Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 469/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre

Částka 91/1991
Platnost od 22.11.1991
Účinnost od 01.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

469

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej Republiky

z 22. októbra 1991,

ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje činnosť telovýchovných, športových a turistických združení, štátnych podnikov, družstiev a iných organizácií a podnikateľov,1) pri príprave odborníkov na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry určených Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").2)

§ 2

Príprava na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry

(1) Právnické a fyzické osoby uvedené v § 1 pripravujú týchto odborníkov na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry

a) tréner

1. tréner III. triedy

2. tréner II. triedy

3. tréner I. triedy

4. diplomovaný tréner

5. diplomovaný tréner pre rekreačný šport

b) cvičiteľ

1. cvičiteľ III. triedy

2. cvičiteľ II. triedy

3. cvičiteľ I. triedy

c) rozhodca

1. rozhodca III. triedy

2. rozhodca II. triedy

3. rozhodca I. triedy

d) iný odborník (masér, regeneračný pracovník, vodný záchranár a pod.), ktorý zabezpečuje prípravnú a regeneračnú činnosť v oblasti telesnej kultúry.

(2) Právnické a fyzické osoby uvedené v § 1 pripravujú na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry odborníkov formou

a) štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "fakulta telesnej výchovy a športu"),

b) štúdia na pedagogických fakultách so zameraním na školskú telesnú výchovu so zvoleným športom,

c) štúdia na športových školách,

d) vzdelávania v telovýchovných vzdelávacích zariadeniach, ktoré majú na to oprávnenie,

e) vzdelávania v špecializovaných kurzoch.

(3) Prípravu špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry formou vzdelávania v telovýchovných vzdelávacích zariadeniach a v špecializovaných kurzoch podla odseku 2 písm. d) a e) môže vykonávať ten, kto preukáže

a) personálne zabezpečenie tejto prípravy kvalifikovanými pracovníkmi,

b) materiálno-technické vybavenie zodpovedajúce najnovším vedecko-technickým poznatkom,

c) vzdelávací program, zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou príslušnej špecializovanej profesionálnej činnosti.

(4) Splnenie podmienok podľa odseku 3 osvedčuje a osvedčenie odníma ministerstvo.

Spôsobilosť na vykonávanie práce odborníka v oblasti telesnej kultúry

§ 3

(1) Kvalifikačnou podmienkou na výkon príslušnej špecializovanej profesionálnej činnosti v oblasti telesnej kulúry

a) trénera III. triedy je absolvovanie kvalifikačného kurzu príslušného telovýchovného a športového zväzu, ukončeného záverečnou skúškou,

b) trénera II. triedy je absolvovanie aspoň úplného stredného vzdelania,3) kvalifikácia trénera III. triedy a absolvovanie kurzu, ktorý organizuje príslušný telovýchovný a športový zväz v spolupráci s fakultou telesnej výchovy a športu alebo pedagogickými fakultami. Štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a skúškou pred komisiou príslušného telovýchovného a športového zväzu a zástupcom špecializovanej katedry fakulty telesnej výchovy a športu alebo pedagogických fakúlt,

c) trénera I. triedy je absolvovanie aspoň úplného stredného vzdelania, kvalifikácia trénera II. triedy a absolvovanie diaľkového štúdia trénera s príslušnou špecializáciou na fakulte telesnej výchovy a športu. Štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a skúškou pred komisiou zloženou zo zástupcov špecializovanej katedry fakulty telesnej výchovy a športu a príslušného telovýchovného a športového zväzu,

d) diplomovaného trénera je ukončenie štvorročného jednoodborového štúdia so špecializáciou na fakulte telesnej výchovy a športu,

e) diplomovaného trénera pre rekreačný šport je ukončenie štvorročného jednoodborového štúdia so špecializáciou tréner rekreačného športu na fakulte telesnej výchovy a športu.

(2) Telovýchovnú kvalifikáciu

a) tréner III. triedy získavajú

1. absolventi bakalárskeho štúdia učiteľského smeru so zvoleným športom na fakulte telesnej výchovy a športu alebo pedagogických fakultách so skúškou zo zvoleného športu,

2. absolventi stredných, športových škôl, ktorí absolvujú špecifickú prípravu formou voliteľného predmetu,

3. aktívni športovci po dosiahnutí výkonnostnej úrovne, určenej príslušným telovýchovným a športovým zväzom a po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok,

b) tréner II. triedy získavajú

1. absolventi dvojodborového štúdia na fakulte telesnej výchovy a športu alebo pedagogických fakultách v športových odvetviach, ktoré sa ukončili skúškou,

2. absolventi bakalárskeho jednoodborového štúdia so špecializáciou na fakulte telesnej výchovy a športu,

c) tréner I. triedy získavajú absolventi dvojodborového štúdia so zvoleným športom na fakulte telesnej výchovy a športu alebo pedagogických fakultách s obhájenou diplomovou prácou z príslušného športového odvetvia a so skúškou zo zvoleného športu.

(3) Absolventom zahraničných trénerských a cvičiteľských kurzov priznáva odbornú kvalifikáciu na základe vyjadrenia príslušného telovýchovného a športového zväzu fakulta telesnej výchovy a športu.

§ 4

(1) Rozsah a obsah prípravy, ako aj kvalifikáciu cvičiteľov a rozhodcov určuje príslušný telovýchovný a športový zväz.

(2) Rozsah a obsah prípravy, ako aj kvalifikáciu iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry určuje ten, kto je na to podľa tohto nariadenia oprávnený.

§ 5

Podnikanie v oblasti telesnej kultúry

Podnikať4) v oblasti telesnej kultúry možno najmä

a) organizovaním a zabezpečovaním činnosti cvičebných a tréningových jednotiek a kurzov, organizovaním a riadením telovýchovného procesu v telovýchovných a športových školách a kurzoch a poskytovaním ďalších služieb, ktoré súvisia s priamym vedením a riadením telovýchovného procesu,

b) poskytovaním služieb súvisiacich so zabezpečovaním kondičnej, relaxačnej a regeneračnej činnosti (Fitnes centrá), zapožičiavaním a výrobou telovýchovného náradia, náčinia a rôznych pomôcok, poskytovaním ubytovacích služieb pre turistiku a šport, zriaďovaním a prevádzkovaním sáun a pod.


§ 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Vzdelávacie programy na prípravu špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry obsahujú najmä vymedzenie rozsahu jej teoretickej a praktickej časti potrebnej na výkon jednotlivých špecializovaných profesionálnych činností.

(2) Právnické a fyzické osoby sú oprávnené vydávať účastníkom vzdelávania špecializovaných profesionálnych činností osvedčenia o overení vedomostí a odborných schopností získaných pri vzdelávaní pracovníkov, s uvedením doby platnosti. Jej uplynutím stráca osvedčenie platnosť, ak nedôjde k jeho obnoveniu. Osvedčenia sú dokladom o požadovanej kvalifikácii na vykonávanie špecializovanej profesionálnej činnosti.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport č. 334/1951 Ú. v. o plavčíkoch.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1991.


Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. a) až c) zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre.

2) § 5 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb.

3) § 7 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.

Přesunout nahoru