než poskytuje investicím investorů ze třetích států.

2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku může smluvní strana, která uzavřela mnohostrannou smlouvu o vytvoření celní unie, společního trhu nebo zóny volného obchodu, anebo mnohostrannou dohodu o hospodářské spolupráci a vzájemné hospodářské pomoci, poskytovat výhodnější zacházení investicím investorů státu nebo států, které jsou také členy shora uvedených dohod, nebo investorů některého z těchto států.

3) Investorům z jedné smluvní strany, kteří utrpí ztráty na svých investicích na území druhé smluvní strany v důsledku války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, vzpoury, povstání nebo bouří, bude, pokud jde o odškodnění nebo jiné vypořádání, poskytnuto zacházení ne méně příznivé, než je poskytováno investorům z kteréhokoliv třetího státu. Platby uskutečněné z tohoto titulu budou bez prodlení volně převoditelné.

4) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku nebude vykládáno tak, že jedna smluvní strana musí poskytnout investorům druhé smluvní strany výhody nebo výsady vyplývající pro ni z jakékoliv jiné mezinárodní dohody, nebo vnitřní právní úpravy týkající se plně nebo zejména daňových otázek.

Článek 4

Vyvlastnění

1) Žádná smluvní strana nepřijme opatření odnímající přímo nebo nepřímo investorovi druhé smluvní strany investici, včetně výnosu z investice, stejně jako v případě likvidace výtěžek z této likvidace, pokud nebudou splněny následující podmínky:

a) opatření jsou přijata ve veřejném zajmu a na základě zákona;

b) opatření jsou jednoznačná a nediskriminační; a

c) opatření jsou spojena s vyplácením okamžité, adekvátní a efektivní náhrady, která bude bez odkladu převoditelná ve volně směnitelné měně.

2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se použijí i na zboží, které je na základě nájemní dohody pronajmuto nájemci na území jedné smluvní strany pronajímatelem, který je občanem druhé smluvní strany nebo právnickou osobou, která má své sídlo na území této druhé smluvní strany.

Článek 5

Převody

1) Každá smluvní strana umožní převody ve volně směnitelné měně:

a) příjmu pocházejícího z jakékoliv investice investora druhé smluvní strany, včetně, nikoliv však výlučně, výnosu z kapitálu, zisku, úroků, dividend, licencí, honorářů nebo poplatků;

b) výtěžku z úplně nebo částečně likvidace jakékoliv investice investora druhé smluvní strany;

c) splátek půjček, které obě smluvní strany uznaly jako investici; a

d) mezd osob, která nejsou jejími občany a bylo jim v souvislosti s investicí povoleno pracovat na území smluvní strany, a dalších přiměřených částek na krytí výdajů spojených s řízením investice.

2) Smluvní strany se zavazují poskytovat převodům podle odstavce 1 tohoto článku zacházení ne méně příznivé, než je poskytováno převodům vyplývajícím z investic uskutečněných investory z kteréhokoliv třetího státu.

3) Převod bude proveden bez odkladu a v každém případě ve lhůtě nepřesahující jeden měsíc ode dne, kdy byla žádost o převod podána.

4) Jakýkoliv převod podle této Dohody bude proveden oficiálním kursem platným v den převodu.

Článek 6

Postoupení práv

Jestliže jsou investice investora jedné ze smluvních stran pojištěny proti nekomerčním rizikům v rámci systému zavedeného zákonem, druhá smluvní strana uzná jakékoliv postoupení práv tohoto investora na pojišťovatele nebo zajišťovatele v souladu s podmínkami tohoto pojištění.

Článek 7

Spory mezi smluvními stranami

1) Každý spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této Dohody bude, pokud možno, řešen přátelsky.

2) Pokud spor nemůže být takto urovnán do šesti měsíců následujících po dni, kdy jedna ze smluvních stran o takové jednání požádala, bude z podnětu jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.

3) Rozhodčí soud bude sestaven případ od případu tak, že každá smluvní strana jmenuje jednoho člena. Tito dva členové se pak dohodnou na občanovi třetího státu jako svém předsedovi, který jím bude jmenován oběma smluvními stranami. Členové soudu musí být jmenováni do dvou a předseda do čtyř měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran oznámila druhé smluvní straně své přání předložit spor rozhodčímu soudu.

4) Pokud nebudou dodrženy lhůty stanovené v odstavci 3 tohoto článku, kterákoliv ze smluvních stran může, nebude-li dohodnuto jinak, vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování.

5) Jestliže předseda Mezinárodního soudního dvora by nemohl přijmout pověření uvedená v odstavci 4 tohoto článku nebo by byl občanem jedné ze smluvních stran, pak bude o nezbytná jmenování požádán místopředseda. Jestliže by i místopředseda nemohl přijmout zmíněné pověření nebo by byl občanem jedné ze smluvních stran, pak bude o provedení nezbytných jmenování požádán ten nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není nezpůsobilý k takovému pověření a není občanem jedné ze smluvních stran.

6) Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů, jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná pro smluvní strany.

7) Každá smluvní strana ponese výdaje člena, kterého jmenovala, stejně jako výdaje spojené se svou účastí v rozhodčím řízení; výdaje předsedy stejně jako jiné výdaje ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí stanovit, že jedna ze smluvních stran ponese vyšší část těchto výdajů. Ve všech jiných otázkách stanoví svá procesní pravidla rozhodčí soud sám.

Článek 8

Spory mezi investorem a smluvní stranou

1) Každý spor mezi jednou ze smluvních stran a investorem z druhé smluvní strany týkající se výkladu nebo použití této Dohody, bude pokud možno, řešen přátelsky.

2) Nemůže-li být takto spor vyřešen do šesti měsíců ode dne, kdy spor byl nastolen některou stranou, bude na žádost kterékoliv strany předložen rozhodčímu soudu ke konečnému rozhodnutí.

3) Rozhodčí řízení bude provedeno podle Rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL), přijatých Valným shromážděním dne 15. prosince 1976.

Článek 9

Použití národních a mezinárodních předpisů

Pokud nad rámec ustanovení právního řádu jedné ze smluvních stran nebo již existující nebo připravované závazky mezi smluvními stranami vyplývající z mezinárodního práva, obsahují vedle této Dohody úpravu, ať už obecnou nebo zvláštní, přiznávající investicím investorů druhé smluvní strany příznivější zacházení, než umožňuje tato Dohoda, pak tato výhodnější úprava bude mít přednost před touto Dohodou.

Článek 10

Použití Dohody

Tato Dohoda se bude vztahovat na všechny investice uskutečněné před i po jejím vstupu v platnost; nebude se však vztahovat na žádný spor týkající se investice, který vznikl, nebo na žádný nárok týkající se investice, který byl vypořádá před vstupem Dohody v platnost.

Článek 11

Vstup v platnost, trvání a skončení platnosti

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany vzájemně oznámí, že byly splněny náležitosti požadované jejich právním řádem pro vstup této Dohody v platnost.

2) Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu 20 let. Poté zůstane v platnosti, dokud neuplyne dvanáct měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně své rozhodnutí tuto Dohodu ukončit.

3) Pro investice uskutečněné přede dnem, kdy oznámení o ukončení této Dohody se stalo účinným, zůstanou ustanovení článku 1 až 10 v platnosti dalších 10 let od tohoto dne.

Na důkaz toho níže podepsaní, k tomu náležitě zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 13. listopadu 1990 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, švédském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu ustanovení této Dohody bude však mít anglické znění přednost.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Jiří Brabec v. r.

Za Švédské království:
Michael Sohlman v. r.

PROTOKOL

k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Při podpisu Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic bylo dohodnuto následující:

1) Ode dne, kdy smluvní strany přistoupí ke Konvenci o vypořádání sporů z investic mezi státy a občany jiných státu, podepsané ve Washingtonu dne 18. března 1965, budou spory podle článku 8 shora uvedené Dohody řešeny v souladu s ustanoveními této Konvence. Předchozí postup pro vypořádání sporů uvedený v článku 8 odstavec 1 a 2 zůstane dále v platnosti.

2) S odvoláním na článek 2 uvedené Dohody se budou na investice investora jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany vztahovat následující ustanovení:

A. Smluvní strana nebude uplatňovat omezení nákupu surovin, součástek a zařízení, pomocného materiálu, energie a pohonných hmot a také výrobních prostředků a činností jakéhokoliv druhu vztahujících se k investici. Se zřetelem k obstarávání takového materiálu a služeb bude mít investor právo vybrat si volně dodavatele za nejvýhodnějších platných podmínek.

B. Pokud jde o přepravu zboží a osob spojených s investicí, investor bude mít právo si volně vybrat přepravce. V případech, kde je pro takovou přepravu požadováno povolení, obdrží je investor bez ohledu na jakékoliv možné množstevní omezení.

C. V souladu s právními předpisy vztahujícími se ke vstupu a pobytu cizinců, osobám pracujícím pro investora jedné smluvní strany, stejně jako členům jejich domácnosti, bude povoleno vstupovat na území druhé smluvní strany, pobývat zde a opouštět je za účelem činností spojených s investicemi na území této smluvní strany.

D. Pro vytvoření příznivých podmínek pro ohodnocení finanční pozice a výsledků činností spojených s investicemi na území jedné ze smluvních stran, umožní tato smluvní strana - mimo svých vnitrostátních požadavků na vedení účetnictví a na ověřování - aby se u investice také vedlo účetnictví a provádět ověřování podle norem, kterým investor podléhá ve svém státě, nebo jež jsou mezinárodně uznány [například Mezinárodní účetní normy (IAS) vydané Výborem pro mezinárodní účetní normy (IASC)].

3) S odvolením na článek 3 uvedené Dohody nebude československými investory považováno zacházení s investicemi podle obchodních dohod, jež Švédské království uzavřelo s Pobřežím slonoviny 27. srpna 1965, s Madagaskarem 2. dubna 1966 a se Senegalem 24. února 1967, za důvod pro poskytování doložky nejvyšších výhod podle uvedeného článku.

Tento Protokol je nedílnou součástí uvedené Dohody.

Dáno v Praze dne 13. listopadu 1990 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, švédském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu ustanovení tohoto Protokolu bude však mít anglické znění přednost.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Jiří Brabec v. r.

Za Švédské království:
Michael Sohlman v. r.

Přesunout nahoru