Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 473/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby

Částka 91/1991
Platnost od 22.11.1991
Účinnost od 22.11.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

473

VYHLÁŠKA

Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku

Slovenskej republiky

z 31. októbra 1991, ktorou se mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky podľa § 25 zákona č. 427/1990, Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby sa mení takto:

1. V § 11 ods. 3 tretia veta znie: "Najnižšia suma, o ktorú možno ponuku zvýšiť, je 1000 Kčs.".

2. § 11 ods. 4 znie:

"(4) Licitátor opakuje ponuku podľa odseku 2 bez unáhlenia. Po treťom opakovaní ponuky licitátor určí príklepom prevádzkovú jednotku tomu, kto urobil poslednú ponuku.".

3. § 12 znie:

"§ 12

(1) Ak sa nepodarí prevádzkovú jednotku, s ktorou sa nedraží nehnuteľnosť, vydražiť spôsobom uvedeným v § 11 a ak sa zúčastní na dražbe najmenej päť osôb, licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižuje, a to vždy o 10 %, najviac však o 50 % vyvolávacej ceny alebo pri opakovanej dražbe o 80 % vyvolávacej ceny.

(2) Pri opakovanej dražbe prevádzkovej jednotky, s ktorou sa draží nehnuteľnosť, ak sa na dražbe zúčastní najmenej pät osôb, licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižuje, najviac však o 50 % vyvolávacej ceny.

(3) Ak v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 prejaví záujem o vydražovanú prevádzkovú jednotku niektorý z účastníkov dražby, opakuje licitátor v jeho prospech zníženú vyvolávaciu cenu trikrát spolu s dodatkom "prvý raz", "druhý raz", "tretí raz".

(4) Licitátor opakuje zníženú vyvolávaciu cenu podľa odseku 3 bez unáhlenia. Po treťom opakovaní zníženej vyvolávacej ceny licitátor príklepom určí prevádzkovú jednotku tomu, kto prejavil záujem podľa odseku 3.

(5) Ak iný účastník dražby do príklepu licitátora ponúkne vyššiu sumu, postupuje sa podľa § 11.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
Ing. Mikloš v. r.

Přesunout nahoru