Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 478/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic

Částka 92/1991
Platnost od 27.11.1991
Účinnost od 23.10.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

478

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 23. října 1991.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky

a

vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Finské republiky

Přejíce si rozvíjet hospodářskou spolupráci ke vzájemnému prospěchu obou zemí,

Zamýšlejíce vytvořit příznivé podmínky pro investování investora obou smluvních stran na území druhé smluvní strany a

Uznávajíce potřebu chránit investice investoru obou smluvních stran a podporovat pohyb kapitolu a soukromou obchodní iniciativu s přihlédnutím k hospodářské prosperitě obou smluvních stran,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Definice

(1) Pro účely této Dohody:

a) „investice" znamená jakýkoli druh aktiv spojený s hospodářskou činností, a to zejména:

(i) movitý a nemovitý majetek a všechna ostátní majetková práva jako hypotéky, záruky nebo zástavy;

(ii) podíly, akcie, dlužní úpisy společností nebo účasti na majetku takových společností;

(iii) právo nebo nárok na peníze nebo právo na jakékoli plnění, které má hospodářskou hodnotu;

(iv) autorská práva, průmyslová práva (jako jsou patenty, ochranné známky, průmyslové vzory), technologické postupy, know-how, obchodní názvy a goodwill;

(v) obchodní koncese poskytnuté podle zákona nebo na základě smlouvy včetně oprávnění k vyhledávání, zušlechťování, těžbě nebo využívání přírodních zdrojů;

b) Pojem „výnosy" znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména zisk, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, autorské honoráře a licenční poplatky;

c) Pojem „investor" znamená:

(i) každou fyzickou osobu, která je občanem jedné ze smluvních stran v souladu s jejími zákony, a

(ii) každou právnickou osobu, která má sídlo na území jedné ze smluvních stran nebo ve třetí zemi s převládajícím zájmem investora jedné ze smluvních stran;

d) Pojem „území" znamená v případě Finska území Finské republiky a každé území přilehlé k teritoriálním vodám Finské republiky, na kterém podle finských zákonů a v souladu s mezinárodním právem mohou být výkonávána práva Finska v oblasti průzkumu a využití přírodních zdrojů mořského dna a jeho podloží, a v případě Československa území, které tvoří Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

(2) Jestliže se na území jedné ze smluvních stran nachází investice společnosti, na kterou s nevztahuje definice uvedena v odstavci (1) c) (ii) tohoto článku, ale ve které mají investoři druhé smluvní strany převládající účast, dříve uvedená smluvní strana bude na základě vzájemné dohody smluvních stran považovat tuto společnost za chráněnou podle této Dohody s ohledem na uvedenou investici.

Článek 2

Působnost Dohody

(1) Tato Dohoda se vztahuje pouze na investice uskutečněné v souladu se zákony, předpisy a postupy hostitelské země.

(2) S ohledem na ustanovení odstavce (1) tohoto článku se tato Dohoda vztahuje na všechny investice uskutečněné na území smluvní strany investorem druhé smluvní strany před a nebo pote, co tato Dohoda vstoupila v platnost.

Článek 3

Ochrana investic

Každá smluvní strana zajistí v souladu se svými zákony a předpisy a v souladu s mezinárodním právem investicím investora druhé smluvní strany vždy řádné a spravedlivé zacházení.

Článek 4

Národní zacházení a doložka nevyšších výhod

(1) Každá smluvní strana poskytne investicím investoru druhé smluvní strany plnou bezpečnost a ochranu, která v žádném případě nebude menší než ta, která byla poskytnutá investicím investora kteréhokoli třetího státu.

Každá smluvní strana bude plnit všechny závazky, které by mohly vzniknout ve vztahu k investicím.

(2) Investorům jedné ze smluvních stran, jejichž investice utrpí škody na území druhé smluvní strany z důvodu války nebo ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, vzpoury nebo povstání, bude poskytnuto druhou smluvní stranou zacházení ne méně příznivé, než tato strana poskytuje investorům kteréhokoli třetího státu, pokud se týká odškodnění, náhrady nebo jiného posouzení hodnoty. Takové platby budou volně převoditelné mezi dvěma smluvními stranami.

(3) Ustanovení této Dohody týkající se poskytnutí zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno investorům kteréhokoli třetího státu, nebude chápáno tak, že zavazuje jednu ze smluvních stran poskytovat investorům druhé smluvní strany prospěch, jakékoli zacházení, přednosti nebo výhody, které vyplývají z:

a) jakékoli existující nebo budoucí celní unie, hospodářské unie nebo dohody týkající se vytvoření oblasti volného obchodu nebo jiných forem oblastní spolupráce, na níž se podílí nebo bude podálet jedna ze smluvních stran, nebo

b) jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání týkající se plně nebo hlavně zdanění.

Článek 5

Vyvlastnění

(1) Žádná ze smluvních stran nevyvlastní nebo neznárodní investice investora druhé smluvní strany ani neučiní proti investicím investora druhé smluvní strany žádná jiná opatření mající stejný následek jako znárodnění nebo vyvlastnění s výjimkou opatření provedených za následujících podmínek:

a) opatření jsou provedena ve veřejném zájmu a v souladu se zákonným postupem;

b) opatření nejsou diskriminační;

c) opatření jsou doprovázena ustanoveními o zaplacení okamžité, odpovídající a účinné náhrady. Taková náhrada bude odpovídat tržní hodnotě dotčených investic bezprostředně před opatřeními uvedenými v tomto odstavci nebo před tím, než se stanou tato opatření veřejně známými, a bude volně převoditelná ve volně směnitelných měnách smluvní stranou v úředním kursu deviz převládajícím v den, kdy byla určena její hodnota. Převod bude uskutečněn bez zbytečného zdržení do doby, která se běžně vyžaduje pro splnění formalit spojených s převodem, v žádném případě ne později než do šesti měsíců. Náhrada bude zahrnovat úrok do data platby v příslušné obchodní sazbě určené ústřední bankou smluvní strany.

(2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku se použijí též na převody výnosů z investic, stejně jako v případě likvidace, na výnosy z likvidace.

Článek 6

Převody investic a výnosů

(1) Každá smluvní strana povolí, v souladu se svými zákony a předpisy, bez omezení a zbytečného prodlení, v každém případě ve lhůtě nepřesahující šest měsíců, převod v jakékoli převoditelné měně:

a) čistého zisku, dividend, honorářů, poplatků za technickou pomoc a jiných poplatků, úroků a jiných plateb souvisejících s jakoukoli investicí investorů druhé smluvní strany;

b) výtěžků úplné nebo částečné likvidace nebo prodeje jakékoli investice zřízené investory druhé smluvní strany;

c) prostředků na zaplacení půjček investory jedné smluvní strany od investorů druhé smluvní strany, které obě smluvní strany považují za investice; a

d) mzdy občanů druhé smluvní strany, kteří pracují na jejím území v souvislosti s investicí.

(2) Smluvní strany povolí rovněž volný převod movitého majetku ze svých území, které tvoří část investice investora druhé smluvní strany.

(3) Smluvní strany poskytnou při provádění převodů podle odstavce 1 a 2 tohoto článku zacházení stejně příznivé jako poskytují převodům souvisejícím s investicemi investorů jakéhokoli třetího státu.

Článek 7

Použití jiného práva

Obsahují-li právní předpisy jedné smluvní strany, nebo mezinárodněprávní závazky, které platí vedle této Dohody mezi smluvními stranami nebo budou platit v budoucnu, obecnou nebo zvláštní úpravu, která poskytuje investicím investorů druhé smluvní strany příznivější zacházení než tato Dohoda, má taková úprava přednost před touto Dohodou tou měrou, jakou je příznivější.

Článek 8

Spory mezi smluvní stranou a investorem

(1) Jakýkoli právní spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou týkající se investice investora umístěné na území druhé smluvní strany, který nebyl vyřešen přátelsky během tří měsíců od písemného oznámení nároku, může být na žádost kterékoli strany ve sporu předložen k řešení buď:

a) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů (dále jen „Středisko") s přihlédnutím k ustanovením Úmluvy o řešení sporů mezi státy a občany druhých států, která byla otevřena k podpisu 18. března 1965 ve Washingtonu, za předpokladu, že obě smluvní strany jsou členy této Úmluvy; nebo

b) mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc podle Rozhodcích pravidel UNCITRAL ve znění v té době platném. Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na úpravě těchto pravidel.

(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku, které se týká předložení sporu k rozhodčímu řízení, investor má právo rozhodnout se pro smírčí postup před tím, než spor bude předložen k rozhodčímu řízení.

(3) Rozhodnutí rozhodčího soudu bude uznáno a provedeno smluvními stranami v souladu s Úmluvou o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, New York 1958.

Článek 9

Spory mezi smluvními stranami

(1) Spory mezi smluvními stranami, které se týkají výkladu nebo použití této Dohody, budou pokud možno urovnány diplomatickou cestou.

(2) Není-li možno spor mezi smluvními stranami takto vyřešit, bude na žádost jakékoli smluvní strany předložen rozhodčímu soudu.

(3) Takový rozhodčí soud bude pro každý jednotlivý případ ustaven následujícím způsobem. Během dvou měsíců od přijetí žádosti o rozhodčí řízení jmenuje každá smluvní strana jednoho člena rozhodčího soudu. Tito dva členové zvolí občana třetího státu, který bude po schválení oběma smluvními stranami jmenován předsedou rozhodčího soudu. Předseda bude jmenován do dvou měsíců od jmenování dalších dvou členů rozhodčího soudu.

(4) Nebude-li potřebné jmenovaní učiněno ve lhůtě uvedené v odstavci 3 tohoto článku, může každá smluvní strana, pokud se nedohodnou na jiném řešení, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby učinil potřebná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo má-li jakoukoli překážku ve výkonu této činnosti, bude o potřebná jmenování požádán místopředseda. Je-li místopředseda občanem některé smluvní strany nebo má-li i on překážky ve výkonu této činnosti, bude požádán o potřebná jmenování nejvýše postavený člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany a nemá žádné překážky ve výkonu této činnosti.

(5) Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů. Takové rozhodnutí je pro obě smluvní strany závazné. Výlohy předsedy a členů rozhodčího soudu nesou smluvní strany rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí určit, že jedna smluvní strana je povinna nést větší díl nákladů a toto rozhodnutí je pro obě smluvní strany závazné. Rozhodčí soud sám určuje svá procesní pravidla.

Článek 10

Subrogace (Postoupení práv)

Jestliže jedna smluvní strana nebo její zmocněna instituce poskytne kterémukoli svému investorovi platbu na základě záruky, kterou poskytla v souvislosti s investicí, druhá smluvní strana uzná, aniž by byla dotčena práva první smluvní strany vyplývající z článku 9, převod všech práv nebo nároků uvedeného investora na první smluvní stranu a vstup první smluvní strany nebo jí zmocněné instituce do jakéhokoli práva nebo nároku.

Článek 11

Vstup v platnost, trvání a ukončení platnosti

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dní poté, co se smluvní strany vzájemně vyrozuměly, že byly splněny ústavní požadavky pro vstup této Dohody v platnost.

(2) Dohoda zůstane v platnosti po dobu patnácti let. Nadále zůstane v platnosti dalších dvanáct měsíců od doby, kdy jedna smluvní strana oznámila písemně druhé smluvní straně výpověď Dohody.

(3) Na investice, které byly uskutečněny před ukončením platnosti této Dohody, se budou vztahovat ustanovení článku 1-10 této Dohody ještě deset let po skončení její platnosti, aniž by bylo v tomto období dotřeno právo používat základní pravidla obecného mezinárodního práva.

Dáno v Praze dne 6. listopadu 1990 ve dvou původních vyhotoveních v českém, finském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě nejasnosti je rozhodující anglické znění.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Václav Klaus v. r. r.

Za vládu Finské republiky:
Pertti Salolainen v. r.

Přesunout nahoru